Press release

27 aug. 2020

Stora skillnader i kommunernas hantering av covid-19

En ny kartläggning visar att Sveriges kommuner har hanterat coronapandemin på olika sätt och att det finns möjlighet till förbättringar. Äldreomsorgen har drabbats hårt av covid-19, vilket påverkat såväl äldre, anhöriga som anställda. Enligt kartläggning införde 40 procent av kommunerna besöksförbud inom äldreomsorgen innan det nationella beslutet. Kartläggningen visar att flera kommuner bryter mot lagen genom att neka hemtjänst till personer som tillfälligt vistas i kommunen och inte tillhandahålla förskola för barn med hemmavarande vårdnadshavare.

Presskontakter
Maria Carlsrud Felander

EY Sverige, seniorkonsult, offentlig sektor

Maria är seniorkonsult inriktad mot att stödja och utveckla offentlig sektor. Med en bakgrund från såväl kommunal som statlig verksamhet har Maria både gedigen kunskap och stort engagemang.

Sofia Holmberg

EY Sverige, verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor

Sofia är verksamhetsrevisor och konsult med offentlig inriktning. Hon genomför projekt och granskningar för kommuner och regioner. Sofia har sin bakgrund i kommunal verksamhet och har ett särskilt eng

Sara Shamekhi

EY Sverige, verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor.

Verksamhetsrevisor och konsult för offentlig sektor, med fokus på rådgivnings- och utvärderingsuppdrag inom skolutveckling.

EY Rapport - Hur har kommunerna hanterat Covid-19?

  • Kommuners hantering av Covid-19

    Size: 2 MB Download

En ny kartläggning visar att Sveriges kommuner har hanterat coronapandemin på olika sätt och att det finns möjlighet till förbättringar. Äldreomsorgen har drabbats hårt av covid-19, vilket påverkat såväl äldre, anhöriga som anställda. Enligt kartläggning införde 40 procent av kommunerna besöksförbud inom äldreomsorgen innan det nationella beslutet. Kartläggningen visar att flera kommuner bryter mot lagen genom att neka hemtjänst till personer som tillfälligt vistas i kommunen och inte tillhandahålla förskola för barn med hemmavarande vårdnadshavare.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har kartlagt och jämfört 61 kommuners åtgärder och arbete inom äldreomsorg, skola, individ- och familjeomsorg, näringsliv, föreningsliv, krisberedskap, kommunikation och samverkan. Kartläggning visar att det finns både likheter och skillnader i hur kommunerna hanterar den nuvarande pandemin, exempelvis hur beslut har fattats, hur verksamheten organiserats och kommunikationen med såväl invånare som medarbetare. Några beslut och utföranden bör granskas som strider mot gällande lagstiftning.

- Vår analys visar att flera kommuner har fattat omfattande beslut som direkt berör både kommuninvånare och anställda. Några kommuner har också tagit beslut som påverkar den politiska styrningen vilket i förlängningen kan påverka demokrati och ansvarsutkrävande. Men vi ser även att kommuner under pandemin har förenklat hanteringen av flera frågor och inrättat nya samarbeten som sannolikt tagit verksamheten flera steg framåt, säger Maria Carlsrud Felander, seniorkonsult och verksamhetsrevisor på EY för offentlig sektor.

Kartläggning visar också på en lång rad olika goda exempel där kommuner i egen regi och i samarbete med andra aktörer har arbetat hårt för att upprätthålla en god verksamhet under rådande pandemi. Genom en förenklad hantering av frågor, genom nya samarbeten och samverkan har kommunerna sannolikt tagit flera steg framåt i hur verksamheten ska bedrivas.

Åtgärderna inom äldreomsorgen har påverkat många
Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av pandemin och det har påverkat de äldre, anhöriga och anställda. EY:s kartläggning visar att inom vissa kommuner har det inflyttningsstopp på särskilda boenden. Kartläggningen visar också att flera kommuner bryter mot socialtjänstlagen (SoL) och nekar hemtjänst för personer som tillfälligt vistas i kommunen.

- Kartläggningen visar att det i ett antal kommuner har fattats beslut av mer omfattande karaktär, som att inte erbjuda hemtjänst för personer som tillfälligt vistas i en kommun. Här finns anledning att fortsatt granska såväl beslut som utförande då det strider mot gällande lagstiftning, säger Sofia Holmberg, verksamhetsrevisor på EY och konsult för offentlig sektor.

Skolverksamheten har mött stora utmaningar under pandemin och frågan om frånvaro samt distansundervisning har varit i fokus. Kommuner har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning och förbereda för distansundervisning. 40 procent har förberett för distansundervisning inom grundskolan. Enstaka skolor har stängts. Många kommuner har nyttjat undantag för distansundervisning inom gymnasieskolan.

- Flera kommuner har begränsat möjligheten för rätt till allmän förskola. Enligt Skollagen ska kommunen erbjuda förskola minst 15 timmar per vecka till barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, säger Sara Shamekhi, verksamhetsrevisor på EY och konsult för offentlig sektor

Om kartläggningen av kommunernas agerande under covid-19:
Kartläggningen har genomförts genom att i realtid följa 61 kommuners hantering och krisberedskap av covid-19 inom ett antal områden. Kartläggningen har gjorts på ett systematiskt sätt i syfte att kunna jämföra kommunernas hantering. Kartläggningen har skett genom att inhämta offentlig information från kommunerna.