• Connected reporting

  As the pace of the regulatory environment increases, companies face a challenging reporting environment. We explore these challenges and methods to overcome them.

 • Audit Committee Bulletin: October 2014

  Economic, regulatory and political forces continue to affect the risk management, financial reporting and governance of European businesses. We explore some of the top issues.

 • Reporting: Issue 8

  In this issue, we explore ways of measuring and evaluating the value of a sponsorship deal. We also highlight some of the key reporting and governance issues facing companies today.

 • Promote board diversity to accelerate performance

  Boards need to understand the value in diversity and act now. We explore the topic and provide an action list for board chairs.

 • Audit Committee Bulletin: June 2014

  We address the risk and governance topics that are top of minds in audit committee meetings and network discussions across Europe and beyond.

 • Reinforcing the commitment to ethical growth

  Our latest fraud survey reveals a concerning level of global fraud bribery and corruption with boards struggling to respond to existing and emerging risk.

 • Reporting magazine: Issue 7 - May 2014

  In the latest issue, learn why investors are placing increasing importance on non-financial indicators, how big data can improve business performance, and more.

 • Mining big data to mitigate corruption risk

  Advanced forensic data analytics tools can help companies manage the risks of fraud and corruption. Learn how in our Global Forensic Data Analytics Survey.

 • Audit Committee Bulletin: January 2014

  From big data to a global rebalancing of power, we identify six social and economic shifts for audit committees to consider.

Audit

Pomůžeme vám úspěšně zvládnout současné náročné podmínky

Globální ekonomika prochází v posledních letech významnými změnami, které zásadním způsobem ovlivňují také finanční řízení podniků, finanční účetnictví a výkaznictví. Nové podmínky kladou na management, statutární orgány, výbory pro audit i na auditory nebývalé nároky.

Spolupráce se společností EY vám pomůže zorientovat se v nových legislativních požadavcích i ekonomických trendech, posoudit jejich konkrétní dopady z hlediska vaší společnosti a úspěšně se s nimi vypořádat.


 • Vývoj účetních předpisů

  Je vaše společnost připravena na zásadní změny účetních standardů?

  Jedním z důsledků nedávné finanční krize je celosvětové úsilí zpřísnit a zpřesnit předpisy v oblasti finančního účetnictví. Výrazně se tyto snahy projevují především v mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS), kde v současnosti vzniká hned několik nových nebo novelizovaných předpisů. Management podniků i členové výborů pro audit tak dnes stojí před velice náročným úkolem – jak se již nyní na tyto změny co nejlépe připravit.

  Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) realizuje ve spolupráci s americkou Radou pro standardy finančního účetnictví (FASB) celou řadu ambiciózních projektů, jejichž cílem je zkvalitnit IFRS i americké účetní předpisy a oba účetní rámce sblížit. Připravované standardy zásadním způsobem změní dosavadní způsob účtování v tak důležitých oblastech, jako jsou například finanční nástroje, leasing nebo účtování výnosů, a rozšíří informace, které jsou účetní jednotky povinny o těchto položkách zveřejňovat v příloze účetní závěrky. Významný je nejen počet revidovaných standardů, ale především rozsah změn, které přinesou do každodenní účetní praxe.

  • Podrobnější informace o vývoji IFRS
  • Podrobnější informace o našich poradenských službách
 • Podvody

  Podvody a korupce představují pro obchodní společnosti rostoucí riziko

  Jak ukázal náš průzkum věnovaný podvodům a korupci European fraud survey 2011, neetické jednání je v podnikatelské sféře vnímáno tolerantněji než dřív, a to i mezi manažerskými špičkami. Úplatkářství považují respondenti z celé Evropy za běžné, současně ale jen málo z nich je ochotno připustit, že by k němu mohlo docházet i v jejich bezprostředním okolí. Ještě víc alarmující je, že opatření zaměřující se na boj proti podvodům a korupci se méně uplatňují právě v krizových dobách, kdy je tlak na neetické jednání největší. 

  V současných náročných podmínkách je obzvlášť důležité, aby se management podniků i osoby pověřené jejich správou a řízení důrazněji zaměřily na rizika neetického jednání a zasadily se o zavedení efektivních protikorupčních opatření.

