The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

如果監管改革的快速步伐是前所未有的,那麼 貴公司的風險管理方法難道不應該追隨向前?

金融服務風險管理

作為對銀行和資本市場、保險、資產管理、能源和企業財務部門提供整合風險管理和監管服務的領先供應商,安永能夠幫助 貴公司應對風險管理的諸多挑戰。

我們擁有專注於金融服務風險管理(FSRM)諮詢的專業人員,將定性、定量、監管和技術方面的技能與廣泛的產業經驗相結合。該團隊包括業界人士、許多前任監管者和定量分析員,向世界各地的領先金融機構提供專業整合的風險衡量和風險管理服務。

我們對風險(貴公司可見的以及不可見的風險)相關問題的理解,啟發我們提出更好的問題。通過與 貴公司的全球化協作團隊,我們創造了創新型答案,能夠幫助 貴公司將風險管理視為一種績效提升的方式。

透過雙方的合作,我們從策略到執行層面協助 貴公司來達成更佳與持久的成果。

安永所提供的協助

金融服務風險管理協助金融機構提高效率、有效性和在組織治理、風險與合規性活動方面平衡風險涵蓋範圍,並支持完整的風險議程和相關買方。

我們協助客戶面對從根本上改變的風險和監管環境、新的競爭格局以及不斷演變的新商業模式。

我們協助當地和全球監管環境下的風險管理和監管轉型需求。

我們提供基於關鍵行業主題並與之相關的整合服務,從而協助客戶解決策略性變革管理需求。

企業風險

企業風險諮詢服務團隊協助金融服務組織創建、增強、實施和審查用於識別、衡量、緩釋和監控各種來源的風險的整合框架。

安永跨職能人員模式包括業務、財務、監管和技術專業人員。這些人員將技能和經驗進行無縫式整合,以創建可執行並且滿足監管要求、產業和管理預期以及基礎設施需求之整合性建議。

流動性風險

財務與流動性風險團隊專注於向客戶提供策略性建議,以識別、衡量和管理流動性風險,使其符合監管預期並提升其在不斷演變之競爭格局中的地位。

信用風險

信用風險團隊提供領先的信用風險服務,專注於協助客戶進行信用風險識別、衡量、管理和報告。

營運風險

營運風險諮詢服務團隊協助金融服務組織創建、增強、實施和審查營運風險框架。

安永跨職能人員模式包括業務、財務、監管和技術專業人員。這些人員將技能和經驗進行無縫式整合,以創建可執行並且滿足監管要求、產業和管理預期以及基礎設施需求之整合性建議。

合規性風險

監管合規團隊協助客戶設計有效、靈活和穩健的合規專案來滿足獨有的業務、監管、風險容忍、技術和營運模式要求,從而協助客戶履行監管與合規義務。

資本管理

資本管理團隊提供資本管理服務,以協助客戶預測和適應監管變革,並評估對客戶業務模式的影響。

我們意識到,對於新出現的監管要求進行有效回應的能力,是我們的客戶所面臨的關鍵挑戰之一。

市場風險

交易產品與資本市場(TPCM)的市場風險團隊,其關注領域的包括利率、商品、權益和外匯變動風險曝口的金融風險識別、計量、緩釋、監督與報告。

結構融資

結構融資諮詢服務團隊參與國內外的結構融資市場,並全程協助執行結構融資交易。

量化服務

量化諮詢服務(QAS)團隊專注於,將量化技術應用於幫助機構制定和驗證風險計量和估值方法。

聯繫我們

最新見解