EY

EY Toàn cầu

Tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành

EY là một tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp đa ngành, kết nối toàn cầu, được thúc đẩy bởi mục đích của chúng tôi: xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn - cho khách hàng, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đặt ra những câu hỏi tốt hơn để mở ra các cách tiếp cận mới đối với những thách thức lớn nhất của thế giới. 


EY đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào  

Tác động lâu dài của chúng tôi không giới hạn đối với các khách hàng mà chúng tôi làm việc thông qua các dịch vụ tích hợp của chúng tôi – Dịch vụ Đảm bảo, Tư vấn, Thuế và Tư vấn Chiến lược và Giao dịch Tài chính. Chúng tôi cũng xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn cho tất cả các bên liên quan thông qua việc công bố những góc nhìn chuyên sâu, nghiên cứu và ý kiến của chúng tôi về các vấn đề quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, chính phủ và cơ quan quản lý. Bằng cách đó, chúng tôi có thể giúp họ nắm bắt các cơ hội mà sự thay đổi mang lại, để tạo ra các doanh nghiệp tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm hơn.  

Liên hệ với EY