3 minuters lästid 16 maj 2022
Bild på Coronastöden påverkar det lönebaserade utrymmet

Coronastöden påverkar det lönebaserade utrymmet

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

3 minuters lästid 16 maj 2022
Relaterade ämnen Tax

Det har nog inte missats av någon att de senaste åren har varit märkbart påverkade av coronapandemin. Sedan 2020 har den svenska staten beslutat om diverse stöd till näringslivet och i denna artikel redogör vi för hur stöden påverkar beräkningen av det lönebaserat utrymmet. Det är viktigt att också komma ihåg att utdelningar kan göra att företaget blir återbetalningsskyldigt för utbetalt stöd. Detta berör vi dock inte vidare i denna artikel.

Lönebaserat utrymme

Det lönebaserade utrymmet är 50 procent av sådan kontant ersättning som har lämnats till arbetstagarna i företaget och i dess dotterföretag året före beskattningsåret, och som ska tas upp i inkomstslaget tjänst hos mottagarna. Löner som täcks av statliga stöd får dock inte räknas med i löneunderlaget.

För beskattningsåret 2022 är det den kontanta ersättning som lämnades under 2021 som påverkar löneunderlaget, och därmed bör delägaren tänka sig för en extra gång vid beräkning av årets löneunderlag om företaget har mottagit coronastöd.

För att beräkna det lönebaserade utrymmet krävs att delägaren äger andelar som motsvarar minst fyra procent av kapitalet, samt tar ut en lön av viss storlek, det så kallade lönekravet. Till skillnad från löneunderlaget påverkas inte lönekravet av eventuella statliga stöd. Detta gäller även om delägarens lön delvis har betalats med det statliga stödet.

Permitteringsstöd

Permitteringsstöd innebär att en arbetsgivare får statligt stöd för att täcka en del av bolagets lönekostnader när anställda går ner i arbetstid. Stödet avser att täcka såväl lönekostnader som arbetsgivaravgifter. Enligt Skatteverkets uppfattning, vilken redovisas i Skatteverkets rättsliga vägledning, ska permitteringsstödet påverka löneunderlaget endast till den del det avser lönekostnaden (dvs. inte till den del det avser arbetsgivaravgifter).

I normalfallet är arbetsgivaravgifterna 31,42 procent. Permitteringsstödet ska då divideras med 1,3142 för att beräkna det belopp som löneunderlaget ska minskas med. Arbetsgivaravgifterna (och därmed även den siffra som stödet ska divideras med innan reducering sker) kan dock i vissa fall vara lägre än 31,42 procent, exempelvis på grund av andra statliga åtgärder eller på grund av den anställdes ålder.

Stöd för sjuklönekostnader

Sjuklönestödet avser att skydda arbetsgivaren mot höga sjuklönekostnader generellt, men under pandemin har staten ersatt arbetsgivare för sjuklönekostnader som är högre än vad som kan anses vara normalt.

På samma sätt som vid permitteringsstöd behöver stöd för sjuklönekostnader fördelas mellan lönekostnader och arbetsgivaravgifter. Den del av stödet som avser lönekostnader ska sedan minska löneunderlaget.

Omställningsstöd

Bolag som har tappat väsentligt i nettoomsättning jämfört med en referensperiod har kunnat ansöka om omställningsstöd. Nedgången ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin, och stödet baseras på bolagets fasta kostnader under en viss period. För perioden maj till september 2021 och december 2021 till februari 2022 kunde bolagen även räkna löner till sina fasta kostnader, och stöd för denna period bör därmed påverka löneunderlaget.

Skatteverket har inte uttalat sig specifikt avseende omställningsstödets påverkan på löneunderlaget, men till den del omställningsstödet är avsett att täcka lönekostnader utifrån kostnadsuppställningen i ansökan är alltså vår bedömning att löneunderlaget påverkas. Detta är i enlighet med vad som gäller för permitteringsstödet. Enligt vår uppfattning bör erhållet stöd därför proportioneras utifrån kostnadsfördelningen i ansökan. Den del som avser lönekostnader (minskat med arbetsgivaravgifter) ska då minska löneunderlaget.

Författare:
  • Sara Andersson – Senior Manager – Private Client Services – 073-364 85 14
  • Christoffer Pettersson – Consultant – Business Tax Services – 072-178 74 47

Summering

Permitteringsstöd och stöd för sjuklönekostnader ska minska löneunderlaget med det mottagna beloppet dividerat med 1,3142 (om inte arbetsgivaravgifterna avviker från normalfallet). Delägarens lönekrav påverkas inte av de mottagna stöden.

Avseende omställningsstödet är vår bedömning att även detta stöd ska minska löneunderlaget genom proportionering utifrån kostnadsfördelningen i ansökan.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Tax