Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 74

    İstanbul, 27 Eylül 2021       

   Konu:  SGK’da zorunlu e-tebligat dönemi 01.10.2021 tarihinde başlıyor.

“Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” 24.09.2021 tarih ve 31608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. E-tebligat esasen 5510 sayılı SGK Kanuna18.05.2017 tarihinde eklenmiş ancak uygulama detayları ancak iş bu yeni yayımlanan Yönetmelikle netleşmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin ayrıca SGK’nın uygulama Genelgesi beklenmektedir.

01.10.2021 tarihinden itibaren geçerlilik taşıyan Yönetmeliğe göre işverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar. Zorunlu kılınmayan muhataplar ise isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler ancak daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.

Mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, SGK tarafından elektronik ortamda tebliğ edilecek olup, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde ise diğer usullerle tebligat yapılmaya devam edilecektir.

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü

 • Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenecek sistem üzerinden, 01.10.2021-31.12.2021 tarihleri arasında başvuru yapmak zorundadır. SGK’ya yapılacak başvuruya ilişkin sistem detaylarının açıklanması beklenmektedir.
 • 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi

 • Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evraklar elektronik ortamda imzalanarak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.
 • Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının muhafazası

 • SGK tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:
 • Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
 • Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
 • Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
 • Olay kayıtları otuz yıl.

İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlanmıştır.

Muhatabın sorumluluğu

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;

 • Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
 • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
 • Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
 • ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle, yükümlüdür.

Söz konusu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.