 • Corporate governance

  Cesta k větší transparentnosti a efektivnější kontrole

  I když globální hospodářská situace vykazuje určité známky zlepšení, stále přetrvává řada nejistot, které přinesla nedávná finanční krize. Právě uplynulý neblahý vývoj je důvodem, proč se dnes všeobecně volá po větší transparentnosti informací o finanční situaci obchodních společností a o jejich hospodářských výsledcích, proč investoři požadují přesnější a spolehlivější údaje o finančních a kapitálových transakcích a souvisejících rizicích a proč regulační orgány pracují na zpřísnění kontroly.

  V poslední době se, mimo jiné i v souvislosti s přijímanými legislativními opatřeními, vývojem IFRS a zpřísňováním veřejného dohledu, hodně diskutuje o tom, kam by měla správa a řízení podniků (corporate governance) do budoucna směřovat. Jsme přesvědčeni, že v dnešním globalizovaném světě, ve kterém jsou jednotlivé ekonomiky úzce propojeny a jsou na sobě vzájemně závislé, je nezbytné, aby regulační orgány a orgány přijímající účetní i jiné standardy vzájemně spolupracovaly a aby přijímaná opatření byla konzistentní.

  • Podrobnější informace o veřejné regulaci auditorské profese
  • Podrobnější informace o úkolech výborů pro audit a změnách v této oblasti
 • Zprávy o společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji

  Počet společností zveřejňujících nefinanční informace se výrazně zvyšuje

  Stále více obchodních společností i jiných organizací vydává v důsledku rostoucího tlaku na poskytování kvalitnějších informací o finanční situaci a o hospodářských výsledcích také zprávu o společenské odpovědnosti nebo o udržitelném rozvoji. Smyslem těchto nefinančních informací je umožnit akcionářům, věřitelům, potenciálním investorům, obchodním partnerům, zaměstnancům, regulačním orgánům i široké veřejnosti, aby si udělali představu nejen o tom, jak se dané organizaci daří plnit stanovené ekonomické cíle, ale i o jejím sociálním působení a o dopadech, které má její činnost na životní prostředí.

  Sedm věcí, které byste měli vědět o zprávách o společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji

  1. Zprávu tohoto typu sestavují už více než tři tisíce společností z celého světa.
  2. Stále více uživatelů finančních informací se po takové zprávě ptá a očekává ji.
  3. Zveřejňování nefinančních informací posiluje renomé společnosti a má pozitivní vliv na její fungování v souladu s předpisy.
  4. Obsah zprávy by měl splňovat určitá kriteria relevantní pro dané odvětví, jako je například významnost, definování tzv. stakeholders, tj. subjektů zasažených činností organizace, resp. subjektů, jejichž činnost má na organizaci dopad, širší kontext, srovnatelnost, úplnost atd.
  5. Uživatelé těchto zpráv zveřejňované údaje velmi pečlivě analyzují.
  6. Při sestavování zprávy tohoto typu je nutné vypořádat se s celou řadou úskalí, jako je např.:
   • konzistentnost zveřejněných údajů
   • optimální rovnováha mezi pozitivními a negativními informacemi
   • soustavné zkvalitňování
   • zajištění čtivosti a stručnosti
  7. Zprávy tohoto typu jsou velmi efektivním prostředkem prezentace organizace navenek a komunikačním nástrojem, který může přispět ke snížení nákladů, zvýšení produktivity, naplnění důležitých ekonomických cílů a posílení společenské odpovědnosti organizace.

  Navštivte naše globální webové stránky věnované problematice klimatických změn a udržitelného rozvoje.

  Podrobnější informace vám poskytnou vedoucí poradenství v oblasti udržitelného rozvoje.Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS si úspěšně razí cestu světem

Na webových stránkách ey.com/ifrs najdete informace o nejnovějším vývoji mezinárodních účetních standardů, včetně podrobností o projektu sbližování IFRS s americkými účetními předpisy. 

Global IPO activity continues to rebound in 2011

Průzkum atraktivnosti Evropy 2011

Evropa skončila v našem nejnovějším průzkumu atraktivnosti pro zahraniční investory na druhém místě, hned za Čínou. Jaké faktory ovlivní její budoucí atraktivnost?