Přihlášky do soutěže EY Podnikatel roku

 

Přihlášky je možné podávat do 18. října 2024. Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím nominačního formuláře.
 

 

Soutěžní kategorie

EY Podnikatel roku

EY Technologický podnikatel roku

EY Začínající podnikatel roku 

Návod k vyplnění přihlášky
Náhled přihlášky
Ochrana osobních údajů
 

Nominovat

EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Pro přihlášení do této kategorie je potřeba vyplnit přihlášku v pdf a finální verzi zaslat na kontakt uvedený na poslední stránce přihlášky.

Ochrana osobních údajů

Přihlásit se

 

Všeobecné podmínky

 • Prohlášení a souhlas s užitím informací

  V souvislosti se soutěží EY Podnikatel roku beru na vědomí a souhlasím, že (i) mohu být požádán/a o dodatečné informace, (ii) se objevím před jedním nebo více porotci, (iii) porotci se mohou rozhodovat na základě hodnoticích kritérií, které uznají za vhodné, (iv) rozhodnutí poroty bude konečné, a (v) ze soutěže mohu být kdykoliv vyřazen.

 • Použití informací

  Beru na vědomí, že informace a materiály poskytnuté mým jménem v rámci této přihlášky budou používány v souvislosti se soutěží (i) společností Ernst &Young,  s.r.o., dalšími členskými společnostmi Ernst & Young Global Limited („Společnosti EY“) a nezávislými porotami za účelem posouzení mé přihlášky a k vydání tiskové zprávy v případě, že bych byl vybrán mezi finalisty soutěže EY Podnikatel roku nebo zvolen vítězem soutěže; (ii) vybranými sponzory soutěže EY Podnikatel roku za účelem jejich účasti při návštěvách podniků a při dalších aktivitách se soutěží souvisejících (s výjimkou finančních údajů uvedených v 3. části přihlášky); (iii) společností Ernst & Young, s.r.o. a dalšími Společnostmi EY za účelem projednání možných obchodních příležitostí s naší společností včetně příležitostí u třetích stran. Souhlasím s využitím těchto informací k daným účelům a tímto potvrzuji a prohlašuji, že jsem si zajistil veškerá oprávnění, souhlasy a vzdání se práv a nároků pro tyto účely požadovaná. Dále souhlasím s použitím těchto informací k výzkumným, vzdělávacím a dalším účelům za předpokladu, že takovéto použití neodhalí mou identitu nebo identitu mé společnosti jiné osobě než společnosti Ernst & Young, s.r.o., dalším Společnostem EY, sponzorům, porotcům a s nimi propojeným osobám.

 • Ověření informací

  Beru na vědomí, dávám své svolení a souhlasím s tím, aby v souvislosti s mou účastí v soutěži EY Podnikatel roku společnost Ernst & Young, s.r.o., další Společnosti EY a třetí osoby jednající jejich jménem vyhledávaly informace o mně nebo o mém podniku za účelem potvrzení nebo doplnění informací v rámci této přihlášky tak, že budou hledat ve veřejně dostupných zdrojích (včetně, mimo jiné, informací dostupných v sociálních médiích nebo obecně na internetu nebo v soudních záznamech nebo v záznamech regulačních úřadů).

 • Osvobození od závazků

  V souvislosti s mou účastí v soutěži EY Podnikatel roku jménem svým a jménem mých dědiců, vykonavatelů závěti a správců pozůstalosti tímto zprošťuji (i) společnost Ernst & Young, s.r.o. a její přidružené společnosti; (ii) další Společnosti EY a jejich přidružené osoby; (iii) partnery, zaměstnance, zmocněné osoby, akcionáře, společníky, zástupce, nástupce a nabyvatele práv všech výše zmíněných subjektů a (iv) nezávislou porotu odpovědnosti za veškeré závazky, nároky, žaloby, odškodnění, náklady nebo výdaje jakékoli povahy vyplývající z mé účasti v soutěži EY Podnikatel roku nebo spojené s mou účastí v této soutěži, včetně mé účasti na ceremoniích a propagačních aktivitách a včetně rozhodnutí nezávislých porot ve vztahu k mé přihlášce a účasti v soutěži.

 • Osobní údaje

  Beru na vědomí informace o zpracování mých osobních údajů uvedené v relevantním Prohlášení o ochraně osobních údajů pro příslušnou kategorii dostupném na stránce Právní informace a ochrana osobních údajů soutěže EY Podnikatel roku.

 • Použití mé podobizny, zvukového a obrazového záznamu

  V rámci představení soutěžících a rovněž pro případ, že bych byl oceněn v kterékoli ze soutěžních kategorií, uděluji tímto společnosti Ernst & Young, s.r.o. a jejím přidruženým společnostem, ostatním Společnostem EY a jejich přidruženým společnostem a osobám, které jednají jménem každého z výše jmenovaných subjektů, nevýhradní a převoditelné právo, nikoli však povinnost, volně pořizovat, používat, redigovat, publikovat a reprodukovat (i) moji podobiznu, obrázek, portrét či fotografii, (ii) zvukový a obrazový záznam mé osoby v jakékoliv podobě, a (iii) jakákoli písemná prohlášení mnou poskytnutá v souvislosti se soutěží EY Podnikatel roku, včetně, mimo jiné, zpracování a zveřejnění marketingových materiálů, propagačních tiskovin, mediálních publikací a zpravodajství, obrazových záznamů a ostatních materiálů, ať už jsou určeny pro interní či externí příjemce. Souhlasím s tím, že za toto použití nebude mně ani mé společnosti náležet žádná náhrada.

 • Omezení odpovědnosti

  Prohlašuji, že společnost Ernst & Young, s.r.o., její subdodavatelé, ostatní Společnosti EY nebo nezávislé poroty nebudou v žádném případě odpovědné mně, mé společnosti nebo přidruženým společnostem (nebo jejich příslušným nástupcům či povoleným nabyvatelům) za jakékoli nepřímé škody či ušlý zisk v souvislosti se soutěží EY Podnikatel roku a to nezávisle na tom, zda odpovědnost vychází z porušení smlouvy či z protiprávního jednání a bez ohledu na to, zda pravděpodobnost takové nepřímé škody či ušlého zisku byla zvažována či nikoliv.

 • Právní spory

  Jakýkoli spor nebo nárok plynoucí z mé účasti v soutěži EY Podnikatel roku nebo se k ní vztahující bude předmětem řízení před příslušnými soudy České republiky.

 • Zrušení

  Beru na vědomí, že udělení ocenění EY Podnikatel roku a moje způsobilost vystupovat v pozici vítěze ocenění EY Podnikatel roku podléhají možnému zrušení a ukončení, jestliže by vyšla najevo jakákoli činnost (moje, či mé společnosti), která by měla negativní dopad na dobré jméno či průběh soutěže a byla v rozporu s její povahou, hodnotícími kritérii, či s etickými principy nebo zákonem. Současně platí, že pokud po podání přihlášky do soutěže EY Podnikatel roku budu já nebo moje společnost předmětem šetření nějakého státního orgánu nebo trestněprávního řízení či stranou občanskoprávního sporu, je mou povinností Vás o této skutečnosti uvědomit. Beru na vědomí, že společnost EY si v takových případech vyhrazuje právo mě ze soutěže vyřadit.

  Přečetl jsem si tyto všeobecné podmínky, porozuměl jejichu obsahu a nejsem si vědom žádné jiné dohody uzavřené s jakoukoli jinou stranou, která by byla v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.