Õiguslik teatis

  1. EY-st
  2. Veebisait ey.com
  3. Vastutuse välistamine

 

 

1. EY-st

EY on üks maailma juhtivatest kindlustandvate teenuste, tehingute nõustamise, maksuteenuste ning ärikonsultatsioonide pakkujatest. Meie prognoosid ja kvaliteetteenused aitavad suurendada kindlustunnet ja usaldusväärsust kapitaliturgudel ning kogu maailmamajanduses. Meie ettevõte on kasvulavaks suurepärastele juhtidele, tänu kellele suudame me antud lubadusi ka täita. Selle kaudu mängime olulist rolli nii oma töötajate, klientide kui ka laiema üldsuse jaoks paremini toimiva maailma loomisel.

Selle õigusliku teatise tähenduses viitab „EY“ liikmesettevõtete globaalsele organisatsioonile Ernst & Young Global Limited, kuhu kuuluvad ettevõtted on igaüks eraldiseisev juriidiline isik. EYG on garantiiga piiratud UK ettevõte, mis klientidele teenuseid ei osuta.

EY võrgustik jaguneb neljaks piirkonnaks: Ameerika; Euroopa, Lähis-Ida, India ja Aafrika; Aasia ja Vaikne ookean ning Jaapan.

Ameerika
EYG Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Ameerika liikmesettevõtted ning Ernst & Young (Israel) Ltd. (edaspidi: Ameerika piirkonna ettevõtted) on eraldiseisvad ja sõltumatud juriidilised isikud, mis on kas otse või kaudselt Ernst & Young Americas LLC liikmed.

Ernst & Young Americas LLC on Delaware'i osariigis asuv piiratud vastutusega äriühing, mis koordineerib Ameerika piirkonna ettevõtete tegevust. Ta ei osuta klientidele kutsealaseid teenuseid ega osale kliendiprojektides. Kuigi Ernst & Young Americas LLC teeb järelevalvet EYG põhimõtete rakendamise üle Ameerika piirkonna ettevõtetes ning soodustab nendevahelist koostööd, ei kontrolli, juhi ega oma ta Ameerika piirkonna ettevõtteid. Ernst & Young Americas LLC ei ole ühegi Ameerika piirkonna ettevõtte esindaja ning tal ei ole õigust neist ühtegi esindada ega võtta nende nimel kohustusi. Ükski Ameerika piirkonna ettevõte ei ole Ernst & Young Americas LLC esindaja ning ühelgi neist ei ole õigust Ernst & Young Americas LLC-d mingil moel esindada ega võtta selle nimel kohustusi.

EMEIA 
EYG Euroopa, Lähis-Ida, India ja Aafrika liikmesettevõtted (edaspidi: EMEIA piirkonna ettevõtted) on eraldiseisvad ja sõltumatud juriidilised isikud, mis on kas otse või kaudselt Ernst & Young EMEIA Limitedi liikmed.

Ernst & Young EMEIA Limited on Inglise piiratud vastutusega äriühing, mis on EMEIA piirkonna ettevõtete peamine valitsemisüksus EMEIA piirkonnas. Ernst & Young EMEIA Limited ei tegutse tulu saamise eesmärgil ning tal on põhikirjaga keelatud osutada kutsealaseid teenuseid. Seetõttu ei osale ta ka kliendiprojektides. Kuigi Ernst & Young EMEIA Limited koordineerib EMEIA piirkonna ettevõtete tööd ja koostööd, ei kontrolli, juhi ega oma ta ühtegi neist. Ernst & Young EMEIA Limited ei ole ühegi EMEIA piirkonna ettevõtte esindaja ning tal ei ole õigust ühtegi EMEIA piirkonna ettevõtet esindada ega võtta nende nimel kohustusi ning ükski EMEIA piirkonna ettevõte ei ole ettevõtte Ernst & Young EMEIA Limited esindaja ega oma õigust seda esindada ega võtta selle nimel kohustusi.

EY Europe SCRL on Belgia piiratud vastutusega äriühing, mis on EYG ja teatud Euroopa EMEIA piirkonna ettevõtete emaettevõte.Ernst & Young Europe LLP on Inglise piiratud vastutusega ühing, mis on EYG ja Ernst & Young EMEIA Limitedi liige ning teatud Euroopa EMEIA piirkonna ettevõtete emaettevõte.EY Europe SCRL ega Ernst & Young Europe LLP ei osuta kutsealaseid teenuseid ega osale kliendiprojektides.Kuigi  mõlemad on teatud EMEIA piirkonna ettevõtte emaettevõte, ei ole EY Europe SCRL ega Ernst & Young Europe LLP kumbki EMEIA piirkonna ettevõtte ega Ernst & Young EMEIA Limitedi esindaja ning neil ei ole õigust ühtegi EMEIA piirkonna ettevõtet ega Ernst & Young EMEIA Limitedi esindada ega võtta nende nimel kohustusi ning ei Ernst & Young EMEIA Limited ega ka ükski EMEIA piirkonna ettevõte ei ole EY Europe SCRLi või Ernst & Young Europe LLP esindaja ega oma õigust seda esindada ega võtta selle nimel kohustusi.

