Ordonanța de Urgență nr. 115/2023, publicată pe 15 Decembrie în Monitorul Oficial cu nr.1139, privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene

Contact local

EY Romania

18 dec. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Recent, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de Urgență nr. 115/2023, care aduce modificări Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum și Legii 296/2023 care instituie impozitul minim pe cifra de afaceri.

Între cele mai notabile noutăți aduse de prezenta Ordonanță de Urgență menționăm:

1. Modificări aduse Codului fiscal

În materia impozitului pe profit

Pierderi fiscale

 • Pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2024/ anul fiscal modificat care începe în anul 2024, se recuperează în procent de 70% din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi.
 • Pierderile fiscale anuale aferente anilor precedenți anului 2024, rămase de recuperat la data de 31 Decembrie 2023, se vor recupera în limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada rămasă de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului înregistrării pierderilor respective.

Limitarea deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic

 • Se introduce o limitare a plafonului deductibil aferent costurilor excedentare de EUR 500.000 pentru tranzacții/operațiuni efectuate cu părți afiliate care nu finanțează achiziția/producția anumitor imobilizări în curs de execuție/active (conform Legii nr. 296/2023, ce urmează a fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor). Această limitare nu se aplică instituțiilor de credit.
 • Plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro pentru costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni efectuate cu persoanele afiliate, cât și cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu se modifică.

Provizioane

 • Se diminuează limita de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor de la 50% la 30%. Această limită de 30% se aplică ajustărilor pentru deprecierea creanțelor reprezentând sume datorate de clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate și servicii prestate, pentru creanțele inregistrate începând cu 1 ianuarie 2024.
 • Se aduc clarificări cu privire la prevederile fiscale care reglementează deducerea provizioanelor de către instituțiile financiare nebancare având obligativitatea acestora de a aplica reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară începând cu 1 ianuarie 2023.
 • Se aduc clarificări asupra regimului fiscal al ajustărilor pentru depreciere și al provizioanelor specifice, constituite de instituțiile financiare nebancare și sucursalele din România ale instituțiilor financiare nebancare – persoane juridice străine înscrise în Registrul general, de instituțiile de plată persoane juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, de instituțiile emitente de monedă electronică, de persoanele juridice române care acordă credite legate de serviciile de plată, dar și de instituțiile de credit.

Sponsorizări / burse private

 • Bursele private se elimină din categoria sponsorizărilor, pentru care se pot obține credit fiscal.
 • Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectuează cheltuieli privind bursele private, însumează aceste cheltuieli în limita a 1.500 lei/fiecare bursă acordată, cu cheltuielile sociale, iar suma rezultată se va deduce în limita de 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.
 • Se modifică posibilitatea redirecționării impozitului pe profit, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, în sensul că acest lucru va fi posibil până la depunerea declarației anuale de impozit pe profit (și nu în termen de 6 luni cum este prevăzut în prezent).

Cheltuieli Sociale

 • Se introduc creșele și grădinițele în cadrul cheltuielilor de funcționare aferente unităților aflate în administrarea contribuabililor, care sunt deductibile limitat conform prevederilor din Codul fiscal.
 • Vor reprezenta cheltuieli sociale și sumele achitate de contribuabili pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună, pentru fiecare copil, in anumite condiții.

În materia impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

 • Se modifică definiția microîntreprinderii, astfel:
  • în ceea ce privește condiția de deținere de către asociați/ acționari a trei microîntreprinderi, se menționează că deținerea de 25% poate să fie directă / indirectă și se aplică unei singure companii;
  • pentru încadrarea în definiția de microîntreprindere se introduce și depunerea în termen a situațiilor financiare anuale;
  • în ceea ce privește plafonul de venituri de 500.000 euro, se aduc clarificări în sensul că acest plafon este calculat având în vedere veniturile cumulate cu veniturile întreprinderilor legate conform Legii nr. 346/2004;
 • Entitățile care aplică regimul fiscal de microîntreprindere, nu mai beneficiază de creditul fiscal specific sponsorizărilor și achiziției aparatelor de marcat electronice fiscale, începând cu anul 2024.

