The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

如果內部稽核是 貴公司風險管理不可或缺的功能,那麼當內部稽核轉變為公司的策略顧問時可能會有多強大?

內部稽核

現今,改革較以往來的更快,且絡繹不絕。改革的速度已顛覆了商業環境並重洗格局。

組織必須在不忽略現有商業和控制環境的情況下,識別、評估和解決新興的風險。其不只努力保持領先地位-通常要奮戰以免落後-而且也並非常勝將軍。

管理層、審計委員會和董事會依賴內部稽核(IA)來提供評估控制與公司流程的有效性,同時還在諸多不同風險和業務流程改善領域提供支援。

我們的服務能夠提供客戶從策略性的評估、優化和改善所識別的控管問題,同時還提升內部稽核在於識別和解決新興並且複雜的風險議題的角色。

透過我們提供的變動成本模型並結合我們的能力,我們協助組織實現其內部稽核職能的成本效益。此外,我們具備為全球複雜領域引入創新觀點和諮詢協助、更強的可行技術和廣泛主題專家經驗的能力。這種能力允許我們協助客戶從組織的內部稽核和其他重要優先領域中獲取大幅提升的價值。

安永所提供的協助

安永擁有關於組織風險各方面的綜合觀點。我們是內部稽核、財務風險與控制方面的市場領導者,並持續將我們的能力擴展到其他風險領域,包括治理、風險與合規性以及企業風險管理。

作為內部稽核服務的領先供應商,我們與各個行業各種規模的客戶緊密合作,並將我們的知識和經驗帶入每個合作專案。

我們對員工、方法和技術方面進行大量投入,以實踐我們的品質承諾。我們的創新途徑是利用工具和推進器,如我們工作中的內嵌資料分析和控制優化,來提供高效和具成本效益的內部稽核。

安永全球內部稽核方法特點為:

  • 得到技術支援且經驗證的全球一致性方法
  • 將整合的主題專家資源投入到更高的風險問題中
  • 嚴格推動改革的治理與執行協議
  • 強調靈活風險評估與持續溝通
  • 推動當責制和績效的關鍵績效指標

讓我們幫助 貴公司建立內部控制和內部審計職能,使得 貴公司有信心地管理成長的業務。

內部稽核團隊建設(共建與外包)

我們幫助公司創建和履行內部稽核(IA)計畫。

內部稽核外包/共建服務旨在協助稽核執行長(CAE)或其他客戶利益關聯方履行內部稽核計畫,並作為策略顧問向組織提供價值。基於共建的要求和水準,我們能夠幫助內部稽核職能實現願景,並在內部稽核職能的營運方法和與企業的互動方法方面實施可持續變革(如適用)。我們的專業人員擁有豐富的經驗來交付關於企業及相關風險所有方面的高影響審計,包括資訊技術風險、營運風險、合規性風險、聲譽風險和金融風險。我們還執行特殊的內部稽核審查,包括調查、審計委員會與高階管理階層的要求。

內部稽核診斷

內部稽核診斷旨在協助客戶客觀地評估其內部稽核職能,且包括建議內部審計如何能更好地實現企業的目標、提高企業的效率,和交付與內部稽核章程、管理層和董事會預期相符的結果。作為該評鑑的一員,我們亦評判內部審計職能與國際內部稽核師協會(IIA)標準的一致性。

內部稽核轉型

內部稽核轉型服務協助企業改造其內部稽核職能。

我們能幫助 貴公司的內部稽核職能提供:

  • 對董事會和主要管理高層利益團體提供更佳的策略價值
  • 擴展的風險涵蓋範圍
  • 對企業的成本效益

內部控制測試

我們代表管理當局依據相關監管標準,包括沙氏法案404條(SOX 404)、日本沙氏法案(J-SOX)及其他,協助企業執行財務報告內部控制(ICFR)測試。除此之外,我們還幫助管理當局簡化和改善其內部控制環境,以在簡化操作的同時取得最佳的風險覆蓋範圍。

聯繫我們

最新見解