Daně

Pomůžeme vám úspěšně zvládnout všechna úskalí ve světě daní

Dramatický ekonomický vývoj posledních několika let se výrazně promítá i do oblasti daní – daňové prostředí se rychle mění a stává se stále složitější. Pomůžeme vám držet krok s těmito změnami a úspěšně se s nimi vypořádat.

Vlády většiny zemí světa se snaží najít optimální rovnováhu mezi daňovými příjmy – a tedy daňovým zatížením svých poplatníků – a atraktivností své země pro pracovní sílu a kapitál. Také daňové správy musí nutně reagovat na současné náročné ekonomické podmínky, proto částečně mění svou strategii boje proti daňovým únikům a zaměřují se na nové oblasti. A podnikatelská sféra se potýká s tím, jak řádně plnit veškeré daňové povinnosti a současně zajistit, aby daňová funkce měla pro danou společnost i nějakou „přidanou“ hodnotu.

Spolupráce se společností EY vám umožní efektivně řešit všechny problémy, které se v daňovém prostředí objevují, včetně např. následujících:


 • Jak efektivně fungovat v globálním daňovém prostředí

  Daňové prostředí prakticky po celém světě prochází neustálými, mnohdy i dramatickými změnami. Ekonomické rubriky předních světových deníků často palcovými titulky informují o nových daňových zákonech nebo nových opatřeních proti daňovým únikům, případně pranýřují ty, kteří se proti daňovým předpisům prohřešili.

  Nové nároky na daňové oddělení

  Dynamický vývoj daňového prostředí klade mimořádné nároky především na nadnárodní společnosti, které musí ve všech zemích, kde působí, velice pozorně sledovat změny daňové politiky a legislativy i opatření k jejich prosazování a včas na ně reagovat. Jejich nejnáročnějším úkolem však nepochybně je zajistit, aby daňová funkce – vedle řádného placení daní a plnění dalších povinností – měla pro korporaci i nějakou „přidanou“ hodnotu.

  Boj státu s daňovými úniky

  Každá vláda by si jistě přála, aby právě její země byla atraktivním místem pro podnikání a aby se jí i v zostřující se mezinárodní konkurenci dařilo přilákat investory vytvářející nová pracovní místa.

  V dnešních obtížných ekonomických podmínkách bychom ale jen těžko hledali zemi, která se nepotýká s větším či menším schodkem státního rozpočtu, jehož jsou daně hlavním příjmem. Vlády proto věnují velkou pozornost inkasu daní a minimalizaci daňových úniků a v přímé konkurenci s ostatními zeměmi dnešního globalizovaného světa se snaží najít optimální rovnováhu mezi zajištěním dostatečných daňových příjmů a atraktivností své země pro globální kapitál. \

  Správce daně nutí nynější náročná situace k tomu, aby jí přizpůsobili strategii i praktická opatření zaměřující se na boj proti daňovým únikům a nasměrovali personální i materiální zdroje na nové, relevantní problémy a daňové poplatníky. Při plnění těchto úkolů finanční úřady stále intenzivněji spolupracují s daňovými správami jiných zemí, vyměňují si s nimi poznatky o nejlepší praxi a především informace o daňových poplatnících.

  Daňových sporů přibývá

  Jedním z důsledků užší spolupráce daňových správ je nárůst sporů mezi daňovými poplatníky a finančními úřady – spory jsou dnes nejen častější, ale také složitější a jde v nich o větší částky. Tento trend se bude v nadcházejících letech ještě víc prohlubovat, spolu s tím, jak na mezinárodním poli poroste váha a vliv rychle se rozvíjejících ekonomik a jak se bude zkvalitňovat jejich daňová správa. Výrazně se zpřísňují také pokuty a penále, ovšem největší  riziko, které obchodním společnostem i jiným organizacím v souvislosti s daňovými spory hrozí, je ztráta dobrého jména.

  S námi úspěšně proplujete všemi úskalími daňového světa

  Spolupráce se společností EY vám umožní držet krok se změnami daňové politiky, posoudit jejich ekonomické i daňové dopady a efektivně na ně reagovat.

