Transformace rizik

Konzultační služby EY týkající transformaci rizik pomáhají představenstvům a výkonným ředitelům (CxO) vytvářet agilní organizace s povědomím o rizicích, díky kterým budou přijímat lepší rozhodnutí pro dosahování svých strategických cílů.

Nabídka specializovaných služeb EY

Organizace rostou a generují hodnoty na základě řady strategických obchodních rozhodnutí — rozhodnutí, která vyžadují určitá rizika. Díky dobré identifikaci, řízení a reagování na tato rizika bude organizace růst a zůstane úspěšná.

Historicky se organizace zaměřovaly na rizika, která bylo možné řídit implementací kontrol. Ty však přinášejí jen málo výhod. Proto by organizace měly rozšířit své zaměření na oblast rizik a vzít v úvahu tři kategorie rizik: upside, outside a downside.

Navrhování vaší strategie rizik

Náš tým Transformace rizik EY pomáhá představenstvům a výkonným ředitelům (CxO) vytvářet obratné organizace s povědomím o rizicích, které budou přijímat lepší rozhodnutí pro dosahování svých strategických cílů. Pomáháme vám definovat váš svět na základě strategických, finančních a provozních cílů („ochota k rizikům“) a kategorizujeme rizika, která byste měli přijímat, vyhýbat se jim nebo je mírnit („strategie rizik“). To vše pomáhá přizpůsobit rizika vašemu záměru a obchodní strategii.

Transformování vašich funkcí a procesů

Organizace mají obvykle několik funkcí, které mají přiděleny různé aspekty řízení rizik. Tyto funkce často pracují samostatně a výsledkem je značná duplicita v úsilí v oblasti řízení rizik, zmatky v podávání zpráv a v důsledku toho v rozhodování.

Abyste se vyhnuli tomuto organizačnímu riziku nebo ho překonali, musíte vytvořit synergii, vyvinout hbitost ve funkcích a procesech souvisejících s riziky a definovat a přiřadit jasná vlastnictví a odpovědnosti.

Implementace vašich řešení

Implementace a řízení řešení mezi obrannými liniemi, za které odpovídají vlastníci procesů, kontrolní funkce a auditoři, vyžaduje ucelený pohled na rizika.

V závislosti na zralosti rizik organizace stanoví náš poradenský tým pro transformace rizik priority a implementuje příležitosti k digitalizaci z různých typů rizik a činností souvisejících s riziky. Programovým způsobem implementujeme různá řešení, například integrovanou platformu vedení, řízení rizik a compliance (GRC) nebo provádíme opravy v oblastech, jako je vývoj a ověřování modelů rizik, optimalizace kontrol, implementace programů pro řízení compliance, rizik souvisejících se smlouvami a programy.

Konzultační služby k transformaci rizik vám pomáhají s:

 • Consulting pro představenstvo
  Pomáháme vám rozvíjet efektivní podnikové řízení.
 • Řízení podnikových rizik příští generace
  Pomáháme vám, abyste zůstali obratní, snížili variabilitu výkonnosti a zvýšili svou odolnost přidáním kritické vrstvy se zaměřením na potřebu začlenění a lepší integraci strategie a úvahy o rizicích výkonnosti do stávajících procesů řízení podnikových rizik (ERM).
 • Optimalizace funkce řízení rizik
  Pomáháme vám optimalizovat snahy o řízení rizik vyhodnocením rozsahu pokrytí rizik prostřednictvím různých funkcí řízení rizik; uspořádání rolí řízení rizik na úrovních představenstva a managementu; a přizpůsobení ochoty k přijímání rizik podle očekávání investorů. Pomáháme vám také posuzovat vliv digitalizace na funkce řízení rizik jako celek.
 • Řízení rizik digitalizace
  Pomáháme vám pochopit, posoudit a řídit rizika v průběhu transformace digitalizace vaší společnosti. Zahrnuje to rizika v rámci životního cyklu transformace a implementaci nových technologií, jako je inteligentní automatizace, umělá inteligence, IoT a blockchain.
 • Pokročilé analýzy rizik a obezřetnosti
  Pomáháme vám s pokročilými analýzami v rámci sektorů začleněnými do řešení se schopnosti „co-kdyby“/prediktivní simulace, která poskytuje náhled na odchylky v procesech, provozní neefektivnost, finanční úniky a pravděpodobné varovné znaky.
 • Zpřístupnění technologií pro GRC
  Pomáháme vám využívat rizika a příležitosti v digitálně rozvráceném světě odstraněním tradičních samostatně pracujících jednotek a působení synergií v GRC, abyste na ně pohlíželi integrovanějším a chytřejším způsobem.
 • Bezpečnost aplikací
  Pomáháme vám posuzovat, navrhovat a implementovat škálovatelnou a udržitelnou bezpečnost aplikací, která řeší vaše požadavky v oblasti rizik a compliance a přizpůsobuje je obchodním procesům pro zvyšování efektivnosti a snižování rizik.
 • Transformace kontrol
  Pomáháme vám snižovat náklady na kontroly prostřednictvím našeho přístupu pro transformaci kontrol, díky němuž můžete snížit náklady o 20% až 40%, zrychlit provádění procesů a přizpůsobit snahy o řízení rizik strategickým cílům.
 • Řízení rizik třetích stran
  Pomáháme vám s komplexní povahou řízení rizik třetích stran a poskytujeme vám jistotu při smluvních dodávkách. Budeme tato rizika řídit prostřednictvím jedinečné platformy založené na cloudu, která je schopna digitalizovat kvalitativní a kvantitativní posouzení rizik.
 • Řízení rizik programů
  Pomáháme vám dosahovat požadovaných výsledků pro nejdůležitější a nejkomplexnější programy a iniciativy. Pomůžeme vám identifikovat, řídit a reagovat na rizika programů pro lepší provádění programů, vytvoření jistoty a zvýšení pravděpodobnosti úspěšných výsledků.
 • Regulatorní compliance
  Pomáháme vám při cestě compliance, která začíná stanovením pevného rámce řízení, pokračuje vytvořením rámce neustálého sledování rizik, automatizací sledování rizik prostřednictvím platformy umožňující zapojení robotiky, prováděním pravidelného posuzování rizik a aktualizací zákonných předpisů pro sledování rizik.
 • Řízení rizik jako služba
  Pomáháme vám zlepšovat činnosti v oblasti rizik a compliance s využitím našich předních metod, zkušených profesionálů zaměřujících se na rizika a naší globální přítomnosti. Naše nabídka služeb vám může pomoci dosahovat vašich strategických cílů s předvídatelnými náklady.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o podrobnější informace, neváhejte se s námi spojit.