Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

Contact local

EY Romania

27 iul. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

În data de 15 iulie a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța nr. 16 care aduce modificări majore privind abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale.

Printre prin principalele modificări aduse Codului Fiscal se regăsesc următoarele:

Impozit pe profit

Prezenta Ordonanță extinde aria de aplicabilitate pentru facilitatea privind profitul reinvestit și pentru activele utilizate în activitatea de producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare. Activele utilizate în activitatea de producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor care se va emite în termen de 120 zile de la data publicării prezentei Ordonanțe.

Impozit pe dividende

 • Se majorează cota de impozitare a dividendelor de la 5% la 8% pentru toți beneficiarii de dividende (persoane fizice si juridice, române și străine) începând cu dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2023;
 • S-au clarificat condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarul, respectiv plătitorul dividendelor astfel încât să se aplice scutirea de impozit asupra dividendelor.
 • În ceea ce privește veniturile din dividende obținute din România de către fondurile de pensii (atât persoane rezidente, cât și persoane nerezidente), s-a eliminat scutirea impozitării acestora.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Începând cu 1 ianuarie 2023, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional. În același timp se elimină cota de impozitare de 3% pentru microîntreprinderi și se păstrează o singură cota de impozitare de 1%.

Se modifică și condițiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor, după cum urmează:

 • plafonul de venituri s-a diminuat de la 1 milion EUR la 500.000 EUR;
 • s-au realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
 • existența a cel puțin unui salariat;
 • asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

S-au adus clarificări privind noile reguli pentru ieșirea din sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în timpul anului.

Totodată începând cu 1 ianuarie 2023 Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități se va abroga. Persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN HoReCa pot opta începând cu 1 ianuarie 2023 pentru plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor sau pentru plata impozitului pe profit.

De asemenea, s-a extins lista persoanelor excluse de la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor pentru următoarele persoane juridice române:

 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
 • persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

S-a eliminat opțiunea pentru microîntreprinderile care au subscris un capitalul social de cel puțin 45.000 RON și au cel puțin 2 salariați de a aplica sistemul de impozit pe profit.

De asemenea, s-a clarificat ordinea de scădere a sumelor reprezentând credit fiscal din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Reducerea de impozit conform prevederilor OUG nr. 153/2020 se aplică la suma rezultată după scăderea tuturor creditelor fiscale.

Totodată, s-au introdus clarificări referitoare la termenul de depunere a declarației informative privind sponsorizările efectuate. Astfel, termenul de depunere al acestei declarații este 25 iunie a anului următor celui în care s-au efectuat sponsorizările.

Impozit pe venit și contribuții sociale

Venituri neimpozabile

 • Indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este reglementată ca fiind un venit neimpozabil începând cu data de 19 iulie 2022.

Venituri din salarii:

Începând cu 1 ianuarie 2023, neimpozitarea prestaţiilor suplimentare primite de lucrătorii mobili (în plafonul de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice), este limitat doar la lucrătorii care efectuează activităţi mobile de transport rutier.

Tot începând cu 1 ianuarie 2023, se introduce un plafon lunar neimpozabil de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, subiectul unor anumite condiții și limite prevăzute de Ordonanță, pentru care nu se aplică impozit pe venit și contribuții sociale. Venitul vizat include (ordinea acestora, pentru exceptarea de la plata obligațiilor fiscale salariale, fiind stabilită de către angajator):

 • prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate - cu excepția celor primite de lucrătorii care efectuează activităţi mobile de transport rutier;
 • contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii;
 • cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii;
 •  contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora;
 • contribuţiile la un fond de pensii facultative;
 • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi abonamentele medicale;
 • sumele acordate angajaţilor în telemuncă pentru acoperirea cheltuielilor.

Se elimină, începând cu ianuarie 2023, scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obținute în baza contractului individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni cu persoane juridice care desfășoară activități sezoniere în domeniul HoReCa.

Au fost aduse modificări privind facilitățile fiscale aplicabile angajaților din construcții, agricultură și sectorul alimentar:

 • începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2022, scade plafonul pentru care se aplică facilitățile fiscale de la 30.000 RON la 10.000 RON;
 • începând cu 19 iulie 2022, prevederi actualizate privind determinarea cotei de 80% din cifra de afaceri;
 • începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, facilitățile fiscale se vor aplica numai pentru angajații cu contract individual de muncă.

Începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2022, contribuția de asigurări sociale, precum și cea de sănătate datorate de către persoanele fizice angajate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu pot fi sub nivelul celor aplicate la salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care acestea se datorează. Totuși, Ordonanța prevede și excepții de la această obligație. În cazul în care există totuși o astfel de obligație, angajatorul/plătitorul va suporta diferența între contribuțiile calculate la salariul realizat și cele datorate la salariul de bază minim brut pe țară.

 • Se aduc modificări cu privire la deducerile personale aplicabile veniturilor salariale.  Pe scurt, se prevăd două tipuri de deduceri personale:
  • De bază: pentru un venit lunar brut de până la 2.000 Ron peste nivelul salariului minim brut pe ţară (conform unei grile prevăzute de Ordonanță).
  • Suplimentară: 
   • 15% din salariul de bază minim brut pe ţară pentru persoanele fizice, cu vârsta de până la 26 de ani, cu venituri din salarii al căror nivel nu depășește 2.000 Ron peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară;
   • 100 Ron lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, indiferent de nivelul salariului realizat de angajat.

Venituri din activități independente:

Începând cu veniturile aferente anului 2023:

 • Se reduce plafonul pentru trecerea de la sistemul de impozitare pe baza de norme de venit la sistemul real, de la 100.000 EUR la 25.000 EUR.
 • Se introduce încă o bază de calcul, cea de 24 salarii minime brute pe ţară, pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală, dacă veniturile anuale realizate depășesc 24 salarii minime brute pe ţară (pe lângă cea existentă de 12 salarii);
 • Se modifică și baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, Astfel, contribuția se va calcula în baza a trei plafoane, în funcție de nivelul veniturilor realizate: 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, în funcție de venitul realizat (în prezent, baza o reprezintă 12 salarii).

Venituri din dividende

 • Cota de impozitare pentru veniturile din dividende realizate de persoane fizice, fie din sau din afara României, crește de la 5% la 8% începând cu dividendele distribuite de la 1 ianuarie 2023.

Venituri din transferul dreptului de proprietate

 • Începând cu 1 ianuarie 2023, se elimină plafonul neimpozabil de 450.000 RON și se impozitează după cum urmează:
 • 3% pentru construcțiile deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
 • 1%, deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Venituri din chirii:

 • Pentru veniturile din chirii realizate începând cu 1 ianuarie 2023 (altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic), impozitul se va datora la venitul brut. Astfel, se elimină cota forfetară de 40% care este în prezent dedusă la calculul venitului impozabil);
 • Se reintroduce obligația înregistrării la organul fiscal a contractelor încheiate începând cu 1 ianuarie 2023. Înregistrarea este obligatorie în termen de 30 de zile de la data încheierii acestora/ modificării acestora.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2023, se introduc trei plafoane pentru calculul contribuției obligatorii de asigurări sociale de sănătate: 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară (în prezent, baza o reprezintă 12 salarii).

Astfel, persoanele care realizează venituri care sunt subiectul acestei contribuții (e.g., cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, din alte surse, din activități independente) vor datora 10% la noile baze de calcul prevăzute, în funcție de nivelul veniturilor realizate.

Modificări privind Taxa pe Valoare Adăugată

Modificările privind TVA intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Cotele reduse de TVA

 • Livrarea băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99 este exclusă de la aplicarea cotei reduse de 9%, fiind subiect al cotei standard de TVA.
 • Livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin Ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, intra sub incidența cotei reduse de TVA de 9%, până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv.
 • Următoarele bunuri și servicii, pentru care se aplică în prezent cota redusă de TVA de 5%, au fost incluse în categoria de bunuri și servicii subiect al cotei reduse de 9%:
  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99.
 • Cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de lemne de foc se aplică până la 31 decembrie 2029 inclusiv.

Reguli specifice pentru livrarea de locuințe

 • Plafonul pentru livrările de locuințe care se încadrează în aplicarea cotei reduse de 5% (care au suprafața utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, inclusiv terenul pe care sunt construite, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice) a fost modificat astfel încât acesta nu poate depăși suma de 600.000 Ron.
 • Orice persoană fizica poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică, o singură locuință cu cota redusă de 5%.
 • Sunt aduse actualizări privind condițiile referitoare la „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% începând cu data de 1 ianuarie 2023”, inclusiv trimiteri către o procedură de organizare a acestui registru prin Ordin ANAF, emis cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Prin excepție de la prevederile noi introduse privind criteriile de aplicare a cotei reduse de 5% pentru livrarea de locuințe, au fost introduse măsuri tranzitorii pentru contractele încheiate înainte de 1 ianuarie 2023. De asemenea, aceste reguli vizează și Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5% începând cu data de 1 ianuarie 2023, si obligațiile notarilor publici.

