Đội ngũ điều hành toàn cầu

Là một tổ chức toàn cầu, EY có một chiến lược chung và nhất quán. Điều này hỗ trợ cho các dịch vụ khách hàng vượt trội ở bất cứ nơi nào trên thế giới mà các khách hàng của EY có hoạt động kinh doanh.

Đội ngũ điều hành toàn cầu của EY là cơ quan cao cấp nhất của EY, tập hợp lãnh đạo của các bộ phận, dịch vụ và khu vực địa lý.

Đội ngũ lãnh đạo toàn cầu

Các bộ phận

Các dịch vụ

Các khu vực địa lý

Các ủy ban

Phó Tổng Giám đốc luân phiên