Modificări ale Legii fondului funciar cu impact pozitiv asupra proiectelor de energie regenerabilă

Contact local

EY Romania

29 iul. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Legea nr. 254 din 20 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 736 din 21 iulie 2022, intrând în vigoare în data de 24 iulie 2022 (Legea 254/2022).

Principalele modificări legislative constau în:

Posibilitatea de a ridica construcții pe terenuri având categoria de folosință „pășune”, în extravilan

Regula generală în sistemul nostru de drept este că amplasarea construcțiilor de orice fel se face în intravilanul localităților. Cu titlu de excepție, se permite edificarea anumitor obiective de construcții în extravilan, dar numai pe terenuri având clasa de calitate cuprinsă între III și V și categoria de folosință arabil, vii și livezi (mai nou și cea de pășune – aceasta fiind noutatea introdusă prin Legea 254/2022) sau pe parcele cu lucrări de îmbunătățiri funciare.

Amplasarea proiectelor de producere a energiei din resurse regenerabile în extravilan

Legea 254/2022 introduce expres proiectele de producere a energiei din resurse regenerabile între obiectivele de construcții care pot fi amplasate în extravilan, clarificând în mod definitiv controversa potrivit căreia astfel de proiecte trebuiau amplasate sau nu în intravilan.

În principiu, astfel de proiecte, în special parcurile eoliene, puteau fi încadrate în categoria obiectivelor enumerate de art. 92 alin. (2) lit. a) – respectiv la „obiective de investiții care fac obiectul unor proiecte publice şi private şi pot genera efecte poluante factorilor de mediu”, care erau exceptate de la regula amplasării în intravilan. Cu toate acestea, practica autorităților locale a fost diferită și contradictorie, prevederile legale primind interpretări diferite de la localitate la localitate.

De menționat însă că suprafața terenurilor agricole situate în extravilan pe care se pot amplasa astfel de proiecte regenerabile nu poate depăși 50 ha.

Utilizarea terenului în sistem dual

Trebuie remarcat faptul că, pentru obiectivele energetice care utilizează resurse regenerabile, legea permite utilizarea în sistem dual a terenului pe care sunt edificate aceste obiective, ceea ce înseamnă că se va scoate din circuitul agricol și se va utiliza ca teren construibil doar suprafața de teren strict necesară pentru obiectivele energetice, restul suprafeței putând fi utilizată pentru producția agricolă, tariful prevăzut de lege pentru scoaterea din circuitul agricol urmând a se achita doar pentru suprafața efectiv scoasă din circuit, și anume cea afectată edificării elementelor constructive ale proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile. Legea 254/2022 prevede expres că scoaterea din circuitul agricol se face la momentul autorizării construcției. 

De menționat că utilizarea în sistem dual nu este permisă în cazul terenurilor având categoria de folosință arabil, ci doar în cazul terenurilor având destinația păşune, vii şi livezi, precum şi al celor amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare (dar nu arabile).

Posibilitatea utilizării terenurilor având destinația de pășune permanentă, în sistem dual, pentru înființarea de noi capacități de producere a energiei regenerabile, este menționată, de asemenea, în Ordonanța de urgență a Guvernului privind reglementarea pășunilor permanente nr. 34/2013, modificată tot prin Legea 254/2022.

Aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol în cazul obiectivelor specifice producerii de energie din resurse regenerabile va fi acordată de către directorul Direcției pentru agricultură județene, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru parcelele de teren mai mari de 1 ha. Cu titlu de noutate, Legea 254/2022 prevede că, în cazul în care decizia directorului sau avizul nu sunt emise în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, scoaterea din circuitul agricol se consideră acceptată tacit.

Este important de menționat faptul că, în conformitate cu prevederile unei alte legi care a intrat în vigoare în data de 28 iulie 2002 (respectiv, Legea nr. 262/2022 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii), proiectele de investiții care pot fi, prin derogare, ridicate pe terenuri situate în afara limitelor orașului, inclusiv proiectele în domeniul energiei regenerabile, trebuie să demareze lucrările specifice în mai puțin de 5 ani de la data la care terenul a fost scos din circuitul agricol. În caz de nerespectare a acestei cerințe, terenul va fi reintrodus, de drept, în circuitul agricol.

Impactul modificărilor Legii fondului funciar în domeniul dreptului energiei

Deși la o primă vedere, posibilitatea de utilizare a terenurilor agricole extravilane în sistem dual este benefică investitorilor în proiecte regenerabile, în condițiile în care aplicarea acestor prevederi legale este limitată în timp, și anume până la data de 31 decembrie 2026, iar o licență de exploatare are un termen de valabilitate de până la 25 de ani (în funcție de datele transmise de solicitant), concluzia este că un potențial investitor va putea beneficia de aceste prevederi pe o durată de maximum 4 ani (în care trebuie luate în calcul și termenele de obținere a documentației necesare pentru aprobarea, construirea și punerea în funcțiune a parcurilor energetice).

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL.

 

Pregătit de:

  • Cosmin Maga - Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
  • Iulian Creangă - Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alexandra Siminiceanu - Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
  • Andrei Ștefanovici - Director, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL