Hur ser du möjligheten i dina hinder?

Författare
Mike Lo Parrino

EY Americas Financial Services Organization Private Equity Leader

Private equity veteran bringing the broad power of EY to the clients. Relationship builder. Problem tackler. Avid gardener.

Andres Saenz

EY Global Vice Chair – Industry Markets

Trusted advisor to leading businesses across industry markets. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

Kyle Burrell

Ernst & Young LLP US FSO Assurance Partner

Looks forward to serving clients at a high standard. Enjoys taking on complex challenges and collaborating with others to come up with the best solution.

Delaktiga
6 minuters lästid 19 okt. 2022

Tiden är mogen för att Private Equity ska blomstra, men marginalen återstår enligt vår Global Private Equity Survey från 2019

Vår sjätte årliga undersökning av Private Equity CFOs fann att, trots stora framsteg för att lansera nya produkter och möjlighet att investera i tekniska lösningar, fortsätter utgifterna att växa lika snabbt som tillgångar. Undersökningen fann även att medan CFOs börjar prioritera den kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga fördelen med outsourcing för att öka sin produktion, är de väl medvetna om den kompetens som krävs för att deras företag ska växa. 

Du kan ladda ner vår globala Private Equity-undersökning från 2019 här och se utvalda resultat här.

Medan CFOs är oeniga kring vilken metod som är bäst lämpad för att nå sina mål, är en sak säker: de måste agera snabbt för att uppnå en konkurrensfördel.
Mike Lo Parrino
EY Americas Financial Services Organization Private Equity Leader

1. Strategiska prioriteringar

I takt med att investerare i allt högre grad väljer Private Equity-investeringar , utnyttjar CFOs tillfället att maximera tillgångstillväxten och konkurrerande hedgefonder.

Intresset för Private Equity blomstrar, så det är inte förvånande att 76 procent av CFOs uppgav att tillgångstillväxt är högsta prioritet för deras företag. Det som är chockerande är den konkurrensnivå som PE-industrin utgör för hedgefonder. För närvarande består 18 procent av den typiska investerarens alternativportfölj av traditionella PE investeringar. Med dåliga resultat bland många hedgefonder förväntar sig nästan 40 procent av investerarna att avsätta mer kapital till PE- företag. Genom att utnyttja detta momentum och visa optimism, noterade över hälften av CFOs att de förväntar sig att starta en ny fond under 2019, och 65 procent förväntar sig att den nya fonden kommer att bli större än deras sista.

Tillväxt av tillgångar

76 %

av CFOs uppgav att tillgångstillväxt är högsta prioritet för deras företag.

I och med att investerare är missnöjda med traditionella alternativ för tillgångshantering, ser PE CFOs en möjlighet genom att lansera nya strategier och mindre än hälften (41 procent) ökar tillgångarna i befintliga strategier. I deras strävan att få tillgångar att växa kommer 46 procent av de PE CFOs som erbjuder eller planerar att erbjuda icke traditionella produkter under de kommande två åren att fokusera på privat kredit, och ytterligare en fjärdedel kommer att fokusera på fastigheter, reella tillgångar och riskkapital.

2. Att upprätthålla marginaler under en tillväxtperiod

Det kostar att få tillgångar att öka i värde snabbt, vilket orsakar marginalerosion hos många förvaltningsföretag under en tillväxtperiod.

Strävan att få intäkterna att växa har hindrats av marginalerosion. Fyrtio procent av CFOs noterade att marginalerna har försämrats under de senaste två åren, och ytterligare en tredjedel rapporterade att de var oförändrade. Endast 28 procent har sett marginalförbättringar. Detta väcker frågan: gör PE-företag tillräckligt för att hantera luckor i sin operativa infrastruktur för att avvärja ökande marginaltryck? PE-företag ser över flera områden för att minska kostnaderna, där 39 procent av CFOs nämner teknik som en hög prioritet för att minska marginalerosion, och ytterligare 37 procent syftar till att prioritera outsourcing. 

Upprätthålla marginaler

40 %

av CFOs noterade att marginalerna har försämrats under de senaste två åren.

3. Teknologi och datatransformation

CFOs ser att teknik inte är en kortsiktig lösning och de förstår dess långsiktiga fördelar för deras digitala framtid.

Privata Equity-företag kommer från eran av Excel kalkylblad. Trots en långvarig underinvestering i teknik uppger de flesta PE CFOs att deras företag nyligen eller just nu har planerat att göra investeringar i teknik inom en mängd olika funktioner. Under de senaste två till tre åren har ledare inom PE gjort tekniska investeringar i fondbokföring (66 procent), investerarrelationer (62 procent) leverantörsskulder/tid och utgifter (57 procent) samt regelefterlevnad och lagstiftningsrapportering (56 procent).

Tyvärr rapporterar de flesta att den positiva effekten inte har setts ännu. Finansfunktionerna för skatter och betalningskonton har hittills visat bäst resultat, där 33 respektive 40 procent av ekonomicheferna rapporterar nettominskningar i driftskostnader inom dessa områden. Några hinder som nämns är behovet av att ange ren data, integrera system och att fullt ut involvera medarbetarna.

Robotlösningar

60 %

av CFOs är inte medvetna om bredden i tillgängliga robotlösningar och deras kapacitet.

Med tekniska framsteg följer behovet av kompetens utöver investeringar och finansiering. På frågan om deras arbetskraft har den data- och teknikkunskap som krävs för sina roller, anser de allra flesta CFOs att de har det. Fortfarande söker 52 procent av CFOs kandidater med mer data- och analyserfarenhet, och 23 procent söker kandidater med kodnings- och programmeringsfärdigheter, vilket indikerar på att CFOs är inriktade mot att stärka sin personals teknikkompetens.

