Kế toán và báo cáo

Các Lãnh đạo tài chính đang chịu áp lực phải cung cấp báo cáo chất lượng hơn và nhanh hơn trong môi trường công nghệ thay đổi, quy định pháp lý thay đổi nhanh chóng và hoạt động kiểm tra gia tăng. EY có thể hỗ trợ các đội ngũ chuyên gia tài chính trong bối cảnh thay đổi chưa từng có này.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các lãnh đạo tài chính, bao gồm CFO, chuyên viên kiểm soát tài chính và quản lý ngân sách tài chính, đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức trong việc cung cấp báo cáo cho các bên sử dụng báo cáo tài chính.

Các phòng ban tài chính đang được yêu cầu cải thiện quy trình báo cáo và cung cấp báo cáo ngắn hơn nhưng có nhiều thông tin quan trọng hơn. Các bên sử dụng báo cáo tài chính, chẳng hạn như thành viên hội đồng quản trị mong muốn có nhiều thông tin hơn và nhanh chóng hơn. Không chỉ có những thay đổi đối với các chuẩn mực của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và các chuẩn mực của Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB), mà các cơ quan soạn thảo chuẩn mực kế toán quốc gia cũng đang điều chỉnh cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế. Thêm vào đó là những thay đổi quy định bổ sung và yêu cầu tăng tính minh bạch đối với báo cáo. Và để giải quyết những vấn đề trên, các tổ chức đang kỳ vọng các lãnh đạo tài chính đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong việc ra quyết định chiến lược và hoạt động.

Các tổ chức và lãnh đạo tài chính doanh nghiệp cần hiểu và đánh giá tác động của những thay đổi này trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình và đến hiệu quả tài chính, cũng như tác động trực tiếp đến chức năng tài chính. Điều này bao gồm tăng cường nỗ lực trong việc đánh giá và tiếp cận kiến thức chuyên môn kế toán khi cần thiết; xác định sự cần thiết của các hướng dẫn và chính sách kế toán rõ ràng và nhất quán; xác định các công nghệ, công cụ và phân tích cải tiến mới; và xây dựng các kỹ năng và năng lực trong đội ngũ để cải thiện chất lượng lập báo cáo.

Các chuyên gia Dịch vụ Tư vấn Kế toán Tài chính (FAAS) của chúng tôi tập trung hỗ trợ các tổ chức hàng đầu trong việc định hướng hoạt động trong bối cảnh kế toán và lập báo cáo thường xuyên thay đổi, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề chuyên môn về kế toán và báo cáo tài chính.

Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên toàn cầu và được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng để giải quyết các vấn đề như:

  • Giải quyết các khung chính sách kế toán và tài liệu của toàn doanh nghiệp
  • Tinh gọn hợp lý các quy trình và kiểm soát tài chính, bao gồm phát triển hoặc tích hợp các quy trình như một phần của việc chuyển đổi tài chính và triển khai ERP
  • Tăng tốc chuyển đổi GAAP, IFRS và IPSAS
  • Giải quyết các tài khoản kiểm soát và các điểm yếu về chứng từ
  • Kế toán cho các hợp đồng phái sinh tài chính và hàng hóa
  • Chuẩn hóa các quy trình báo cáo theo luật định
  • Giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ các chuẩn mực và hướng dẫn kế toán mới được đề xuất, bao gồm cả ảnh hưởng đến các hệ thống và quy trình hiện có
  • Phát triển các công cụ để triển khai các chuẩn mực kế toán mới và tạo điều kiện cho việc ra quyết định.

Chuẩn mực ghi nhận doanh thu mới

EY có thể tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu quan trọng thông qua việc thiết kế một lộ trình thông minh và theo yêu cầu để quản lý quá trình chuyển đổi theo IFRS 15.

Tải để biết thêm chi tiết (tài liệu tiếng Anh)

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.