Udržitelnost a ESG agenda

Evropa má ambici stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. To je obrovská obchodní příležitost, která se nemusí opakovat.

Udržitelnost je pro váš byznys klíčová. Zvyšuje vaši konkurenceschopnost a tvoří vaši dobrou pověst – slyší na ni totiž jak zákazníci, investoři a banky. S příchodem nových regulací, které požadují vykazování nefinančních informací, je navíc důležitější než kdy dříve. Také vám dokáže otevřít nové finanční trhy a kapitálové příležitosti a pomáhá i s náborem nových talentů. Strategické zavádění ESG principů do fungování společnosti je stále častěji důležité z pohledu jejího dlouhodobého rozvoje.

Co je to ESG?

ESG (Environmental, Social and Governance) představuje soubor tří klíčových oblastí, v nichž se poměřuje udržitelnost a společenský dopad každého podnikání, ať jde o malé, střední, či velké nadnárodní firmy. Jde o hodnoticí faktory toho, do jaké míry je vaše podnikání ohleduplné k životnímu prostředí, jak akcentuje aktuální společenské potřeby a jak udržitelné je řízení vaší firmy.

Globální týmy EY Climate Change and Sustainability Services poskytují v oblasti ESG agendy komplexní poradenství a také celou řadu technologických či auditních služeb. Připravíme vaši společnost na veškeré výzvy spjaté s udržitelnou budoucností, pomůžeme vám s nastavením dlouhodobé ESG strategie i s nefinančním reportingem.

 

Poradenství v oblasti klimatických změn a udržitelnosti
Přehled odborných služeb (stáhnout pdf)

 • ESG strategie

  Podpoříme vás při stanovení významných témat a pomůže vám nastavit strategii akcentující priority, ambice a vize vaší společnosti v oblasti udržitelnosti.

  V dnešním dynamickém světě se společnosti potýkají se stávajícími i nově přijímanými regulačními požadavky, jako je směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD). Musí naplňovat očekávání zainteresovaných stran a reagovat na příležitosti, které se nabízejí, pokud jde o generování příjmů a snižování nákladů.

  Pro mnohé organizace je to motivací k tomu, aby principy udržitelnosti začleňovaly do svých hlavních podnikatelských aktivit, a tím nejen dosáhly naplnění krátkodobých cílů, ale vytvářely dlouhodobou hodnotu pro akcionáře. Odvětví, ve kterém působíte, a rozšířené obchodní vztahy přinášejí výzvy, odpovědnosti a příležitosti. Pochopení převratných technologických, sociálních a environmentálních změn a reakce na ně jsou pro organizace stále důležitější.

  Úzké zaměření na finanční výsledky již nestačí k interpretaci střednědobých ani dlouhodobých trendů; podpora konkurenceschopnosti a reakce na rizika a poptávku zákazníků a investorů vyžaduje komplexnější přístup.

  Vyhodnocení vaší současné pozice je prvním krokem k tomu, aby se z vás stal dlouhodobě udržitelný podnik.

  Jak vám EY může pomoci

  1. Poradenství zaměřující se na ESG strategii pro podniky, značky, města a regiony, včetně:
   a. analýzy zainteresovaných stran (stakeholderů)
   b. vývoje matice významných témat
   c. modelování tvorby hodnot
  2. Srovnávací hodnocení politiky udržitelnosti a organizační struktury (benchmarking)
  3. Pomoc se začleněním udržitelného rozvoje do systému KPI
  4. Vytvoření obchodního případu
  5. Pomoc při plánování zapojení zainteresovaných stran a tvorbě strategie

  Dostanete služby šité na míru a podpořené globálními metodikami, které naplní vaše konkrétní potřeby.

   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami – lepší pochopení celkových závazků organizace a střednědobých opatření.
  • Odlišení na trhu – vymezení vašeho firemního postoje k udržitelnosti.
  • Vyšší efektivita – lepší pochopení klíčových procesů týkajících se udržitelnosti a řízení nefinančních informací.
  • Inovace – lepší procesy, produkty a služby založené na integraci společenských a environmentálních příležitostí
   a výzev.
  • Lepší pochopení perspektivy a kontextu udržitelnosti – lepší integrace konceptu udržitelnosti do provozních složek vaší organizace.
  • Povědomí o značce a dobrá pověst – splnění očekávání vašich zainteresovaných stran a budování image odpovědného podnikatele.
  • Lepší hodnocení ESG – splnění požadavků vyžadovaných ratingovými agenturami ESG.

    
 • Zajištění souladu se směrnicí o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD)

  Připravte se na CSRD díky naší komplexní analýze současného stavu a nastavení akčních kroků zajišťujících soulad se směrnicí – od sběru dat až po report.

  Požadavky pro podávání jednotných a transparentních reportů o udržitelnosti jsou stanovena směrnicí o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD). Komplexní soubor pokynů pro podávání těchto zpráv je podrobně stanoven v evropských standardech pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Do působnosti CSRD bude každoročně spadat více společností, počínaje těmi největšími.

  Schopnost přesně informovat o firemních politikách, cílech a datech týkajících se životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení i o celkovém začlenění témat udržitelnosti do podnikatelského modelu společnosti může být výzvou. Společnosti se na to začínají připravovat již nyní, protože podle CSRD vyžaduje zpráva externí ověření. Jsme zde, abychom vám s tímto přechodem pomohli.

  Povinnost reportovat mají společnosti, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií:

  • Čistý obrat více než 50 milionů eur
  • Více než 25 milionů eur v bilanční sumě
  • Více než 500 zaměstnanců

  Časová osa:

  • 2025 – Společnosti podléhající NFRD (údaje za rok 2024)
  • 2026 – Velké společnosti nespadající pod NFRD (údaje za rok 2025)
  • 2027 – Malé a střední podniky kotované na burze (údaje za rok 2026)
  • 2028 – Mezinárodní společnosti s čistým obratem vyšším než 150 milionů eur* v rámci EU a alespoň jednou dceřinou společností/pobočkou v EU.

  *finální hodnoty mohou být pozměněny transpozicí do práva členských států nebo v důsledku inflace

  Jak vám EY může pomoci

  1. Identifikace hlavních dopadů, rizik a příležitostí v příslušných oblastech ESG
  2. Posouzení dvojí materiality, včetně zapojení zainteresovaných stran
  3. Analýza nedostatků v oblasti CSRD
  4. Sestavení akčního plánu s plánem realizace
  5. Podpora systémů sběru dat pro sledování pokroku
  6. Pomoc s přípravou zpráv podle CSRD
  7. Podpora při přípravě na audit
    
   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Dodržování ohlašovacích povinností – minimalizace rizik spojených s nedodržováním právních předpisů.
  • Připravenost na audit – příprava na ověření nefinančních informací.
  • Lepší přehled o výkonnosti společnosti v oblasti udržitelnosti – díky jasným sledovaným datovým ukazatelům budou údaje spolehlivější a pokrok bude snadno měřitelný.
  • Řízení rizik – identifikace hlavních rizikových faktorů udržitelnosti posiluje informovanost a umožňuje řízení rizik.

    
 • Zpráva o udržitelnosti

  Nabízíme vám asistenci při sestavení zprávy o udržitelnosti posilující transparentnost vůči investorům, regulačním orgánům i širší veřejnosti.

  Investoři, regulační orgány i širší veřejnost stále častěji požadují větší transparentnost nefinanční výkonnosti organizací, aby bylo možné posoudit jejich skutečnou dlouhodobou hodnotu. V reakci na to musí podniky rozšířit své výkaznictví a hledat nové způsoby, jak informovat o nefinanční výkonnosti.

  Příprava na reportování o udržitelnosti v souladu s požadavky CSRD a posouzení připravenosti na CSRD pomůže vaší organizaci měřit, vyhodnocovat a komunikovat hlavní ekonomické, environmentální a sociální dopady, stanovit si cíle a efektivněji řídit podnikání. K vykazování nefinančních informací lze v souladu s požadavky jednotlivých jurisdikcí využít rovněž mezinárodní rámce, jako je GRI, ISSB, TNFD, TCFD a rámce SEC pro zveřejňování informací o klimatu.

  Důkladná revize koncepce, obsahu a struktury zprávy o udržitelnost, kterou pro vás provedeme, přispěje ke zvýšení hodnoty pro zainteresované strany a uspokojí jejich potřeby. Pomůžeme vám prezentovat vaše nefinanční ukazatele a vyvinout podnikové, nefinanční a integrované rámce výkaznictví.

  Jak vám EY může pomoci

  1. Vývoj obsahu nefinančních a integrovaných výročních zpráv.
  2. Diagnostika a zlepšování interních systémů a procesů na podporu přípravy zpráv.
  3. Srovnávání s jinými společnostmi a vydávání doporučení, jak zlepšit výkaznictví.
  4. Pomoc s vývojem interních a externích strategií výkaznictví, včetně formulace příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
  5. Pomoc při vývoji integrovaného rámce pro vykazování.
  6. Naše služby v oblasti reportingu udržitelného rozvoje zahrnují nejen reporting podle CSRD, ale také v souladu s dalšími reportovacími rámci a místními právními požadavky (zákon o účetnictví, GRI, SASB, ISSB, TCFD...).
    
   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Vyšší efektivita – lepší porozumění dopadům, rizikům a příležitostem vaší organizace, což vede ke zlepšení rozhodovacího procesu.
  • Srovnávací hodnocení – posouzení výkonnosti v oblasti udržitelnosti s ohledem na zákony, předpisy, kodexy, příslušné místní a mezinárodní normy a osvědčené postupy v odvětví.
  • Povědomí o značce a dobrá pověst – větší transparentnost vedoucí k posílení důvěry interních i externích zainteresovaných stran, zejména institucionálních investorů.
  • Přístup k novému kapitálu – lepší pochopení skutečné hodnoty organizace a vyšší hodnocení ze strany poskytovatelů kapitálu a investorů.
  • Diferenciace na trhu – identifikace a realizace potřebných iniciativ ke zvýšení úspěšnosti, snížení negativních sociálních dopadů a vytvoření sociálních přínosů.
  • Lepší hodnocení ESG – splnění požadavků vyžadovaných ratingovými agenturami ESG.

    
 • Assurance (nefinanční audit)

  Zauditujeme jak vaši zprávu o udržitelnosti v souladu s CSRD, tak i specifické ukazatele dle jiných hodnoticích rámců.

  Se směrnicí o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) přicházejí požadavky na ověřování zpráv o udržitelnosti třetí stranou. Míra detailu ověřování se postupně zvětší, jelikož nejprve bude od roku 2024 podle nařízení požadováno ověření s „omezenou jistotou“. Později bude vyžadována „přiměřená jistota“. V České republice bude tento požadavek transponován do zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.

  Nefinanční audit zajišťuje, že informace zveřejněné ve vaší zprávě jsou v souladu s příslušnými odvětvovými, oborovými nebo profesními standardy a jsou podloženy zprávou nezávislého auditora. 

  Nabízíme služby ověřování nefinančních informací podle ESRS, GRI (Global Reporting Initiative)  nebo jiných mezinárodních reportovacích standardů udržitelnosti. 

  Zvyšte transparentnost a odpovědnost v rámci vaší organizace a také poskytněte ujištění vedení a osobám pověřeným řízením o kvalitě poskytovaných informací.

  Jak vám EY může pomoci

  1. Ověření zpráv o udržitelnosti nebo odpovědnosti podniků, včetně zveřejňovaných informací o výkonnosti a údajů, cílů a klíčových ukazatelů týkajících se environmentálních, sociálních a správních témat, v souladu se směrnicí CSRD.
  2. Ověření integrovaných zpráv, včetně informací o environmentálních, sociálních a správních tématech (ESG), nejen dle požadavků ESRS.
  3. Ověření specifických ukazatelů a výkazů (uhlíková stopa, ukazatele dle GRI).
  4. Vypracování zprávy pro vedení společnosti o našich zjištěních získaných během procesu ověřování a o oblastech, které je třeba zlepšit.
  5. Doporučení pro nastavení vnitřních kontrolních mechanismů.
    
   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Dodržování oznamovacích povinností – minimalizace rizik spojených s nedodržováním právních předpisů.
  • Zvýšení efektivity – lepší porozumění dopadům, rizikům a příležitostem vaší organizace, což vede ke zlepšení rozhodovacího procesu.
  • Povědomí o značce a dobrá pověst – větší transparentnost vedoucí k větší důvěře interních i externích zainteresovaných stran, zejména institucionálních investorů.
  • Přístup k novému kapitálu – lepší pochopení skutečné hodnoty organizace a vyšší hodnocení ze strany poskytovatelů kapitálu a investorů.
  • Lepší hodnocení ESG – splnění požadavků vyžadovaných ratingovými agenturami ESG.

