Cele mai importante modificări și completări aduse de Legea nr. 296/2023 în legislația fiscală

Contact local

EY Romania

2 nov. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 27 octombrie 2023, s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Printre cele mai importante modificări amintim:

Impozit pe venit și contribuții sociale

Venituri din salarii și asimilate salariilor

 • Modificări aduse Codului Fiscal prin Legea 296/2023 prevăd alinierea facilităților fiscale pentru salariații care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator (IT) cu cele din domeniul construcțiilor, sectorului agricol și din industria alimentară, începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023 și valabile  până la 31 decembrie 2028.
 • Astfel, și în industria IT, pentru activitățile de dezvoltare de software, scutirea de impozit pe venit se va aplică doar pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 RON, inclusiv.
 • În același timp, facilitățile privind contribuțiile sociale pentru domeniile de activitate sus-menționate au fost aliniate, astfel:
  • Pentru angajații ce desfășoară activități în sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară se elimină atât scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), cât și cea privind plata cotei reduse a contribuției asiguratorie pentru muncă (CAM).
  • Totodată, cota contribuției de asigurări sociale (CAS) pentru salariații  care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator (IT) se va reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat prevăzute în Legea nr. 411/2004 (în prezent, în cuantum de 3,75%, de la 1 ianuarie 2024 – 4,75%), similar prevederilor legislative în vigoare pentru construcții, sectorul agricol și industria alimentară. De asemenea, și pentru industria IT, se conferă posibilitatea ca salariații care doresc să contribuie în continuare la Pilonul II (respectând prevederile Legii  nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate private), să poată opta în scris, la angajator.
 • Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024, noile prevederi fiscale stipulează că tichetele de masă și voucherele de vacanță vor fi subiect de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Venituri din activități independente

 • Începând cu veniturile aferente anului 2024, se introduce posibilitatea deducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la determinarea bazei impozabile pentru venituri din activități independente.
 • Totodată, se introduce un nou plafon de 60 salarii minime brute pe țară la care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Impozit special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

 • Începând cu 1 ianuarie 2024, pentru persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale din România, dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 RON, se va impune o cotă de impozitare de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 RON.
 •  De asemenea, pentru persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate /înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 RON, se va impune o cotă de impozitare de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 RON. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Venituri a căror sursă nu a fost identificată

 • Începând cu 1 iulie 2024, veniturile  a căror sursă nu a fost identificată vor fi supuse impozitului pe venit în cotă de 70%, aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere, organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor.

Impozitul pe profit / Impozitul minim pe cifra de afaceri

 • Începând cu 1 ianuarie 2024, se introduce un impozit minim pe cifra de afaceri pentru contribuabilii (alții decât instituțiile de credit și persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale – pentru care se aplică reguli speciale, detaliate în secțiunile de mai jos) care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50.000.000 EUR în anul precedent.
 • Specific, contribuabilii care, în anul de calcul, determină un impozit pe profit cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul mai mic decât impozitul pe cifra de afaceri stabilit conform formulei de mai jos, sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.
 • Impozitul minim pe cifra de afaceri se calculează conform formulei IMCA = 1%*(VT – Vs – I – A), unde:
  • VT reprezintă venituri totale, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul;
  • Vs reprezintă veniturile  care se scad, determinate cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat și până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, și includ:
   • venituri neimpozabile prevăzute la art. 23 și 24 din Codul Fiscal;
   • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
   • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
   • veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale, care nu sunt cuprinse în indicatorul I;
   • veniturile din subvenții;
   • veniturile din despăgubiri de la societățile de asigurări/reasigurări, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau activelor corporale proprii;
   • veniturile reprezentate de accizele care au fost reflectate concomitent în conturile de cheltuieli;
  • I reprezintă valoarea imobilizărilor în curs de execuție ocazionate de achiziția/producția de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024;
  • A reprezintă amortizarea contabilă la nivelul  costului istoric a activelor achiziționate/produse începând cu 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.
 • În cazul în care, din aplicarea formulei de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri rezultă o valoare negativă, impozitul minim este zero.
 • Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat pot scădea sumele aferente din impozitul minim datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
  • 0,75% din cifra de afaceri;
  •  20% din impozitul pe profit.
 • Cu toate acestea, în cazul în care se datorează impozit minim pe cifra de afaceri, din acesta nu se pot scădea sumele reprezentând impozit pe profit scutit, redus și alte sume care se scad din impozitul pe profit potrivit legilor speciale, și nici reducerea impozitului pe profit potrivit OUG nr. 153/2020.
 • Operatorii economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sunt exceptați de la aplicarea acestui impozit minim pe cifra de afaceri.