Modificările aduse prin OUG nr.115/2023 în materie de impozit pe profit, respectiv veniturile microîntreprinderilor, intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu anumite excepții (de ex. prevederile referitoare la provizioanele specifice, bursele private) pentru care noile prevederi intră în vigoare de la 15 Decembrie 2023.

În materia impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii

 • Se aduc clarificări cu privire la modul de aplicare a plafonului lunar de 10.000 lei prevăzut pentru facilitățile legate de impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator, constructii, agricultura și industria alimentara precum și în cazul în care un salariat obține venituri în aceeași lună de la mai mulți angajatori succesiv;
 • Se aduc clarificări cu privire la plafonul lunar de 3 salarii de baza/ remunerații acordate salariaților/ administratorilor aplicabil indemnizațiilor de delegare și detașare, în țară și în străinătate, acordate începand cu luna decembrie 2023;
 • Cu privire la veniturile salariale ce nu reprezintă venit impozabil în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază, se aduc unele modificări:
  • se elimină suma de 400 lei ce putea fi acordată pentru regimul de telemuncă (precum și prevederea cu privire la neimpozitarea acestei sume);
  • contravaloarea abonamentelor sportive se reduce de la 400 euro la 100 euro/ an (limita preluată și la deducerea pentru abonamentele suportate de angajați);
  • se include diferența favorabilă între dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite;
  • se includ sumele suportate de angajator pentru educația timpurie a angajaților, în limita a 1.500 lei/ lună pentru fiecare copil.
 • Se aduc clarificări cu privire la luna în care se raportează sumele reprezentând: servicii turistice și/sau tratament, contribuțiile la fondurile de pensii facultative, asigurare voluntară de sănătate, abonamente sportive, cele pentru educația timpurie a copiilor angajaților și diferența între dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite;
 • Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, se elimină opţiunea de a determina venitul net în sistem real, iar pentru determinarea venitului net se introduce cota forfetara 20% reprezentând deducere de cheltuieli;
 • Se introduc reguli privind stabilirea si reținerea la sursă a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor plătite de persoane juridice sau alte entități ce conduc evidența contabilă;
 • Cu privire la pierderile fiscale pentru anumite tipuri de venituri (din activități independente, proprietate intelectuală, câștigul din transferul titlurilor de valoare) se vor aplica aceleași prevederi ca în cazul impozitului pe profit în ceea ce priveste limita precum și numarul de ani de reportare;
 • Posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau acordarea de burse private rămâne valabilă doar pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor (începând cu veniturile anului 2024);
 • Se aduc clarificări cu privire la opțiunea salariatului de a plăti/ renunța la a plăti contribuția datorată la fondul de pensii administrat privat pentru veniturile salariaților din domeniul IT, construcții, agricultură și industria alimentară - procedura pentru exercitarea opțiunii poate fi stabilită de angajator prin regulament/ orice alt document intern;
 • În general, prevederile referitoare la contribuțiile sociale datorate pentru veniturile din salarii se aliniază cu prevederile din punctul de vedere al impozitului pe venit menționate mai sus;
 • Se aduc completări privind salariul minim folosit la determinarea bazelor anuale de calcul pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate precum și obligația depunerii declarației anuale atunci când în timpul anului se modifică nivelul salariului minim.

Majoritatea modificărilor sau completărilor vor intra în vigoare începând cu luna ianuarie 2024/ veniturile eferente anului 2024, cu unele excepții.