Till skillnad från sina kollegor i hedgefondbranschen har PE-företag varit långsamma med att använda robotteknik. De största företagen (inom kapitalförvaltning) har kommit längst med att driva nästa generations teknikinvesteringar, eftersom att 52 procent planerar att göra en investering i robotteknik, jämfört med endast 10 procent av de minsta företagen. Fortfarande existerar ett tomrum i medvetenhet. En så stor grupp som 60 procent av alla CFOs som leder företag i alla storlekar känner inte till bredden av tillgängliga robotlösningar och deras kapacitet.

4. Outsourcing

Outsourcing innebär en viktig konkurrensfördel som ofta förbises för att bekämpa marginalkomprimering.

PE-företag har traditionellt sett tvekat att använda sig av outsourcing, delvis på grund av den begränsade tillgången på outsourcinglösningar, men fördelarna med kostnadsbesparingarna är betydande. Leverantörer av outsourcing lägger pengar på att implementera robust teknik och stödja infrastruktur för att lyfta bort operativa arbetsbördor från PE-företag. Detta gör att anställda kan byta fokus från rutinmässiga, tidskrävande uppgifter till förmån för aktiviteter som skapar mervärde.

De flesta företag lägger redan ut en del av sin skattefunktion (94 procent), compliance/ lagstiftningsrapportering (73 procent) och fondbokföring (55 procent). Ändå uppger färre än hälften av PE CFOs att de outsourcar verksamheter som investeringsrelationer, likviditet, portföljanalys, värdering och leverantörsskulder/tid och utgifter, vilket lämnar utrymme för ytterligare möjlighet till kostnadsbesparingar. 

Outsourcing

94 %

av PE företag lägger redan ut en del av sin skattefunktion.

Ledare är inte de enda som ökar sin acceptans av outsourcing. Investerare föredrar allt oftare detta alternativ. Många CFOs rapporterar att de tillhörande kostnaderna med outsourcing genom fonderna bidrar till att sänka kostnaderna för investerare. Majoriteten av ledarna (89 procent) planerar att gå igenom kostnader för fondbokföringstjänster och skatterapportering som utförs av tredje part.

5. Talent management

CFOs placerar mångfald högt på sin agenda, och de prioriterar mångfald inom kultur och kön.

Trots den ökande tillgängligheten av teknik och outsourcade operativa lösningar rankar 60 procent av PE CFOs talent management som den främsta strategiska prioriteringen. Här är program för talent management en nödvändighet, inte något som är "trevligt att ha" för att rekrytera och behålla de främsta talangerna.

Talent management

60 %

av PE-företagens CFOs rankar talent management som den främsta strategiska prioriteringen.

I takt med att arbetskraften utvecklas har ungefär hälften av CFOs ändrat profilen för kandidaterna som de utvärderar, intervjuar och slutligen anställer i förhållande till för fem till tio år sedan. Nu mer än någonsin känner de till den roll som mångfald spelar för att främja olika perspektiv som kan påverka investeringsbeslut positivt. Med anledning av detta försöker 79 procent av CFOs förbättra könsfördelningen, och 63 procent försöker öka den kulturella mångfalden.

Även när tekniken spelar en allt viktigare roll i en fonds verksamhet, finns det ingen ersättning för värdefulla, kunniga medarbetare. Investerare förutser att talangprogram för att utveckla framtida ledare, öka mångfalden av kompetens och att bibehålla nöjda medarbetare vid tillsättning av nya roller är vanliga. Faktum är att 68 procent av investerarna uppger att det är väldigt viktigt för ledare att ha ett talangprogram på plats, och 78 procent av investerarna begär information om ett företags talangprogram under företagsbesiktningsprocessen.

Ledare måste följa dessa förfrågningar eftersom mer än hälften (54 procent) av PE CFOs ännu inte har ett formellt talangprogram på plats.

  • Bakgrund och metod

    Syftet med denna studie är att samla in synpunkter och åsikter från CFOs och ekonomichefer vid Private Equity-företag över hela världen. Ämnena inkluderar strategiska prioriteringar, teknik- och datatransformation, talangprogram, outsourcing och det framtida landskapet inom Private Equity. Från juli till oktober 2018 genomförde Greenwich Associates 103 telefon- och onlineintervjuer med Private Equity-företag. Alla belopp i undersökningen är i USD om inget annat anges. För flera av frågorna tilläts flera svar vilket resulterade i svar som inte ger en total av 100 %.

Summering

Private Equity CFOs upplevde ytterligare ett år med en tillväxt utan motstycke, men kämpar fortfarande för att komma till rätta med operativa frågor som dramatiskt eroderar deras marginaler, enligt vår 2019 Global Private Equity CFO survey. Ladda ner hela rapporten (pdf).

Om artikeln

Författare
Mike Lo Parrino

EY Americas Financial Services Organization Private Equity Leader

Private equity veteran bringing the broad power of EY to the clients. Relationship builder. Problem tackler. Avid gardener.

Andres Saenz

EY Global Vice Chair – Industry Markets

Trusted advisor to leading businesses across industry markets. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

Kyle Burrell

Ernst & Young LLP US FSO Assurance Partner

Looks forward to serving clients at a high standard. Enjoys taking on complex challenges and collaborating with others to come up with the best solution.

Delaktiga