Impozit suplimentar pentru instituțiile de credit

 • Începând cu 1 ianuarie 2024, se instituie un impozit suplimentar pentru instituțiile de credit - persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit - persoane juridice străine.
 • Instituțiile de credit datorează suplimentar impozitului pe profit, un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea următoarelor cote asupra cifrei de afaceri (care este definită specific):
  • 2% pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025 inclusiv;
  • 1% începând cu data de 1 ianuarie 2026.
 • Impozitul pe cifra de afaceri se calculează, declară și plătește trimestrial, astfel:
  • pentru trimestrele I – III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
  • pentru trimestrul IV,  până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.
 • Pentru scopul calculului de impozit pe profit, impozitul pe cifra de afaceri reprezintă cheltuiala nedeductibila.

Impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale

 • Începând cu 1 ianuarie 2024, se instituie un impozit suplimentar pentru companiile care operează în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 EUR.
 • Suplimentar impozitului pe profit, impozitul specific pe cifra de afaceri se calculează conform formulei ICAS = 0,5%*(VT – Vs – I – A), unde indicatorii sunt aceia definiți anterior.
 • Pentru scopul calculului de impozit pe profit, impozitul specific pe cifra de afaceri reprezintă cheltuiala nedeductibilă.
 • Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculează, declară și plătește trimestrial, astfel:
  • pentru trimestrele I – III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
  • pentru trimestrul IV,  până la data depunerii declarației anuale privind impozitul pe profit.
 • Impozitul specific pe cifra de afaceri se aplică pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025 (respectiv, pentru perioada cuprinsă între anul fiscal modificat care începe în anul 2024 și anul fiscal modificat care se încheie în anul 2026, pentru contribuabilii cu an fiscal modificat).
 • Începând cu 1 ianuarie 2026/anul fiscal modificat care începe în 2026, contribuabilii care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale vor aplica impozitul minim pe cifra de afaceri.
 • Contribuabilii care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru determinarea impozitului specific nu cuprind, în cadrul indicatorilor VT, Vs, I și A din formula de calcul elementele aferente activităților de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale.
 • Contribuabilii care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sunt exceptați de la aplicarea acestui impozit specific pe cifra de afaceri.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 • Începând cu 1 ianuarie 2024, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor vor fi următoarele:
  • 1% pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 EUR inclusiv și nu realizează venituri conform codurilor CAEN enumerate mai jos;
  • 3% pentru microîntreprinderile care realizează venituri de peste 60.000 EUR sau desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN 5821, 5829, 6201, 6209, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 6910, 8621, 8622, 8623, 8690 (dezvoltare / editare software, HoReCa, activități juridice, asistență medicală și stomatologică).

  TVA

Detaliem în cele ce urmează cele mai importante schimbări aduse de Legea nr. 296/2023 din perspectiva TVA.

 • Cotele de TVA

Următoarele modificări în ceea ce privește cotele de TVA sunt aplicabile în vedere începând cu 1 ianuarie 2024:

 • Aplicarea cotei reduse de TVA 9% pentru următoarele operațiuni care se califică în prezent pentru cota de TVA de 5%:
  • livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, după cum sunt definite în Codul Fiscal. Prin excepție de la prevederile de mai sus, se menține cota redusă de TVA de 5% in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024 pentru actele juridice încheiate în perioada  1 ianuarie - 31 decembrie 2023, care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe. Cu privire la definirea locuinței care poate fi locuită ca atare în momentul livrării, sunt adăugate criterii suplimentare privind dotările și finisajele necesare. Se menține obligația de organizare a Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA.
  • livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență care îndeplinesc anumiți parametri, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziționate separat, destinate locuințelor, clădirilor administrației publice centrale sau locale, clădirilor entităților aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților comerciale. Pentru a beneficia de cota redusă de TVA pentru aceste tranzacții, cumpărătorii au obligația de a da o declarație pe propria răspundere, conform modelului din Anexa Codului fiscal.
  • livrarea şi instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor prevăzute la punctul anterior, ori livrarea acestor sisteme ca parte componentă a livrărilor de construcții sau ca extraopţiuni la livrarea unei construcții. Pentru a beneficia de cota redusa de TVA pentru aceste tranzacții, cumpărătorii au obligația de a da o declarație pe propria răspundere, conform modelului din Anexa Codului fiscal.
  • serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329,  târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de TVA.
  • serviciile constând în permiterea accesului la evenimente sportive.
 • Aplicarea cotei standard de 19% pentru următoarele prestări de servicii care se califică în prezent pentru cota de TVA de 5%:
  • dreptul de utilizare a facilităților sportive, ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313;
  • transportul de persoane în scop turistic sau de agrement cu anumite trenuri sau vehicule, inclusiv cu tracțiune animală, ambarcațiuni sau utilizând instalațiile de transport pe cablu.
 • Eliminarea alimentelor de înaltă valoare calitativă din sfera cotei reduse de TVA de la 5%, și implicit aplicarea cotei reduse de 9% sau a cotei standard de 19%, în funcție de nivelul de zahăr adăugat. 
 • Aplicarea cotei standard de 19% pentru următoarele livrări de bunuri care se califică în prezent pentru cota de TVA de 9%:
  • berea fără alcool (inclusiv servită ca parte a serviciilor de restaurant și catering);
  • alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs, altele decât cozonacul și biscuiții. Se aplică definiția zahărului adăugat introdusă în contextul modificărilor aduse legislației de accize.
 •  Se menționează că declarația pe propria răspundere pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, pentru livrarea de lemn de foc, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, sub diferite forme către persoanele fizice / persoane juridice / alte entităţi, precum şi livrarea către aceste persoane în calitate de utilizatori finali pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumeguşului, a anumitor deşeuri şi resturi de lemn, trebuie sa fie dată de beneficiar.
 • Scutirea de TVA

