Trong một thế giới đầy biến động với nhiều thay đổi sâu trong cấu trúc và bản chất của nền kinh tế , năng lực Chuyển đổi là chìa khóa để Duy trì, Phát triển và Tăng trưởng doanh nghiệp. Các sáng kiến chiến lược cho việc Chuyển đổi bao hàm những kế hoạch hành động cân bằng giữa rủi ro và cơ hội; Hiệu quả được tối ưu nhờ vào các hoạt động Quản trị Rủi ro.

Phan Đằng Chương

Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chuyên gia Tư vấn Cao cấp cho các tập đoàn trong nước và quốc tế, tập trung vào lĩnh vực Chuyển đổi Doanh nghiệp, Tái cấu trúc, Tư vấn Chiến lược và Quản trị doanh nghiệp trên cơ sở Quản trị Rủi ro

Ông Chương là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), lãnh đạo bộ phận Dịch vụ Tư vấn. Ông gia nhập EY Việt Nam sau nhiều năm làm việc tại Ernst & Young Pháp, văn phòng Paris.

Ông Chương có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn lớn trong nước và các công ty đại chúng trong các lĩnh vực khác nhau như Bất động sản Xây dựng, Sản xuất ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Dược phẩm, Truyền thông và Giải trí, và Viễn thông.

Ông Chương có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về Kiểm toán Nội bộ, Kiểm toán Độc lập (áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS, GAPP của Pháp, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam VAS), Quản trị Doanh nghiệp, và Quản trị Rủi ro ở cả châu Âu và châu Á. Ông thực hiện tư vấn với sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thực tế trong quản trị doanh nghiệp thông qua cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhà nước và các dự án tái cấu trúc công ty tư nhân.

Ông Chương có bằng Tiến sĩ kinh tế Pháp, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Perpignan. Ngoài ra, ông là thành viên của Hội Kiểm toán Công chứng Úc (CPA).

Ông Chương đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Chương thúc đẩy sự chuyển đổi ở quy mô lớn, tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và chương trình tăng trưởng khởi nghiệp tư nhân. Trên cương vị là chuyên gia tư vấn cho các cơ quan và tổ chức chính phủ, ông đóng góp tích cực để xây dựng mảng Dịch vụ Quản trị Rủi ro và Quản trị Doanh nghiệp trên thị trường.

Liên hệ với Chương