Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan tháng 08 năm 2020

18 thg 8 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế này bao gồm các điểm chính sau:

  • Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về hỗ trợ hải quan.
  • Ủy ban Châu Âu đã chấp thuận gia hạn đăng ký mã số REX trong chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) cho Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
  • Chọn lựa áp dụng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).
  • Một số công văn hướng dẫn đáng chú ý của Tổng cục Hải quan (TCHQ).

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.