5G förändrar telekombranschen i snabb takt. Håller ni jämna steg med utvecklingen?

Operatörerna har en central position i den digitala ekonomin eftersom 5G driver förändringen och tillväxten för en rad olika branscher.

I en era av intelligenta uppkopplingar kommer 5G att spela en avgörande roll för att påskynda en branschomvandling och skapa möjligheter för att blåsa nytt liv i det digitala samhället. I Europa stod mobilteknik och -tjänster för 3,3 % av BNP 2017 och detta förväntas överstiga 4 % innan år 2022.1

Men att det automatiskt innebär en positiv framtid för den europeiska mobilbranschen är inte alls säker. Fragmenterade marknadsstrukturer, osäkerhet kring efterfrågan och oklarheter i regulatoriska frågor är betydande hinder. Samtidigt står tjänster inom "Internet of Things" för närvarande för en låg andel av intäkterna i telekombranschen. 

Här kommer tydligare strategier för digital omvandling, en förbättrad dialog med intressenter och mer meningsfulla kundinteraktioner att krävas för att nå framgång.

5G: Möjligheten för Europa

Mobilen i centrum för en digital kontinent

Den europeiska telekombranschen står inför en spännande förändring. Regionen kan skryta med världens högsta mobiltelefontätheten som fortsätter att öka, från 85 % av befolkningen år 2017 till 88 % år 2025. 2

Europeiska regeringar och beslutsfattare inser 5G:s förmåga att skapa positiva externa effekter, vilket kan bidra till att driva produktivitetstillväxten i traditionella branscher. Detta ser man tydligt i regionala mål kring 5G. Europeiska unionen (EU) kräver till exempel i sin handlingsplan för 5G att stora vägar och järnvägar ska ha oavbruten 5G-täckning innan år 2025.3

På nationell nivå pågår 5G-försök i ett antal länder, många med fokus på att använda potentialen i tekniken för att skapa nya ekonomiska centrum. Beslutsfattare har också identifierat ett större behov av regulatorisk säkerhet.

EU:s handlingsplan för 5G betonar till exempel vikten av en samordnad tilldelning av spektrum, tester och försök samt ett regelverk som främjar investeringar.

5G för operatörer: en möjlighet att återta kontrollen

Mycket pekar på att 5G är en teknik som kommer att få stor påverkan. Förbättrade datahastigheter och extremt korta svarstider kommer att lyfta nätverken till helt nya nivåer. 5G gör det möjligt att ge stöd till 100 gånger så många enheter och omdefiniera vad som är möjligt för IoT medan "network slicing" gör det möjligt att dela upp ett nätverk i olika hastigheter, säkerhetsnivåer och användningsområden.

Och annan ny teknik kommer att komplettera 5G. Mobil "edge computing" kan öppna upp för effektivare dataöverföring och säkerhet, vilket hjälper operatörerna att undvika nätverksöverbelastning och uppnå låg latens. NFV (virtualisering av nätverksfunktioner) kommer att stödja en mer dynamisk hantering av nätverksresurser och medverka till en minskning av driftskostnader (OPEX) och kapitalkostnader (CAPEX) i processen.

Mot bakgrund av detta banar 5G vägen för nya paradigm för nätverksdrift och nya tjänster. Genom att utnyttja dataanalys, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning tillsammans med 5G kan operatörerna erbjuda en rad tjänster anpassade efter geografi och kontext samtidigt som de får bättre kontroll över sina nätverk, de kan höja servicekvalitet och utöka personaliseringen.

Som ett resultat kan operatörerna spela en mer framträdande roll i branschens värdekedja. När operatörerna får mer kontroll över sina nätverk kan de också skapa nya tjänster och upplevelser, men också hitta nya sätt att skapa intäkter.

En ny möjlighet att öka branschens tillväxt

Trots att mobilen på många sätt varit central i utvecklingen har operatörernas ekonomiska resultat i Europa varit en besvikelse under de senaste åren. Regleringarna ökar och konkurrensen hårdnar samtidigt som tillväxten inom IoT varit långsam, åtminstone så här långt.

Marknadsförhållandena kommer att förbli utmanande och intensifieras när BNP-tillväxten i euroområdet avtar, från 2,6 % 2017 till 1,9 % 2018 och 1,8 % 2019.

