Pravidla

EY Podnikatel roku České republiky

Soutěže EY Podnikatel roku se může zúčastnit (i) fyzická osoba – podnikatel, (ii) vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení.

 • Společnost nebo podnikající fyzická osoba, která se do soutěže hlásí, musí mít alespoň osm zaměstnanců v pracovním poměru na dobu neurčitou nebo stálé externí dodavatele (fyzické osoby) poskytující společnosti služby v odpovídajícím rozsahu. Toto kritérium neplatí pro kategorii EY Začínající podnikatel roku. 
 • Podnikatel či společnost, s níž se podnikatel do soutěže hlásí, musí aktivně vykonávat činnost nejméně dva roky a musí předložit dvě úplné (12 měsíců) účetní závěrky.
 • Podnikatel se může se stejnou společností do soutěže přihlásit maximálně pětkrát.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni sponzoři soutěže, členové porot soutěže, partneři projektu a celorepublikoví vítězové soutěže z předešlých ročníků.
 • Za jednu společnost mohou společně soutěžit maximálně tři její majitelé, pokud se současně podílí na vedení společnosti.
 • Účast v soutěži je bezplatná.

Kdo může do soutěže nominovat

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře. 

Nominační formulář

Hodnoticí kritéria EY Podnikatel roku

Podnikatelský duch

 • Nachází příležitosti k inovacím a k vytváření lepšího světa
 • Riskuje, aby uskutečnil svou vizi
 • Při překonávání překážek prokazuje odvahu, vytrvalost a odolnost  

Růst

 • Zvyšuje svůj podíl na trhu a expanduje na trhy nové
 • Dosahuje výborných finančních výsledků
 • Investuje do získávání, rozvoje a udržení různorodých talentů
 • Utváří kulturu inovací založenou na nových technologiích a přístupech

Společenský přínos

 • Zavazuje sebe i svou firmu k plnění inspirativního poslání či vize
 • Prosazuje strategie pro budoucí udržitelné podnikání
 • Vytváří a dlouhodobě chrání hodnotu pro širokou skupinu zainteresovaných stran, včetně spotřebitelů, zaměstnanců, dodavatelů, státní správy, širších společenství, investorů a akcionářů.

Dopad

 • Má pozitivní vliv na své zákazníky.
 • Začleňuje do své strategie udržitelné postupy týkající se environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG), důsledně dodržuje stanovené závazky a plány.
 • Zaměřuje se na diverzitu a inkluzi na více úrovních.
 

Hodnoticí kritéria kategorie Cena České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění

Speciální hodnoticí kritéria

Nad rámec hodnoticích kritérií platných pro všechny účastníky soutěže bude speciální porota vybírat držitele Ceny České televize rovněž na základě níže uvedených speciálních kritérií:

Nositel myšlenky 

Podnikatel je iniciátorem podpory projektu, osobně se zasazuje o jeho realizaci a je klíčovou osobností pro jeho dlouhodobé trvání.

Odvaha 

Nebojí se podpořit začínající, inovativní projekty.

Dlouhodobý přístup a stabilita 

Podpora kultury a umění pro něj není jednorázovou aktivitou, ale směrem, který dlouhodobě prosazuje. Vybraným kulturním projektům tím poskytuje stabilitu a jistotu.

Výše podpory vyjádřená finančně 

Výše částky vynaložené na tuto podporu s přihlédnutím k celkovým hospodářským výsledkům společnosti.

Společenský přínos projektu 

Význam pro region a místní komunitu.

 

Hodnoticí kritéria kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Speciální hodnoticí kritéria

Nad rámec hodnoticích kritérií platných pro všechny účastníky soutěže bude speciální porota vybírat vítěze rovněž na základě níže uvedených speciálních kritérií:

Přímý pozitivní společenský vliv

Podnikatel založil, realizuje a rozvíjí svou společensky prospěšnou myšlenku sám nebo spolu s těmi, kdo ji podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován.

Inovativnost

Implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.

Přesah myšlenky

Podnikatelova iniciativa překročila svůj původní záměr a byla úspěšně realizována v dalších prostředích, ať už v ČR, nebo v zahraničí, a to buď činností podnikatele samotného, nebo někoho, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky.

Financování

Organizace dosáhla určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.