Photographic portrait of Diem Thi-Le

Lê Thị Lệ Diễm

EY Việt Nam, Chủ nhiệm, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược

Tư vấn giàu kinh nghiệm và đa năng. Đã tham gia vào nhiều dự án khác nhau về xây dựng chiến lược liên quan đến tăng trưởng, gia nhập thị trường mới hay thẩm định thương mại.

Areas of focus Chiến lược

Bà Diễm là Chủ nhiệm EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Bà Diễm đã tham gia thực hiện nhiều dự án tư vấn chiến lược tăng trưởng, chiến lược gia nhập thị trường mới và thẩm định thương mại cho các quỹ đầu tư và tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như: Bất động sản và Xây dựng, Hàng tiêu dùng và Bán lẻ, Quảng cáo, Dược phẩm, Năng lượng tại Việt Nam và Singapore. Trước khi gia nhập EY, bà Diễm làm việc tại bộ phận tài chính của một trong những tập đoàn nước giải khát lớn nhất Việt Nam. Bà Diễm tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính và Ngân hàng tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Liên hệ với bà Diễm