Hur kan 5G göra företagen bättre rustade för kommande kriser?

Författare
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Lokal kontakt

EY Sverige, Teknik, media & underhållning, telekommunikation, Business Development Director

Fokuserar på strategiska affärsfrågor. Har ett brinnande intresse för teknik och för hur man förenklar komplicerade frågor. Hängiven ryttare.

8 minuters lästid 21 dec. 2020
Relaterade ämnen Technology, Media and Telecom

Behovet av att anpassa och förändra verksamheten har för många tydliggjorts under COVID-19-pandemin. Här kan 5G spela en nyckelroll för att öka innovationen och göra företagen bättre rustade framöver.

E
nligt EY:s undersökning "Maximizing the 5G opportunity for enterprise" varierar åsikterna kring 5G mellan olika branscher. Vissa branscher investerar tungt i 5G medan andra befinner sig i ett tidigt skede. Varje bransch har sina specifika användningsområden för 5G och IoT. Deras inställning till 5G-leverantörer och omgivande ekosystem varierar också kraftigt. Trots dessa skillnader har krisen till följd av den globala COVID-19-pandemin skapat nytt fokus på bolagens motståndskraft och innovationsförmåga, nu och i framtiden. 5G kan spela en viktig roll, men bara om 5G-leverantörerna blir mer branschspecifika i sin dialog med företagen.

Survey sample split by industry

Viktiga framgångsfaktorer för 5G-leverantörer

Investeringsutsikterna för 5G är i grunden positiva, men vissa branscher släpar efter eftersom de har svårt att identifiera de specifika fördelarna. Medan många branscher redan har en rad specifika användningsområden för 5G i åtanke tenderar drivkrafterna bakom IoT att gynna effektivitetsvinster snarare än tillväxtpotential. Samtidigt är företagens samarbete med tjänsteleverantörer i ett inledande skede — om inte samarbetet blir mer effektivt kan detta undergräva långsiktig framgång. Framöver tror vi att det finns fyra viktiga steg som 5G-leverantörerna kan ta för att hjälpa företagen att maximera möjligheterna med 5G.

1. Visa hur respektive branschvertikal kan dra nytta av 5G

5G-leverantörer bör ge en mer övertygande vision om vad 5G kan erbjuda specifika branscher, baserat på de möjligheter, utmaningar och kunskapsgap som finns inom respektive bransch. Detta kommer att innebära ett ökat fokus på branscher där tillväxtkraven för den befintliga IoT-agendan är mindre framträdande och där 5G:s potential att stärka IoT inte är lika utbredd som strategisk prioritering.

Det är mer sannolikt att sådana tendenser finns i branscher där investeringskurvan för 5G för närvarande släpar efter. Till exempel investerar endast 10 % av hälso- och sjukvårdsrespondenterna i 5G jämfört med 15 % av samtliga respondenter. Samtidigt är hälso- och sjukvårdsrespondenterna mindre benägna att se nya användningsområden som en drivkraft för IoT-planer och mindre fokuserade på att anpassa sina IoT-strategier till 5G. 5G-leverantörerna bör då ge en tydligare bild av hur 5G kan förändra deras bransch genom nya upplevelser som bygger på befintliga IoT-strategier.

5G and IoT attitudes among health care respondents

Andra sektorer tittar redan på 5G:s påverkan på andra framväxande tekniker. Fyrtio procent av energirespondenterna anser att detta är en prioritet och med 23 % som redan investerar i 5G är det också den ledande sektorn sett till investeringar. 5G-leverantörerna bör anpassa sitt tillvägagångssätt för dessa kunder med en mer mogen syn på 5G, som redan testar hur det kan utnyttjas med annan teknik, från artificiell intelligens (AI) till edge cloud.

2. Anpassa ditt 5G-erbjudande till en värld efter COVID-19

COVID-19-pandemin har tydliggjort behovet av att anpassa och förändra verksamheten. Myndigheter samt hälso- och sjukvård är båda sektorer där motståndskraft och innovation blir viktigare än någonsin. 5G kan spela en unik roll för detta, men båda branscherna ligger för närvarande långt ner på investeringskurvan för 5G och deras förtroende för telekomleverantörer och 5G-ekosystemet visar på viss osäkerhet.

För att stärka sin trovärdighet och relevans bör 5G-leverantörer vara lyhörda för sina kunders förändrade prioriteringar i kölvattnet av COVID-19. Innan pandemin var respondenter från myndigheterna redan uppmärksamma på den roll 5G kunde spela för att förbättra allmänhetens säkerhet, där mer än hälften uppmärksammade dessa områden. Men mer sofistikerade användningsområden för 5G i hälso- och sjukvården — till exempel uppkopplade sjukhus och ambulanser — rankades längre ner i listan över kritiska 5G-baserade användningsområden, och anges av färre än en av fyra respondenter inom den branschen. Dessa kan i den nuvarande situationen bli mer pressande behov.

5G based IoT use cases for government and health care

Ser vi framåt kommer användningsområden för 5G som kan hjälpa branscher att hantera kriser vara högsta prioritet. Tjänsteleverantörerna inom 5G bör satsa mer på dessa typer av användningsområden på branschnivå samt anpassa sina tjänsteportföljer och erbjudanden därefter.

Top 10 risks in telecom
Läs mer om de viktigaste frågorna inom telekom i vår rapport

Ladda ner Top 10 risks in telecom

Utöver det som är branschspecifikt förändrar COVID-19 förutsättningarna för distansarbete och medarbetarnas välbefinnande i snabb takt. Mot bakgrund av detta bör alla branscher bli mer intresserade av 5G-funktioner som möjliggör nya former av kund- eller medarbetarinteraktioner såsom fjärrövervakning eller virtual reality. Samtidigt kommer ett växande företagsfokus på hållbarhet sannolikt att påverka den befintliga agendan för IoT. 5G-leverantörerna bör se till att återspegla dessa framväxande organisatoriska krav i sina erbjudanden och i dialog med kund.

3. Öka kunskapsdelningen avseende 5G med vertikala kunder

Företagen är angelägna om att tjänsteleverantörerna ska stödja dem på deras 5G-resa och leverantörer som kan erbjuda skräddarsydda tjänster blir allt viktigare för vissa branscher. Till exempel ser 34 % av energirespondenterna på anpassningsfunktioner som ett viktigt leverantörsattribut i framtiden, jämfört med 21 %, som anser att det är kritiskt nu.

5G-leverantörer måste öka sin kunskapsdelning med branschkunder för att möta denna efterfrågan. Till exempel är telekomföretag i allmänhet de mest betrodda leverantörerna av IoT, men tre branscher — konsumentprodukter, myndigheter och hälso- och sjukvård — ser inte dem som experter på detta område.

5G-leverantörerna måste öka sin kunskapsdelning med branschkunderna. Telekomföretag är i allmänhet de mest betrodda leverantörerna av IoT, men tre branscher — konsumentprodukter, myndigheter och hälso- och sjukvård — ser inte dem som experter på detta område.

IoT supplier trust - the vertical view

Bredden i användningsområden för 5G gör också-leverantörernas förmåga att fungera som katalysatorer för digital transformation viktigare. Även här står telekomföretagen inför utmaningar. Trettiofem procent av respondenterna inom olika branscher litar på telekomföretagen som experter på digital transformation, efter tjänsteföretag inom IT, som leder med 43 %. Teknik- samt hälso- och sjukvårdsföretag är minst benägna att ange telekomföretag som experter på digital transformation.

I slutändan har ingen enskild leverantör tillräcklig kompetens inom alla områden som företagen kräver när de börjar använda 5G. Mot bakgrund av detta kommer leverantörer av 5G-lösningar att behöva bilda partnerskap, särskilt då helhetslösningar blir allt viktigare för kunden. Detta kan bidra till att öka exponeringen av företagens 5G-agenda — medan, till exempel, 69 % av organisationerna för närvarande investerar i eller planerar att investera i 5G, är det bara hälften som för närvarande arbetar med i eller planerar att anlita telekomföretag avseende 5G-baserad IoT.

Undersökningen "Maximera företagens möjligheter med 5G"

69%

av organisationerna investerar för närvarande i eller planerar att investera i 5G, men bara hälften arbetar för närvarande eller planerar att anlita telekomföretag avseende 5G -baserat IoT

4. Skapa större förtroende för samarbeten i form av 5G-ekosystem

Ökad kunskapsdelningen med företagskunder och att kunna erbjuda en vision för 5G som är anpassad för olika branscher och en värld efter COVID-19 är avgörande. Men möjligheten att direkt samarbeta med kunder blir också viktigare — vår undersökning visar att 77 % av företagen kommer att prioritera att samarbeta med leverantörer som kan leverera affärsresultat som möjliggörs av 5G.

Undersökningen "Maximera företagens möjligheter med 5G"

77%

av företagen kommer att prioritera att samarbeta med leverentörer som kan leverera affärsresultat som möjliggörs av 5G

Grunden för ett framgångsrikt samarbete kräver dock att man är uppmärksam. En analys av branschernas attityder till ekosystem visar att det finns en positiv korrelation mellan deras öppenhet för samarbete inom ekosystem och deras oro för 5G-ekosystem. Denna spänning kan få negativ inverkan om den inte hanteras.

Industry vertical attitudes to 5G collaboration

Att lösa detta innebär att man fokuserar på branscher med en hög öppenhet för samarbete — till exempel myndigheter och tillverkningsindustrin — och hjälper dessa branscher att få en ökad förståelse för vad ett samarbete inom ekosystem och 5G kan bidra med. Samtidigt har andra branscher — till exempel konsumentprodukter, hälso- och sjukvård och finansiella tjänster — mindre fokus på att samarbeta externt, vilket kan förklara varför de hamnar under index avseende utmaningar relaterade till deras engagemang för ekosystem.

Att förklara de grundläggande fördelarna med ett 5G-samarbete blir viktigare för dessa branscher. I slutändan kommer öppna innovationsprinciper att spela en central roll i en värld med 5G-baserad IoT. 5G-leverantörer bör ta till sig detta och vidta åtgärder för att inleda samarbeten över branschgränserna.

Summering

EY-studien "Maximizing the 5G opportunity for enterprise" undersökte 1 000 organisationer i åtta branscher — fordonsindustrin, konsumentprodukter, finansiella tjänster, hälso- och sjukvård, energi, tillverkning, myndigheter och teknik. Studien undersökte förändrade behov och attityder när organisationer utvärderar sina möjligheter inom 5G. Det finns en positiv syn på den viktiga roll som 5G kommer att spela i nästa våg av internet of things (IoT), men till detta även viss oro.  Läs mer i artikeln "If you don’t trust your 5G vision, how will your customers trust you?"

Om artikeln

Författare
Tom Loozen

EY Global Telecommunications Leader

Fascinated by the positive impact of telecoms. Passionate musician. Enjoys educating himself on psychology, wine, sports, technology, arts and much more. Husband and father of three daughters.

Adrian Baschnonga

EY Global Telecommunications Lead Analyst

Lead Analyst with deep sector knowledge in technology, media and telecom, gained in professional services and business intelligence environments.

Lokal kontakt

EY Sverige, Teknik, media & underhållning, telekommunikation, Business Development Director

Fokuserar på strategiska affärsfrågor. Har ett brinnande intresse för teknik och för hur man förenklar komplicerade frågor. Hängiven ryttare.

Relaterade ämnen Technology, Media and Telecom