Photographic portrait of Vu Hai Nguyen

Nguyễn Hải Vũ

Chủ nhiệm, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Nhân sự tư vấn cấp cao có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về kỹ thuật số, chiến lược, chuyển đổi và triển khai

Area of Focus Chiến lược
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Vũ là Chủ nhiệm, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành Bán lẻ, Công nghệ, Tài chính số và Blockchain. Ông tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại Học Quốc Gia Việt Nam, và lấy bằng Thạc Sĩ Quản trị Marketing tại Đại Học Công Nghệ Queensland, Úc

Contact Nguyễn