Press release

17 juni 2019

Övervikt och fetma är efter rökning den främsta påverkbara orsaken till cancer

En fortsatt ökning av övervikt och fetma kommer leda till närmare 11 000 ytterligare cancerfall fram till 2045. Om trenden kunde bromsas eller vändas skulle färre insjukna och avlida till följd av cancer. Endast en liten del av samhällets resurser läggs på proaktivt hälsofrämjande arbete, trots de stora vinster sådana investeringar resulterar i. Det framgår i EY:s rapport som gjorts på uppdrag av Cancerfonden.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

  • Hur förebygger vi framtidens cancer idag?

    En rapport om cancer och dess framtida kostnader till följd av övervikt och fetma
    Size: 3 MB

En fortsatt ökning av övervikt och fetma kommer leda till närmare 11 000 ytterligare cancerfall fram till 2045. Om trenden kunde bromsas eller vändas skulle färre insjukna och avlida till följd av cancer. Endast en liten del av samhällets resurser läggs på proaktivt hälsofrämjande arbete, trots de stora vinster sådana investeringar resulterar i. Det framgår i EY:s rapport som gjorts på uppdrag av Cancerfonden.

Revisions och rådgivningsföretaget EY har på uppdrag av Cancerfonden tagit fram rapporten ”Hur förebygger vi framtidens cancer idag? - En rapport om cancer och dess framtida kostnader till följd av övervikt och fetma”, som presenteras i Cancerfondsrapporten Prevention.  Syftet med rapporten är att skapa medvetenhet om kopplingen mellan cancer och övervikt och fetma samt betona betydelsen av ett samhälle som tidigt tar ansvar för att minska risken av att människor drabbas av cancer till följd av övervikt och fetma.

Varje år drabbas över 60 000 personer i Sverige av cancer. Forskning har länge visat att övervikt och fetma är en betydande faktor för risken att insjukna i cancer. Trots detta är medvetenheten om dess betydelse inte lika utbredd som för exempelvis rökning. Över 51 procent av Sveriges vuxna befolkning har idag fetma eller övervikt, vilket innebär att över fyra miljoner personer i Sverige lever med förhöjd risk att insjukna i vissa cancerformer på grund av sin vikt. Om den negativa trenden fortsätter väntas nästan 60 procent av Sveriges vuxna befolkning att leva med övervikt eller fetma inom 15 år. Det medför en förhöjd risk för att insjukna i bland annat cancer.  Studien visar att en fortsatt ökning av övervikt och fetma kommer leda till närmare 11 000 ytterligare cancerfall fram till 2045.

–  Studien från EY visar att en fortsatt ökning av övervikt och fetma kommer leda till närmare 11 000 ytterligare cancerfall fram till 2045. Det är hög tid att siffrorna tas på allvar. Varje cancerfall är ett för mycket, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Samhällets förhållningsätt till hälso- och sjukvårdsfrågor har mestadels varit reaktivt, trots att rapporter likt denna visar på vikten av proaktivt arbete. Det är tydligt att det finns stora potentiella vinster för samhället om något görs. Vinsterna utgörs inte bara av minskat lidande för individer och familjer, utan gagnar även samhällsekonomin.

– Cancer påverkar inte bara alla drabbade och deras närstående, utan medför även ekonomiska konsekvenser för såväl individer som samhället i stort. Att utmana våra traditionella reaktiva arbetssätt och öka fokus på prevention kan hindra en ökning av antalet cancerfall eller till och med minska antalet insjuknade. Det är ett gemensamt ansvar för många olika aktörer att försöka vända trenden för övervikt och fetma, där allt från riksdag till lokala föreningar och skolor kan och bör bidra, säger Daniel Brämhagen, ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige.

I dagsläget har hälsofrämjande investeringar mestadels resurser allokerade på kommunalnivå, medan vinster i form av minskade vårdkostnader faller ut på landstings- och förlängningen statlig nivå. För att säkerställa att individen ges rätt förutsättningar att upprätthålla en hälsosam livsstil krävs ett samlat grepp från kommuner, regioner och staten.

– Det handlar om att på alla nivåer långsiktigt se på folkhälsan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, där proaktiva investeringar för exempelvis ökad aktivitet och bättre kostvanor ger långsiktiga vinster både i form av hälsosammare invånare och minskade vårdkostnader. Med grund i modern adressering av förändringsbehov finns alla möjligheter förbättra vår folkhälsa, säger Daniel Brämhagen.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Brämhagen, ansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn på EY i Sverige, 08-520 596 06, daniel.bramhagen@se.ey.com 

Om Cancerfonden
Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. http://www.cancerfonden.se/