   

 • Změna klimatu a dekarbonizace

  Nabízíme výpočet uhlíkové stopy, analýzu dekarbonizačních trendů a nastavení dekarbonizačních cílů s ohledem na klimatická rizika.

  Změna klimatu proniká do všech aspektů našeho života a ovlivňuje každodenní rozhodování. Budoucnost světa závisí na našich společných krocích.

  Nutnost dekarbonizace podniků je stále naléhavější. V mnoha průmyslových odvětvích již proces dekarbonizace probíhá a zásadně mění trh i organizace. Podniky by měly aktivně reagovat na možná fyzická a transformační rizika
  a příležitosti, které změna klimatu přináší. Tím mohou omezit rizika spojená s klimatem a získat výhodnější pozici pro využití souvisejících příležitostí. Vzhledem k tomu, že tlak řady zainteresovaných stran soustřeďuje pozornost na tyto otázky, dostávají se stále častěji na pořad jednání představenstev a vedoucích pracovníků.

  Jak vám EY může pomoci

  1. Výpočet uhlíkové stopy (rámec/scope 1, 2, 3)
  2. Stanovení podnikových dekarbonizačních cílů
  3. Analýza trendů na podporu situačního povědomí a rozvojového potenciálu
  4. Přehled aktuálního právního, daňového a regulačního vývoje a mezinárodních standardů ESG
  5. Identifikace rizik spojených se změnou klimatu (nástroj EY CAP)
  6. Návrh klimatické strategie a cílového provozního modelu
  7. Implementace plánu dekarbonizace
  8. Pomoc s nefinančním reportováním a ověřováním v souladu s legislativními předpisy (CSRD) a akreditovanými standardy (EU taxonomie, GRI, TCFD atd.).

  Používáme nástroj EY Climate Analysis Platform (EY CAP), který poskytuje granulární analýzy rizik souvisejících
  s klimatem na úrovni aktiv a podniků.

   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Řízení rizik – vyhodnoťte rizika související s klimatem a zranitelnost vašeho podniku vůči těmto rizikům. Zajistěte odolnost vašeho dodavatelského řetězce.
  • Dodržování právních předpisů – splňte požadavky právních předpisů a trhu, jako je CDP, TCFD nebo taxonomie EU.
  • Povědomí o značce a dobrá pověst – větší transparentnost výkonnosti v oblasti udržitelnosti vedoucí k větší důvěře interních i externích zainteresovaných stran, zejména institucionálních investorů.

   

 • EU taxonomie

  Pomůžeme vám s mapováním aktivit dle NACE kódů a s identifikací způsobilých činností a činností v souladu s EU taxonomií.

  Taxonomie je klíčem k investicím do zelených technologií a jejich klasifikaci. Jejím cílem je podpořit klasifikaci ekonomických aktivit jako environmentálně udržitelných, a tím povzbudit investory k realizaci udržitelných, proekologických investic.

  Taxonomie zavádí řadu ohlašovacích povinností a tím vytváří i společný jazyk pro společnosti, investory, osoby s rozhodovací pravomocí. Společnosti budou povinny zveřejňovat, do jaké míry jejich činnost přispívá k realizaci alespoň jednoho z definovaných environmentálních cílů.

  Taxonomie definuje různé požadavky na zveřejňování pro finanční a nefinanční subjekty. U nefinančních společností nařízení vyžaduje kromě jiných informací také vykazování podílu činností sladěných s taxonomií, které přispívají k:

  • příjmům,
  • investičním výdajům (CapEx)
  • provozním nákladům (OpEx)

  Pro potvrzení souladu s taxonomií budou muset společnosti prokázat, že splňují kritéria významného příspěvku, nezpůsobují významnou újmu žádnému z ostatních cílů ochrany životního prostředí a dodržují minimální ochranná opatření. Vykazování podle taxonomie bude sladěno s nefinančním vykazováním podle směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD).

