Legal Alert no. 1

Contact local

EY Romania

11 mai 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Legislație
Jurisdicții Legislație

Noutăți legislative în domeniul relațiilor de muncă

  • Două zile suplimentare de sărbătoare legală

Legea nr. 52 din 3 martie 2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (”Legea nr. 52/2023”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 186 din 6 martie 2023 și a intrat în vigoare la data de 9 martie 2023.

Conform Legii nr. 52/2023, începând cu data de 9 martie 2023, zilele de 6 și 7 au devenit zile în care salariații beneficiază de timp liber.

 

Noutăți legislative în domeniul dialogului social

  1. O nouă lege a dialogului social

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social (”Legea nr. 367/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1238 din 22 decembrie 2022 și a intrat în vigoare la data de 25 decembrie 2022.

Legea 367/2022 reprezintă noua lege-cadru în materia dialogului social. Aceasta abrogă de la momentul intrării sale în vigoare Legea nr. 62/2011. Principalele sale prevederi sunt următoarele:

► La angajatorul la care sunt încadrați minimum 10 angajați și la care nu există sindicat, interesele angajaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop;

► Reprezentanții angajaților sunt aleși cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților din unitatea respectivă;

► Este interzisă orice intervenție din partea angajatorului în alegerea reprezentanților angajaților ori în împiedicarea desfășurării acestor alegeri;

► Angajatorul va facilita desfășurarea procedurilor de alegere a reprezentanților numai la cererea angajaților;

► Numărul de reprezentanți aleși ai angajaților se stabilește de comun acord cu angajatorul, în funcție de numărul total de angajați din unitate;

► Negocierea colectivă este obligatorie pentru companiile care au cel puțin 10 angajați, precum și la nivel de sector de negociere colectivă. Durata negocierii este de maximum 45 de zile;

► Se prevede posibilitatea încheierii unui contract colectiv de muncă la nivel național.

  1. Noi sectoare de negociere colectivă și încadrarea în acestea

Hotărârea nr. 171 din 1 martie 2023 privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă și a codurilor CAEN aferente acestora (”Hotărârea nr. 171/2023”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 190 din data de 7 martie 2023 și a intrat în vigoare la aceeași dată.

Hotărârea nr. 171/2023 redefinește sectoarele de negociere colectivă, extinzând numărul acestora de la 30 la 58, cu scopul de a încuraja negocierile colective la nivel sectorial, în vederea creșterii numărului de contracte colective de muncă și a protejării resurselor si angajaților.

De asemenea, prin Ordinul nr. 798 din 14 martie 2023  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 259 din data de 29 martie 2023 și intrat în vigoare la aceeași dată, a fost aprobată procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social (”Ordinul nr. 798/2023”).

Unitățile la care face referire Ordinul nr. 798/2023 sunt definite ca formă de organizare a unui angajator, care funcţionează ca întreprindere, companie, organizaţie cooperatistă, societate, instituţie/autoritate publică sau orice altă formă de organizare, potrivit legii, cu personalitate juridică, şi în care angajaţii prestează muncă într-un anumit domeniu de activitate.

Conform Ordinului nr. 798/2023, angajatorii au opțiunea de a își stabili apartenența la un sector de negociere colectivă. Încadrarea în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii, și se prelungește de drept dacă nu există o altă solicitare a angajatorului respectiv.

 

Noutăți legislative în domeniul resurselor umane

  1. Noua lege a avertizorilor de integritate

Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate ("Legea 361/2022") a fost publicată în Monitorul Oficial al României numărul 1218 din data de 19 decembrie 2022 și a intrat în vigoare în data de  22 decembrie 2022.

Legea nr. 361/2022 constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încălcări ale legii, produse ori care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, persoanelor juridice de drept public și privat. Legea reglementează aspecte precum procedurile de primire, examinare şi soluţionare a raportărilor, drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informaţii privind încălcări ale legii, măsurile de protecţie a acestora etc.  Principalele sale prevederi sunt următoarele:

► Sunt considerați avertizori salariații și foștii salariați, persoanele care desfășoară activități independente, acționarii societăților, voluntarii și stagiarii, dar și persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă sau persoanele care fac raportări, inclusiv anonime, legate de încălcări despre care au aflat în timpul recrutărilor sau negocierilor precontractuale;

► Raportările privind încălcările legii pot fi efectuate prin intermediul canalelor interne și externe de raportare. Avertizorul are posibilitatea de a raporta încălcarea direct în baza canalelor externe, atunci când raportarea pe cale internă creează riscul de represalii ori remedierea în mod eficace a problemei nu este posibilă în baza raportării interne;

► Raportările anonime vor trebui examinate și soluționate chiar dacă indiciile referitoare la încălcări ale legii nu sunt temeinice;

► Persoana desemnată să soluționeze raportarea are obligația de a nu dezvălui identitatea avertizorului în interes public și nici informațiile care ar permite identificarea directă sau indirectă a acestuia, cu excepția situației în care are consimțământul expres al acestuia ori dacă dezvăluirea este o obligație impusă de lege;

► Raportările se înscriu într-un registru special, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani, ulterior acestea fiind distruse indiferent de suportul pe care sunt păstrate;

► Companiile private care au mai mult de 250 salariați sunt obligate să creeze și să implementeze canale și proceduri interne de raportare începând cu data de 22 decembrie 2022, iar cele care au între 50 și 249 salariați au aceeași obligație începând cu data de 17 decembrie 2023.

  1. Nou termen de păstrare a datelor înregistrate în contabilitate și a documentelor justificative

Legea nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal (”Legea 36/2023”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României numărul 36 din data de 12 ianuarie 2023 și a intrat în vigoare în data de 15 ianuarie 2023.

Legea 36/2023 stabilește că entitățile prevăzute de lege care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligația să păstreze datele înregistrate în contabilitate, pe suporturi tehnice, pe o perioadă de cinci ani. De asemenea, registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară, precum și statele de salarii, vor fi și ele păstrate pe o perioadă de cinci ani.

Perioada de cinci ani se calculează de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite.

  1. Noi obligații pentru angajatorii aflați în procedură de insolvență, faliment sau lichidare

Legea nr. 26/2023 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 (”Legea 26/2023”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României numărul 30 din data de 11 ianuarie 2023 și a intrat în vigoare în data de 14 ianuarie 2023.

Legea 26/2023 prevede faptul că în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare, administratorul sau lichidatorul judiciar este obligat să elibereze, în termen de maxim 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfășurată de salariați și să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

 

Pregătit de către:

  • Elena Manea – Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

 Pentru informații suplimentare, persoane de contact sunt: 

  • Radu Diaconu – Avocat asociat coordonator, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
  • Anca Atanasiu – Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRLa