Archiv daňových a právních zpráv

Místní kontakt

EY v České republice

Předmět
Kategorie Daně Právo
Daňové aktuality Czech Republic
Zrychlující vlak mezinárodního zdanění; Pilíř 2 a podmínka 750 milionů Uplatnění DPH u různých forem přeúčtování; Nařízení o digitálních službách aneb nová pravidla online prostředí; Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu k tzv. esenciálním nákladům; Nejvyšší správní soud k otázce fakultativnosti aplikace osvobození příjmu z prodeje
 • Daňové a právní zprávy - březen 2024

  Zdanění služebních automobilů aneb daňové „perpetuum mobile“; Aktuální vývoj nového zákona o účetnictví; Převodní ceny z pohledu nepřímých daní; Přípustnost ujednání o příslušnosti v čistě vnitrostátní situaci; Pokračování kauzy ve věci daňové uznatelnosti úroků z akvizičního úvěru; Rozsudek k prokázání pořizovací ceny hmotného majetku
 • Daňové a právní zprávy - únor 2024

  Do nového roku připraveni aneb čemu se správci daně (také) rádi věnují; Ekonomická činnost členů statutárních orgánů z pohledu DPH; Nekonečný příběh souběhu funkcí pokračuje… tentokrát u Ústavního soudu; Významné kontrolní téma hodné vaší pozornosti – nedokončená výroba; Lze při aplikaci nízké kapitalizace využít nezdanění souvisejících příjmů?; Trestný čin zkrácení daně jako důsledek obcházení obchodních omezení
Metodika ke zdaňování benefitů vydána; Nová metodika k DPH; Ochrana dobré víry třetích osob při odstoupení od smlouvy; Nejvyšší správní soud k daňovému režimu nákladů financování souvisejících s držbou podílu; Atypicky (tak trochu) pozitivní pohled NSS na emisi (tak trochu) korunových dluhopisů
 • Daňové a právní zprávy - prosinec 2023

  Co budeme pít na Vánoce?; ESG v daňovém a právním světě; DPH u marketingových kampaní aneb Vánoce se mohou prodražit; Může nastat promlčení pohledávky před její splatností?; Investiční pobídky: dodatečné uplatnění vyšší slevy na dani; Investiční pobídky: maximalizace daňových odpisů
 • Daňové a právní zprávy - listopad 2023

  Po úspěšném soudu zasloužená dovolená; Konsolidační balíček schválen; Zákon o dorovnávacích daních schválen poslanci; Novela zákona o investičních pobídkách; Od vydání dobropisu k trestu odnětí svobody; Pohled Nejvyššího správního soudu na vymezení jednoho funkčního celku
 • Daňové a právní zprávy – říjen 2023

  Co se peče ve Sněmovně?; Novela zákoníku práce – co nás čeká?; Fotovoltaická elektrárna – daňové aspekty; Nejvyšší správní soud k prokazování nákladů na držbu dcery
 • Daňové a právní zprávy - září 2023

  Změna je život; Úpravy konsolidačního balíčku zveřejněny; Česká implementace Pilíře 2 – správní aspekty; Česká implementace Pilíře 2 – asymetrické kurzové rozdíly; Přepracování a kompletace zboží po cestě v rámci EU a DPH; Zahraniční subvence pod drobnohledem EU; Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2022 – co nás zaujalo; Převodní ceny u Krajského soudu v Ostravě

 • Daňové a právní zprávy - červenec-srpen 2023
EU zveřejnila návrh směrnice o rychlejší a bezpečnější úlevě od nadměrných srážkových daní (FASTER); Česká implementace Pilíře 2 – bezpečné přístavy; No VIDA!; Nejvyšší správní soud k prokazování původu příjmů; Zajímavý rozsudek krajského soudu k uznatelnosti licenčních poplatků; Nejvyšší soud k následkům porušení smluvního omezení postoupení pohledávky

O čem se (zatím tolik) nemluví;  Návrh konsolidačního balíčku; Pilíř 2 iniciativy BEPS 2.0. – efektivní sazba daně; Pilíř 2 a správní aspekty; Pohled krajského soudu na zajímavý aspekt nastavení převodních cen v souvislosti s přeměnou; Zajímavý pohled Nejvyššího správního soudu na prokazování vnitroskupinových služeb

Investice vs. Pilíř 2; Pilíř 2 iniciativy BEPS 2.0. – jak se počítá zisk?; Pilíř 2 a vnitroskupinové financování; Prokazování bezúhonnosti členů orgánů obchodních korporací; Změny v zákoně o DPH s účinností od 1. července 2023; Zajímavý pohled krajského soudu na časovou souvislost nákladů a výnosů

Pilíř 2 přichází; Pilíř 2 – máte potřebná data?; Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh; Informace k aplikaci daně z neočekávaných zisků; Nejvyšší správní soud ke stanovení základu daně z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům z veřejných vystoupení umělců; Městský soud v Praze k uznatelnosti vnitroskupinových služeb na bázi měsíčního paušálu; Výklad smlouvy o zamezení dvojího zdanění Městským soudem v Praze

Daň do státního rozpočtu; Pilíř 2 iniciativy BEPS 2.0. – je třeba začít hned; Odstoupení od konkurenční doložky v pracovních smlouvách dle judikatury nejvyšších soudů; Převod nemovitosti a některé související aspekty z pohledu DPH; Přísný pohled krajského soudu na prokazování poradenských služeb od mateřské společnosti; Holding, zneužití a doměrek srážkové daně u dividend

Volební kampaň – souboj bez pravidel?; Pilíř 2 iniciativy BEPS 2.0. – již od roku 2024 – nás se to netýká?; Pilíř 2 – zaměřeno na bezpečné přístavy; Novela zákona o investičních pobídkách zvyšuje a zjednodušuje podporu energetickým úsporám a polovodičům; Nejvyšší správní soud k otázce zdánlivosti příjmu v souvislosti s vrácením náhrady škody; Pozitivní rozsudek k uznatelnosti úroku z akvizičního úvěru

Pohádka o dani nedani; EU oficiálně schválila implementaci Pilíře 2 iniciativy BEPS 2.0; Jak na převodní ceny v době energetické krize dle daňové správy; Podmínky pro uplatnění zjednodušení u třístranného obchodu; Nová oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (DAC7) – otázky a odpovědi; Balíček aktů Evropské unie o správě, sdílení a využívání dat v digitálním prostředí; Pohled NSS na metodiku převodních cen u společností s omezeným funkčním a rizikovým profilem; NSS ke zneužití práva u nákladů financování

Inflace místo daní?; Podpora na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu – praktické postřehy; Zaměstnanecké benefity z pohledu DPH; Balíček aktů o digitálních službách —⁠ nová pravidla EU pro zajištění spravedlivého digitálního trhu; Převodní ceny: pohled NSS na cash pooling; NSS k povaze (ne)peněžního plnění; NSS k přímé souvislosti nákladů a výnosů

Daň z neočekávaných zisků; Návrh daně z neočekávaných zisků; Dílčí plnění z pohledu DPH a některá praktická úskalí; Nejvyšší soud se vyjádřil k důsledkům porušení pravidel o střetu zájmů jednatele; Judikatura NSS k vlivu mezinárodního dožádání na běh lhůty pro stanovení daně; NSS ke zdánlivosti příjmu z pohledu aplikace daně z příjmů fyzických osob

Práce z domova – dočkáme se konečně pravidel?; Rada se dohodla na mimořádných opatřeních ke snížení cen energie; Nová oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (DAC7) je za dveřmi; Nárok na odpočet DPH z marketingových služeb – poslední judikatura českých a evropských soudů; Jaké novinky nám ohledně datových schránek přinese rok 2023?; NSS potvrdil povinnost plátce DPH registrovat své skutečné sídlo

Windfall is coming; Návrh prováděcího předpisu k zákonu o investičních pobídkách; Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2021 – co nás zaujalo; Přeshraniční přemístění sídla do České republiky i z nečlenských států EU; Postřehy NSS k vedení daňového řízení; Soudní dvůr k uplatnění DPH u řetězové transakce nezatížené podvodem; Akviziční úvěr a zneužití práva

Prázdniny v turbulentní daňové době; EU opět nenalezla shodu ohledně Pilíře 2; Daňové priority českého předsednictví Radě Evropské unie; Doplnění otázek a odpovědí k DAC6; Nejvyšší soud vyjasnil, jak při srážkách ze mzdy počítat nezabavitelné částky; Nárok na odpočet DPH u plnění hrazených z dotace; Nejvyšší správní soud k dodanění u neprokázaného původu finančních prostředků; Korunové dluhopisy a zneužití práva

Překvapené převodní ceny; Pilíř 2 iniciativy BEPS 2.0 – konec daňových pobídek tak, jak je známe?; Návrh DEBRA byl publikován; Spolufinancování formou dotací; Digitální peněženky a DPH; Investiční pobídky: dodatečné uplatnění vyšší slevy na dani; Soudní dvůr EU k ochraně hospodářské soutěže – zneužití dominantního postavení
Skutečně skutečný majitel?; Několik daňových novel schváleno poslanci; Právní domněnky a fikce ve smlouvách; Rozsudek NSS potvrzuje, že společnost s limitovaným funkčním profilem by neměla realizovat ztráty; Krajský soud v Brně k povaze příjmů z prodeje bitcoinů; Esenciální náklady budou projednávány v rozšířeném senátu Nejvyššího správního soudu; Nejvyšší správní soud k problematice daňového režimu kurzových rozdílů; Nejvyšší správní soud ke zneužití práva u smluvní pokuty
Česká pomoc Ukrajině; DPH dopady války na Ukrajině; Informace Finanční správy ke kryptoměnám; Dánské daňové rozhodnutí o stálé provozovně – prodejní činnosti představují stálou provozovnu v Dánsku; Plány EU v daňové oblasti pro rok 2022; Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu schválen Poslaneckou sněmovnou; Využití důkazů z kontroly DPH u obchodního partnera; Nejvyšší soud se vyjádřil k vyplácení záloh na podíl na zisku; Daňová kontrola převlečená za místní šetření
Na křižovatce zdanění; OECD vydává dokumenty pro veřejnou konzultaci k prvnímu pilíři; Pohled španělského správce daně na vznik stálé provozovny při práci z domova; Komplexní revize právní úpravy významné tržní síly na obzoru; Zajímavý případ trestného činu zkrácení daně; Nejvyšší správní soud k síle důkazních prostředků získaných od daňových orgánů z jiných členských států EU v rámci mezinárodní spolupráce; Nejvyšší správní soud k přecenění záloh poskytnutých v cizí měně
Reálné zdanění virtuálního světa; Postřehy ohledně nového zákonu o účetnictví; Back-to-back úvěrová struktura – španělský pohled; Soudní dvůr Evropské unie – Odpovědnost za porušení soutěžního práva v rámci skupiny; Použití vozidla pro ekonomickou činnost a kniha jízd; Evropská komise představila změny směrnic AIFMD a UCITS. Čeká fondový sektor evoluce, nebo revoluce?; Nejvyšší správní soud k (ne)prokázání přijetí reklamních služeb

Kde jsou vaši zaměstnanci?; Útok EU na „prázdné“ společnosti; Implementace GloBE pravidel pilíře 2 z pera EU; Veřejný CbC reporting oficiálně publikován v Úředním věstníku EU; Co také odhalilo prominutí DPH na elektřinu a plyn; Pokračování dánských kauz ohledně skutečného vlastnictví

Boj na několika frontách; Investiční pobídky 2022–2027; Pozitivní zprávy z Koordinačního výboru pro oblast DPH; Ohlédnutí za rokem 2021 v oblasti povolování akvizic – pozor na gun jumping!; Nejvyšší správní soud vydal nové rozhodnutí k „předraženým službám“; Jaké daňové plány najdeme v koaliční smlouvě?

Reforma mezinárodního zdanění – aktuální stav; Problematika ,,práce z domova‘‘ na Slovensku; Změny ve systému datových schránek při komunikaci soukromých subjektů; Prodej nemovitosti fyzickou osobu – kdy už se uplatní DPH?; Vývoj judikatury týkající se nároku na „úrok z úroku“ v daňovém řízení

Nařízení o blokové výjimce – evropská pravidla pro distribuční smlouvy a jejich novelizace; Nové nařízení – veřejná podpora od 1. ledna 2022; DPH a třístranné obchody; Nejvyšší správní soud ve věci odpovědnosti zaměstnavatele za správný odvod daně ze závislé činnosti a k možnosti přenést tuto odpovědnost na zaměstnance; Investiční pobídky – nárok na přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně

Zákon o zaměstnanosti – Nedostatek čipů a surovin – pomůže zaměstnavatelům kurzarbeit?; Investiční pobídky – Nová výše veřejné podpory od 1. ledna 2022; Daňová správa – Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2020; NSS opět rozhodl, že výkon funkce statutárního orgánu je samostatnou ekonomickou činností pro účely DPH; Nizozemský soud ohledně neuznatelnosti akvizičního úroku a zneužití; Nejvyšší správní soud a krajské soudy opakovaně potvrzují význam prokazování v daňových řízeních; Zvláštní volební příloha – Daňový výběr z politických programůZákon o zaměstnanosti – Nedostatek čipů a surovin – pomůže zaměstnavatelům kurzarbeit?; Investiční pobídky – Nová výše veřejné podpory od 1. ledna 2022; Daňová správa – Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2020; NSS opět rozhodl, že výkon funkce statutárního orgánu je samostatnou ekonomickou činností pro účely DPH; Nizozemský soud ohledně neuznatelnosti akvizičního úroku a zneužití; Nejvyšší správní soud a krajské soudy opakovaně potvrzují význam prokazování v daňových řízeních; Zvláštní volební příloha – Daňový výběr z politických programů

Daňová kontrola – Možné oblasti budoucích daňových kontrol finanční správy v oblasti daně z příjmu fyzických osob; DPH – Přeshraniční online webináře a jejich zdanění z pohledu DPH; Zajímavé rozsudky k výplatě dividend a skutečnému vlastnictví; Nejvyšší správní soud k přílišným nárokům správce daně při prokazování stavu majetku před provedením stavebních prací

10 pro 10: Oprava vs. technické zhodnocení; Výsledky mezinárodního průzkumu EY – jak zaměstnanci vnímají pracovní změny vyvolané pandemií COVID-19?; Nejvyšší soud zásadním způsobem mění požadavky na specifikaci předmětu podnikání; Rozsudek krajského soudu k otázce přerušení časového osvobozovacího testu u akcií při emisi nových akcií z důvodu zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů; Nejvyšší správní soud k osvobození pozemků od daně z nemovitých věcí

10 pro 10: Judikatura k daňové uznatelnosti nákladů souvisejících s výplatou podílů na zisku; Změny v pravidlech pro Intrastat od 1. ledna 2022; Nový zákon o prověřování zahraničních investic; Zajímavý rozsudek k výplatě dividend a zneužití

10 pro 10: Judikatura k aplikaci sankcí za porušení pravidla o tržních cenách při čerpání investičních pobídek; Nový zákon o evidenci skutečných majitelů; OECD report k daňovým a finančním podvodům; Zajímavý rozsudek k problematice daňové uznatelnosti úroků z akvizičního úvěru; Nejvyšší správní soud ke zdanění příjmu při postoupení pohledávky ze smluvních sankcí; Rozsudek NSS k opravám podle § 42 a § 43 ZDPH

Nemovitosti – Zpětné slevy optikou daňové správy; Návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu schválen vládou; 10 pro 10: Posouzení (ne)závislosti výkonu činnosti pro zaměstnavatele/odběratele; Rozšířený senát NSS k podmínkám promíjení daňového penále; Prokázání stavu před a po opravě dle Nejvyššího správního soudu; Rozsudek NSS k ručení za DPH nezaplacenou nespolehlivým plátcem; Nejvyšší správní soud k otázce možnosti „přerušení“ mimořádných odpisů

Statistika OECD týkající se první vlny automatické výměny informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků (CbCR); 10 pro 10: Judikatura k dohadným položkám na zaměstnanecké bonusy; Balíček o digitálních službách – návrh nových pravidel pro zajištění spravedlivého digitálního trhu; Soudní dvůr EU potvrdil, že společenství vlastníků jednotek je osobou povinnou k dani; Nejvyšší správní soud rozhodoval o stanovení nákladů na držbu dceřiných společností; Krajský soud k otázce obrany proti konkludentnímu stanovení daně

Brexit vybrané dopady; Co vás zajímá v souvislosti s novelou v daňovém odpisování majetku; 10 pro 10: Judikatura k institutu skutečného vlastnictví a srážkové dani; Balíček o digitálních službách návrh nových pravidel pro digitální služby na vnitřním trhu; Rozsudek Soudního dvora EU k pravidlům převodních cen u stálé provozovny

Daňový balíček 2021 prošel třetím čtením; 10 pro 10: Judikatura k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů; Rozsudek NSS ve věci rozlišení mezi smluvním a zahraničním zaměstnancem ve smyslu zákona o nemocenském pojištění; Pokuty za nedostatky v účetnictví

Vysvětlivky Evropské komise k novým pravidlům pro „e-commerce“; Investiční pobídky – několik dobrých zpráv; 10 pro 10: Judikatura k uznatelnosti nákladů vynaložených na služby; Hranice mlčenlivosti daňového poradce v případě, kdy současně působí jako účetní; Nejvyšší soud k právu společníků na informace

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí; Návrh digitální daně v ČR – ve zkratce; 10 pro 10: Judikatura ke lhůtě pro stanovení daně v případě daňových ztrát; Uplatnění DPH u výstavby a zhodnocení cizího majetku (tzv. vyvolané investice); Kdy lze nahradit zaměstnance externistou?

Transpozice DAC 6; Vybrané postřehy z metodik Nizozemí, Francie, Belgie a Velké Británie ohledně praktických aspektů DAC 6; 10 pro 10: Judikatura k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje; Informace o činnosti Finanční správy ČR za rok 2019 – co nás zaujalo; Daňová kontrola převlečená za místní šetření; Potvrzeno Nejvyšším soudem – zaměstnanec v Praze nesmí mít vyšší mzdu než zaměstnanec konající stejnou práci v jiné lokalitě

Mezinárodní spolupráce při řešení daňových sporů v Evropské unii; Novela daňového řádu na druhý pokus přijata; Větší novela zákoníku práce (překvapivě velice rychle) schválena – co nás čeká?; Nejvyšší správní soud na téma prekluze; Nejvyšší soud k pracovní smlouvě na „administrativní činnosti“ a souběhu s funkcí člena představenstva družstva; Nejvyšší správní soud ve věci mezinárodního pronájmu pracovní síly; Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-276/18 KrakVet

Blíží se institut zpětného uplatnění daňové ztráty; Návrh transpozice DAC 6 – aktuální stav; Ratifikační listina k multilaterálnímu instrumentu uložena; Plán Evropské komise na podporu oživení Evropy má financovat nová daň z příjmu; Legislativa v oblasti sociálního zabezpečení ve vztahu k pandemické situaci; Lhůty; Nejvyšší správní soud znovu potvrdil, že technické zhodnocení na pronajatém majetku nelze prodat; Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-401/18 Herst s.r.o.; Nejvyšší správní soud k okamžiku vyhotovení projektu výzkumu a vývoje a k potřebné míře jeho ucelenosti

Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí; Očekávaná novela daňového řádu neschválena – vláda však předložila v modifikované verzi znovu; Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu; Pohled OECD na vliv aktuálních mimořádných situací na uplatnění smluv o zamezení dvojímu zdanění; Koronavir v převodních cenách; Vliv současné situace na financování v rámci skupiny; Plánovaný institut zpětného uplatnění daňového ztráty; Ovlivní nová pravidla přenosu ztrát již daňový reporting za Q1 2020?; Moratorium na úvěry, zápůjčky a finanční pronájem; GFŘ vydalo metodický pokyn k posečkání úhrady záloh a srážkové daně; Pozdní úhrady zdravotního pojištění dočasně bez penále; Další promíjení DPH z bezúplatných plnění; Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Daňová opatření v reakci na COVID-19 a další možností; Opatření v reakci na COVID-19 související se zaměstnanci

O krok blíže k novele daňového řádu; Ostatní odpočty od základu daně; Stručně k nové zprávě OECD k převodním cenám u finančních transakcí; Tady, nebo s sebou?; Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí již po 5, nebo až po 15 letech?; Investiční pobídky – zachování majetku při přeměně

Náklady na zaměstnance (benefity); Daňové dopady brexitu; Nový metodický pokyn ke zdaňování příjmů stálých provozoven; Ubytovací služby, nebo pronájem?

Závazky; Revoluce v používání tankovacích karet?; Použití jednotného kurzu pro přepočet cizí měny pro účely daňového přiznání – aktuální judikatura NSS; Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci uplatnění srážkové daně z dividend plynoucích kanadskému penzijnímu schématu; Nejvyšší správní soud k otázce zahrnování náhrady mzdy za dovolenou do odpočtu na podporu výzkumu a vývoje

Telegraficky k multilaterálnímu instrumentu; Na co nezapomenout před koncem roku; Odpisy majetku; Může být živnostník trestně odpovědný za zkrácení daně, když daňovou agendu svěřil jiné osobě?; Usnesení Ústavního soudu týkající se výkladu účinné lítosti u trestného činu krácení daně; Nejvyšší správní soud na téma doměření srážkové daně u sublicence; Nejvyšší správní soud k otázce aplikace zneužité práva; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů; Ministerstvo financí publikovalo návrh digitální daně – další revidovaná verze; Daňové řešení OECD s dopady na všechny nadnárodní společnosti – Díl 2; Zápočet zahraniční daně; Sazby DPH v roce 2020; Posouzení znaků závislé činnosti ve světě judikatury Nejvyššího správního soudu; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Novela EET a sazeb DPH; Jednotky v rodinných domech budou nově osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí; Nová smlouva o sociálním zabezpečení s Běloruskem; Investiční pobídky 2019 – pokračování; Pravidla pro zdanění ovládané zahraniční společnosti (CFC pravidla) – podmínka podstatné hospodářské činnosti; Daňové opravné položky; Soudní dvůr EU na téma koupě pozemku se stavbou určenou k demolici; Novoty v řízení před správním soudem – ano, či raději ne?; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Návrh transpozice DAC 6 – revidovaná verze; Návrh digitální daně – revidovaná verze; Mezinárodní spolupráce při řešení daňových sporů v Evropské unii; Nové investiční pobídky 2019; Časové souvislosti; Nejvyšší správní soud poprvé na téma prokazování původu majetku; Krajský soud ohledně výkladu podmínky souvislosti platby pro účely přiznání úroku z neoprávněného jednání správce daně; Kauza AREY aneb od Soudního dvora EU zpět ke správci daně; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Připravuje se zásadní novela; Návrh transpozice DAC 6 – aktuální verze; Ministerstvo publikovalo návrh digitální daně; Investiční pobídky; Nejvyšší správní soud na téma aplikace úroku z prodlení za situace vzniku přeplatku v jiném období; Krajský soud k otázce opakovaného prodlužování (řetězení) prekluze v situacích opakovaných daňových ztrát; Soudní dvůr EU – téma palivových karet opět na stole; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Prvotní návrh digitální daně; Novela zákona o DPH s účinností od 1.ledna 2020 (nejen tzv. quick fixes); Nejvyšší správní soud na téma vzniku stálé provozovny z titulu závislého zástupce; Krajský soud na téma doměření srážkové daně u sublicence; Daňová (ne)uznatelnost nákladů přefakturovaných v cenách výrobků; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

MF plánuje zavést digitální daň; Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů; Novela EET a sazeb DPH; Rozsudek SDEU ohledně zpětného pronájmu nemovitostí; Mylný názor daňového poplatníka ohledně charakteru stavebních prací; Správní soudy budou zřejmě rozhodovat o hranici mezi povinností a poskytnout informace správci daně a mlčenlivostí daňového poradce; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Návrh transpozice DAC 6; Daňová podpora výzkumu a vývoje blýskání na lepší časy?; Zneužití práva naruby?; Změny v imigrační oblasti; Charakter výměny vzduchotechniky a klimatizace; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

ZDP a daňový řád; DPH; Spotřební daně; Cla

Digitalizace ekonomiky – daňová řešení OECD s dopady na všechny nadnárodní společnosti; Investiční pobídky 2019 – pokračování; Česká republika požádala o plošný režim přenesení daňové povinnosti; Možnost správce daně vymáhat nedoplatek bez předchozího upozornění; Přechod daňové povinnosti při odštěpení; Zajímavé rozsudky Soudního dvora EU ohledně otázky skutečného vlastnictví a zneužití; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Vládní návrh zákona pro případ tvrdého brexitu a vývoj situace v oblasti sociálního zabezpečení; Investiční pobídky 2019 – příležitost; Demoliční práce a barterové obchody; Rozsudek k otázce aplikace zneužití práva; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

Telegraficky k projednávání daňového balíčku; Novela zákona o daních z příjmů ve věci stanovení základy daně ze závislé činnosti u zaměstnanců, kteří jsou prokazatelně pojištění v jiném členském státě EU, EHP nebo ve Švýcarsku; Návrhy EU ohledně digitálních aktivit; Rostoucí nároky na holdingové společnosti; Jak je na tom vaše HR?; Rozsudek NSS ve věci stanovení základu daně ze závislé činnosti u zaměstnanců jiného subjektu; Aktuality v legislativě a nově publikovaná judikatura

The accelerating train of international taxation; Pillar 2 and the 750-million condition; Application of VAT on various forms of recharges; Digital Services Regulation aka new rules for the online environment; The Extended Chamber of the Supreme Administrative Court on so-called essential costs; The Supreme Administrative Court on the question of the applicability of the exemption of income from a sale        
Taxation of company cars or a tax  perpetuum mobile; Recent developments in the new Accounting Act; Transfer pricing from the perspective of indirect taxes; Admissibility of a jurisdiction agreement in a purely domestic situation; Continuation of a case concerning the tax deductibility of interest on an acquisition loan; Judgment on proving the acquisition cost of tangible assets

Ready for the New Year, or what tax administrators (also) like to do; Economic activity of members of statutory bodies from the VAT perspective; The endless tale of the concurrence of functions continues... this time at the Constitutional Court; Important tax audit topic worthy of your attention – work-in-progress; Is it possible to take advantage of the non-taxation of related income when applying thin capitalisation?; The offence of tax evasion as a consequence of circumventing trade restrictions

 • Tax and Legal News - January 2024

  Methodology for taxation of benefits issued; New VAT methodology; Protecting the good faith of third parties when withdrawing from a contract; The Supreme Administrative Court on the tax regime of financing costs related to holding a share; An atypically (sort of) favourable view of the Supreme Administrative Court on the issue of (sort of) crown bonds

What are we drinking for Christmas?; ESG in the world of tax and law; VAT on marketing campaigns - Christmas can get expensive; Can a claim be time-barred before it is due?; Investment incentives: additional application of the higher tax relief; Investment incentives: maximising tax depreciation

 • Tax and Legal News - November 2023

  After a successful trial, a well-deserved vacation; Consolidation package approved; Law implementing Pillar 2 approved by MPs; Amendment of the Investment Incentives Act; From the issuance of a credit note to imprisonment; The Supreme Administrative Court’s view on the definition of a single functional unit
 • Tax and Legal News - October 2023

  What’s cooking in the Chamber of Deputies?; Labour Code amendment – what lies ahead?; Photovoltaic power plants – tax aspects; The Supreme Administrative Court on proving the shareholding costs
 • Tax and Legal News - Septemper 2023

  Life is change; Adjustments to the consolidation package published; Czech implementation of Pillar 2 – administrative aspects; Czech implementation of Pillar 2 – asymmetric exchange rate differences; Processing and assembly of goods en route within the EU and VAT; Foreign subsidies under EU scrutiny; Information on Czech Tax Administration activities in 2022 – what we found interesting; Transfer pricing at the Regional Court in Ostrava
 • Tax and Legal News - July - August 2023

  Have a nice summer; EU published draft Directive on Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes (FASTER); Czech implementation of Pillar 2 – safe harbours; ViDA!; The Supreme Administrative Court on proving the origin of income; Interesting Regional Court ruling on the deductibility of royalties; The Supreme Court on the consequences of breach of the contractual limitation of assignment of receivable
 • Tax and Legal News - June 2023

  What hasn’t been (much) talked about; Draft tax consolidation package; Pillar 2 of BEPS 2.0. – effective tax rate; Pillar 2 – administrative aspects; The Regional Court's view on an interesting aspect of transfer pricing in the context of a demerger; Interesting view of the Supreme Administrative Court on proving intra-group services

 • Tax and Legal News – May 2023

  Investments vs. Pillar 2; Pillar 2 of BEPS 2.0 – how is profit calculated?; Pillar 2 and intra-group financing; Proving the unimpeachability of members of bodies of business corporations; Changes to the VAT Act; Interesting view of the Regional Court on the temporal relationship between costs and revenues
 • Tax and Legal News - April 2023

  Pillar 2 is coming; Pillar 2 – Do you have the data you need?; Regulation on foreign subsidies distorting the internal market; Information on the application of windfall profits tax; The Supreme Administrative Court on the determination of the tax base on income derived by non-residents from public performances of artists; Municipal Court in Prague on the deductibility of intra-group services on the basis of a monthly lump sum; Interpretation of a Double Tax Treaty by the Municipal Court in Prague

 • Tax and Legal News - March 2023

  Tax for the state budget; Pillar 2 of BEPS 2.0 – we need to start now; Withdrawal from the non-compete clause in employment contracts under the case law of the highest courts; Transfer of real estate and some related VAT aspects; Strict view of the Regional Court on proving consultancy services from a parent company; Holdings, abuse of law and withholding tax on dividends
 • Tax and Legal News - February 2023

  The electoral campaign – a battle without rules?; Pillar 2 of BEPS 2.0 - from 2024 already – does is concern us?; Pillar 2 – focusing on safe harbours; Investment Incentives Act amendment increases and simplifies support for energy savings and semiconductors; Supreme Administrative Court on the question of the taxability of income in connection with the return of recovery of damages; Positive ruling on the deductibility of interest on an acquisition loan
 • Tax and Legal News - January 2023

  Once upon a tax time; EU officially approves implementation of Pillar 2 of the BEPS 2.0 initiative; Tax Administration: How to deal with transfer pricing in the energy crisis; Requirements for simplification in triangular trade; New DAC7 reporting - Questions and Answers; European Union package on data governance, sharing and use in the digital environment; SAC's view on the transfer pricing methodology in companies with a limited functional and risk profile; SAC on abuse of rights concerning financing expenses
 • Tax and Legal News - December 2022

  Inflation instead of taxes?; Support for increased natural gas and electricity costs – practical insights; Employee benefits from a VAT perspective; Digital services package – new EU rules to ensure a fair digital market; Transfer pricing: the SAC’s view on cash pooling; SAC on the nature of (non-)monetary performance; SAC on the direct link between costs and revenues
 • Tax and Legal News - November 2022

  Windfall tax; Windfall tax approved by MPs; Partial supplies from the VAT perspective and some practical pitfalls; The Supreme Court commented on the consequences of a violation of the rules on conflicts of interest of an executive; SAC case-law on the effect of an international request on the running of the tax assessment period; SAC on the taxability of income from the point of view of the application of personal income tax
 • Tax and Legal News - October 2022

  Working from home – will we finally see some rules?; Council agrees on emergency measures to reduce energy prices; New reporting obligation for digital platform operators (DAC7) is around the corner; Right to deduct VAT on marketing services – recent case law of Czech and European courts; What will be happening with data boxes in 2023?; SAC confirmed the VAT payer obligation to register its actual office
 • Tax and Legal News - September 2022

  The coming Windfall; Draft implementing regulation to the Investment Incentives Act; Information on Czech Tax Administration activities in 2021 – what caught our attention; Cross-border transfer of a registered office to the Czech Republic even from non-EU countries; SAC observations on the conducting of tax proceedings; Court of Justice on the application of VAT to a chain transaction not involving fraud; Acquisition loan and abuse of law
 • Tax and Legal News - July-August 2022

  Holidays in turbulent tax times; EU again fails to find consensus on Pillar 2 of BEPS 2.0; Tax priorities of the Czech Presidency of the Council of the European Union; Supplement to DAC6 questions and answers; The Supreme Court clarifies how to calculate amounts exempt from garnishment in payroll deductions; Entitlement to deduct VAT on supplies paid from a subsidy; The Supreme Administrative Court on taxation when the origin of funds is unproven; Crown bonds and abuse of law
 • Tax and Legal News - June 2022

  Surprising transfer prices; Pillar 2 of BEPS 2.0 – the end of tax incentives as we know them?; The DEBRA proposal was published; Co-funding in the form of grants; Digital wallets and VAT; Investment incentives: additional application of a higher tax credit; CJEU on the competition law – abuse of dominant position
 • Tax and Legal News - May 2022

  The actual beneficial owner?; Several tax amendments approved by MPs; Legal presumptions and fictions in contracts; SAC judgment confirms that a company with a limited functional profile should not realise losses; Regional Court in Brno on the nature of income from the sale of bitcoin; Extended Chamber of the Supreme Administrative Court to consider essential costs; Supreme Administrative Court on the tax treatment of exchange rate differences; Supreme Administrative Court on abuse of law in contractual penalties
 • Tax and Legal News - April 2022

  Czech aid to Ukraine; VAT impacts of the war in Ukraine; Financial administration information on cryptocurrency; Danish tax ruling on permanent establishment – sales activities constitute a permanent establishment in Denmark; EU tax plans for 2022; Bill on a Pan-European Personal Pension Product approved by the Chamber of Deputies; Using evidence from a VAT audit of a business partner; The Supreme Court commented on the payment of advances on a profit share; Tax audit under the guise of a local investigation
 • Tax and Legal News - March 2022

  At the crossroads of taxation; OECD releases Pillar One public consultation documents; Spanish tax authorities' view on the establishment of a permanent establishment when working from home; Comprehensive revision of Significant Market Power legislation on the horizon; An interesting case of criminal tax evasion; The Supreme Administrative Court on the strength of evidence obtained from tax authorities of other EU Member States in the framework of international cooperation; The Supreme Administrative Court on the revaluation of advances made in foreign currency
 • Tax and Legal News - February 2022

  Real taxation of the virtual world; Observations on the new Accounting Act; Back-to-back loan structure – a Spanish perspective; Court of Justice of the European Union – Liability for infringement of competition law within a group; Use of a vehicle for economic activity and the logbook; The European Commission has presented amendments to the AIFMD and UCITS Directives. Is the fund industry facing an evolution or a revolution?; Supreme Administrative Court on (non)proof of receipt of advertising services
 • Tax and Legal News - January 2022

  Where are your employees?; EU attack on “empty” companies; Implementation of GloBE Pillar 2 rules from the EU pen; Public CbC reporting officially published in the Official Journal of the EU; What else the VAT waiver on electricity and gas revealed; Continuation of Danish cases on beneficial ownership
 • Tax and Legal News - December 2021

  A war on multiple fronts; Investment incentives 2022–2027; Positive VAT news from the Coordination Committee; Looking beyond 2021 in the area of merger clearance– beware of gun jumping!; The Supreme Administrative Court issued a new decision on “overpriced services”; What tax plans can be found in the coalition agreement?
 • Tax and Legal News - November 2021

  International tax reform – the current situation; The issue of “working from home” in Slovakia; Changes in the operation of the data mailbox system in communications between private entities; Sale of real estate by a natural person – when does VAT apply?; Development of case law on a claim for “interest on interest” in tax proceedings
 • Tax and Legal News - October 2021

  Block Exemption Regulation – European rules for distribution contracts and their amendment; New regulation – public aid from 1 January 2022; VAT and triangular transactions; The Supreme Administrative Court on the employer’s responsibility for the correct payment of income tax from employment income and the possibility of transferring this responsibility to the employee; Investment incentives – entitlement to interest on unlawful tax administrator conduct
 • Tax and Legal News - September 2021

  Chip and raw material shortages – will kurzarbeit help employers?; New public aid amounts from 1 January 2022; Information on Czech Financial Administration activities in 2020 – what caught our attention; SAC has again ruled that the performance of the function of a statutory body is an independent economic activity for VAT purposes; Dutch court on the non-recognition of acquisition interest and abuse of law; SAC and regional courts have repeatedly confirmed the importance of evidence in tax proceedings; Special election supplement – Tax excerpts from the political programs
 • Tax and Legal News July-August 2021

  Possible areas of future personal income tax audits by the tax administration; Cross-border online webinars and their VAT treatment; Interesting judgments on dividend payments and beneficial ownership; The Supreme Administrative Court on excessive tax administrator requirements in proving the condition of property prior to construction work
 • Tax and Legal News June 2021

  10 for 10: Repair vs. technical improvement; Results of an international EY survey – how do employees perceive the work changes caused by the COVID-19 pandemic?; The Supreme Court fundamentally changes the requirements for specifying the object of business; Judgment of the Regional Court on the question of interrupting the time exemption test for shares when new shares are issued due to an internally funded capital increase; The Supreme Administrative Court on the exemption of land from real estate tax 
 • Tax and Legal News May 2021

  10 for 10: Case law on the tax deductibility of costs related to the payment of dividends; Changes to Intrastat rules from 1 January 2022; New Foreign Investment Screening Act; Interesting judgment on dividend payments and abuse
 • Tax and Legal News April 2021

  10 for 10: Case law on the imposition of penalties for breaches of the market price rule when drawing investment incentives; New Act on the Registration of Beneficial Owners; OECD report on tax and financial fraud; Interesting judgment on the issue of the tax deductibility of interest on an acquisition loan; Supreme Administrative Court on the taxation of income in the event of assignment of a receivable arising from contractual penalties; Supreme Administrative Court judgment on remedies pursuant to § 42 and § 43 of the VAT Act
 • Tax and Legal News March 2021

  Real estate – Retroactive discounts from a Tax Administration perspective; Government approves a Bill on a Pan-European Personal Pension Product; 10 for 10: Assessment of the (in)dependence of the performance of activity for an employer/customer;  Extended Chamber of the SAC on the conditions for tax penalty remediation; SAC on proof of status before and after repair; SAC judgment on guarantees for VAT not paid by an unreliable payer; SAC on the possibility of “interrupting” extraordinary depreciation
 • Tax and Legal News February 2021

  OECD statistics on the first wave of the automatic exchange of country by country reporting (CbCR); 10 for 10: Case law on accruals for employee bonuses; Digital Services Package – proposal for new rules to ensure a fair digital market; The Court of Justice of the EU has confirmed that an association of residential property owners is a taxable person; The Supreme Administrative Court ruled on a determination of the costs of holding subsidiaries; The Regional Court on the issue of defence against implicit tax assessment
 • Tax and Legal News January 2021

  Brexit – selected impacts; What interested you about the new amendment and the tax depreciation of assets; 10 for 10: Case law on the institute of beneficial ownership and withholding tax; Package of digital services acts — a proposal for new rules for digital services in the internal market; Court of Justice judgment on transfer pricing rules for a permanent establishment
 • Tax and Legal News December 2020

  Current status of the 2021 tax package; 10 for 10: Case law on unrealized foreign exchange differences; SAC judgment on the distinction between a contract employee and a foreign employee within the meaning of the Sickness Insurance Act; Fines for accounting deficiencies
 • Tax and Legal News November 2020

  European Commission’s explanatory notes on the new “e-commerce” rules; Investment incentives – some good news; 10 for 10: case law on the deductibility of service costs; Confidentiality limits on tax advisors also acting as accountants; Supreme Court on a partner’s right to information
 • Tax and Legal News October 2020

  Abolition of the real estate acquisition tax; Proposed digital tax in the Czech Republic – in brief; 10 for 10: Case law on the tax assessment statute of limitation in the case of tax losses; Application of VAT on the construction and improvement of property owned by another (“induced investment”); When can an employee be replaced by a contract worker?
 • Tax and Legal News September 2020

  Transposition of DAC 6; Selected observations from the methodologies of the Netherlands, France, Belgium and the United Kingdom regarding practical aspects of DAC 6; 10 for 10: Case law on the research and development support deduction; Czech Tax Administration activities in 2019 – what caught our attention; Tax audit disguised as a local investigation; Confirmed by the Supreme Court – an employee in Prague may not have a higher salary than an employee doing the same job in another location
 • Tax and Legal News July and August 2020

  International cooperation in resolving tax disputes in the European Union; Tax Code amendment adopted on a second attempt; Major Labour Code amendment approved (surprisingly quickly) – what next?; Supreme Administrative Court on the tax assessment limitation period; Supreme Court on an employment contract for “administrative activities” and concurrence with the function of Board of Directors member in a cooperative; Supreme Administrative Court on the international hiring-out of labour; Court of Justice of the EU judgment in case C-276/18 KrakVet Marek Batko
 • Tax News June 2020

  The institute of the tax loss carryback approaches; Transposition of DAC 6 – current status; Instrument of ratification for multilateral instrument deposited; EU’s plan to support Europe recovery from the coronavirus crisis should be financed by new income tax; Social security legislation in relation to the pandemic; Deadlines; The Supreme Administrative Court reaffirmed that technical improvement to leased property cannot be sold; Court of Justice of the EU decision in case C-401/18 Herst s.r.o.; The Supreme Administrative Court on the time of preparation of a research and development project and the necessary degree of its coherence
 • Tax News May 2020

  The Government approved a proposal to abolish the real estate acquisition tax; Expected Tax Code amendment not approved; Government resubmitted a modified version; Bill amending certain laws pertaining to the capital market; OECD view on the impact of current emergencies on the application of double tax treaties; Coronavirus in transfer pricing; Impact of the current situation on financing within a group; Planned institute of tax loss carry back; Will the new rules on loss carry-forward already affect tax reporting for Q1 2020?; Moratorium on credits, loans and financial lease; The General Financial Directorate issued a methodological guideline on deferring the payment of advances and withholding tax; Penalties for late payment of health insurance contributions temporarily suspended; Further remission of VAT on gratuitous performance; Deduction to support research and development
 • Tax News April 2020

  Tax measures in response to COVID-19 and other potential instruments; Employee-related measures in response to COVID-19
 • Tax News March 2020

  One step closer to an amended Tax Code; Other tax base deductions; In brief – the new OECD Transfer Pricing Report on financial transactions; For here or to go?; Income from the sale of real estate exempt after 5 or 15 years?; Investment incentives – retaining assets during a transformation
 • Tax News February 2020

  Employee costs (benefits); Tax impacts of Brexit; New methodological guidance on taxation of permanent establishment income; Accommodation services or rental?
 • Tax News January 2020

  Liabilities; A fuel card revolution?; Use of a single exchange rate for the conversion of foreign currency for the purposes of the tax return – current SAC case law; Court of Justice of the EU ruling on the application of withholding tax on dividends to a Canadian pension scheme; Supreme Administrative Court on the issue of including vacation pay in research and development deduction