25 mars 2020
ey-business-people-mingle

Ytterligare krispaket för små och medelstora företag (uppdaterad 200327)

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

25 mars 2020

 

R
egeringen har redan presenterat en rad akuta åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Hittills har det handlat om bland annat nya regler för anstånd med inbetalning av skatt, möjlighet till korttidspermittering av anställda och statligt ansvar för hela sjuklönen. Nu har ytterligare ett krispaket lagts fram – riktat främst mot små och medelstora företag – med förslag på tillfälligt sänkta sociala avgifter, återbetalning av förra årets preliminärskatt och viss utökning av de redan föreslagna anståndsreglerna.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars till 30 juni så att enbart ålderspensionsavgiften på 10,21 procent behöver betalas för denna tid. Nedsättningen ska gälla för upp till 30 anställda och på lön upp till 25 000 kronor per anställd och månad, vilket innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Den maximala nedsättningen för ett företag med minst 30 anställda uppgår således till 159 000 kronor per månad eller 636 000 kronor för hela perioden mars till juni.

Reglerna kommer vara retroaktiva och således gälla från och med löner utbetalda i mars, på vilka arbetsgivaravgifter ska redovisas och betalas in senast den 13 april. Skatteverket har meddelat att begäran om nedsatt arbetsgivaravgift kommer kunna göras genom att arbetsgivaren kryssar i ruta 062 på individuppgiften “Reducerad avgift först anställd” på arbetsgivardeklarationen. Därigenom kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift.

För enskilda näringsidkare meddelades till en början att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften plus två tredjedelar av de övriga avgifterna skulle betalas för 2020, utan detaljer kring några andra begränsningar. När lagrådsremissen presenterades den 27 mars har detta dock reviderats. Förslaget är nu att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas, på ett avgiftsunderlag som uppgår till högst 100 000 kronor. Detta medför en minskad kostnad på upp till 18 760 kronor.

Egenavgifterna ingår i den debiterade preliminärskatten, vilket innebär att den tillfälliga sänkningen av avgifterna också kan leda till lägre debiterad preliminärskatt om man lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration för 2020 (se mer nedan).

Återbetalning av förra årets preliminärskatt

Regeringen föreslår också att reglerna om periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag ska ändras tillfälligt, så att den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av upp till ett tak på en miljon kronor. Detta leder till sänkt skatt, vilket i sin tur innebär en möjlighet till återbetalning av den inbetalade preliminärskatten för förra året. Den skattepliktiga vinst som satts av till periodiseringsfond kan vidare kvittas mot möjliga framtida förluster men måste oavsett återföras senast efter sex år på samma sätt som enligt nuvarande regler.

I lagrådsremissen har man förtydligat att avdraget inte får medföra underskott, samt att man kommer kunna välja att istället göra avdrag med högst ett belopp som motsvarar 30 procent av ett för periodiseringsfond justerat positivt resultat. Detta ger ett större avdrag i de fall då det justerade resultatet överstiger 3,33 miljoner kronor.

För att få preliminärskatten omräknad och inbetalda belopp återbetalade lämnar man in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket, vilket kan göras fram till och med sex månader efter beskattningsårets slut (dvs fram till och med den 30 juni för 2019 års inbetalningar). Har man redan hunnit lämna sin inkomstdeklaration för 2019 men vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver man begära omprövning genom att lämna en ny deklaration.

Du kan läsa mer om återbetalning av debiterad preliminärskatt i vår tidigare artikel Få debiterad preliminärskatt sänkt eller återbetald.

Viss utökning av de redan föreslagna anståndsreglerna

De nya anståndsregler som regeringen föreslog förra veckan har vi tidigare beskrivit i artikeln Likviditetshjälp via skatten i pandemitider. Reglerna innebär kortfattat att man kommer kunna få anstånd med max tre månaders inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner i upp till ett år. Enligt det tidigare förslaget skulle dock inte företag som redovisar sin moms årsvis omfattas av de nya reglerna, men nu har man alltså tänkt om. Därmed kommer många egenföretagare kunna få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.

Samma villkor som redan presenterats avseende de sedan tidigare föreslagna anståndsreglerna kommer att gälla även för momsen som redovisas årsvis, men i denna delen kommer ikraftträdandet att vara den 6 april (reviderat i lagrådsremissen från den 8 april) istället för den 30 mars.

Ytterligare förslag knutna till annat än skatter och avgifter

Utöver de skatte- och avgiftsmässiga åtgärder som beskrivits ovan har man också föreslagit att:

  • En statlig lånegaranti ska införas där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna, till företag som på grund av Covid-19 fått ekonomiska svårigheter men som i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Denna åtgärd riktar sig främst till små och medelstora företag, men det finns egentligen ingen formell begränsning på företagets storlek för möjlighet att ta del av lånegarantin. Varje företag får däremot i normalfallet låna max 75 miljoner kronor. Behandling av detta förslag kommer att ske skyndsamt och företag kommer kunna ansöka om lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank. Några ränteinbetalningar kommer inte behöva göras under de första tolv månaderna.
  • Staten ska utge stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror, genom att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april till 30 juni. Syftet med detta är att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.
  • Företag som läggs vilande på grund av arbetslöshet ska under 2020 undantas från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.

Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort. Vi håller er uppdaterade. Hör av dig till oss ifall ditt företag behöver hjälp eller råd – våra experter kan dessa områden och är redo att hjälpa er.

Lina Persson

Klicka här för att läsa den engelska versionen av den här artikeln

Denna artikel har uppdaterats/kompletterats efter att en lagrådsremiss som behandlar delar av åtgärderna ovan presenterades 2020-03-27.

Summering

Ytterligare ett krispaket har lagts fram av regeringen– riktat främst mot små och medelstora företag – med förslag på tillfälligt sänkta sociala avgifter, återbetalning av förra årets preliminärskatt och viss utökning av de redan föreslagna anståndsreglerna.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.