  Pokud z daňových předpisů vyplývají pro vaši společnost nežádoucí důsledky, které nebyly cílem zákonodárců, poskytneme vám podporu – ať už jednotlivě, nebo v rámci skupiny společností potýkajících se se stejným problémem – při jednáních se státními orgány a pomůžeme vám:

  • Problém vysvětlit
  • Navrhnout logické a promyšlené alternativní řešení
  • Zpracovat modely jednotlivých alternativ a jejich dopadů
  • Vypracovat alternativní řešení v definitivní podobě, se kterou zákonodárci budou moci jednoduše pracovat

  Poskytneme vám rovněž podporu při řešení globálních daňových sporů a přípravě zveřejňovaných informací.

  Zaměřujeme se na preventivní ošetření potenciálních sporných bodů, což našim klientům umožňuje řádně a bez závad podávat daňová přiznání a vést podkladovou evidenci vyhovující veškerým požadavkům.

  V případě sporu se správcem daně se naši daňoví odborníci mohou opřít o výjimečný odborný potenciál naší globální poradenské sítě, který jim umožňuje efektivně řešit i složité daňové spory a přijmout účinná nápravná opatření, omezující pravděpodobnost, že by se podobné problémy mohly v budoucnu opakovat.

  V následujících publikacích najdete naše analýzy a stanoviska k některým významným trendům a problémům týkajícím se daňové politiky a jejího prosazování.

  Související obsah

  TAX-RC-tpc_tl_sm

  Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing

  Learn about the development of leading tax administrations in the Inter-American region from our interview with Márcio Verdi., Executive Secretary of CIAT.

  TAX-RC-tdr_tl_sm

  Alternative Dispute Resolution: a new chapter emerges

  As tax authorities adapt their enforcement in response to changing business dynamics, so must taxpayers. One key is the knowledge of alternative dispute resolution tools.

 • Jak řádně plnit povinnosti v oblasti daňové konsolidace a účetního výkaznictví

  Global Compliance and Reporting (GCR) is at a tipping point. Many companies distribute responsibility for GCR processes throughout their organization creating a patchwork. The results are suboptimal. Our recent survey shows a need for a new approach.

  Due to the combination of evolving business models, transforming finance functions and an increasingly complex regulatory landscape. There are new opportunities to better optimize efficiency, control and value, to help mitigate risk and improve performance.

  What is Global Compliance and Reporting?

  GCR comprises the key elements of a company's finance and tax processes that prepare statutory financial and tax filings as required in countries around the world. These duties include:

  • Statutory accounting and reporting
  • Tax accounting and provisions
  • Income tax compliance
  • Indirect tax compliance
  • Governance and control of the above processes

  GCR activities reside in the middle of a broader set of so-called record-to-report (R2R) processes. R2R is the intersection between any company's finance and tax departments and is used to capture, process and store information that is essential to statutory accounting, tax compliance and reporting. Any change to R2R processes, information, finance systems, roles and responsibilities will have a direct impact on GCR processes.

  Risk on the rise

  GCR risks are on the rise. Local jurisdictions are rewriting regulations, focusing more intently on the collection of tax revenues and sharing more taxpayer information across borders. At the same time, the global financial crisis has driven companies to redesign their finance operating models to remain competitive and to take advantage of opportunities for growth.

  Our new report Seizing the opportunity in Global Compliance and Reporting investigates the significant developments taking place as multinational companies determine the best way to meet financial reporting and tax obligations worldwide.

  Our case study highlights how we helped leverage an array of external providers

  Helping you achieve meet the new GCR demands

  Fast changing compliance and reporting requirements are more demanding on tax and finance functions today than ever before. So how do you improve control and quality, manage risk, create efficiency and drive value?

  Our market-leading approach combines standard and efficient processes, highly effective tools and an extensive network of local tax and accounting subject matter professionals.

  See more on how we can help you meet the demands of today's tax landscape

  Related content

   

 • Jak vybudovat daňově efektivní dodavatelsko-odběratelské řetězce

  Snad ještě nikdy nebylo ekonomické prostředí, ve kterém fungují velké globální korporace, tak proměnlivé a komplikované, jako je tomu dnes. Stále víc společností se v reakci na hospodářský vývoj posledních let snaží proniknout na nové trhy. Svět se stal jednou velkou globální vesnicí, ve které panuje ostrá konkurence.

  Přežijí jen ti, kteří dokážou vybudovat efektivní dodavatelsko-odběratelské řetězce, a tím zvýšit výnosy, zisky akcionářů i úroveň zboží a služeb poskytovaných odběratelům.

  Další rozvoj stávajících řetězců

  Je zajímavé, že přední nadnárodní korporace, které usilují o rozšiřování své působnosti na nové trhy, věnují velkou pozornost také svým existujícím dodavatelsko-odběratelským řetězců ve vyspělých ekonomikách a jejich dalšímu rozvoji. Jde o to zajistit, aby byly efektivní z hlediska nákladů a přinášely vyšší marže.

  Bez dobře připraveného plánu to nejde

  Ať už je cílem předních mezinárodních společností získat nové trhy, nebo zefektivnit fungování na těch stávajících, mají jedno společné – dobře si uvědomují, že pečlivé naplánování projektu zaměřeného na vybudování nového nebo optimalizaci stávajícího dodavatelsko-odběratelského řetězce je zárukou jeho maximálního přínosu a minimalizace případných souvisejících rizik.

  Základní podmínkou efektivního posouzení a řízení nákladů na dodavatelsko-odběratelské vztahy je holistický přístup.

  Jak úspěšně zvládnout změny

  Obchodní společnosti se prakticky denně potýkají s tím, jaká rozhodnutí je třeba přijmout, aby jejich mezinárodní organizace optimálně fungovala.

  Klíčem k úspěchu je v těchto případech komplexní, holistický pohled na daný problém, zohledňující všechny jeho aspekty. Nedílnou součástí takové analýzy by proto mělo být i daňové hledisko. Každá ekonomická změna může mít zásadní daňové dopady, které by pouze provozní analýza neodhalila, takže by sama o sobě mohla vést ke zcela chybným rozhodnutím.

  Náš přístup

  V praxi se často setkáváme s tím, že o daňové plánování se klient začne zajímat až v okamžiku, kdy už jsou specifikovány provozní aspekty daného projektu, a to samozřejmě účinnost plánování omezuje. Přitom právě analýza mezinárodních daňových dopadů provedená v co nejranější fázi může upozornit na různé alternativy a odhalit nové provozní modely, které budou pro realizaci nejvhodnější.

  Komplexní přístup, který uplatňují naše poradenské týmy specializující se na TESCM (Tax Efficient Supply Chain), nám umožňuje přicházet s účinnými řešeními provozních i daňových problémů, mimo jiné i díky zapojení od počátku projektu.

 • Jak řídit rizika mobilní pracovní síly

  Alfou i omegou úspěchu každého podniku v dnešním globalizovaném, stále přísněji regulovaném a konkurenčnějším podnikatelském prostředí jsou lidé. Jsou tím nejcennějším aktivem, ve kterém se skrývá mimořádný ekonomický potenciál. Je ale nutné ho umět využít.

  Na které oblasti řízení lidského kapitálu se zaměřují přední světové společnosti?

  • Nábor a stabilizace zaměstnanců s optimálními předpoklady
  • Globální mobilita talentů
  • Efektivní řízení lidských zdrojů a mzdové agendy
  • GRC (Governance, Risk Management & Compliance)

  Nové trendy, nová rizika

  Dříve bylo hlavním cílem velkých nadnárodních společností co nejvíce využít konkurenční výhodu, kterou představuje jejich mobilní pracovní síla. Dnes je vzhledem k vývoji daňového prostředí prioritou ochrana před stále akutnějším rizikem, že mezinárodní společnost řádně a včas neuhradí veškeré své daňové povinnosti nebo nesplní nějaké zákonné požadavky, a ochrana před souvisejícími daňovými spory.   

  Světová ekonomika i daňové prostředí prošly v posledních několika letech zásadními změnami a tento vývoj dál pokračuje. Globalizační proces se zrychluje, nedávná finanční krize zafungovala jako katalyzátor, který uspíšil nejen globalizaci, ale i ekonomickou transformaci – řada rozvíjejících se ekonomik roste v současnosti větším tempem, než tomu bylo před krizí.

  Rizika, jimž jsou v oblasti lidského kapitálu vystaveny nadnárodní společnosti, se vedle působení těchto makroekonomických trendů prohlubují také vlivem nejrůznějších dalších faktorů. Společnosti mají například obvykle dobře zpracované formální interní předpisy upravující vysílání zaměstnanců do zahraniční a důsledně je dodržují.  Tyto předpisy se však nevztahují na služební cesty – a právě ty jsou dnes všeobecně vnímány jako nový zdroj rizik, na jejichž řízení je nutné se zaměřit.

  Daňové závazky, o kterých společnost ani neví

  V souvislosti se služebními cestami totiž stále častěji mimovolně vznikají daňové závazky, které zdaleka nepředstavují jen riziko pro daň z příjmů fyzických osob. Daňové oddělení často ani nemá představu, o jak rozsáhlý problém by se mohlo jednat. Přitom správci daně věnují těmto záležitostem stále větší pozornost a k identifikaci těchto závazků účinně využívají nové technologie. Je nepochybné, že díky stále efektivnějšímu výkonu daňové správy se do budoucna jedná o potenciálně významný problém.

  Nadnárodní společnosti by se na řízení těchto rizik proto měly zaměřit a přijmout příslušná opatření.

  Časovaná bomba?

  Záležitost, která začne jako poměrně triviální problém týkající se placení daně z příjmů fyzických osob, může velice snadno nastartovat řetězovou reakci, hrozící společnosti takovými riziky, jako je například vznik stálé provozovny, daňová kontrola nebo doměření daně a penále.

  Tento problém nabývá na aktuálnosti mimo jiné i kvůli legislativním změnám (jako např. zpřísnění pravidel pro vznik stálé provozovny), jejichž prostřednictvím si chce řada zemí zvýšit daňové příjmy.

  V souvislosti se snahou států o účinnější výběr daní si daňové správy stále častěji vyměňují poznatky a zkušenosti na mezinárodních fórech, jako je například Fórum o daňové správě OECD, CIAT, CIOT nebo SGATAR. To jistě přispěje k rychlému šíření osvědčených kontrolních mechanismů a technologií, takže lze očekávat, že se daňové správy brzy zaměří nejen na velké nadnárodní korporace, ale i na menší podniky.

  Společnosti si dnes již uvědomují množství finančních i jiných rizik, která jim v této oblasti hrozí, včetně rizika ztráty dobré pověsti, a dělají maximum pro soulad s příslušnými předpisy. Stále víc z nich vnímá služební cesty jako urgentní daňový problém.

  Jak klientům pomáháme

  Síť našich poradenských praxí zaměřujících se na Human Capital má k dispozici procesy a technologie, které klientům pomáhají rizika tohoto typu identifikovat a efektivně řídit, a předcházet tak jejich negativním důsledkům. Pokud již došlo k daňovému sporu, spolupracuje s klientem některé z našich oddělení Tax Controversy, která mohou využít své bohaté zkušenosti se správci daně v jednotlivých zemích. S ohledem na to, že se finanční úřady na tento problém nyní zaměřují a objevuje se stále více odhalených případů, je nejvyšší čas podniknout potřebné kroky.

  Související obsah

  TAX-RC-tpc_tl_sm

  Business travelers: assessing tax and immigration risks

  Immigration and tax laws are increasingly aggressive toward business travelers and their companies. Leading companies actively mitigate business travel risks. Do you?Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

Register now for the EY Thought Center Webcast

Webcast: 2011-12 Tax risk and controversy survey

Converging trends have created the riskiest environment for tax controversy the world has experienced in years. Is your organization ready to manage these new risks?