  Jak vám EY může pomoci

  1. Mapování jednotlivých subjektů a jejich kódů NACE
  2. Kontrola souladu: identifikace použitelných technických kritérií kontroly
  3. Podpora při identifikaci činností v souladu a způsobilých činností
  4. Identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
  5. Optimalizace současných a budoucích úrovní taxonomických ukazatelů
    
   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Dodržování ohlašovacích povinností – minimalizace rizik spojených s nedodržováním právních předpisů.
  • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami – lepší pochopení celkových závazků a činností organizace.
  • Transparentnost – pochopení činností, které jsou z hlediska životního prostředí udržitelné.
  • Přístup k finančním prostředkům – vysoké skóre taxonomie může vést k lepším finančním příležitostem.

   

 • Udržitelné dodavatelské řetězce

  Díky zmapování a nastavení řízení ESG rizik vám zajistíme transparentní vhled do komplexních procesů napříč dodavatelským řetězcem.

  Odpovědnost společnosti za udržitelnost se vztahuje i na její dodavatelský řetězec. Začlenění etických a environmentálně odpovědných postupů do dodavatelského řetězce umožňuje větší transparentnost a zajišťuje, že dodavatelé znají a provádějí opatření v oblastech pracovních postupů, lidských práv, korupce a environmentálních postupů.

  Je velmi důležité zahrnout udržitelnost dodavatelského řetězce do agendy udržitelnosti společnosti, protože to nejen posiluje odolnost dodavatelského řetězce, ale také poskytuje komplexní transparentnost pro klíčové zainteresované strany. Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) zahrnuje požadavky na údaje z celého hodnotového řetězce a společnosti musí zajistit, aby měly k dispozici vysoce kvalitní údaje od dodavatelů. Některé místní právní předpisy již tyto informace vyžadují, například německý zákon o náležité péči v dodavatelských řetězcích, a na evropské úrovni bude nadcházející směrnice o náležité péči o udržitelný rozvoj podniků (CS3D) vyžadovat, aby se společnosti v EU a společnosti s významnými vazbami na EU zabývaly svými nepříznivými dopady v rámci celého hodnotového řetězce.

  Jak vám EY může pomoci

  1. Identifikace hlavních rizik a dopadů ESG v celém dodavatelském řetězci
  2. Kategorizace dodavatelů podle významnosti rizik ESG a typu dodavatelů
  3. Zhodnocení současného stavu v celém dodavatelském řetězci
  4. Stanovení cílů a klíčových ukazatelů (KPI) pro minimalizaci negativních dopadů a rizik
  5. Shromažďování relevantních údajů a sledování dodržování předpisů a zásad
  6. Implementace faktorů ESG do politiky zadávání veřejných zakázek a etického kodexu dodavatele
    
   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Připravenost na regulační požadavky – povědomí o nadcházejících regulačních požadavcích (CS3D, LkSG atd.).
  • Zvýšená výkonnost – zlepšení rozhodování a zvýšení provozní a výkonnostní efektivity pro dosažení dlouhodobé hodnoty.
  • Řízení rizik – zvýšení znalostí o dodavatelském řetězci a snížení rizik.
  • Povědomí o značce a dobrá pověst – splnění očekávání vašich zainteresovaných stran a budování image odpovědného podniku.

   

 • ESG due diligence

  Poradíme s identifikací významných ESG rizik při hodnocení transakcí.

  Udržitelnost se dostala do popředí zájmu investorů a vedoucích pracovníků firem. Otázky ESG (environmentální, sociální a governance) hrají stále důležitější roli při hodnocení transakcí v oblasti fúzí a akvizic.

  ESG due diligence v předinvestičním procesu identifikuje významná environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti řízení společnosti a rovněž příležitosti v celém hodnotovém řetězci. Posuzuje vyspělost podniku, pokud jde o řízení těchto rizik a příležitostí.

  Důraz na environmentální, sociální a governance aspekty v rámci jedné hloubkové kontroly se liší v závislosti na typu odvětví a trzích, na kterých cílový subjekt působí.

