Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Codului Fiscal

Contact local

EY Romania

10 sept. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, vă prezentăm în continuare modificările cele mai importante:

 

Impozit pe profit

S-au adus precizări cu privire la perioada fiscală a companiilor străine cu locul de exercitare a conducerii efective în Romania. În acest sens, se menționează faptul că în cazul acestora, pentru primul an, perioada impozabilă începe de la data înregistrării la organul fiscal central.

Din perspectiva regimului fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene, ordonanța a adus completări cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca veniturile din dividende să fie considerate neimpozabile. În acest sens, se precizează faptul că beneficiarul dividendelor trebuie să fie plătitor de impozit pe profit potrivit titlului II, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări sau plătitor al unui alt impozit care să substituie impozitul pe profit, potrivit legislației naționale.

În mod similar, în ceea ce privește plătitorul dividendelor, se menționează acum faptul că acesta trebuie să plătească, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări unul din impozitele prevăzute în anexa nr. 2 a Titlului II din Codul fiscal sau un alt impozit care să substituie impozitele respective. Anterior, condiția menționa că plătitorul trebuie să plătească unul din impozitele prevăzute în anexa nr. 2 menționată anterior sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de Titlul II din Codul Fiscal.

Ordonanța aduce majorarea procentului de deducere fiscală pentru ajustările pentru deprecierea creanțelor, de la 30% la 50%. Procentul va fi aplicabil începând cu 1 ianuarie 2022, iar asupra celorlalte condiții ce trebuie îndeplinite pentru deducerea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor nu au fost aduse modificări.

De asemenea, Ordonanța aduce modificări asupra prevederilor cu privire la plata impozitului pe dividendele distribuite dar neplătite. Așadar, impozitul pe dividendele distribuite, dar neplătite, se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care se aprobă distribuirea acestora. Anterior, se preciza că plata se efectuează până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-au aprobat situațiile financiare anuale.

Ordonanța introduce și noi completări în ceea ce privește art. 45 din Codul fiscal. În acest sens, contribuabilii care aplică sistemul anticipat de declarare și plată a impozitului pe profit, care vor beneficia de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020, aceștia vor efectua plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se realizează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului I.

Impozitul pe veniturile nerezidenților

În ceea ce privește impozitul pe veniturile nerezidenților, ordonanța introduce următoarele modificări:

  • Certificatul de rezidență fiscală depus la autoritățile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță este acceptat în copie conformă cu originalul, cu mențiunea că originalul/copia legalizată se află la plătitorul de venit/la persoana juridică ale cărei titluri de valoare sunt înstrăinate/la sediul permanent din România.
  • Declarația informativă anuală privind reținerea la sursă se depune și de către plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, atunci când impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit.

Impozit pe venit și Contribuții sociale

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole și veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, vor avea dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Opțiunea este obligatorie pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi.

Pentru contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, obligația de a determina venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, va fi instituită pentru anul fiscal următor, și nu începând cu anul fiscal următor.

Termenul de plată a impozitului pe dividendele distribuite, dar neplătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la finalul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora este până la data de 25 ianuarie a anului următor distribuirii.

Impozitul pe venit datorat pentru veniturile din jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozurilor care depășesc RON 66.750, se va determina prin aplicarea baremului prevăzut la art. 110 alin. 2 din Codul fiscal asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se va scădea suma de RON 667,5. Aceasta este o clarificare de natură tehnică.

Certificatul de rezidență fiscală va putea fi depus prin Spațiul Privat Virtual și se va accepta în copie conformă cu originalul, cu mențiunea că originalul se află la plătitorul de venit în cazul veniturilor cu regim de reținere la sursă, la persoana juridică română ale cărei titluri de valoare sunt înstrăinate în cazul câștigului de capital, la sediul permanent din România în cazul veniturilor care sunt atribuibile sediului permanent, respectiv la persoana juridică din România unde persoana fizică nerezidentă a fost detașată.

Ordonanța introduce opțiunea angajatorului rezident fiscal român sau a angajatorului care nu este rezident fiscal român, și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, de a opta pentru calculul, reținerea și plata contribuțiilor sociale în cazul persoanelor fizice care obțin avantaje în bani și/sau în natură de la terți care nu sunt rezidenți fiscali români. Această modificare asigură o corelare cu prevederile la nivel de impozit pe venit și se aplică veniturilor aferente lunii octombrie 2021.

Taxa pe valoare adaugată

Ordonanța transpune în legislație prevederile Directivei  (UE) 2021/1159 a Consiliului din 13 iulie 2021 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19.

În acest sens, vor fi scutite de TVA importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau agenții înființate în temeiul dreptului UE. Scutirea de TVA nu se aplică în cazul bunurilor și serviciilor achiziționate/importate care sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism. Aceste prevederi vor intra în vigoare începând cu 1 noiembrie 2021.

Alte modificări sunt aduse regimului special pentru vânzările  intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum („Regimul Special”).

Astfel, în contextul scrisorii de punere în întârziere în Cauza 2020/4142 comunicata de Comisia Europeana, au fost incluse următoarele prevederi:

  • persoanele impozabile care au sediul în afara României, dar sunt stabilite în Romania printr-un sediu fix, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și care optează pentru aplicarea Regimului Special, au obligația sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA în acest sens;
  • persoanele impozabile care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderi mici se pot înregistra în scopuri de TVA conform procedurii speciale aplicabile Regimului Special, fără a avea obligația de a se înregistra conform procedurii normale care ar fi implicat aplicarea TVA pentru toate tranzacțiile. 

Pentru mai multe detalii referitoare la prevederile aduse de Ordonanța 8/2021 vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 832 din 31 august 2021.

Echipa EY vă stă la dispoziție cu detalii suplimentare referitoare la cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Corina Mîndoiu ― Partener Asociat, Impozit pe venit și contribuții sociale
  • Cristina Muntean ― Manager, Taxe Directe
  • Andra Tăbăcaru ― Manager, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică 
  • Georgiana Iancu, Partner ― Lider al Departamentului de Taxe Indirecte