Çalışma Hayatında Gündem | Ocak

Dr. Hakkı Demirci

Direktör

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

hakki.demirci@tr.ey.com

Değerli okurlarımız; geçtiğimiz aralık ayı içerisinde iş ve sosyal güvenlik alanında yaşanan gelişmelere baktığımızda; Covid-19 etkisi ile kısa çalışma uygulamasından daha önce faydalanmayan iş yeri ve sigortalılara yeni başvuru imkanı sağlandığı, mevcut faydalananların faydalanma sürelerinin uzatıldığı, kısa çalışması/nakdi ücret desteği sona ererek normal mesailerine dönen sigortalılar için işverenlere tanınan “normalleşme desteği” ödemelerinin süresinin artırıldığı ve özellikle pek çok yeni destek ve teşvik imkanlarının uygulamaya geçtiği bir dönem oldu. Buna ilaveten vergi ve SGK dahil pek çok alanda birikmiş borçlar için yapılandırma yasası yürürlüğe girmiştir. Son olarak fesih yasağı-nakdi ücret desteği ve yapılandırmada süre uzatımına gidilmiştir. Gelişmelerin detayları aşağıda yer almaktadır.

1. “Fesih yasağı” ve “pandemi ücretsiz izin” uygulaması 17.03.2021 tarihine uzatıldı.

30 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve pandemi ücretsiz uygulaması 17.01.2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmıştır.

1.1. Fesih yasağı kapsamında olmayan haller;

•➢ 4857/25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların

ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,

•➢ Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,

•➢ İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,

•➢ İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona

ermesi halleri yasak kapsamı dışındadır.

•➢ Yine,

•➢ İşçinin her türlü istifa etmesi, emeklilik başvurusu, yaş haricinde diğer koşulları

doldurması suretiyle kıdem tazminatı talebiyle işten ayrılmak istemesi yasak kapsamı dışındadır.

1.2. Fesih yasağı kapsamında olan hallere;

•➢ Belirli süreli sözleşmelerin süresinden önce işveren tarafından feshi,

•➢ Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence haklı sebep bildirilmeden feshi, 

•➢ Toplu işçi çıkarılması,

•➢ İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih,

•➢ İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

•➢ İşveren tarafından deneme süresi içinde işçi akdinin feshi

•➢ İkale

örnek gösterilebilir.

1.3. Pandemi sürecinde işçilerin ücretsiz izne çıkarılması 17.03.2021 tarihine uzatıldı.

Bilindiği üzere, 17.04.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun” ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenmiştir.

Bu madde kapsamında işverenlere, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilme hakkı tanınmıştır. Bu hak da 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İşverenlerin, nakdi ücret desteğinden yararlanma imkânı bulunmayan bu işçiler için ilgili kanun maddesine dayanarak ve Cumhurbaşkanı’nın uzatmaları çerçevesinde SGK’ya tüm ay boyunca “28 – Pandemi Ücretsiz İzin” eksik gün koduyla bildirim yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

1.4. Deneme süresi de işten çıkarma yasağı kapsamındadır

Sıkça karşılaşılan sorulardan biri de fesih yasağı döneminde işçilerin deneme süresi içerisinde işten çıkarılıp çıkarılamayacağıdır. Yasak kapsamında deneme süresi

içinde işçinin işine son verilebileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla işverence işçinin iş sözleşmesine son verilme nedeni, 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10. maddesindeki istisna kapsamına giren hallerden biri değil ise söz konusu işlem kanuna aykırılık teşkil edecek ve mezkûr madde hükümlerine aykırı

olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

2. 7256 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve Kanun’un SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri

17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun’un Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri ile İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

2.1. 7256 sayılı Kanun’un Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri

2.1.1. Yapılandırma kapsamındaki Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar

2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

b) 2020 yılı ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

d) 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda


bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

e) 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, ile bu borçların ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 17 Kasım 2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Aynı zamanda, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 17 Kasım 2020 tarihinden önce kesinleştiği hâlde ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutarlaraödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 17 Kasım 2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

2.1.2. Yapılandırma kapsamına giren borçlardan aslı 17 Kasım 2020 tarihinden önce ödenmiş ancak gecikme cezası ve gecikme zammı ödenmemiş olanların durumu

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının 17 Kasım 2020 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, ferilerinin 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın %40’ının bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

2.1.3. Borçlarını yapılandıran 4 (b) kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortalılığı

5510 sayılı Kanun’un 4 (b) kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla borçlarının bulunmaması veya bu borçlarını taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanabileceklerdir.

2.1.4. 5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinin (g) bendi

(sosyal güvencesi olmaması sebebi ile genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler) kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası borçlarının yapılandırılması 5510 sayılı Kanun’un 60. maddesinin (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayan kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren gelir testi sonucuna göre tahakkuk ettirilecektir.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki aylara ilişkin olup 17 Kasım 2020 tarihinden önce 60 (g) kapsamında ödenmemiş olan prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde bu borçlara ait gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. 17 Kasım 2020 tarihinden önce 60 (g) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle prim borcu bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 67. maddesindeki şartları taşımaları halinde, 17 Kasım 2020 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 30 Nisan 2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

2.1.5. Sigortalılıkları durdurulan 4 (b) sigortalılarının borçlarının yapılandırılması

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan tescilleri yapıldığı hâlde prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, 17 Kasım 2020 tarihini takip eden aybaşından itibaren 2 ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek yapılandırma kapsamında hesaplanmasını talep edebileceklerdir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

2.1.6. Yapılandırmanın bozulacağı haller ve prim borçları için dava yollarına başvurmuş veya başvuracak olanların durumu

Yapılandırma için başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında birden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, yapılandırma için aranan şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

2.1.7. Borç yapılandırma başvurusu ve ödeme şartları 1 ay uzatıldı

Yapılandırılmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili Kurum ünitesine şahsen, posta yoluyla veya e-sigorta kanalıyla online olarak başvuruda bulunulması gerekmekte idi.

Ancak 30 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanun’un 3 ve 4’üncü maddesinde yer alan sürelerde uzatmaya gidilmiş, ancak 4’üncü maddesinin 13 ve 14’üncü fıkrası süre uzatımı kapsamı dışında kalmıştır. Buna göre;

7256 sayılı Kanun’da yer alan;

•➢ En son başvuru tarihi 31.12.2020 tarihinden 31.01.2021

tarihine (tatile denk geldiği için 01.02.2021 tarihine);

•➢ İlk taksit ödeme süresi de maliye için 31.01.2021 tarihinden

28.02.2021 tarihine, SGK için de 28.02.2021 tarihinden 31.03.2021 tarihine uzatılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların tamamının veya ilk taksitinin 31.03.2021 tarihine kadar ödenmesi koşuluyla, ilk ödeme tarihini takip eden 2 aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkündür. Kanun hükümlerine göre hesaplanan borç tutarlarının peşin veya taksitle ödenmesi konusunda tercih yapılabilecektir. Borçların taksitlendirilmesi tercih edilirse ikişer aylık dönemler halinde, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

2.2. İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikler

2.2.1. Kayıtlı işsizlere işe dönüş desteği sağlanması

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ilave edilen Ek 7. madde uyarınca, işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde işten ayrılmış kişilerin 90 gün içerisinde herhangi bir özel sektör işyerinde hizmet akdine tabi çalışmaya başlamaları ve en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları koşuluyla, yeniden sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten önceki işsizlik ödeneği süresi için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta kolları primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

2.2.2. Genç, kadın ve mesleki yeterlilik sahibi kişilerin istihdamına yönelik sigorta prim teşviklerinin yürürlük sürelerinin uzatılması

Kanunun 6, 7 ve 8. maddeleriyle, İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesinde yer alan kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin istihdamına yönelik 6111 kanun numaralı istihdam teşviki ve aynı Kanun’un geçici 19 ve 21. maddelerinde yer alan 7103 kanun numaralı yeni nesil istihdam teşvikinin yürürlük tarihleri 31.12.2022 tarihine uzatıldı. Ayrıca 31.12.2023’ e uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir.

2.2.3. Kısa çalışma uygulaması ile normalleşme prim desteği başvuru ve yararlanma sürelerinin uzatılması

Kanun’un 6 ve 7. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanına, Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılacak kısa çalışma başvurularını ve kısa çalışma ödeneği sağlanacak süreler ile birlikte normalleşme desteği adı altında işverenlere sağlanan sigorta prim desteği uygulamasını 30.06.2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Bununla birlikte, işverenlere Covid-19 nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar yeniden kısa çalışma başvurusunda bulunma imkânı getirilmiştir. 1 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresi uzatılmıştır. Bilindiği üzere, işverenlerce Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvuruları 30.06.2020 tarihine kadar yapılabilmekteydi.

1 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla işverenlere yeniden Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma başvurusu yapabilme imkânı getirilmiştir.

Buna göre kısa çalışma uygulamasına yeni başvuru ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir:

•➢➢ İşverenler, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep

gerekçesiyle 31.12.2020 tarihine kadar yeniden kısa çalışma başvurusunda bulunabilecektir.

•➢➢ Başvurular, yalnızca 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak kabul edilecektir.

•➢➢ Kısa çalışma başvurusu kapsamında yapılan ödemeler, çalışanların işsizlik ödeneği hak sahipliği süresinden düşülmeyecektir.

•➢➢ Daha önce Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde, 4447 sayılı Kanun’un

Ek 2. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan kısa çalışma ödemelerinin ilk bir haftalık süreden sonra başlayacağına ilişkin hükmü uygulanmış kabul edilecektir.

23.12.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de yeni değişiklikler bulunmaktadır. Söz konusu değişikliğe göre;

•➢➢ Covid-19 gerekçeli kısa çalışma başvuru ve ödeme sürelerinde Cumhurbaşkanı Kararları ile süre uzatımına gidilmiştir.

•➢➢ Yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile

uygulanan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31.12.2020 tarihinde sona ermekte idi. Yeni Karar ile 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunacak işyerleri için başvuru süresi 01.01.2021-31.01.2021 olarak belirlenmiştir.

•➢➢ Aynı tarihli RG’de yayımlanan 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile uygulanan kısa çalışma ödeneği ödeme süresi de 31.12.2020 tarihinden 28.02.2021 tarihine uzatılmıştır.

2.2.4. Kayıtlı istihdamın artırılması işe dönüşlerin sağlanmasına yönelik sigorta prim teşviki ve ücret desteği

İşsizlik Sigortası Kanunu’na ilave edilen geçici 27. madde uyarınca halihazırda kayıt dışı çalıştırılanların sigortalılıklarının sağlanması veya iş sözleşmesi 01.01.2019 ila 17.04.2020 tarihleri arasında sona ermiş çalışanların yeniden istihdam edilmesi koşuluyla işverenlere günlük 44,15 TL sigorta prim desteği sağlanacaktır.

Destek süresi, 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer verilen fesih yasağı süresi ile sınırlıdır. İşverenler, kapsama giren sigortalıların yarısını destek süresinin sona ermesinden itibaren en az destekten yararlanma süresi kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

İstihdam edilecekler arasından işverenlerce ücretsiz izne gönderilen çalışanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanacaktır.

Başvurusu işverenlerce kabul edilmeyen çalışanlardan, hanesinde gelir veya aylık alan veya sigortalı çalışan herhangi bir kimse bulunmayanlara hane başına günlük 34,34 TL destek sağlanacaktır.

Söz konusu destekten yararlandırılacak çalışanların 31.12.2020 tarihine kadar son çalıştıkları işverenlere başvuruda bulunması gerekmektedir.

İşverenlerce kayıt dışı istihdam edildiği kabul edilen çalışanlar, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin ücret ve ücrete bağlı alacakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacaktır. İşverenlere, söz konusu kişileri sigortasız çalıştırıldıkları dönemler için idari para cezası uygulanmayacak ve sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecektir.

Bununla birlikte, söz konusu destekten yararlanmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanda bulunan işveren veya çalışanlara ayrı ayrı olmak üzere her yanlış beyan için brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak ve yararlanılan destekler işverenden kanuni faiziyle birlikte geri alınacaktır.

2.2.5. İstihdamın artırılmasına yönelik yeni ilave istihdam teşviki

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 28. madde uyarınca sigortalıların, 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde 4/a kapsamında en az sigortalılık bildiriminde bulunan aydaki çalışan sayısına ilave olarak fiilen çalıştırılmaları veya 17.04.2020 tarihinden sonra ilk defa sigortalılık bildiriminde bulunacak işyerlerinde 01.12.2020 tarihinden itibaren ilk defa fiilen çalıştırılmaları halinde, istihdam edilecek her çalışan için ilgili ayda işverenlere SGK’ ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL tutarında destek sağlanacaktır.

Destek süresi, 4857 sayılı Kanun’un geçici 10. maddesinde yer verilen fesih yasağı süresi ile sınırlıdır. İşverenler, kapsama giren sigortalıların yarısını destek süresinin sona ermesinden itibaren en az destekten yararlanma süresi kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Söz konusu destek kapsamında İstihdam edilecekler arasından işverenlerce ücretsiz izne gönderilen çalışanlara günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanacaktır. Nakdi ücret desteğinden faydalanan çalışanlara ait genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

2.2.6. İşverenlerin kısa çalışma uygulamasından kaynaklanan 2020 Ekim ayı ve öncesine ait fazla ve yersiz ödemelere ilişkin borçların terkin edilmesi

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 29. madde uyarınca Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle yapılan kısa çalışmalarda başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve İŞKUR personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. Bununla birlikte, 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait olmak üzere işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden 17.11.2020 tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecektir. Tahsil edilenler ise iade veya mahsup edilemeyecektir.