Aasia ja Vaikne ookean 
EYG Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna liikmesettevõtted (edaspidi: Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõtted) on eraldiseisvad ja sõltumatud juriidilised isikud, mis on või hakkavad olema kas otse või kaudselt Ernst & Young Asia-Pacific Limitedi liikmed.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited on Hongkongi garantiiga piiratud äriühing, mis on Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõtete peamine valitsemisüksus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas. Ernst & Young Asia-Pacific Limited ei tegutse tulu saamise eesmärgil ning tal on põhikirjaga keelatud osutada kutsealaseid teenuseid. Seetõttu ei osale ta ka kliendiprojektides. Kuigi Ernst & Young Asia-Pacific Limited koordineerib Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõtete tööd ja koostööd, ei kontrolli, juhi ega oma ta ühtegi neist. Ernst & Young Asia-Pacific Limited ei ole ühegi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõtte esindaja ning tal ei ole õigust ühtegi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõtet esindada ega võtta nende nimel kohustusi ning ükski Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna ettevõte ei ole ettevõtte Ernst & Young Asia-Pacific Limited esindaja ega oma mingit õigust seda esindada ega võtta selle nimel kohustusi.

 

 

2. Veebisait ey.com

Veebisait ey.com (edaspidi: sait) koosneb globaalsest sisust, mis on seotud EY globaalse äri ja tegevusega, ning asukohapõhisest sisust, mis on seotud liikmesettevõtte kohaliku äri ja tegevusega.

Veebisaidi globaalse sisu omanik ja haldaja on EYGM Limited (edaspidi: EYGM). EYGM on Bahama saartel registreeritud piiratud vastutusega äriühing, mis on ka EYG liikmesettevõte. EYGM on keskne koordineerimisüksus, mis klientidele teenuseid ei osuta.

Asukohapõhise sisu omanik ja haldaja on asjaomane kohalik liikmesettevõte (või kohalikud liikmesettevõtted).

 

 

3. Vastutuse välistamine

Selle saidi kasutamisel nõustud järgmiste tingimustega. Saidi sisu on mõeldud andma kasutajatele üldist teavet neid huvitada võivate teemade kohta. Kuigi oleme teinud kõik, et pakkuda asjakohast ja täpset teavet, võib sisus siiski vigu esineda. Lisaks võib sait sisaldada viiteid teatud õigusaktidele. Õigusaktid võivad ajas muutuda ning neid tuleks tõlgendada üksnes konkreetseid asjaolusid arvestades.

EY EI VASTUTA SELLE SAIDI SISUS ESINEVATE VIGADE VÕI VÄLJAJÄTTUDE EEST.

Saidi sisu ja selle kaudu osutatavaid teenuseid pakutakse nii, nagu need on, ilma mingisuguste garantiideta nende täielikkuse, täpsuse või ajakohasuse kohta ning ilma mingisuguste otseste või kaudsete kinnituste, tagatiste või muude lepinguliste tingimusteta. EY ei kinnita ega garanteeri, et see sait, saidi kaudu osutatavad teenused ja/või muu teave, tarkvara või muud saidilt alla laaditavad materjalid on täpsed, ajakohased, terviklikud, vigadeta ja viirusteta või muude kahjulike komponentideta.

EY ÜTLEB KOHALDATAVA SEADUSEGA SUURIMAL LUBATUD MÄÄRAL LAHTI VASTUTUSEST SAIDI KASUTAJA NING TEISTE ISIKUTE EES SEOSES SAIDI SISU JA SELLE KAUDU OSUTATAVATE TEENUSTEGA, OLENEMATA SELLEST, KAS SEE TULENEB DELIKTI-, LEPINGU-, GARANTII-, MITTESÜÜLISE VASTUTUSE VÕI HOOLETUSEGA SEOTUD VÕI MUUST ÕIGUSEST NING ON SEOTUD OTSESE, KAUDSE, TEGEVUSEST JOHTUVA, ERILISE, KARISTUSLIKU VÕI MUU SARNASE KAHJUGA, ISEGI KUI EY TEADIS VÕI OLEKS PIDANUD TEADMA SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST VÕI KUI TEDA OLI SELLEST TEAVITATUD.

Sellel saidil esitatud teavet ei tohiks käsitada õigus-, maksu-, raamatupidamis- ega muu professionaalse nõustamise ega teenusena. Kui sul on vaja nõu konkreetse maksu- või muu küsimusega, soovitame konsulteerida enne otsustamist EY või mõne muu professionaalse nõustajaga, kes on sinu olukorraga tuttav. Enne mõnele EYG liikmesettevõttele konfidentsiaalse teabe edastamist tuleb saada neilt kinnitus soovitud teenuste osutamise kohta.

RSS-voogude, taskuhäälingusaadete ja meiliuudiste kasutajatingimused RSS-vood, taskuhäälingusaated ja meiliuudised on tasuta teenused, mida teatud EY liikmesettevõtted pakuvad üksikisikutele eraviisiliseks mitteärilistel eesmärkidel kasutamiseks. EY edastab RSS-voo abil RSS-voogude lugemise tarkvara kasutajatele XML-is artiklite pealkirju, kirjeldusi ja linke. Taskuhäälingusaade on audiosaade, mida saab endale soovi korral tellida. EY pakub taskuhäälingusaateid üksikisikutele eraviisiliseks kasutamiseks. EY vood saab lisada kasutajamugavuse tagamiseks RSS-voogude ja meiliuudiste lugemise ning taskuhäälingusaadete kuulamise tarkvara kataloogidesse. Igasugune muu kasutamine, sealhulgas kopeerimine, paljundamine, taasavaldamine, üles laadimine, postitamine, edastamine või meie voogude või taskuhäälingusaadete mistahes moel jagamine, on keelatud.

EY jätab endale õiguse voogude, taskuhäälingusaadete ja meiliuudiste edastamise igal ajal lõpetada. EY RSS-voo, taskuhäälingusaadete ja meiliuudiste sisu, pildimaterjal ja logod kuuluvad ettevõttele EYGN Limited (edaspidi: EYGN) ning kõik õigused on kaitstud. EYGN on EYG liikmesettevõte. EYGN on keskne koordineerimisüksus, mis klientidele teenuseid ei osuta.

Seda veebisaiti on lubatud linkida, kui sellega ei kaasne:

  • meie logo volitamata kasutamist;
  • (otseseid või kaudseid) valeväiteid EY või kohaliku liikmesettevõtte heakskiidu või muu seose kohta;
  • meie saidi veebilehtede kuvamist muudel lehtedel; või
  • meie kaubamärkide, autoriõiguste ja/või muude intellektuaalomandi õiguste rikkumist.

EY ei vastuta sellel veebisaidil (hüperlingi abil või muul viisil) lingitud veebisaitide sisu, õigsuse ega turvalisuse eest.

Selle veebisaidi teatud lingid viivad serveritesse, mida haldavad üksikisikud või ettevõtted, mis ei ole EY kontrolli all. EY ei kinnita ega garanteeri nendes serverites talletatava teabe õigsust ega muid omadusi. Viidet kolmanda isiku veebisaidile ei tohiks käsitada kui EY heakskiitu sellele kolmandale isikule ega nende toodetele ja teenustele ega vastupidi (st kolmanda isiku heakskiiduna EY-le, EY kaupadele või teenustele).

Autoriõigusega seotud teave<br> Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad veebisaidi globaalse osa materjalide autoriõigused 2016. aasta seisuga ettevõttele EYGM Limited ning asukohapõhiste veebisaitide kohaliku materjali autoriõigused kuuluvad 2016. aasta seisuga vastavatele liikmesettevõtetele. Kõik õigused kaitstud. Selle veebisaidi materjale, sealhulgas, tekste, graafikat ja HTML-koode, ei ole lubatud mingil kujul ega viisil EYGM i (kohalike veebisaitide puhul vastava liikmesettevõtte) kirjaliku loata reprodutseerida ega edastada.

„EY“ ja stiliseeritud EY sümbol on registreeritud või registreerimisel USA patendi- ja kaubamärgiametis või muudes maailma kaubamärgiametites.

Audiitorühingu juhtimise eeskiri <br> EY tervitab Ühendkuningriigi audiitorühingu juhtimise eeskirja avaldamist. See Ühendkuningriigi finantsaruandluse nõukogu ning Inglismaa ja Walesi vannutatud audiitorite instituudi avaldatud eeskiri annab meile võimaluse suurendada avalikkuse usaldust meie organisatsiooni ja teenuste kvaliteedi vastu.