Press release

27 juni 2019

AI-metod avslöjar stora skillnader i läsförmåga på lågstadiet

Lagom till politikerveckan i Almedalen släpper revisions- och rådgivningsföretaget EY en studie med fokus på hur elevers läsförmåga påverkas av elevers och skolors olika förutsättningar. Studien visar att elevernas läsförmåga korrelerar kraftigt med andelen behöriga lärare. Den visar också på ett stort samband mellan elevers läsförmåga och föräldrarnas eftergymnasiala utbildningsnivå.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

  • Längre än ögat når. Går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking och AI?

    I studien har mätning av läsförmågan skett på ett nytt sätt som nu börjat användas inom skolor runt om i Sverige, som bygger på artificiell intelligens och eyetracking.
    Size: 3 MB

Lagom till politikerveckan i Almedalen släpper revisions- och rådgivningsföretaget EY en studie med fokus på hur elevers läsförmåga påverkas av elevers och skolors olika förutsättningar. Studien visar att elevernas läsförmåga korrelerar kraftigt med andelen behöriga lärare. Den visar också på ett stort samband mellan elevers läsförmåga och föräldrarnas eftergymnasiala utbildningsnivå. 

Den 1 juli träder en ny lagändring i skollagen i kraft - ”Läsa, skriva, räkna-garantin”. Den innebär att kommuner eller friskoleföretag är skyldiga, att se till att alla elever i lågstadieåldern har tillskansat sig förmågan att läsa, förstå text och räkna. I EY:s studie, ”Längre än ögat når. Går vägen till en mer likvärdig skola via eyetracking och AI?”, har fyra svenska kommuner med olika geografiska, storleksmässiga och socioekonomiska förutsättningar studerats närmare med fokus på elevernas läsförmåga utifrån elevers och skolors olika förutsättningar. I studien har mätning av läsförmågan skett på ett nytt sätt som nu börjat användas inom skolor runt om i Sverige, som bygger på artificiell intelligens och eyetracking. Det ger för första gången nya objektiva och jämförbara resultat.

Studien visar att elever som har föräldrar med en högre utbildningsnivå statistiskt har en högre läsförmåga. En förklaring kan vara att elever med utbildade föräldrar får mer hjälp att utveckla läsförmågan i hemmet. Föräldrarnas utbildningsnivå har enligt studiens analysmodell den största positiva effekten på elevernas läsförmåga. Studien visar även att det vid skolor som har en högre andel legitimerade och behöriga lärare finns en högre andel elever med hög läsförmåga. Det kan förklaras av att legitimerade och behöriga lärares kompetens gör att elevernas behov möts i större utsträckning.

–  Det betyder att det är viktigt för kommunen att ha en övergripande strategi för läsutvecklingen i kommunens skolor och inte endast låta det vara en klassrumsfråga. Rekryteringen av behöriga lärare är ju redan en utmaning för skolor och kommuner”, säger Sara Shamekhi, verksamhetsrevisor specialiserad på skolverksamhet på EY och ansvarig för rapporten.

En del av garantin i den nya lagändringen i skollagen är att skolans huvudmän är skyldiga att ha en överblick över elevers förmåga att läsa, förstå text och att räkna. Detta för att insatser ska sättas in så tidigt som möjligt. Samtidigt har SKL nyligen släppt sin rapport om kommunernas ekonomi och den varslar om tuffa tider för kommunerna.

–  Skolan står inför stora utmaningar. Men de huvudmän som tar tag i dessa utmaningar i tid har alla möjligheter att lyckas. Där ingår att just kunna garantera en lyckad läsutveckling trots knappa resurser, säger Sara Shamekhi.

Valda kommuner har olika geografiska och demografiska förutsättningar. De kommuner som ingår i studien är Skellefteå, Lidingö, Mjölby och Staffanstorp. 

–  Det här gör att vi får helt nya möjligheter att jämföra elevernas läsförmåga med annan data som vi har tillgång till. Eftersom läsförmågan är en avgörande faktor för resten av elevernas skolgång och arbetsliv är det av största vikt att förstå var insatser och resurser behövs. För läsförmåga är ju faktiskt någonting som går att göra någonting åt. Bara resurserna sätts in i tid, säger Anders Bergström, skolchef i Skellefteå kommun.

– Nu när ekonomin blir tuffare måste vi verkligen tänka till hur vi arbetar så att lärare och specialpedagoger får de verktyg och strategier som fungerar därute. Vi måste använda alla till buds stående medel, stadsbidrag, digitalisering och inte minst all den kunskap som finns ute på skolorna, säger Anders Bergström.

Träffa EY och hör mer om studien i Almedalen
För fjortonde året i rad är EY på plats i Almedalen för delta i samhällsdebatten. Måndagen den 1 juli mellan kl. 16:00-16:55 arrangeras ett seminarium i Kopparsalen på Clarion Hotel Wisby med fokus på den genomförda studien.

Längre än ögat når - går vägen till en mer likvärdig skola via ögonskanning och AI? 
Måndag 1 juli, kl. 16.00–16.55, Kopparsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Visby

Under seminariet presenteras studien som är resultatet av ett samarbete mellan företaget Lexplore och EY. EY:s specialister med mångårig erfarenhet av skolfrågor har analyserat Lexplores insamlade data om elevers läsförmåga. Syftet har varit att öka kunskapen om vilka förutsättningar och lösningar som skapar den bästa skolutvecklingen – från klassrummet och upp på kommunnivå. EY:s analys fokuserar särskilt på tidiga insatser och likvärdiga förutsättningar för elever. En del i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång handlar om att identifiera eventuella utmaningsområden och framgångsfaktorer på kommun- och skolnivå. Under seminariet diskuteras resultatet från studien med företrädare från utbildningsvärlden. Vilken roll spelar artificiell intelligens och aggregerad datainsamling i arbetet med att skapa en likvärdig skolgång? Vad kan vi lära oss utifrån data om elevers tidiga läsförmåga?

Medverkande: Sara Shamekhi, EY, Linda Marklund, EY, Anders Bergström, Skolchef, Skellefteå kommun, Lars Lingman, Senior projektledare/strategist, RISE, Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, Sara Penje, Utvecklingschef Lärande- och Kulturförvaltningen, Lidingö stad.

Följ gärna EY:s övriga sju seminarier som arrangeras mellan den 1–3 juli med fokus på hälso- och sjukvård, hållbart arbetsliv, mobilitet, detaljhandel, eldistribution, hållbart värdeskapande och innovation i offentlig sektor. 

Följ gärna oss på Twitter:
@EYSverige #eyalmedalen