  Jak vám EY může pomoci

  1. Posouzení významnosti ESG: identifikace významných ESG témat specifických pro dané odvětví nebo cílovou společnost
  2. Příležitosti a rizika ESG: identifikace a analýza dopadů příležitostí a rizik souvisejících s ESG
  3. Srovnání odvětví a referenční hodnoty: srovnání výkonnosti ESG cílů s obdobnými subjekty a identifikace dobré praxe
  4. Posouzení finančního dopadu: odhady jednorázových nákladů a potenciálních nových příležitostí ke generování příjmů z nových iniciativ ESG nebo zlepšení stávajících iniciativ
  5. Posouzení vyspělosti řízení ESG: hodnocení míry integrace ESG do podnikové strategie, plánování
   a rozhodování.
   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Poznatky o udržitelnosti cílové společnosti – pochopení toho, jak dobře cílová portfoliová společnost rozumí otázkám ESG, které jsou pro její podnikání „podstatné“, a jak je řídí.
  • Zvýšení efektivity investic – zvýšení návratnosti investic alokací kapitálu do slibnějších a dlouhodobě ziskových příležitostí.
  • Přehled o regulaci cílové společnosti – posouzení souladu cílové společnosti s regulací ESG, a tím snížení nákladů na nedodržování předpisů.
 • Cirkulární ekonomika

  Pomůžeme vám s integrací principů cirkulární ekonomiky do vaší podnikatelské strategie.

  Zákonodárci, investoři a spotřebitelé zvyšují tlak na společnosti, aby efektivněji využívaly zdroje. V této souvislosti nabývá na významu koncept cirkulární ekonomiky. Hlavním cílem je oddělit hospodářský růst od spotřeby zdrojů. Díky cirkulárním obchodním modelům a ekosystémům mohou společnosti ze všech odvětví dosáhnout pozitivní změny
  a vytvářet udržitelné produkty.

  Doprovázíme vás při transformaci na cirkulární ekonomiku, která bude mít řadu pozitivních dopadů – jak na životní prostředí a širší společenství, tak na váš podnik.

  Jak vám EY může pomoci

  1. Základní posouzení cirkulární ekonomiky
  2. Sběr dat a měření dopadu vašeho dodavatelského řetězce
  3. Identifikace budoucího potenciálu, výzev a příležitostí
  4. Stanovení priorit a řízení transformace směrem k inovativnímu a efektivnímu budoucímu podnikatelskému modelu
   a portfoliu výrobků
  5. Hodnocení životního cyklu (LCI)

  Pro podporu tohoto přístupu používáme Circulator, integrovaný nástroj, který shromažďuje a vizualizuje data, identifikuje budoucí potenciál a pomáhá identifikovat budoucí příležitosti na oběhovém trhu. Platforma pro sběr dat je nastavena pro reportování podle evropského standardu pro vykazování udržitelnosti (ESRS) E5, který vyžaduje směrnice
  o vykazování udržitelnosti podniků (CSRD).

   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Dodržování právních požadavků – minimalizace rizik spojených s nedodržováním právních předpisů.
  • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami – lepší pochopení celkových závazků organizace a střednědobých opatření.
  • Vyšší efektivita – promyšlenější využívání zdrojů v celém dodavatelském řetězci.
  • Inovace – vylepšené procesy, výrobky a služby založené na integraci principů oběhového hospodářství.

   

 • Školení a vzdělávání v oblasti ESG

  Nabízíme firemní vzdělávání na míru, které vám pomůže zvýšit povědomí o udržitelnosti ve vaší společnosti a efektivněji řídit ESG.

  ESG a udržitelnost se kvůli svému významnému dopadu na byznys stávají nedílnou součástí firemního přístupu. Již nyní roste poptávka po implementaci ESG strategií v souladu s nadcházející legislativou (CSRD) a s ní spojeným ESG reportingem. Zařadit tato témata do již nastavených procesů je ale stále výzvou. Proto jsme vytvořili nabídku firemního vzdělávání pro oblast ESG a udržitelnosti.

  Jak vám EY může pomoci

  Implementace ESG a udržitelnosti do byznysu je oříšek, pokud zaměstnanci nejsou v dané problematice znalí nebo mají pouze rámcové povědomí o příslušné terminologii.

  V EY máme individuální přístup, firemní vzdělávání pro naše klienty je šité na míru jejich potřebám Obsah každého kurzu je upraven
  s ohledem na odvětví, ve kterém firma působí. Zaměřujeme se na problematiku, která je pro vás relevantní.

  Kurzy mohou být obecné pro celou škálu zaměstnanců, nebo více zaměřené na určité oblasti, které firma považuje za vhodné. Naše nabídka zahrnuje:

  • Obecný úvod do ESG
  • CSRD, ESRS a jejich implikace pro firmu
  • EU taxonomie
  • Nefinanční reporting
  • Tvorba a implementace ESG strategie
  • Změna klimatu a dekarbonizace
  • Udržitelné dodavatelské řetězce
  • ESG due diligence
  • Technologická řešení pro oblast udržitelnosti
  • Udržitelné finance
  • Cirkulární ekonomika

  Pro firmy s mezinárodní působností nabízíme školení ve dvou jazykových verzích – v českém a anglickém jazyce. Další jazykové možnosti jsou dle domluvy.

   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami – lepší pochopení celkových závazků organizace.
  • Vyšší efektivita – díky pochopení problematiky udržitelnosti.
  • Povědomí o značce a dobrá pověst – šíření přístupu k udržitelnosti mezi zainteresovanými stranami posiluje udržitelný přístup v celé organizaci.
    
 • Technologická řešení pro oblast udržitelnosti

  Naše interně vyvinuté EY nástroje a strategické aliance vám pomohou přehledně řídit data.

  Rostoucí počet regulačních požadavků klade podstatně větší nároky na procesy sběru a validace dat. Tyto procesy jsou často složité a využití technologií umožňuje společnostem automatizaci a digitalizaci potřebnou pro jasné a transparentní reportování v oblasti ESG.

  Jak vám EY může pomoci

  Společnost EY interně vyvinula řadu technologických nástrojů, které vám pomohou na cestě k ESG.

  • Nástroj EY pro posouzení sběru dat: posouzení současného stavu procesů sběru dat a přezkoumání budoucích možností a připravenosti na vykazování.
  • ESG Suite: nástroj EY pro posouzení připravenosti na CSRD. ESG suite vás provede procesy ESG od posouzení významnosti, včetně zapojení zainteresovaných stran, přes posouzení nedostatků až po akční plán podle požadavků CSRD.
  • EY Climate Analytics Platform (CAP): analyzujte a kalkulujte fyzická rizika i rizika přechodu spojená se změnou klimatu
   s pomocí EY CAP. Splňuje požadavky CSRD a taxonomie EU.
  • ESG Risk tool: Posouzení rizik celého dodavatelského řetězce, včetně zásadních rizik v oblasti lidských práv.

  Díky strategickým aliancím se společnostmi IBM, SAP a Microsoft nabízí EY komplexní technologické řešení pro každý krok.

   
          Výhody, které můžete získat
   
  • Dodržování zákonných požadavků – připravenost k podávání zpráv a minimalizace rizik spojených s nedodržováním zákonných požadavků.
  • Zvýšená efektivita – optimalizované procesy sběru dat a přehledná vizualizace dat, jasnější řízení projektů.

   

Sustainable green cubic farm


Proč si pro udržitelnost vybrat právě EY?

 • Nastavení robustních procesů nefinančního reportování a sběru dat dle požadavků CSRD
 • Pohled auditora zajistí připravenost na povinné ověření zprávy
 • Nastavení vysoké kvality nefinančního reportování díky expertize českých i mezinárodních odborníků EY
 • Prověřená EY řešení pro hodnocení připravenosti na nefinanční reportování dle CSRD (např. stanovení dopadů, dvojitá významnost, klimatická rizika)
 • Dodržení regulatorních povinností a minimalizace rizik spojených s jejich nedodržením
 • Prověřená EY řešení pro výpočet uhlíkové stopy, hodnocení klimatických rizik (EY CAP Tool) a sběr kvalitativních a kvantitativních dat
 • Aktuální informace o mezinárodní tržní praxi, benchmarkingu a dalším směřování legislativy
 • Přístup k novým poznatkům, trendům a příležitostem v oblasti udržitelnosti díky odbornosti mezinárodních týmů

CSRD směrnice (pdf)

 

Spojte se s námi

Chcete vědět víc o našich službách? Neváhejte nás kontaktovat!

Napsat zprávu

Kontaktujte nás


Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.