Modificări privind accizele

Începând cu 1 august 2022 vor intra în vigoare următoarele modificări la Codul fiscal privind accizele:

 • Tutun prelucrat:
  • Se majorează acciza specifică la: țigarete (de la 459,386 Ron/1.000 țigarete până la 31 martie 2023; acciza totală se majorează la 594,97 Ron/1.000 țigarete, urmând majorări anuale succesive conform calendarului prevăzut în Anexa 1);
  • Procentajul legal utilizat la calculul accizei ad valorem aplicat asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum se diminuează la 13% în perioada 1 august 2022 - 31 martie 2023, și apoi cu un punct procentual pe an, astfel că acesta va fi de 10% începând cu 1 aprilie  în anul 2025; 
  • Se aplică excepție de la actualizarea nivelului accizelor cu creșterea prețurilor de consum în cazul tutunului fin tăiat destinat rulării în țigarete, altor tutunuri de fumat, țigărilor și țigărilor de foi, tutunului conținut în produse din tutun încălzit și lichidului care conține nicotină. Pentru aceste produse, nivelul accizelor este prevăzut de Anexa 1, și se va aplica începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an.
 • Alcool și băuturi alcoolice:
  • Se majorează acciza pentru alcool și produse alcoolice cu aproximativ 5% (de exemplu pentru bere acciza crește de la 3.77 la 3.96 Ron/Hl/1 grad Plato și pentru alcool etilic de la  3778.89 la  3968.38 Ron/hl de alcool pur).
 • Produse energetice:
  • Nivelul accizelor prevăzut in Anexa 1 , este mai mic pentru următoarele categorii de produse: benzină (cu plumb/fără plumb), motorină, păcură, GPL, gaz natural și electricitate, petrol lampant, cărbune și cocs.
  • În plus, pentru benzină și motorină se aplică o excepție adică nivelul accizelor nu se va actualiza  cu creșterea prețurilor de consum, pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023. Dacă nivelul accizelor pentru aceste produse va fi mai mic decât nivelul minim prevăzut de Directiva 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, se va aplica nivelul minim din Directivă.
 •  Produse accizabile nearmonizate
  • Se majorează accizele pentru lichid care conține nicotină (de la 0.57 Ron/ml la 0.64 Ron/ml) și  tutun conținut în produse din tutun încălzit (de la 438.8, la 594.97 Ron/kg).
  • Există o creștere anuala a accizei potrivit calendarului prevăzut în Anexa 2 pentru perioada 2023 –2026.

Impozitul pe clădiri

Începând cu 1 ianuarie 2023, pentru clădirile rezidențiale cota de impozitare va fi minimum 0.1% aplicată asupra valorii clădirii, iar pentru clădirile nerezidențiale va fi minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Prin excepție, clădirile nerezidențiale utilizate în scop agricol sunt impozitate cu o cota de 0.4% aplicată asupra valorii clădirii.

Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădiri.

De asemenea, se introduc modificări în ceea ce privește valoarea impozabilă a clădirii. Astfel, valoarea impozabila a clădirii se va stabili prin raportare la Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

În situația în care valoarea din Studiile de piața administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România este mai mica decât valoarea impozabila înregistrata la data de 31 decembrie 2022 conform reglementarilor în vigoare la acea data, cotele de minimum 0.1% (pentru clădiri rezidențiale), respectiv minimum 0.5% (pentru clădiri nerezidențiale) se vor aplica asupra valorii înregistrate la data de 31 decembrie 2022.

Totodată se elimină diferențele de impozitare în funcție de calitatea proprietarului (persoana fizică sau persoană juridică).

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 716 publicat în 15 iulie 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Alexandru Grecu – Manager Senior, Taxe directe
 • Cristina Galin - Manager Senior, Taxe indirecte
 • Daniela Neagoe - Manager Senior, Taxe indirecte
 • Crina Onuț – Manager, Taxe directe
 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru mai multe informații, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte