Hur omformar du din verksamhet i dag för att göra dig redo för morgondagen?

Författare
Falco Weidemeyer

EY EMEIA Reshaping Results Leader and Member of the Global Restructuring Leadership Team

Seasoned, internationally trained performance professional. CRO and turnaround manager. Experienced in consulting and industry functions. Passionate for outdoors.

Peter Manchester

EY Global Insurance Advisory Leader and EY EMEIA Insurance Leader

Leader in insurance transformation and strategy. Active interest in new entrants. Uses leading-edge technology to transform the customer experience and insurance landscape.

Suwin Lee

Head of EY UK&I and China Trade Route, Head of EY Global Restructuring Tax Network, EY Global Solutions Leader for Post Deal Solutions and EY UK&I Transaction Tax Partner, Ernst & Young Europe LLP

Recognized as a trusted restructuring tax advisor. Passionate about growing EY in new and emerging markets, with a particular focus on Post Deal Services. Role model for women and minorities.

Andrew Wollaston

EY Global Reshaping Results, Restructuring and TAS Private Equity Leader

Seasoned financial advisor and restructuring professional who has been with EY for over 30 years. Proud father of three. Poor golfer. Lover of animals and the outdoors. Interested in family history.

Jon Morris

EY EMEIA Working Capital Advisory Services Leader

Global liquidity improvement leader with a focus on organization and behavioral change. Passionate coach and speaker. Provocative and creative. Father and explorer.

Mona Bitar

EY UK&I Reshaping Results Leader

Experienced business advisor for over 25 years. Amateur photographer and historian. Brings multi-cultural perspectives as a proud Palestinian Brit.

Lokal kontakt

EY, Norden, Advanced Manufacturing & Mobility, TAS, Partner

Kombinerad erfarenhet av strategi-/strategi och transaktioner med entreprenörskap inom digital teknologi. Favorit högteknologibolag är Saab som kan tillverka stridsflygplan. Favorithobby är utförsåkning.

6 minuters lästid 28 apr. 2020
Relaterade ämnen Digitalisering

Företag möter en instabil och osäker marknad. När utrymmet för att vidta åtgärder krymper krävs snabba insatser för att anpassa och omforma verksamheten.

Vi befinner oss inte längre i den vanliga konjunkturcykeln. Sociala, politiska, ekonomiska och tekniska förändringar smälter samman och skapar en affärsmiljö vars enda konstanter är volatilitet och osäkerhet.

För att kunna agera framgångsrikt på marknaden behöver företag förstå och anpassa sig till dessa förändringar. Företag behöver ett nytt ramverk för att kunna hantera osäkerheten och ta vara på de möjligheter som nu dyker upp. För att förstå och anpassa sig till förändringarna behövs även ett flexibelt ledarskap som kontinuerligt arbetar med justeringar av verksamheten, oavsett var på prestationskurvan företaget befinner sig .

Varför är det så viktigt att agera nu? För att vi står på en brinnande plattform – och för att konkurrenterna redan har tagit initiativet. "Det finns ingen anledning att vänta med att göra ditt företag mer motståndskraftigt, flexibelt och redo för vad som komma ska", säger Falco Weidemeyer, EY EMEIA Reshaping Results Leader. "Om du väntar för länge kommer du inte längre att kunna styra ditt eget öde."

Den regelbaserade, multilaterala ordning som länge har definierat den globala geopolitiken är under press. Klimatförändringarna skapar press, inte bara för företag utan även i existentiellt. Det finns också kortsiktiga påfrestningar. Den långvariga ekonomiska uppgången verkar ha tappat fart.

Det finns ingen anledning att vänta med att göra ditt företag mer motståndskraftigt, flexibelt och redo för vad som komma ska.
Falco Weidemeyer
EY EMEIA Reshaping Results Leader and Member of the Global Restructuring Leadership Team

Samtidigt måste företag komma ikapp med digitalisering och tekniska förändringar – ju förr desto bättre – för att förbli konkurrenskraftiga. En våg av förändring har svept in över flera branscher, till exempel bank och finans, detaljhandel, media samt konsumentvaror, och lämnat ett spår av misslyckanden efter sig. 1964 höll sig det genomsnittliga S&P 500-företaget kvar i detta index i 33 år, men 2027 förväntas antalet år ha minska till bara 12.

Tecken på förändring

12

Antalet år som det genomsnittliga företaget förväntas hålla sig kvar i S&P 500-indexet år 2027 — jämfört med 33 år 1964.

Vissa sektorer är mer utsatta än andra för denna typ av genomgripande omvandling. "Vi ser allt fler situationer där företagens affärsmodeller hotas", säger Weidemeyer. "En ny nedgång skulle förmodligen inte bara leda till fallande volymer och minskat kapacitetsutnyttjande generellt, utan krympa hela sektorer."

Förekom riskerna

Detta har skapat oro i styrelserummen. EY Global Capital Confidence Barometer – oktober 2019 visar att endast 55 procent av företagen är säkra på sina vinstmöjligheter, en minskning från 80 procent 2018. Bara 59 procent ser positivt på marknadsstabiliteten på kort sikt, en minskning från 68 procent 2018.

Vikande tilltro

59 %

Respondenter i EY Global Capital Confidence Barometer – oktober 2019 – som är positiva gällande marknadsstabiliteten på kort sikt, en minskning från 68 procent 2018.

Det positiva är att pessimism leder till handling. Nästan två tredjedelar av företagsledarna i Confidence Barometer säger att de planerar att ta itu med de pågående geopolitiska frågorna liksom handels- och tullfrågor.

Hur kan företag hantera detta? "Det viktigaste företagen måste göra i dag är att vara beslutsamma – punkt", säger Mona Bitar, EY UK & Irland Reshaping Results Leader. "Tid är guld."

De tidsplaner som private equity-bolag arbetar efter kan vara en användbar referenspunkt här. När private equity-bolag investerar i ett nytt företag skapar de en tydlig strategi för de första 100 dagarna av ägande och de planerar ofta att omstrukturera eller omforma företaget inom sex månader. För att lyckas med detta krävs beslutsamhet och en flexibel plan för genomförandet. Den typen av snabba beslut och åtgärder lönar sig: investerare förväntar sig att avkastningen på private equity-bolag fortsätter att överstiga avkastningen på de offentliga aktiemarknaderna.

Att hantera volatilitet

Företagsledare som förstår och anpassar sig till förändringar är bättre positionerade för att kunna driva ett proaktivt och snabbt arbete med att transformera verksamheten. Digital teknik erbjuder också möjligheter. Nyckeln för företagsledare är dock att förstå hur de specifika egenskaperna hos just deras företag kan anpassas till volatiliteten som omger dem – och att förstå hur deras verksamhet formas av den utmanande affärsmiljö de möter.

"När företag försöker hantera volatilitet och bygga in motståndskraft i sina operativa modeller behöver de titta på alla komponenter i värdekedjan och bedöma i vilken utsträckning de är optimerade för marknadens framtida krav", säger Peter Manchester, EY EMEIA Advisory Leader. "Utvecklingen av ny och disruptiv teknik, analys och artificiell intelligens ger företagen stora möjligheter att snabbt förbättra och transformera både kapacitet och kompetens." 

EY erbjuder en modell för att genomföra denna självskattningsprocess. Modellen omfattar fyra områden som återspeglar en prestationskurva. För att hantera denna period av osäkerhet bör företagsledare överväga var deras organisation hamnar:

1. Transformera värde

Syftesdrivna företag med sunda balansräkningar, överskott i kassan och tydliga marknadsmöjligheter måste förbereda sig inför framtidens krav på transformation.

2. Skapa värde

Proaktiva företag med solida intäkter och bra lönsamhet som är redo för förändring, kan ändå behöva optimera sina strategier. De måste överväga hur de ska fortsätta att vara relevanta och skapa värde under kommande år.

3. Bevara värde

Motståndskraftiga och konservativa företag som tappar marknadsandelar, har strukturella brister i verksamheten eller som håller på att anpassa sig till nya nivåer på efterfrågan, måste komma underfund med hur de ska vända utvecklingen och samtidigt bevara värde.

4. Återställa värde

Reaktiva och defensiva företag som har likviditetsproblem, ogynnsamma finansieringsstrukturer eller riskerar att hamna på obestånd måste fokusera på att återhämta sig från kris.

Det är viktigt att komma ihåg att självskattningen inte är en engångsföreteelse. Företagsledare bör positionera sig som förändringsagenter som ständigt letar efter nya sätt att driva sina företag framåt. De:

Bedöma

Upprätta processer för planering, möjliggör regelbundna utvärderingar för att identifiera områden som kräver åtgärder och integrera detta arbete i viktiga nyckeltal.

Anpassa

Använd metoder och verktyg som utgår från företagets behov av att transformera, skapa, bevara eller återställa värde, och som är anpassade för att leverera önskat resultat.

Förankra

Integrera en strävan efter prestation i företaget genom att se över och anpassa processer och viktiga nyckeltal. Prestation blir en attityd och är inte längre bara ett mål.

Vart och ett av dessa steg är avgörande. Men när hastigheten på förändringarna ökar – ett paradigmskifte till volatilitet – är utmaningen att ta varje steg snabbare, mer iterativt och med större flexibilitet. I stället för att gå igenom stegen linjärt kommer företagsledare kontinuerligt arbeta med anpassningar för att kunna driva verksamheten framgångsrikt i "det nya normala".

Hur omformar du din verksamhet i dag för att göra dig redo för morgondagen?

Läs mer om ramverket för värderealisering.

Ladda ner pdf (EN)

Summering

För att kunna vara framgångsrika på en instabil och osäker marknad behöver företag förstå och anpassa sig till förändringar. De behöver också ett nytt ramverk för att kunna hantera volatiliteten och ta vara på de möjligheter som nu dyker upp. Att förstå och anpassa sig till förändringar kräver ett flexibelt och iterativt ledarskap som kontinuerligt justerar verksamheten, oavsett var på prestationskurvan företaget befinner sig. Företagsledare kommer att arbeta med kontinuerlig anpassningar.

Om artikeln

Författare
Falco Weidemeyer

EY EMEIA Reshaping Results Leader and Member of the Global Restructuring Leadership Team

Seasoned, internationally trained performance professional. CRO and turnaround manager. Experienced in consulting and industry functions. Passionate for outdoors.

Peter Manchester

EY Global Insurance Advisory Leader and EY EMEIA Insurance Leader

Leader in insurance transformation and strategy. Active interest in new entrants. Uses leading-edge technology to transform the customer experience and insurance landscape.

Suwin Lee

Head of EY UK&I and China Trade Route, Head of EY Global Restructuring Tax Network, EY Global Solutions Leader for Post Deal Solutions and EY UK&I Transaction Tax Partner, Ernst & Young Europe LLP

Recognized as a trusted restructuring tax advisor. Passionate about growing EY in new and emerging markets, with a particular focus on Post Deal Services. Role model for women and minorities.

Andrew Wollaston

EY Global Reshaping Results, Restructuring and TAS Private Equity Leader

Seasoned financial advisor and restructuring professional who has been with EY for over 30 years. Proud father of three. Poor golfer. Lover of animals and the outdoors. Interested in family history.

Jon Morris

EY EMEIA Working Capital Advisory Services Leader

Global liquidity improvement leader with a focus on organization and behavioral change. Passionate coach and speaker. Provocative and creative. Father and explorer.

Mona Bitar

EY UK&I Reshaping Results Leader

Experienced business advisor for over 25 years. Amateur photographer and historian. Brings multi-cultural perspectives as a proud Palestinian Brit.

Lokal kontakt

EY, Norden, Advanced Manufacturing & Mobility, TAS, Partner

Kombinerad erfarenhet av strategi-/strategi och transaktioner med entreprenörskap inom digital teknologi. Favorit högteknologibolag är Saab som kan tillverka stridsflygplan. Favorithobby är utförsåkning.

Relaterade ämnen Digitalisering