-  TVA

 • Se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spații de locuit, indiferent de destinația acestora, situate în zone rezidențiale sau în blocuri de locuințe și a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spații de locuit, în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. Această prevedere intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare datei de la care România este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la dispozițiile Directivei TVA.
 • Începând cu 1 ianuarie 2024, persoanele care au obținut certificat de operator economic autorizat (“AEO”) nu mai pot accesa facilitatea de amânare de la plata în vamă a TVA doar în baza AEO. Această facilitate se va aplica în cazul depunerii unei declarații vamale prin utilizarea vămuirii centralizate (procedură pentru care deținerea certificatului de AEO este obligatorie) sau a procedurii simplificate de înscriere în evidențele declarantului.
 • În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata TVA în vamă, pentru operatorii economici care în ultimele 6 luni au realizat importuri cu o valoare cumulată de cel puțin 50 milioane lei, se introduce o declarație pe propria răspundere potrivit căreia societatea nu înregistrează obligații bugetare restante.
 • Se reformulează definiția „zahărului adăugat”, aplicabilă în contextul accizei nearmonizate pentru băuturile cu conținut de zahăr și al cotei standard de TVA aferente alimentelor ce conțin zahăr, în sensul clarificării cp pentru determinarea conținutului de zahăr adăugat sunt avute în vedere produsele asimilate zahărului (de ex. zahăr din trestie, zahăr brun, sirop de fructe, nectarul de curmale, zaharuri din dulceață) atunci când sunt adăugate ca ingrediente.
 • Suplimentar față de cozonac și biscuiți, se exceptează din categoria alimentelor cu zahăr adăugat pentru care se aplică TVA 19% începând cu 1 ianuarie 2024, și laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică.

-  Accize

 • Actualizarea accizei pentru produsele benzină și motorină cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2023, față de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, se eșalonează în două etape după cum urmează:
  • începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum;
  • începând cu data de 1 iulie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum.
 • Obligația conform căreia livrarea produselor din antrepozite fiscale ori din locația în care acestea au fost recepționate de către destinatarul înregistrat, se efectuează numai în momentul în care furnizorul deține documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată, a fost extinsă de la produse energetice și pentru produsele accizabile precum vinuri spumoase, cidru de mere / pere, hidromel.
 • Atât atestatul de destinatar certificat, cât și atestatul de expeditor certificat vor fi valabile de la data emiterii și nu ca în prezent, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cererea de înregistrare a fost aprobată.
 • Pentru marcarea motorinei sau produselor energetice asimilate acestora din punctul de vedere al nivelului accizelor se va folosi un nou marcator - ACCUTRACE™ PLUS, denumit științific Butoxibenzen. Până la data de 18 ianuarie 2024 pot fi utilizați ambii marcatori (atât marcatorul actual Solvent Yellow 124, cât și noul marcator ACCUTRACE™ PLUS).
 • Obligația evidențierii distincte a accizelor în factură intervine  numai în cazul operatorilor economici care produc și comercializează în România produsele supuse accizelor nearmonizate, în situația în care aceștia au obligația emiterii facturii conform art. 319.
 • Pentru băuturile nealcoolice cu zahăr adăugat care vor face obiectul  accizelor nearmonizate, aflate în stoc la data de 1 ianuarie 2024, faptul generator și exigibilitatea intervin la data vânzării pe piața internă a acestora.

2. Modificări aduse Legii 296/2023:

Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA)

 • Contribuabilii care scad valoarea imobilizărilor în curs de execuție/activelor potrivit indicatorilor I și A, au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective, IMCA se recalculează, iar, după caz, se pot percepe creanțe fiscale accesorii, de la trimestrul/anul scăderii acestora.
 • Sub incidența acestor prevederi, nu intră activele care:
  • Sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare;
  • Sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment;
  • Sunt distruse, pierdute, furate sau defecte și înlocuite, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
  • Sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege;

Modificările aduse prin OUG nr.115/2023, Legii nr. 296/2023, intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

-  Sistemul RO E-factura

 • Se prevede, începând cu 1 iulie 2024, obligativitatea persoanelor impozabile stabilite în România de a transmite facturile electronice prin sistemul RO E-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită pentru emiterea facturii.
 • Pentru nerespectarea prevederii de mai sus se vor aplica amenzi contravenționale în funcție de categoria contribuabililor, astfel:
  • de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabilii mari;
  • de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii;
  • de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice;
 • În perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, se exceptează de la obligația de transmitere a facturilor prin sistemul RO e-Factura, facturile emise pentru:
  • exporturi și livrări intracomunitare de bunuri;
  • livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoane impozabile nestabilite și neînregistrate în scopuri de TVA în România;
  • livrările de bunuri și prestările de servicii pentru care se emit facturi simplificate (atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro);
  • prestările de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile în România.
 • Începând cu data de 1 iulie 2024, facturile simplificate nu vor face obiectul transmiterii prin sistemul RO e-Factura.
 • Începând cu 1 iulie 2024, atât emiterea facturilor, cât și primirea și înregistrarea acestora de către emitenți, respectiv destinatari, persoane impozabile stabilite în România, în altă modalitate decât prin canalul RO e-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă în cuantum de 15% din valoarea totală a facturii, atât la furnizor, cât și la cumpărător.
 • În situația în care sistemul RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere a facturilor prin sistem în cazul tranzacțiilor B2B între persoane impozabile stabilite în România se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului. Mai mult, în această situație, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu condiția transmiterii ulterioare, în sistemul RO e-Factura, a facturilor electronice emise.
 • Perioadele de nefuncționare a sistemul RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanțelor.

-  Sistemul RO E-transport

 • Se instituie, începând cu data de 15 decembrie 2023, obligația raportării prin RO e-Transport a transporturilor rutiere internaționale de bunuri (aferente operațiunilor de import/export/achiziții intracomunitare/livrări intracomunitare), indiferent de categoria de bunuri transportate (i.e. nu doar pentru bunuri cu risc fiscal ridicat);
 • Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional de bunuri revine următorilor utilizatori:
  • destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export;
  • beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;
  • furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
  • depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit;
 • Nerespectarea obligațiilor de declarare a transporturilor internaționale de bunuri în sistemul RO e-Transport se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice, precum și cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
 • Se prevede obligativitatea operatorului de transport de a echipa vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit, pe care este instalat software-ul Centrului Național pentru Informații Financiare, precum și obligația acestuia de a asigura, pe toată durata traseului, transferul datelor curente de poziționare a vehiculelor de transport care fac obiectul declarației. 
 • De asemenea, se instituie obligația conducătorului vehiculului de transport să pornească dispozitivul de poziționare înainte de începerea transportului pe teritoriul național, respectiv să oprească dispozitivul de poziționare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat sau după părăsirea teritoriului național;
 • Sancțiunile contravenționale pentru nerespectarea noilor obligații privind transporturile rutiere internaționale de bunuri intră în vigoare de la data de 1 iulie 2024.

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

 • Se majorează plafonul pentru plăți din avansuri spre decontare, de la 1000 lei la 5000 lei.
 • Se definesc „supermagazinele” și „hipermagazinele” si se prevede că, în cazul acestora, precum și în cazul magazinelor de tipul cash and carry, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei (față de 50.000 lei cât era prevăzut conform Legii nr. 296/2023).
 • Prevederile menționate au intrat în vigoare la data de 15 decembrie 2023.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Sancțiunea pentru nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, se va aplica, începând cu data de 1 octombrie 2024, pentru operatorii economici care  efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale. Sancțiunea se refera a aplicarea unei amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi (i) confiscarea sumelor nejustificate; si (ii) suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator. 

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe Indirecte
 • Geanina Ciorâță - Senior Manager, Impozit pe Venit și Contribuții Sociale
 • Teona Braia -  Manager, Taxe Directe
 • Sînziana Radu - Manager, Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev -  Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova
 • Miruna Enache - Partener, Taxe directe, EY CESA Tax Markets Leader
 • Georgiana Iancu - Partener, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte
 • Stela Andrei - Partener, Impozit pe Venit și Contribuții Sociale