07. märts 2022
ey_logo

Uuendatud siirdehinna määruse jõustumine 1. jaanuaril 2022

07. märts 2022

Mida toob endaga uus siirdehinna määrus?

Eestis jõustus 1. jaanuaril 2022 oluliselt täiendatud siirdehinna määrus. Muudatuste eesmärk on suures osas seotud sooviga viia kohalik siirdehinna regulatsioon kooskõlla OECD vastava juhendiga, arvestades et Eesti järgib OECD juhendit, kuid kuni 2022. aasta alguseni kehtinud siirdehinna määrus ei olnud sellega täielikult vastavuses. Uus määrus sisaldab mitmeid olulisi uuendusi, mh muudab oluliselt siirdehinna dokumentatsiooni ülesehitust ning seab rangemad nõuded siirdehinna dokumentatsioonis sisalduva informatsiooni detailsuse osas. Mõned olulised muudatused on toodud all:

·       Turuväärtuses vahemiku mõiste täpsustamine

·       Väikese lisandväärtusega teenuste mõiste fikseerimine

·       Väikese lisandväärtusega teenuste turuväärtuses hinnastamise defineerimine

·       Andmete korrigeerimise võimaluste täpsustamine

·       Võrreldavate andmete analüüside ajakohastamise regulaarsuse täpsustamine

·       Siirdehinna dokumentatsiooni struktuuri täpsustamine

·       Finantstehingute võrreldavuse tingimuste täiendamine

·       Mittemateriaalsete varade võrdluskriteeriumite täiendamine

·       Kulude jagamise kokkuleppe (CCA) tingimuste täiendamine

Seoses siirdehinna dokumentatsiooni struktuuri muudatustega seavad uued reeglid rangemaid ning oluliselt detailsemaid nõudeid põhitoimikus ja maksumaksja toimikus sisalduvale informatsioonile. Kuigi rahandusministeeriumi kohaselt on uute nõuete eesmärk seni kehtinud siirdehinna määruse sisu avamine, on uus kohustuslik loetelu informatsioonist põhitoimikus ja maksumaksja toimikus palju laiapõhjalisem – see mitte ainult ei kinnita ja täpsusta juba olemasolevaid nõudeid, vaid nõuab ka uue informatsiooni avaldamist siirdehinna dokumentatsioonis.

Uue siirdehinna määruse vastuvõtmine Eestis on üks olulisi verstaposte OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) tegevuskava pikal teekonnal, mis algas pärast 2007.–2008. aasta finantskriisi ning kulmineerus 2015. aastal BEPS-i 13 tegevuskavaga. Eesti siirdehinna määruse uuendamine sammub samuti paljude teiste riikide muudatuste, k.a Lätis ja Leedus 2018. ja 2019. aastal ning mitmes OECD juhendis tehtud muudatuse jälgedes jagatud kasumi meetodi, raskesti määratavate immateriaalsete varade ja finantstehingute osas. 20. jaanuaril 2022 tuli välja ka uus versioon OECD juhendist, mis sisaldab kõiki eelnimetatud muudatusi, asendades sellega OECD juhendi eelmist, 2017. aasta versiooni.

Viide

Täpsema informatsiooni saamiseks palun pöörduge EY maksuspetsialistide poole: Jevgeni Semjonov, e-posti aadress: jevgeni.semjonov@ee.ey.com.