Kommer flexibilitet vara energiföretagens största tillgång? Kommer flexibilitet vara energiföretagens största tillgång?

Av Benoit Laclau

UK&I Consulting Managing Partner, Ernst & Young LLP

Leader of EY UK&I Consulting services. Helping the world’s leading organizations to achieve business transformation. Husband. Father. Golfer. Wine enthusiast.

Delaktiga
6 minuters lästid 5 apr. 2019

Flexibiliteten som energiföretagen visar när de svarar på dagens dynamiska marknadsförhållanden kommer att avgöra deras framtida framgång.

E nergi. Var den kommer ifrån. Vem som levererar den. Hur vi använder den. Allt förändras. Den globala energisektorn står på gränsen till en konsumentledd, teknikdriven övergång och maktbalansen förändras snabbt.

Energiomställningen kommer att vara en konstant evolution. År 2040 kommer energibehovet att öka med nästan en fjärdedel, till stor del beroende på befolkningstillväxt och urbanisering. Förnybara energikällor förväntas uppnå 40 % av den globala genereringen jämfört med 25 % idag eftersom länder bedriver avkolning. Innovationer kommer att göra solenergi och vindproduktion, elfordon (EV:er), batterilagring osv. mer tillgänglig och prisvärd. Och tillväxttekniker som artificiell intelligens, stordataanalys, blockchain och Internet of Things kommer att stödja insiktsdrivna beslut som optimerar energiförsörjningen – såväl som de möjliggör för tekniskt kunniga, kräsna konsumenter och konkurrenter utanför branschen att förändra traditionella affärsmodeller.

Detta innebär att energisystemet 2050 kommer att vara praktiskt taget oigenkännligt jämfört med dagens. Och i denna nya värld kommer el att allt mer bli det föredragna bränslet.

Men eftersom globala energisystem blir renare, billigare och effektivare kommer elektrifiering att störa energimixen. Användningen av olja som transportbränsle kommer att möta hård konkurrens från batteritekniken. Naturgas kommer att ersätta kol som världens näst största energikälla som drivs av krav från industri och kraftproduktion. Förnybara energikällor kommer att utmana gas när tekniker blir mer ekonomiskt hållbara.

Affärsmodeller, system och kontroller kommer att förändras med ökade risker och möjligheter. Att hantera så betydelsefulla, av varandra oberoende förändringar, kommer att kräva flexibilitet från energiföretagen när de anpassar sig till det nya normaltillståndet. 

Att hantera betydande och av varandra oberoende förändringar kommer att kräva flexibilitet från energiföretagen när de anpassar sig till det nya normaltillståndet.

Förberedelse för konsekvenserna av energiomställningen

Energiomställningens takt förändrar redan beteenden radikalt. Bostadsanvändare använder idag solenergi och batterilagringslösningar som blir allt större konkurrenter till elnätet. Samtidigt ingår företag långsiktiga kraftköpsavtal (PPA) med oberoende generatorer, snarare än verktyg, för att säkra förnybar leverans. Resultatet blir att fler konsumenter är mindre beroende av det traditionella nätet och uppkomsten av ett mer distribuerat energisystem.

Elektrifiering av byggnader, uppvärmning, datacentra och övergången från tunga till lättare industrier lägger också betydande ny belastning på energisystemet.

Men det är elektrifieringen av transporter som kommer att bli den riktiga banbrytaren. Tekniska förbättringar kommer att sätta prestandan och priset på EV:er på samma nivåer som förbränningsmotorfordon redan i mitten av 2020-talet medan regulatoriska och politiska beslut skyndar på. Faktum är att EV:er förväntas utgöra 66 % av den globala fordonsförsäljningen 2050 .

I en framtid när vi kommer att ha större elvolymer som flyter både in och ut ur nätet, måste hela systemet fungera annorlunda för att upprätthålla tillförlitlig leverans. Digitalisering kommer dessutom att öka risken för cyberattacker, vilket kräver större vaksamhet för att hålla förbindelserna robusta och säkra.

Detta innebär att tillsynsmyndigheterna också måste skifta fokus om de ska kunna leverera agila, riskbaserade lösningar som passar en växande marknad, möjliggör innovation och skyddar konsumenten.

Detta innebär att tillsynsmyndigheterna också måste skifta fokus om de ska kunna leverera agila, riskbaserade lösningar som passar en växande marknad, möjliggör innovation och skyddar konsumenten.

Flexibilitet och anpassningsförmåga är avgörande för framgång

Den förändrade marknaden lockar också till konkurrens. Teknikleverantörer, digitala jättar, biltillverkare, återförsäljare och mellanhänder kämpar alla om en bit av energikunderna. Dessa företag är väl positionerade för att öka investeringarna och har redan påbörjat sin resa längs elvärdekedjan – från storskaliga vind- och solcells (PV)-projekt, till energilagring, EV-laddningsinfrastruktur och anslutna enheter i hemmet.

Med nya aktörer på marknaden ställs nya krav på traditionella leverantörer. De måste utvärdera hur de ska agera när konsumenterna är digitalt anslutna och allt mer självgenererande av energi. De måste överväga vad de kan göra annorlunda för att behålla kunderna samtidigt som de ska:

  • Tillhandahålla pålitliga, effektiva och säkra nät och maximera avkastningen på befintliga tillgångar; eftersom traditionella finansieringskällor eroderar på grund av platt eller sjunkande försäljning.
  • Hantera stigande volymer av distribuerade energiresurser (DER) i nät som ursprungligen byggdes för envägsström som genererades centralt.
  • Leverera större värde till kunder vars förväntningar, påverkade av erfarenheter från andra sektorer, ökar.

Med så mycket förändring som pågår i branschen kan traditionella energiföretag inte stå stilla. De måste göra grundläggande förändringar av tjänsterna de erbjuder, deras affärsmodeller och hur de konfigurerar och använder sina nät om de ska fortsätta att konkurrera kommersiellt.

Flexibilitet är ett villkor för framgång. Energiföretag bör:

  • Tänka om kring elproduktion. För den nya energivärlden kommer detta att innebära investeringar i ny teknik och distributionskapacitet för att integrera mer återkommande förnybara energikällor, stödja DER och tillgodose en tillströmning av EV:er. Det kommer också att innebära att man direkt samarbetar med förnybara utvecklare genom PPA:er.
  • Identifiera nya finansieringsmekanismer. Energiomställningen kommer att bli komplex och kostsam för energiföretagen. De måste anskaffa ny finansiering och arbeta med tillsynsmyndigheter för att utveckla ramar som är tillräckligt flexibla för att uppmuntra och belöna investeringar i ett högt förnyelsebaserat system samt se till att alla marknadsaktörer uppnår det mest effektiva, kostnadseffektiva och rättvisa resultatet.
  • Skapa snabbspår till e-mobilitet. När EV:er blir vanliga måste energiföretag samarbeta med fordons- och teknikföretag, regeringar och tillsynsmyndigheter för att betjäna e-mobilitetslösningar och göra eltransporter livskraftiga.
  • Komma närmare kunderna. Energiföretag måste förändras från leverantör till partner och se över hur de samarbetar med kunderna. De kan fokusera på att förbättra kundupplevelsen, samtidigt som de utökar sitt erbjudande inom områden som smarta hushållsapparater, solenergi och elnät, i samarbete med externa leverantörer.

För att bli framtidens företag, släpp det förflutna

I slutändan måste energiföretag fatta medvetna, strategiska val.

Vissa energiföretag kommer att vara risktagare. De kommer att se övergången som en möjlighet att förnya och verka kommersiellt utanför det traditionella regelverket. De kan tävla mot nya aktörer eller skapa tjänster utanför deras kärnkompetenser. De kan också samarbeta med företag från andra branscher för att leverera avancerade energi- och e-mobilitetslösningar.

Vissa energiföretag kommer att vara risktagare. De ser övergången som en möjlighet att förnya och verka kommersiellt utanför det traditionella regelverket.

Andra kommer att vara mer konservativa. De kommer att följa nuvarande affärsmodeller men leta efter sätt att förbättra den operativa effektiviteten. De måste dock vara medvetna om hinder längs vägen och risken finns att man driver en nollmarginalverksamhet som är beroende av statliga subventioner.

Vissa företag kommer att stå med en fot i båda lägren. Deras tvåpoliga strategi gör det möjligt för dem att utveckla nya affärsmodeller, samtidigt som deras kärnverksamhet fortsätter under tiden.

Oavsett deras svar är tiden inte på deras sida. För att lyckas måste energiföretagen omvandlas till de företag de vill bli, snarare än att hålla fast vid vilka de en gång var. Den driftsmodell de utvecklar måste passa visionen om en elektrifierad och avkarboniserad energiframtid som anpassas till den ständigt föränderliga marknadsdynamiken och skiftande maktbalansen.

NextWave Energy

För att lyckas måste energiföretagen omvandlas till de företag de vill bli, snarare än att hålla fast vid vilka de en gång var.

Upptäck mer (EN)

Summering

En betydande förändring sker i energisektorn. Hur framgångsrikt energiföretagen anpassar sig till dessa dynamiska marknadsförhållanden kommer att avgöra deras resultat och konkurrenskraft länge fram. Att tänka om gällande produktion, identifiera nya finansieringsmekanismer, snabbspårning av e-mobilitet och bli mycket mer kundcentrerade är högsta prioriteringar. Men det finns inte tid att vänta.

Om artikeln

Av Benoit Laclau

UK&I Consulting Managing Partner, Ernst & Young LLP

Leader of EY UK&I Consulting services. Helping the world’s leading organizations to achieve business transformation. Husband. Father. Golfer. Wine enthusiast.

Delaktiga