Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală

20 feb. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Tax Alerts

În data de 31 ianuarie 2023, în Monitorul Oficial nr. 86 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Printre cele mai importante modificări aduse Codului de procedură fiscală se regăsesc:

-       transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului din 22 martie 2021 de modificare a Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (‚Directiva DAC7’);

-       introducerea unor modificări cu privire la procedura amiabilă și a obligațiilor de raportare ale instituțiilor financiare;

 

      I. Transpunerea prevederilor Directivei DAC 7 în Codul de procedură fiscală

 

Cine are obligația să raporteze?

Prevederile Directivei DAC7 transpuse în Codul de procedură fiscală, vizează, în principal, introducerea obligațiilor de raportare pentru operatorii de platforme digitale, extinzând astfel, domeniul de aplicare al cooperării administrative în domeniul fiscal între Statele Membre.

Operatorii de platforme au obligația de a raporta către autoritățile fiscale competente anumite informații privind vânzătorii raportabili care folosesc respectivele platforme și care efectuează anumite activități relevante.

 

Care sunt activitățile relevante?

Activitățile relevante reprezintă o activitate realizată de vânzătorii raportabili în schimbul unei contraprestații, care constă în:

-       închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spatii de parcare;

-       un serviciu personal;

-       vânzarea de bunuri;

-       închirierea oricărui mijloc de transport.

 

Care sunt informațiile raportabile?

Fiecare operator de platformă trebuie să raporteze autorității competente din România informații despre sine, precum și despre vânzătorii raportabili care au realizat activități relevante, precum:

-       nume/ denumire juridică;

-       adresa principală;

-       orice NIF emis respectivului vânzător (inclusiv fiecare Stat Membru emitent) / locul nașterii dacă nu există NIF;

-       număr de TVA;

-       data nașterii / număr de înregistrare la Registrul Comerțului;

-       existența oricărui sediu permanent prin care se efectuează activități relevante in Romania sau orice alt Stat Membru;

-       date cu privire la contul financiar în care se creditează contraprestația;

-       fiecare Stat Membru în care vânzătorul raportabil are rezidență;

-       contraprestația plătită sau creditată și numărul de activități relevante;

-       orice onorarii, comisioane sau taxe percepute de operatorul de platformă;

-       adresa fiecărui bun imobil listat și numărul de zile pentru care a fost închiriat fiecare bun imobil.

 

Care este calendarul si modalitatea de raportare?

Termenul limită pentru raportare este 31 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care vânzătorul este identificat ca vânzător raportabil. Prima perioada de raportare este reprezentată de activitatea aferentă anului 2023, având ca termen de raportare 31 ianuarie 2024.

În cazul în care un vânzător nu comunică informațiile necesare după primirea a două atenționări transmise ulterior solicitării inițiale din partea operatorului de platformă care are obligația de raportare, dar nu înainte de expirarea unui termen de 60 de zile de la solicitarea inițială, operatorul de platformă care are obligația de raportare închide contul vânzătorului și nu îi permite acestuia să se înregistreze din nou pe platformă sau reține plata contraprestației către vânzător până în momentul în care vânzătorul comunică informațiile solicitate.

 

Procedură de diligență fiscală și raportare

Un operator de platformă poate alege să se înregistreze la autoritatea competentă dintr-un singur Stat Membru.

Operatorul de platformă terț care are obligația de raportare trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă din România sau din oricare alt Stat Membru în vederea respectării procedurilor de raportare.

Daca operatorul de platformă nu respectă obligația de înregistrare, sau înregistrarea sa a fost revocată, autoritatea competentă din România, împreuna cu autoritățile competente ale Statelor Membre, își coordonează acțiunile să asigure conformitatea, și în ultimă instanță, să împiedice operatorul de platformă să își desfășoare activitatea în cadrul Uniunii.

Dacă un operator de platformă nu respectă obligația de înregistrare autoritățile competente din România, solicită furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice oprirea accesului la site-ul sau aplicația operatorului de platformă până când operatorul respectiv se înregistrează în România sau într-un alt Stat Membru.

 

Sancțiuni de neconformare

Pe lângă restricțiile asupra activității comerciale desfășurate prezentate anterior, se introduc noi contravenții și sancțiuni de neconformare, atât pentru operatorii de platforme raportabili, vânzătorii raportabili și furnizorilor de rețele sau servicii electronice, stabilite între 20.000 lei – 100.000 lei.

Prevederile Directivei DAC7 transpuse în Codul de procedură fiscală, vizează, de asemenea, si introducerea de modificări cu privire schimbul de informații automat.

 

Schimb de informații la cerere sau automat. Controale comune

Se modifică prevederile referitoare la schimbul de informații la cerere, după cum urmează:

-       se introduc noi definiții in ceea ce privește termenul de Control comun si divulgarea securității datelor;

-       se prevede cerința existenței unei relevanțe previzibile în cazul schimbului de informații la cerere.

Se modifică prevederile referitoare la schimbul automat obligatoriu de informații, după cum urmează:

-       se introduc informații privind redevențele în categoria informațiilor ce se transmit prin intermediul schimbului automat între autoritățile competente.

Se stabilesc condițiile schimbului obligatoriu de informații privind deciziile fiscale anticipate cu aplicare transfrontalieră și acordurile prealabile privind prețul de transfer, precum și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații raportate de operatorii de platforme.

Se introduc prevederi referitoare la controalele comune, după cum urmează:

-       se prevede că autoritatea solicitantă poate cere autorității solicitate să desfășoare un control comun într-un mod coordonat, ce a fost convenit în prealabil. În măsură în care autoritatea din România este cea care primește solicitarea, aceasta trebuie să răspundă în termen de 60 de zile de la primirea cererii.

Sunt introduse modificări privind condițiile aplicabile cooperării administrative, după cum urmează:

-       se lărgește sfera de aplicare a informațiilor comunicate între România și alte State Membre în cadrul cooperării administrative, aceste informații putând fi utilizate pentru evaluarea, administrarea și aplicarea legislației din România referitoare la TVA și la alte impozite indirecte.

 

II. Alte modificări aduse Codului de procedură fiscală:

Procedura amiabilă

A fost modificată Procedura amiabilă în baza acordurilor sau convențiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri, după cum urmează:

Astfel, în măsura în care este prevăzută această posibilitate în convenția/acordul de evitare a dublei impuneri, un contribuabil rezident în România își poate prezenta cazul oricărei autorități din statele contractante dacă acesta consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state au ca rezultat o impozitare neconformă convenției/acordului de evitare a dublei impuneri.

Dacă convenția/acordul de evitare a dublei impuneri nu prevede această posibilitate, atunci contribuabilul se poate adresa autorităților din Romania (i.e. Agenția Națională de Administrare Fiscală) in vederea inițierii procedurii amiabile. Dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală consideră că plângerea nu poate fi admisă sau este nejustificată, atunci va notifica autoritatea celuilalt stat contractant în acest sens sau implementează un proces de consultare bilaterală.

Se prevede posibilitatea ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să realizeze procedura amiabilă și în situația în care autoritatea competentă din celălalt stat contractant îi solicită acest lucru.

 

Obligațiile de raportare ale instituțiilor financiare

Agenția Națională de Administrare Fiscală poate efectua verificări și controale cu privire la respectarea de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 și a procedurilor de conformare prevăzute în anexa I nr. 1 la Acordul FATCA, precum si monitorizarea acestora în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate.

Mai mult, s-a introdus termenul de 45 de zile în care instituțiile financiare raportoare trebuie să furnizeze Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cadrul termenului de păstrare,  informațiile si documentele solicitate

De asemenea s-au introdus și modificări ale regimului contravențiilor si sancțiunilor privind neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către instituțiile financiare raportoare a informațiilor relevante.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați  Ordonanța Guvernului nr. 16, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 31 ianuarie 2023.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de către:

Cristina Muntean – Senior Manager, Business Tax Advisory

Laura Necula – Senior Consultant, Business Tax Advisory

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova