Noi modificări legislative în domeniul vamal și al mediului

Contact local

EY Romania

18 mar. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Au fost publicate noi informări / ordine AVR, a fost lansat un nou sistem informatic de management al garanțiilor la nivelul Uniunii Europene și s-a publicat un proiect de ordin ce modifică Regulamentul privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze

Informare privind noul sistem de declarare a mărfurilor la export, AES - RO, operațional din 16 martie

În data de 11 martie 2024 a fost publicată pe site-ul Autorității Vamale Române o informare privind noul sistem de declarare a mărfurilor, AES - RO, ce va fi operațional din 16 martie, orele 10.00.

Autoritatea Vamală Română introduce în declararea mărfurilor un nou sistem de declarare a mărfurilor – Sistem de export automatizat – AES. Acesta înlocuiește Sistemul actual de declarare la export – ECS-RO destinat procesării declarațiilor vamale de export. Sistemul AES este bazat exclusiv pe schimbul securizat de informații cu operatorii economici. Declarația vamală nu va mai fi tipărită, iar documentele justificative se vor transmite exclusiv prin intermediul sistemului. Astfel, interacțiunea umană între operatorii economici și lucrătorii vamali va fi mult redusă.

Noul sistem de declarare la export AES oferă beneficii semnificative pentru derularea comerțului, permițând simplificări și facilități în declararea mărfurilor cum ar fi vămuirea centralizată la nivel unional și declarația vamală depusă anterior prezentării mărfurilor.

Informare privind un nou sistem informatic de management al garanțiilor („GUM”) implementat la nivelul Uniunii Europene

Conform informațiilor publicate pe website-ul Comisiei Europene, la 11 martie 2024, o nouă versiune a Sistemului de decizii vamale va fi implementată pentru a implementa GUM 1. Sistemul de management al garanțiilor va permite acordarea și gestionarea autorizațiilor pentru garanții globale și monitorizarea garanțiilor, cu excepția Tranzitului care este gestionat în NCTS.

Gestionarea garanției acoperă înregistrarea, verificarea existenței și valabilității, monitorizarea sumei de referință și eliberarea garanției. De asemenea, garanția constituie o acoperire financiară pentru taxele vamale și alte taxe care sunt suspendate temporar și se solicită atât pentru datoriile vamale care au fost contractate, cât și pentru cele care pot apărea, dacă nu se prevede altfel.

Sistemul va avea două componente:

 • o componentă centrală denumită GUM 1 care acoperă gestionarea garanțiilor globale care pot fi utilizate în mai multe state membre, ce a intrat în vigoare la data de 11 martie 2024 în platforma pentru Sistemul de decizii vamale;
 • componenta națională denumită GUM 2. Sistemele naționale de management al garanțiilor vor fi responsabile de faza de înregistrare și operare a garanției, adică gestionarea utilizării garanției, eliberarea sumei de referință (plată), monitorizarea garanțiilor etc. Această componentă națională este dezvoltată de fiecare stat membru în mod individual.

Decizia (UE) 775/2024 a Comisiei din 4 martie 2024 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la import, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina

În anumite condiții bunurile sunt admise în regim de scutire de taxe la import și de plata taxei pe valoarea adăugată.

Acordarea acestei facilității pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziția cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina se aplică de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2024.

Ordinul nr. 679/2024 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile 

În cadrul acestui ordin menționăm următoarele modificări:

 • adăugarea în Modelul documentului administrativ simplificat electronic (Anexa 1) la rubrica “Detalii expediere” punctele 17.v. Declarația pentru micii producători independenți și 17.w. Limba declarată pentru micii producători independenți;
 • abrevierea ECS-RO, având semnificația „Aplicația națională de control al exportului”, se modifică și se înlocuiește cu abrevierea AES-RO, având semnificația „Sistemul automat de export”;
 • un e-DA nu poate fi inclus în mai multe declarații de export. Mai multe e-DA pot fi incluse în aceeași declarație de export;
 • se detaliază instrucțiuni privind emiterea unui e-DA la export atunci când formalitățile vamale se efectuează prin intermediul aplicației AES-RO care va verifica datele din e-DA cu cele din declarația de export;
 • se precizează, printre altele, că din momentul în care liberul de vamă la export este comunicat, aplicația EMCS-RO-Mișcări suspendă operațiunile sale, iar monitorizarea mișcării se efectuează prin aplicația AES-RO până la primirea rezultatelor controlului de la Biroul Vamal de ieșire. Aplicația EMCS-RO-Mișcări validează și procesează informațiile primite din aplicația AES-RO privind operațiunea de export și generează raportul de export;
 • au fost actualizate regulile de completare a rubricilor din e-DA/e-DAS (Anexa 2).

Ordinul nr. 648/2024 pentru aprobarea Normelor tehnice privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului și ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii 

Ca alternativă la procedura de înscriere în evidențele declarantului, ce nu mai poate fi utilizată în sistemul AES, operatorii economici stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii care dețin statutul de operator economic autorizat pot solicita autorității vamale, în situații justificate, aprobarea unui loc în care să fie prezentate mărfurile în vamă, altul decât biroul vamal, în cazul declarării mărfurilor pentru regimul vamal de export sau în cazul reexportului.

În acest ordin se detaliază procedura privind prezentarea mărfurilor în vamă în locuri aprobate de autoritatea vamală, altele decât biroul vamal, în cazul exportului, reexportului si ieșirii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii:

 • cererea pentru obținerea locului aprobat la export se depune la biroul vamal de export competent sau poate fi depusă prin intermediul poștei electronice;
 • în cazul vămuirii centralizate la export, cererea pentru obținerea locului aprobat este de competența biroului vamal de prezentare;
 • cererea poate avea ca obiect o singură operațiune vamală sau se poate referi la mai multe operațiuni de export, desfășurate într-o perioadă determinată de timp. Aceasta va conține, printre altele:
  • locul solicitat - trebuie să fie clar determinat în cerere, cu adresa exactă și descrierea acestuia;
  • interesul său justificat în obținerea aprobării, precum și programul de lucru în locul respectiv;
  • motivele pentru care se solicită aprobarea unui loc în care să fie prezentate mărfurile în vamă, altul decât biroul vamal, urmând ca biroul vamal să aprecieze dacă cererea este justificată ținând cont de circumstanțele operațiunilor vamale efectuate, cantitatea și felul mărfurilor, tipul de transport și frecvența operațiunilor vamale.

Aprobarea se emite de biroul vamal competent în termen de 30 de zile de la depunerea cererii.

În situația în care ieșirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii se realizează pe cale aeriană sau navală, printr-un birou vamal de frontieră care funcționează în regim de trafic internațional aerian sau naval, operatorii economici stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii care au obligația de a prezenta mărfuri în vamă la ieșire pot solicita autorității vamale, aprobarea unui loc în care să fie prezentate mărfurile în vamă, altul decât biroul vamal, situat în perimetrul portului sau aeroportului. În acest caz, procedura de solicitare este similară cu procedura de mai sus.

Proiect de Ordin pentru modificarea  Regulamentului privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român

În data de 11 martie 2024 a fost publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român.

Regulamentul stabilește modalitatea de gestionare și operare a conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român.

Noutatea menționată în acest proiect de ordin se referă la extinderea aplicării schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la sectorul maritim, companiile de transport maritim fiind obligate să deschidă un cont de tranzacționare în Registrul Uniunii pentru îndeplinirea obligațiilor sub schema ETS.

 Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

În cazul în care modificările menționate anterior influențează operațiunile pe care le desfășurați, recomandăm să analizați în prealabil eventualele consecințe. Totodată, este esențial să vă actualizați sistemele și să informați personalul în timp util.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Departamentul de Taxe Indirecte, EY România
 • Mihai Petre - Departamentul de Taxe Indirecte, EY România

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev - Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte, EY România