18 mars 2020
Man self isolating at home.

Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

18 mars 2020

Ersättningar och sjukfrånvaro under coronavår

Med anledning av rådande pandemi har regeringen presenterat flera åtgärder för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare. Åtgärderna har till syfte att minska smittspridningen i samhället samt mildra de ekonomiska konsekvenserna för företagen. Av det senaste förslaget som presenterades i början på veckan framgår att staten tillfälligt ska ta över samtliga kostnader för sjuklön som arbetsgivaren normalt bekostar under de två första veckorna av en anställds sjukfrånvaro.

En viktig aspekt för att hindra virusspridningen i samhället är att anställda väljer att stanna hemma vid sjukdomssymptom och anmäler sig sjuka till sin arbetsgivare. Enligt ordinarie lagstiftning får den anställde ingen ersättning alls under den första dagen av sjukdomen, den så kallade karensdagen. Under dag 2-14 är det arbetsgivarna som betalar för den anställdes sjuklön, och från dag 15 tar staten över ansvaret och utbetalar sjuklön enligt särskilda bestämmelser. Då vi nu är mitt uppe i en extraordinär situation har regeringen dock presenterat flera åtgärder för att säkerställa att arbetstagare stannar hemma vid sjukdom och att deras arbetsgivare inte drabbas för hårt ekonomiskt vid sjukfrånvaro.

Slopad karensdag
För att minska smittspridningen har karensavdraget slopats mellan 11 mars och 31 maj 2020. Den slopade karensdagen innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning från staten för den första dagen i sjukfallet. Ansökan ska göras till Försäkringskassan.

Som en följd av regeringens val av lösning ska arbetsgivaren således fortsätta att göra karensavdrag i lönerapporteringen.

Även egenföretagare kommer att kompenseras.

Läkarintyg krävs först efter 14 dagars sjukdom
I dag krävs att en anställd lämnar läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden för att ha rätt till sjuklön. Nedsättningen av arbetsförmågan styrks då genom intyg av läkare eller tandläkare. Regeringen bedömer nu att det finns anledning att tillfälligt upphäva kravet på läkarintyg för att avlasta hälso- och sjukvården. Förslaget innebär således att de som är sjuka kan vara hemma från arbetet i 14 dagar utan sjukintyg.

Staten bekostar sjuklönen
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj 2020. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Regeringen har ännu inte meddelat hur företagen ska kompenseras för sjuklönen, men då karensdagen ersätts via ansökan av individen till Försäkringskassan skulle en liknande lösning kunna bli aktuell även för dag 2-14. Men för att säkerställa att de anställda får sin sjuklön utan fördröjning kan regeringen eventuellt komma att bestämma att arbetsgivarna istället ansöker om ersättning från staten retroaktivt.

Vad händer nu?
Den slopade karensdagen infördes med omedelbar verkan den 11 mars. Förslaget om att staten ska ta över ansvaret för sjuklönen kommer däremot av vad som kan förstås från regeringens information att lämnas vidare till riksdagen genom en extra ändringsbudget den 19 mars, men några närmare detaljer finns inte i dagsläget. Den förlängda tiden för sjuklön utan läkarintyg ska enligt förslag träda i kraft den 7 april 2020, men tillämpas från och med den 13 mars 2020.

Vi hjälper naturligtvis till på alla sätt vi kan, så kontakta oss om du behöver mer information, råd eller assistans, Marie Liebich och Sevim Güven.

Summering

Regeringen har presenterat flera åtgärder för att underlätta för arbetsgivare och arbetstagare under rådande pandemi. Av det senaste förslaget som presenterades i början på veckan framgår att staten tillfälligt ska ta över samtliga kostnader för sjuklön som arbetsgivaren normalt bekostar under de två första veckorna av en anställds sjukfrånvaro.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.