Începând cu 1 ianuarie 2024, scutirea de TVA recent introdusa pentru: i) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publica de stat; ii) livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive, şi altele asemenea; precum şi iii) adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri destinate unor unități spitalicești din rețeaua publică de stat sau celor deținute și exploatate de entitatea non-profit,  rămâne aplicabilă doar dacă aceste operațiuni sunt efectuate către entități nonprofit înregistrate în Registrul public organizat de ANAF.

Se elimină posibilitatea aplicării unei scutiri directe pentru astfel de livrări de bunuri/prestări de servicii, rămânând aplicabilă doar scutirea prin restituirea TVA

SISTEMUL RO E-FACTURA „Business to Business”

Principalele modificări legislative vizează:

 • Obligativitatea  persoanelor impozabile stabilite în România de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura, pentru tranzacții B2B care au locul livrării/prestării in România, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, în termen de 5 zile lucrătoare de la data facturii/termenul prevăzut pentru facturare. În aceasta perioadă se menține și obligația de emitere și transmitere a facturilor conform articolului 319 din Codul Fiscal.
 • Obligativitatea persoanelor impozabile nestabilite, dar înregistrate în scop de TVA în România, de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura, începând cu 1 ianuarie 2024,  în termen de 5 zile lucrătoare de la data facturii/termenul prevăzut pentru facturare. Se  menține pentru aceste tranzacții și obligația de emitere și transmitere  a facturilor conform articolului 319 din Codul Fiscal.
 • Simultan cu introducerea obligațiilor anterior menționate se abrogă prevederile privind raportarea datelor din facturi pentru bunurile cu risc fiscal ridicat.
 • Pentru operatorii economici din categoriile enumerate mai sus, nu se aplică contravenții pentru netransmiterea e-facturilor prin sistemul RO e-Factura în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024.
 • Începând cu 1 aprilie 2024 se aplică contravenții pentru netransmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura între 1,000 lei si 10,000 lei, în funcție de categoriile de contribuabili (e.g. mari, mijlocii, mici).
 • Începând cu 1 iulie 2024 intervine obligația emiterii facturilor electronice și transmiterii acestora exclusiv prin canalul RO e-Factura pentru tranzacțiile B2B efectuate de persoane impozabile stabilite în România. Pentru aceste situații, e-factura nu mai face obiectul acceptării de către destinatar.
 • Primirea și înregistrarea facturilor de către destinatarii persoane impozabile stabilite în România, în altă modalitate decât prin canalul RO e-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscrisă în respectiva factură primită. 

ACCIZE

 • Se introduc accize nearmonizate pentru:
  • produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 10;
  • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g—8 g/100 ml;
  • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml.

Accizele nearmonizate se vor aplica și produselor supuse accizelor nearmonizate conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00.

Pentru ultimele două categorii  de produse accizabile nearmonizate (băuturi nealcoolice) s-a introdus obligativitatea notificării autorității competente de către agenții economici care produc, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă astfel de produse.

 • Zahărul adăugat este definit ca zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată și galactoză adăugate ca ingrediente, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din sucurile de fructe neîndulcite, concentrat de suc de fructe, zaharuri din piureuri de fructe și dulceață.
 • Nivelul accizelor se va modifica  pentru toate produsele accizabile. Accizele vor fi mai mari pentru toate produsele în 2024, inclusiv pentru produsele la care acciza va fi actualizată cu creșterea prețurilor de consum ce va fi comunicată de Institutul  Național de Statistică.
 • Au fost adăugate noi contravenții în ceea ce privește produsele accizabile.

SISTEM NAȚIONAL RO E-SIGILIU

 • Se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României.
 • Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc.
 • Procedura privind stabilirea criteriilor de risc, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri va fi publicată ulterior.

Pregătit de către:

 • Stela Andrei – Partener,  Departamentul de Impozit pe Venit şi Contribuţii Sociale
 • Dan Răuț – Senior Manager, Departamentul de Impozit pe Venit şi Contribuţii Sociale
 • Amelia Toader - Senior Manager, Taxe Directe
 • Sînziana Radu – Manager, Taxe Indirecte
 • Mădălina Ciudatu – Senior, Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev, Partener - Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România și Moldova
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al departamentului de Taxe Indirecte