Kdo jsme

Spolutvůrci lepšího světa

Doporučené Martina Kneiflová: Rodiče v EY podporujeme. Mámy i táty 15. června 2022
Martina Kneiflová profilová fotografie

  .

  Náš smysl

  Smyslem EY je tvořit lépe fungující svět. Naše expertiza a služby pomáhají vytvářet dlouhodobou hodnotu pro klienty, zaměstnance a společnost, a tím budovat důvěru v kapitálových trzích. Vychováváme vynikající lídry, kteří společně usilují o to, abychom plnili naše sliby. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty i pro širší společnost.

  Ve světě, který dnes prochází dynamičtějšími změnami než kdy v minulosti, nám tento cíl svítí jako Polárka a dává smysl každodennímu úsilí všech našich více než 280 tisíc zaměstnanců. Pomáháme digitálním průkopníkům bojovat proti datovému pirátství, vládám pomáháme najít cestu z finanční krize, naše analýza dat pomáhá objevit nové formy léčby, naše spolehlivé audity posilují důvěru ve finanční trhy a v podnikání. Jinými slovy, spolupracujeme s podnikateli, obchodními společnostmi i se státy na řešení jejich nejnaléhavějších problémů.

  Díky detailní znalosti jednotlivých hospodářských odvětví pomáhají naše čtyři integrované servisní divize – audit, forenzní a účetní služby, podnikové poradenství a řízení rizik, strategie a transakce a daňové poradenství – klientům využívat nové příležitosti, efektivně vyhodnocovat a řídit rizika a dosahovat stabilní růst. Naše multidisciplinární týmy poskytují klientům podporu při dodržování zákonů a jiných předpisů a při plnění potřeb akcionářů, investorů, věřitelů, zaměstnanců i všech ostatních zainteresovaných subjektů.

  Jsme přesvědčeni, že lepší svět je svět s udržitelným růstem, který je pro všechny. Soustavně pracujeme na zlepšování kvality veškerých našich služeb, investujeme do našich lidí a do inovací. A velice si vážíme toho, že můžeme spolupracovat nejen s našimi klienty, ale také s dalšími subjekty a dávat do jejich služeb naše znalosti, dovednosti a zkušenosti a přispívat k pozitivní změně.

  Carmine's signature
  Editor Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman and CEO

  Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  .

  Naši lidé

  Základem naší firemní kultury je naše motto – tvořit lépe fungující svět.

  V EY vychováváme lídry, kteří vytvářejí lepší svět.

  Více než 280 tisíc našich zaměstnanců představuje spolu s milionem „EY Alumni“ globální síť, která má mimořádný potenciál. Každý jednotlivý člen této sítě inspiruje ostatní nejen za svého působení v EY, ale i během své další kariéry a svou každodenní prací pomáhá naplňovat cíl, který jsme si vytyčili.

  Better begins with you je globální firemní program, v jehož rámci mají naši zaměstnanci možnost nominovat na ocenění kolegy, jimž se daří inspirujícím a působivým způsobem naplňovat cíl EY – vytvářet lepší svět.

  Alumni image

  Naši Alumni

  Více než milion našich bývalých zaměstnanců „EY Alumni“ je pro nás trvalou inspirací a pomáhá nám vytvářet lepší svět.

  Zapojte se do sítě EY Alumni

  Colourful boats on Phewan lake sunrise image
  Abychom prokázali náš závazek v oblasti rozmanitosti a inkluzivity, náš Globální výkonný výbor podepsal prohlášení EY GE D&I, které stvrzuje naše záměry. 

  Přečíst prohlášení o rozmanitosti a inkluzivitě (EN) 

  Naše výsledky

  Velkou pozornost věnujeme naplňování cíle, který jsme si vytyčili – vytvářet lepší svět. Díky tomu má naše práce dlouhodobý přínos pro naše klienty, zaměstnance i pro širší společnost.

  Naše Globální výroční zpráva 2019, to jsou fakta, čísla, případové studie a videa dokládající naše celoroční úsilí. Zpráva ukazuje, jak naše znalosti a zkušenosti každý den přispívají k tomu, že vytváříme lepší svět prostřednictvím služeb, které klientům poskytujeme, prostřednictvím lídrů, které vychováváme, prostřednictvím důvěry, kterou posilujeme na kapitálových trzích, nebo prostřednictvím podpory, kterou poskytujeme komunitám, v nichž žijí a pracují naši lidé.

  V rychle se proměňujícím světě má působení EY dlouhodobý dopad, protože věnujeme maximální úsilí naplnění cíle, který jsme si vytyčili – vytvářet lepší svět

  Carmine Di Sibio

  Předseda globální správní rady a generální ředitel EY

   

  EY Value Realized 2021

  Přečtěte si zprávu o našem pokroku ve vytváření lépe fungujícího světa prostřednictvím tvorby dlouhodobé hodnoty pro naše zaměstnance, klienty a širší společnost.

  Prozkoumat (EN)

  .

  Inkluzivní růst

  Lepší svět je podle našeho názoru svět, v němž všichni mohou přispívat k udržitelnému ekonomickému růstu a podílet se na jeho přínosech.

  Rychlý rozvoj technologií, globalizace, demografické změny, to všechno jsou trendy, které během předchozí generace přinesly obrovský prospěch. Současně ale vyvolaly v mnoha lidech pocit, že zůstávají pozadu.

  Jsme přesvědčeni, že hospodářský růst a sociální začleňování jsou dvě strany téže mince a že větší všeobecné prosperity lze dosáhnout jedině s rovnými příležitostmi pro všechny. 

  Prostřednictvím našich služeb, našeho vlivu na širší komunitu i našeho přístupu ke korporátní odpovědnosti se snažíme podporovat inkluzivní růst, díky němuž mohou všichni přispívat k ekonomickému úspěchu a profitovat z něj, dnes i v budoucnu.

  Posilování důvěry na kapitálových trzích

  Naše práce přispívá k posilování důvěry na kapitálových trzích, protože podporuje transparentnost, finanční stabilitu a inkluzivní ekonomický růst.

  Kvalitní audit je důležitým předpokladem zdravého kapitálového trhu. Ale i všechny naše ostatní služby pomáhají organizacím dosahovat lepší ekonomické výsledky, a tím přispívají ke zdravější ekonomice, což je přínosem pro všechny. Svou roli na kapitálových trzích bereme velice vážně, proto pravidelně diskutujeme se všemi zainteresovanými subjekty o tom, co je důležité. Tyto diskuse nám umožňují lépe pochopit zásadní úlohu, kterou podnikatelská sféra hraje ve společnosti, i prostředí, ve kterém pracujeme. Získané poznatky pak využíváme v diskusích se zákonodárci, regulačními orgány a investory o legislativních změnách a širších politických otázkách.
   

  Man working with a laptop

  Pracovní příležitosti

  #FutureOfWork je teď. EY má 260 tisíc zaměstnanců ve 150 zemích světa a může vám nabídnout neomezené možnosti pro váš další profesní i osobní rozvoj.

  Spolupracujte s námi

  Předchozí

  Domů

  Další

  Co děláme