Andra regioner ligger redan före Europa när det gäller utbyggnaden av 5G. Branschprognoser tyder på att etableringen av 5G i Europa kommer att ligga efter andra utvecklade regioner under de kommande fem åren.

Fem viktiga mål för operatörerna

1. Sätt 5G i centrum för din förändringsagenda

Även om mycket skrivs om den globala kapplöpningen av 5G-lanseringar är utbyggnaden av ny nätverkskapacitet inte ett mål i sig själv. 5G-uppgraderingar kan inte liknas vid "big bang"; nya kapaciteter kommer att levereras stegvis.Även om 5G:s utrymme att omvandla affärsmöjligheter är tillräckligt tydligt är dess förmåga att omvandla operatörsverksamheten inifrån lika viktig.

Förbered er på ett nytt nätverksparadigm men glöm inte 4G

Nya 5G-funktioner kommer att förändra traditionella uppfattningar om utvidgad täckning, nya tjänster och kundupplevelse. Kostnaderna för 5G RAN (radion access network) kommer sannolikt inte att bli högre än kostnaderna för 4G RAN förrän i början av 2020-talet, vilket ger operatörerna möjlighet att fördela investeringarna över tid.

Förbättrad 4G-infrastruktur för täckning av stora områden kommer fortfarande att vara viktiga på medellång sikt och pågående installationer av nätverk med bred täckning kommer att vara viktiga för att möta behovet för IoT-tjänster innan 5G-baserade nätverk för IoT tar över. Avvecklingen av gamla standarder kommer också att vara en viktig del i nätverksstrategier under det kommande decenniet.

Anpassa 5G-migrering till andra digitaliseringsaktiviteter

5G representerar en väg till effektivare och smidigare tillhandahållande av tjänster bortom vinster med låg latens och kapacitet i sig. Kompletterande investeringar i NFV och programvarudefinierade nätverk (SDN) kan ge långsiktiga CAPEX- och OPEX-besparingar samtidigt som de bidrar till att öka nätverksautomationen. Och operatörerna bör överväga hur de bäst utnyttjar detta som en del av migrationen mot 5G. 

Ett helhetsperspektiv är av största vikt, eftersom övergången mot virtualiserade plattformar förväntas ske gradvist och i varierande takt över mobilnätet.

Rollen som AI och dataanalys kan spela på nätverksnivå kommer också att bli mer framträdande när 5G får fäste. Detta kräver en holistisk inställning till spridningen av ny teknik som värderar de ömsesidigt förstärkande fördelarna. 

Ta till er nyheterna inom organisationsdesign och effektivitet

5G:s påverkan på driftsmodellen är också viktig att uppmärksamma. Det allt luddigare förhållandet mellan hårdvara och mjukvara ger ökad efterfrågan på mjukvarukompetens i kombination med en närmare anpassning av nätverks- och IT-avdelningar.

Övergången till 5G har stora konsekvenser för hur man arbetar i branschen. Ett fördjupat samarbete mellan nätverksdrift, IT- och datacenterpersonal kommer att möjliggöra bättre synlighet av applikationer, tjänster och nätverk i hela verksamheten medan en närmare anpassning av nätverks- och produktutvecklingsteam kommer att hjälpa telekombolagen att skapa nya användningsområden för 5G.

Omskolning är också viktigt allteftersom operatörer migrerar till 5G. Försäljningsteam måste arbeta tillsammans med företagskunder på nya sätt med fokus på affärsresultaten som möjliggörs av 5G-baserad IoT. Detta är avgörande om telekombolagen ska kunna växa utanför sin historiska roll som leverantör av enbart anslutningar.

I slutändan handlar nätverksinvesteringar i 5G om mycket mer än differentiering genom nätverkskvalitet. De kommer att spela en viktig roll i den långsiktiga omvandlingen av telekombolagen. Tjänsteleverantörer som inser 5G:s potential att ge nytt liv till sin organisation kommer att ha bäst förutsättningar att maximera sin ROI under det kommande decenniet.

I slutändan handlar nätverksinvesteringar i 5G om mycket mer än differentiering genom nätverkskvalitet.

2. Samarbeta med beslutsfattare och tillsynsmyndigheter tidigt och ofta

Beslutsfattare och tillsynsmyndigheter kommer att ha en avgörande betydelse när det gäller att skapa en sund investeringsmiljö för 5G. Detta är ingen lätt uppgift: telekombranschen har historiskt sett varit kraftigt reglerad medan mobilteknik nu kommer i skarpare fokus som en del av nationella industristrategier.

Ett nytt landskap för övervakning av mobilbranschen är på väg

5G leder till en närmare relation mellan mobilbranschen och regeringar som är angelägna om att utnyttja produktivitetsfördelarna med en ny digital infrastruktur. Statlig finansiering av testbäddar för 5G och stöd för 5G-centrerade offentlig-privata partnerskap återspeglar denna växande intimitet mellan den offentliga sektorn och mobilbranschen.

Men landskapet på utbudssidan är inte utan komplexitet. Spektrumtilldelning blir allt svårare att få till. Den stegvisa tilldelningen av flera band för att stödja olika användningsområden kommer att ta många år. Tvister avseende utformningen av spektrumauktioner kan komma att dra ut på tiden för spektrumtilldelning ytterligare.

Spektrumtak kan ge plats för exempelvis spektrumpooling när regelverket för nätverksdelning utvecklas.

Fasta och mobila infrastrukturer kommer att bli mer beroende av varandra

Beslutsfattarna erkänner konvergensmöjligheterna mellan fiber och 5G när det gäller större val av möjligheter till anslutning för konsumenterna och fiberns kritiska roll som mobilt anslutningsnät. Framöver kan detta bana väg för enhetliga marknadsöversyner utformade för att stimulera kompletterande investeringar i både fast och mobil infrastruktur.

Men att skapa mer övergripande regelverk är inte på något sätt enkelt. Både telekombolag och tillsynsmyndigheter kommer att vara angelägna om att den regulatoriska stabiliteten och tydligheten inte drabbas när policyerna för den digitala infrastrukturen blir mer holistiska. Mer granulära utmaningar, som att säkerställa att regleringen av svartfiber stödjer anslutningsnätet för 5G, förtjänar också fokus.

Samarbeta med ett bredare spektrum av intressenter

Utbudet av aktörer inom den offentliga sektorn med intresse och en roll i distributionen av 5G kommer att öka. Lokala myndigheter kommer att ha mer att säga till om avseende nätverksplanering och åtkomst till platser medan tillsynsmyndigheter inom olika branscher redan träffar överenskommelser med varandra för att maximera den förändring som 5G har gett upphov till.

Under tiden får 5G:s påverkan på den trådlösa strålningen ökad uppmärksamhet. Det innebär i sin tur nya utmaningar för nationella och regionala tillsynsmyndigheter att mildra hälso- och miljöhänsyn. Universitet spelar en allt viktigare roll vid tester av nya 5G-användningsområden i olika branscher.

Med all denna potentiella förändring måste operatörerna ta sitt öde i sina egna händer. Att börja tidigt och ofta med ett större utbud av intressenter inom den offentliga sektorn kan bidra till att utveckla mer genomförbara policyer och regelverk. Som sådan är proaktiv kommunikation och fortlöpande dialog väsentlig. 

Public sector engagement domains for operators

3. Anta nya positioner i en flexibel och snabbt föränderlig värdekedja

Nya affärsmodeller och värdekedjor är nyckeln till framgång. Eftersom operatörerna överväger nya industriella användningsområden för mobilen finns det ett mycket större utrymme att bli något mer än bara en anslutningsleverantör.

Men potentialen för förändring är också verklig. Till exempel kan olika branschaktörer såsom teknikspecialister och vertikala ledare inom branschen fungera som mobila virtuella nätverksoperatörer för 5G (MVNO:er) och dra nytta av nya kapaciteter i form av nätverksskivning. Tillkomsten av privata 5G-nätverk kan innebära att operatörer verkar helt utan mellanhänder.

Dra nytta av nya detaljhandels- och grossistmöjligheter

Olika marknadsstrategier finns tillgängliga för telekombolagen. Mobilcentrerade operatörer och kabelföretag kommer att fokusera på att förbättra sin detaljhandelsverksamhet. Nya 5G-erbjudanden, såsom fast trådlös åtkomst, kan användas på olika sätt som en utökning av bredbandskapaciteten i avlägsna regioner eller som ett verktyg för att förändra den fasta bredbandsmarknaden i stadsområden. 5G kan ge nya erbjudanden inom IoT på flera sätt.

Anpassning till förändrade marknadsstrukturer

Ansträngningar för att minska duplicering av nätverk kommer att utvecklas ytterligare. 5G skulle kunna signalera ett mer lokalt tillvägagångssätt till ”neutrala värdnätverk” för att stödja smarta stadstjänster. Samtidigt kan man inte bortse ifrån en ökning av ett rikstäckande 5G-nätverk. 5G ger också utrymme för mer nyanserade arrangemang för infrastrukturdelning beroende på nätverkslagret eller det geografiska området.

Med all denna potential för förändring bör telekombolagen se till att se över äldre lösningar för delning av mobilnätverk.

Förhindra störningsrisker

5G-kapacitet leder också till nya störningsrisker. Nätverksskivning låter till exempel tjänsteleverantörer tillhandahålla lokaliserad nätverkskapacitet som stöds av differentierade servicenivåavtal. Nya affärsmodeller för att stödja lokaliserade nätverk kan visa sig vara fundamentalt störande, särskilt om privata 5G-nät utgör ett alternativ till operatörsstyrd nätverksskivning. 

Teknikleverantörerna och de vertikala ledarna inom branschen kan potentiellt söka mer kontroll över 5G-anslutningen och undergräva operatörernas tillväxtambitioner i processen.

Att minska potentialen för störningar i form av marknadsstrukturer avseende 5G kommer att vara avgörande. Operatörerna bör överväga hur de bäst kan skydda och utöka sina positioner i värdekedjan – vertikala branschbehov, utrymmet för horisontella partnerskap och regelverk kommer att påverka besluten de fattar.

Utsikterna till stigande investeringar kommer att kräva extra hänsyn till strategier med låg kapitalbindning, där infrastrukturdelning och saminvesteringar får en ny framträdande roll som ett sätt att uppnå större CAPEX-effektivitet.

4. Hantera nya användningsområden stegvis

5G:s förmåga att möjliggöra nya användningsområden är inte ifrågasatt. Utöver marknaden för konsumentanslutningar kan 5G katalysera olika branschspecifika användningsområden – från autonom transport till smarta byggnader och kirurgi på distans. Försiktighet är dock viktigt: Eftersom innovationsområdet är brett bör operatörerna välja en selektiv strategi för serviceinnovation och intäktsdiversifiering.

Sofistikerade användningsområden avseende 5G kommer att ta tid att mogna

Helt omdanande användningsområden för 5G kommer inte att dyka upp över en natt. Helt självkörande fordon blir inte kommersiellt tillgängliga på många år; kirurgi som utförs med hjälp av robotar på distans är också i startfasen. Ett antal faktorer, från dataskyddsreglering till bördan av de befintliga IT-systemen inom specifika branscher, kommer att innebära att förändringen kommer att ske successivt.

Förbättrat mobilt bredband erbjuder initiala fördelar

Operatörerna bör ha realistiska tidsförväntningar på utvecklingen. Förbättrat mobilt bredband kommer att fungera som det första storskaliga användningsområdet för 5G – med förbättrad kapacitet i tätbefolkade områden och fast trådlös åtkomst i förorts- och landsbygdsområden – före innovationer i förstärkt verklighet, augmented reality. Medan 5G-baserad IoT öppnar upp för industriell omvandling kommer tjänster direkt till konsument fortfarande att vara avgörande på kort sikt.

Skapa en balanserad syn på 5G-aktiverad IoT

När operatörerna utnyttjar 5G i IoT är noggrann positionering i värdekedjan avgörande. Enheter, plattformar och applikationer står för huvuddelen av IoT-intäkterna, och ligger långt före de enkla anslutningarna. Ändå bör telekombolagen vara försiktiga i sina ansträngningar att gå bortom grundläggande bandbredd.

Efterfrågan på anslutningar med högre värde via nätverksskivning, ekosystemkomplexitet samt samarbetsvilja kommer att variera från bransch till bransch. 

Genom att fokusera på kluster av användningsområden kan operatörerna komma att hitta dolda, angränsande marknader som sträcker sig över olika branschdomäner. Möjligheten att utnyttja dessa kan stärka affären avseende både nätverksinvesteringarna och anpassningen av tjänsterna, vilket i slutändan gör det möjligt för dem att snabbare skala upp sin affärsverksamhet.

Samtidigt som de överväger 5G:s roll som en katalysator för sina IoT-strategier, bör operatörerna inte bortse från dess roll att betjäna befintliga användningsområden. En framgångsrik introduktion av 5G – med fokus på konsumenterna och innehåll – kommer att vara beroende av effektiva förfiningar avseende befintliga 4G-baserade tjänster.

5. Förbättra dina relationer med företag och branschvertikaler

Tidigare mobiluppgraderingar har varit konsumentdrivna. Lanseringen av 4G sammanföll med att smartphones med pekskärm introducerades. 5G bygger dock på dess förmåga att omvandla hela branscher. För att detta ska hända bör telekombolagen se över sina företagsrelationer.

Anpassade lösningar för branschvertikaler i samarbete med partners kommer att hamna i fokus och säljavdelningen måste fokusera på en mer rådgivande dialog.

Avmystifiera 5G

5G är mycket mer än en ny våg av mobil infrastruktur som möjliggör snabbare anslutning till fler slutpunkter – det är fundamental transformation. Molntjänster och lagring träder nu in i själva strukturen av affärsprocesserna och 5G kan bygga vidare på detta och hjälpa organisationer att öppna upp för nya möjligheter inom digital omvandling.

Att förklara det verkliga affärsvärdet av 5G och den roll som telekombolagen och deras samarbetspartners kan spela kommer att göra det möjligt för företagen att se till att 5G blir en viktig del av den övergripande affärsstrategin under de kommande åren.

Förstå din kund – och din kunds kund

Operatörsledda dialoger som fokuserar på äldre egenskaper hos företagens rörlighet, såsom totala ägandekostnader eller arbetskraftsproduktivitet kommer troligen att underskatta potentialen för 5G – och underskatta dess potential att leverera ökad försäljning och nettovinster. Leverantörer som kan utveckla mer granulära 5G-baserade tjänster som är bättre anpassade till vertikala behov kommer att ha de bästa förutsättningar för framgång i framtiden.

Företagsomvandling på agendan

Organisationer som investerar i 5G vill se bättre resultat för det kommande decenniet men även därefter. Detta kräver att telekombolagen lämnar sin traditionella roll som leverantör av enbart anslutningar. Att delta i en rådgivande dialog som placerar 5G i det bredare sammanhanget av företagsomvandling är avgörande.

Telekombolagen bör sätta 5G i relation till andra nya tekniker och samtidigt minska oron för cybersecurity och integration med befintlig teknik.

Med 5G kan operatörerna ta sig an nya roller som både teknikdistributörer och leverantörer av informationstjänster. Men detta kan bara hända om de arbetar mer produktivt med sina företagskunder. Den tekniska utvecklingen från det förflutna måste ge vika för framtidens resultat.

 • Visa referenser

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18 September 2018, ©2019 GSM Association

  “5G to power economic growth in Europe, finds GSMA study”, GSMA, 18 September 2018, ©2019 GSM Association

  “5G For Europe: An Action Plan”, European Commission, 14 September 2016

  “OECD sees global growth slowing, as Europe weakens and risks persist”, OECD, 6 March 2019, ©2019 OECD.

  CapitalIQ; EY research “The Mobile Economy 2019” GSMA, February 2019, ©2019 GSM Association.

  Telecoms capex: worldwide trends and forecasts 2017–2025, Analysys Mason, March 2019. Machina Research; EY analysis

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, February 2019 ©2019 EYGM Limited.

  Machina Research; EY analysis

  “Energizing the enterprise journey to 5G and IoT”, EY UK LLP, February 2019 ©2019 EYGM Limited. 

Summering

5G kommer att spela en kritisk roll i den digitala ekonomin under decennier framöver.  Denna nya era av intelligenta anslutningar erbjuder möjligheten att omarbeta vad det är som skapar kundvärde, påskynda den industriella omvandlingen och blåsa nytt liv i det digitala samhället. En positiv framtidsutsikt för den europeiska mobilbranschen är dock inte alls säker.

Vision bör omsättas till handling, och ny kompetens måste till om telekombolagen ska kunna maximera sin avkastning på investeringar (ROI). (Ladda ner PDF.)

Om artikeln