Noi modificări legislative - RO e-Factura, RO e-TVA, RO e-Transport

Contact local

EY Romania

3 iul. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania
 1. Ordonanța de urgență nr. 69/21 iunie 2024 (OUG 69/2024) pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și pentru alte măsuri fiscale.
 2. Ordonanța de urgență nr. 70/21 iunie 2024 (OUG 70/2024) privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific, precum și alte măsuri fiscale.
 3. Ordinul comun al președinților ANAF și AVR nr. 1.337/1.268/27 iunie 2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport (Procedura RO e-Transport).
 4. Ordonanța de Urgență nr. 87/28 iunie 2024 (OUG 87/2024) privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA şi e-Factura, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

În contextul digitalizării administraţiei fiscale, în data de 21, 27 și 28 iunie 2024, au fost publicate în Monitorul Oficial cele trei Ordonanţe de Urgenţă vizând, pe de o parte, extinderea ariei de acoperire a sistemului RO e-factura, precum şi reglementări privind aparatele de marcat electronice fiscale, iar, pe de altă parte, introducerea normelor privind decontul precompletat RO e-TVA și modificări cu privire la raportarea în sistemul RO e-Transport.

În data de 28 iunie 2024, a fost publicat Ordinul privind procedura de utilizare a sistemului RO e-Transport.

 • Extinderea utilizării RO e-factura și pentru tranzacțiile B2C (business-to-consumer)

Prin OUG 69/2024 se extinde utilizarea sistemului de facturare electronică și pentru tranzacțiile B2C efectuate de furnizori persoane impozabile stabilite în România către clienți persoane neimpozabile.

În perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, raportarea e-factura B2C este opțională, devenind obligatorie începând cu 1 ianuarie 2025, în cadrul termenului-limită de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

 • RO e-Factura executări silite

Obligația de a utiliza sistemul RO e-Factura este instituită la nivelul organelor de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, care emit facturi în numele și în contul furnizorilor persoane impozabile stabilite în România pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul operațiunilor de executare silită sau de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul procesului penal.

Facturile astfel emise se transmit și furnizorului prin intermediul sistemului RO e-Factura.

 • RO e-Factura în cazul operațiunilor care nu sunt în sfera TVA

Nu este obligatorie utilizarea sistemului RO e-Factura pentru facturile emise pentru operațiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA.

 • Clarificări privind auto-facturarea în cazul livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii către sine

Auto-facturile emise de persoanele impozabile stabilite în România pentru fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine se consideră facturi emise în relația B2B, astfel încât este obligatorie utilizarea sistemului RO e-Factura.

 • Utilizarea opțională a sistemului RO e-Factura

Utilizarea sistemului național RO e-Factura nu este obligatorie pentru livrările de bunuri / prestările de servicii efectuate de către:

 • persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)—n) din Codul Fiscal, care reglementează anumite scutiri specifice de TVA cu drept de deducere (cu titlu de exemplu: în favoarea misiunilor diplomatice, către Comunitatea Europeană, BCE, BEI, Comisia Europeană, NATO);
 • până la data de 1 iulie 2025, institutele / centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale;
 • asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, alte asociații fără scop lucrativ / patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025;
 • agricultorii persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151 din Codul Fiscal pentru facturile emise în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025.

Persoanele impozabile menționate mai sus pot opta pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura, situație în care sunt înscrise în Registrul RO e-Factura opțional începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii.

Furnizorii stabiliți în România, care livrează bunuri/ prestează servicii către beneficiarii mai sus menționați, au obligația transmiterii facturilor emise prin sistemul național RO e-Factura doar daca beneficiarii au optat pentru utilizarea sistemului.

 • Notificarea organelor fiscale cu privire la neutilizarea RO e-Factura

Pentru livrări de bunuri / prestări de servicii pentru care plata se face la momentul livrării / prestării, beneficiarii care nu primesc facturile prin sistemul RO e-Factura în termenul prevăzut de lege, pot notifica organele fiscale competente în acest sens.

 • Clarificări privind utilizarea RO e-Factura în cazul persoanelor impozabile nestabilite în România

Începând cu data de 1 iulie, persoanele impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, care au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura, intră sub incidența regulilor privind facturarea electronică obligatorie aplicabilă persoanelor impozabile stabilite în România.

Operatorii economici nestabiliți în România înscriși prin opțiune în Registrul RO e-Factura până la data de 1 iulie 2024 se preiau automat în Registrul RO e-Factura opțional.

 • Clarificări privind exercitarea opțiunii privind utilizarea sistemului RO e-Factura

De la momentul înscrierii prin opțiune în Registrul RO e-Factura opțional, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.

 • Contravenții aplicabile în cazul facturării electronice

Se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000-10.000 RON în funcție de categoria de contribuabil (mic, mijlociu, mare), netransmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura:

 • în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii, de către emitentul, persoană impozabilă stabilită în România;
 • emise în relația B2C, de către emitentul persoana impozabilă stabilită în România, începând cu data de 1 iulie 2025.

Amenda mai sus menționată se aplică pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice.

Netransmiterea facturilor emise de către organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate prin intermediul RO e-Factura se sancționează cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare factură în parte.

 • Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF)

În OUG nr. 69/2024 se menționează faptul că bonul fiscal emis de AMEF va trebui să conțină în plus, pe lângă elementele obligatorii deja, unitatea de măsură, codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, precum și numărul de identificare al bonului.

Se stabilește obligația tipăririi pe bonul fiscal a datei și orei emiterii bonului, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum și seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal și sub formă de cod QR.

În situația în care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, se constată că, din punct de vedere tehnic, nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a datei și orei emiterii bonului fiscal, a numărul de identificare al bonului fiscal, precum și seriei fiscale a AMEF, utilizatorii acestor AMEF au obligația de a se conforma dispozițiilor legale în termen de maximum doi ani.

 • Decontul precompletat RO e-TVA

Decontul precompletat RO e-TVA conține date și informații privind operațiunile economice declarate de către persoanele impozabile și transmise în sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și ANAF, respectiv:  RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Sigiliu, RO e-SAF-T, RO e-Case de marcat electronice, sistemul informatic integrat vamal, alte sisteme informatice proprii ale acestor instituţii.

Sistemul RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operațiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Decontul precompletat RO e-TVA se transmite prin mijloace electronice, până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.

În situația în care ANAF identifică diferențe semnificative faţă de valorile precompletate, ANAF va notifica persoana impozabilă prin mijloace electronice, până pe 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA, prin intermediul formularului „Notificarea de conformare RO e-TVA”.

Prin diferențe semnificative se înțeleg valorile care depășesc pragul de semnificație ce îndeplinește condițiile cumulative de minim 20% în cotă procentuală și o valoare absolută de minim 5.000 lei, rezultate între informațiile înscrise în rândurile din decontul de TVA cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA (nu se aplică pentru rândurile de regularizări).

După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele și informațiile precompletate în concordanță cu operațiunile impozabile realizate și starea de fapt fiscală.

Persoanele impozabile au obligația de a răspunde, prin mijloace electronice, la Notificarea de conformare RO e-TVA, în termen de 20 zile de la data primirii acesteia.

Neîndeplinirea acestei obligații în termenul de mai sus constituie, în principiu, contravenţie și se sancţionează cu amendă între 5.000 lei și 10.000 lei pentru contribuabilii mari, între 2.500 lei și 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii şi amendă între 1.000 lei şi 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice şi pentru persoanele fizice.

În plus, nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor solicitate reprezintă indicator de risc fiscal ce poate determina iniţierea unei inspecții fiscale sau a unui control antifraudă.

Obligaţia de a răspunde la Notificarea de conformare RO e-TVA, impactul asupra indicatorului de risc fiscal și sancţiunile menţionate mai sus intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025. În cazul persoanelor impozabile care aplică TVA la încasare, prevederile privind această notificare şi obligaţiile, sancţiunile ce rezultă se aplică începând cu 1 august 2025.

Notificarea de conformare RO e-TVA nu se aplică:

 • în situaţia unor erori materiale;
 • în situaţia în care nu există suficiente informaţii din bazele de date ale organului fiscal pentru anumite rânduri din decontul e-TVA precompletat sau aceste informaţii din bazele de date nu sunt corelate;
 • alte situaţii prevăzute prin ordin al ministrului finanţelor.

În plus, conform modificărilor aduse art. 325 din Codul Fiscal, termenul de depunere al declaraţiei recapitulative D390 și modelul acesteia ar urma să se stabilească prin ordin al preşedintelui ANAF. Deși aceste modificări intră în vigoare începând cu 1 iulie 2024, declaraţia D390 aferentă lunii iunie 2024 se va depune până pe 25 iulie 2024 inclusiv.

La momentul publicării acestui buletin legislativ, pe site-ul ANAF este publicat spre dezbatere publică Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont precompletat RO e-TVA".

 • Sistemul RO e-Transport

Principalele clarificări aduse prin Ordinul comun al președinților ANAF si AVR nr. 1.337/1.268/27 iunie 2024 se referă la următoarele aspecte: 

 • Confirmarea faptului că se aplică aceleași criterii de raportare atât pentru transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat, cât și pentru alte tipuri de bunuri (i.e. categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg, sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri)
 • Se clarifică faptul că, în cazul importurilor, în RO e-Transport se declară valoarea bunurilor înscrisă în factura externa
 • În cazul în care bunurile nu sunt recepționate sau sunt recepționate parțial de beneficiar ori destinatar, se clarifică faptul că bunurile nerecepționate vor reveni în depozitul de încărcare sau în cel mai apropiat depozit al expeditorului în baza codului UIT inițial
 • În cazul unui transport internațional de bunuri având furnizor din România, returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri (pentru care trebuie obținut un nou cod UIT de către furnizorul inițial)
 • Se introduc reguli pentru raportarea în RO e-Transport în cazul vânzărilor ambulante (Van Sales) - când nu se cunosc beneficiarii la începerea transportului
 • „Confirmarea transportului” este un pas ce poate fi efectuat după finalizarea transportului, însă în măsura în care transportul nu este confirmat sau infirmat până la expirarea valabilității codului UIT, sistemul va considera în mod automat transportul ca fiind confirmat
 • Se aduc precizări cu privire la utilizarea dispozitivelor de transmitere automată a datelor de poziționare
 • Clarificări cu privire la intrarea în vigoare a obligațiilor de raportare și a sancțiunilor aferente nerespectării acestora (pentru transporturi internaționale de bunuri, sancțiunile fiind aplicabile începând cu 1 iulie 2024)
 • Sunt introduse noi reguli în ceea ce privește stabilirea contravalorii bunurilor pentru care se dispune măsura confiscării – dacă sunt prezentate documente din care rezultă o subevaluare vădită a bunurilor, contravaloarea ce va fi confiscată se va determina conform unor criterii specifice prevăzute în Ordin
 • Se clarifică faptul că, dacă la momentul efectuării unei verificări, sistemul RO e-Transport afișează statusul `în prelucrare`, organele de control vor consemna constatările, fără a lua alte măsuri la momentul verificării
 • Se menționează că nu fac obiectul declarării in RO e-Transport transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat achiziționate din magazinele cash & carry.

În ceea ce privește sistemul RO e-Transport, Ordonanța de Urgență nr. 87/2024 prevede că prin excepție, pentru utilizatorii care au obligația de a raporta transporturi internaționale de bunuri și care au statutul de operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) la data realizării transportului internațional de bunuri, sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor de raportare în RO e-Transport intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025 şi se aplică pentru faptele săvârșite şi constatate începând cu această dată.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Monitoarele Oficiale nr. 582, nr. 597 și nr. 608, publicate în 21 iunie 2024, 27 iunie 2024, respectiv 28 iunie 2024.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

 • Boris Feghiu – Manager, Departamentul de Taxe Indirecte
 • Sinziana Radu – Manager, Departamentul de Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova
 • Georgiana Iancu – Partener, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte