Ordonanța de urgență nr. 188 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Contact local

EY Romania

16 ian. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Prin publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 188/ 2022 au fost aduse mai multe modificări privind procedura fiscală. Printre principalele modificări se enumeră următoarele:

 • Dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal. A fost reglementată obligația organului fiscal de a pune la dispoziția contribuabilului supus unei inspecții fiscale dosarul administrativ al acțiunii de control fiscal, la cererea scrisă a contribuabilului. De asemenea, a fost definită noțiunea de dosar administrativ al acțiunii de control fiscal – totalitatea documentelor și informațiilor care stau la baza constatărilor organului fiscal din punct de vedere faptic și legal, respectiv cele emise în legătură cu administrarea mijloacelor de probă;
 • Sunt aduse modificări privind procedura efectuării analizei de risc. Astfel, analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabilește și clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului. Clasa/Subclasa de risc fiscal se comunică contribuabilului, la cererea acestuia, prin orice mijloc de comunicare care asigură dovada primirii informației, cu excepția cazului în care obiective de interes general justifică restrângerea accesului la această informație. Prevederea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.
 • Legitimația de inspecție și ordinul de serviciu vor putea fi prezentate și prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanță
 • Controale și contestații fiscale : posibilitatea contribuabililor de a depune documente/cereri și prin alte mijloace decât Spațiul Privat Virtual (”SPV”). În procedura de control fiscal ori de soluționare a contestației, cererile, înscrisurile sau orice alte documente pot fi transmise de contribuabili/plătitori, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, după caz, ori prin poștă, cu confirmare de primire sau prin poșta electronică la adresa de e-mail indicată de organul de control sau de soluționare a contestației ori depuse la registratura organului fiscal competent. De aceleași mijloace beneficiază și organul de control/soluționare a contestației pentru transmiterea de solicitări/documente către contribuabili;
 • Dacă sunt necesare documente sau informații pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal le va putea solicita de la contribuabil doar pe acelea pe care nu le deținea anterior. În acest fel, se va evita dublarea solicitărilor venite din partea mai multor organe fiscale sau chiar din partea aceleiași instituții pentru furnizarea acelorași informații sau documente care se află deja în posesia autorităților fiscale.
 • Noi reguli privind inspecția fiscală:
  • Selectarea contribuabililor. În cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, selectarea contribuabililor pentru efectuarea acțiunii de inspecție fiscală se va efectua la nivelul aparatului central, pe baza analizei de risc, iar organele de inspecție fiscală vor avea competență de efectuare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării. Prin excepție de la regula selectării contribuabililor pentru inspecție în funcție de nivelul riscului stabilit pe baza analizei de risc, se introduce posibilitatea selectării aleatorii a contribuabililor pentru o acțiune de inspecție fiscală. Reglementarea vizează strict creanțele fiscale administrate de organul fiscal central și limitează procentul maxim de contribuabili selectați în mod aleatoriu, într-un an calendaristic, la 10% din totalul celor selectați pentru inspecție fiscală în anul respectiv. Depășirea acestui procent reprezintă abatere disciplinară. Prevederile de mai sus intră în vigoare la 1 ianuarie 2026;
  • Notificarea de conformare emisă de organul fiscal central. Pentru contribuabilii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală transmite acestora, în scris, o notificare de conformare cu privire la riscurile fiscale identificate în scopul reanalizării de către aceștia a situației fiscale și, după caz, de a depune sau de a corecta declarațiile fiscale. Prin notificare se comunică contribuabilului faptul că, în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării, are posibilitatea să depună sau să corecteze declarațiile fiscale. Înăuntrul acestui termen, organul fiscal nu va întreprinde nicio acțiune în vederea selectării pentru efectuarea inspecției fiscale. După împlinirea termenului anterior menționat, contribuabilii/plătitorii cu risc fiscal ridicat care nu au remediat riscurile fiscale pentru care au fost notificați sunt supuși obligatoriu unei inspecții fiscale sau unei verificări documentare.
  • Avizul de inspecție fiscală va conține și posibilitatea depunerii sau corectării declarației de impunere aferente perioadelor și creanțelor fiscale ce vor face obiectul inspecției fiscale, până la data începerii inspecției fiscale.
  • Locul desfășurării inspecției: inspecția se va desfășura, ca regulă, la sediul organului de inspecție fiscală și doar prin excepție la sediul contribuabilului;
  • Data începerii inspecției fiscale este data menționată în registrul unic de control. În cazul în care inspecția fiscală se desfășoară la sediul organului de inspecție fiscală, data începerii inspecției fiscale este data prevăzută în aviz;
  • Decizia de impunere provizorie. În cazul în care contribuabilul/plătitorul nu a fost informat cu privire la finalizarea verificării unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală, acesta poate solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale (neaplicabil inspecțiilor fiscale în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei OUG).
 • Noi reguli privind verificarea documentară. Pe lângă organele de inspecție fiscală, au competență (pe întreg teritoriul țării) de a o efectua și organele de control antifraudă fiscală și organele fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale. De asemenea, au fost introduse următoarele reguli:
  • Verificarea documentară se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale, respectiv 5 ani;
  • Stabilirea perioadelor care sunt supuse verificării documentare se efectuează de organul fiscal competent în funcție de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificării documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile;
  • Operațiunile și documentele ce sunt supuse verificării documentare se selectează de organul fiscal competent a efectua controlul. Pot face obiectul verificării documentare una sau mai multe operațiuni realizate într-o perioadă determinată, după caz;
  • În cadrul verificării documentare efectuate de către organele fiscale competente să exercite verificarea situației fiscale personale se utilizează metodele indirecte de stabilire a veniturilor;
  • În cadrul verificării documentare, comunicările între organul de control şi contribuabil/plătitor se pot realiza și electronic.

În ceea ce privește rezultatul verificării documentare, contribuabilii/plătitorii verificați vor putea furniza documente, dar și explicații scrise. Decizia de impunere poate fi emisă dacă contribuabilul/plătitorul nu prezintă, nu completează sau nu corectează documentele solicitate în maximum 30 de zile, cu posibilitate de prelungire.

 • Noi reguli privind controlul antifraudă. Este definit obiectul controlului antifraudă, acesta fiind realizat în baza analizei de risc. Prin excepție, se poate realiza fără existența unei analize de risc (iar contribuabilul nu poate face obiecții cu privire la această decizie) atunci când:
 1. în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată încălcări ale legislației fiscale care impun o intervenție imediată;
 2. în mod excepțional, în vederea efectuării unor acțiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii și combaterii fraudei și/sau evaziunii fiscale.

Pe durata controlului antifraudă, contribuabilul/plătitorul are următoarele drepturi:

 1. de a solicita legitimarea organelor de control antifraudă fiscală care efectuează acțiunea de control antifraudă;
 2. de a beneficia de asistență de specialitate;
 3. de a fi informat pe parcursul desfășurării controlului antifraudă asupra constatărilor efectuate;
 4. ca activitatea sa să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării controlului antifraudă;
 5. de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente ca urmare a activității de control antifraudă.
 • Reguli noi pentru verificarea situației fiscale personale. Aspectele precizate mai sus, referitoare la notificarea de conformare anterioară inspecției fiscale, vor fi aplicabile și în cazul verificării situației fiscale personale, pentru încurajarea conformării voluntare. De asemenea, în mod similar inspecției, efectuarea analizei de risc pentru identificarea persoanelor fizice care prezintă risc fiscal de neconformare se va face de structura competentă la nivel central. Nu în ultimul rând, se reglementează posibilitatea selectării aleatorii a persoanelor fizice pentru efectuarea unei verificări a situației fiscale personale.

Pentru mai multe detalii privind cele de mai sus, vă rugăm, consultați Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare.

 

Pregătit de:

 • Alex Slujitoru – Director, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management 

Pentru informații suplimetare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România și Moldova
 • Emanuel Băncilă - Partener, Liderul practicii de controverse și dispute fiscale, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

dova