6 minút čítania 30 aug 2019
Kŕdeľ vtákov lietajúcich na oblohe

Ako nájsť tajnú ingredienciu, ktorá podporí rast produktivity a priláka talenty

Vitalita na pracovisku môže zvýšiť produktivitu, prilákať správne talenty a zlepšiť kvalitu. Pre budúcnosť audítorskej profesie je mimoriadne dôležitá.

Ako môžu zamestnávatelia v 24-hodinovej, zdanlivo stále aktívnej kultúre, v ktorej sa čoraz viac prelína profesionálny a súkromný život, opäť sústrediť svoju pozornosť na osobnú pohodu svojich zamestnancov?

Dôležitosť zabezpečenia osobnej pohody svojich zamestnancov zo strany zamestnávateľov narastá. Uvedomenie si významu tejto úlohy sa však musí prejaviť v hmatateľných zmenách, z ktorých zamestnanci môžu využívať výhody. Som preto presvedčený, že v tejto súvislosti by sme pri posudzovaní zdravia mali používať slovo „vitalita“, pretože zahŕňa nielen fyzický, ale aj duševný stav.

Najprv sa pozrime, čo myslíme pod pojmom vitalita a prečo je taká dôležitá. Vitalita sa definuje ako stav aktívneho udržiavania osobnej pohody, energie a entuziazmu. Jej ochrana sa v súčasnosti stáva čoraz ťažšou, keď zvážime požiadavky a tempo moderného pracovného života.

V dnešnom čoraz viac prepojenom digitálnom svete nechávame naše telefóny takmer stále zapnuté, emaily prichádzajú 24 hodín denne a často nás rozptyľujú sociálne médiá. Je ťažké udržať si nadhľad a oddýchnuť si od tohto nikdy sa nekončiaceho tlaku. Nemôžeme podceňovať silu spánku a schopnosti vypnúť, aby sme mohli čeliť týmto tlakom, chrániť svoju osobnú pohodu a predchádzať symptómom vyhorenia.

V dnešnom čoraz viac prepojenom digitálnom svete nechávame naše telefóny takmer stále zapnuté, emaily prichádzajú 24 hodín denne a často nás rozptyľujú sociálne médiá.

Nie je prehnané konštatovať, že bez energie a zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom nebudeme schopní vykonávať svoju prácu a jednotlivé úlohy najlepším možným spôsobom. Možno to znie ako samozrejmosť, no je dôležité, aby sme to sebe a ľuďom okolo nás často pripomínali.

Obchodné dôvody

Obchodný dôvod na udržiavanie si zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom sa dá ľahko a jednoducho zdôvodniť. Vitalita je kľúčová z hľadiska zabezpečenia produktivity a poskytovania výnimočných služieb klientom. Jej vplyv sa môže výrazne prejaviť aj v týchto oblastiach: kvalita vykonanej práce, predĺženie a podpora kariéry, prilákanie nových talentov.

Produktivita ide ruka v ruke s kvalitou práce a oba tieto ukazovatele preukázateľne rastú, ak sú zamestnanci zdraví a sústredení. Existuje aj silná korelácia medzi kvalitou práce a dostatočne oddýchnutým pracovníkom. Napríklad audit je profesia, v ktorej je potrebné zameriavať sa na detaily a získavanie nových poznatkov a v ktorej mnohé rozhodnutia závisia od úsudku jednotlivca.

V každej profesii sa môže stať, že zamestnanec s deficitom spánku, ktorý pracoval dlhé hodiny, nevybaví primerane telefonát, pričom dané rozhodnutia môžu byť z obchodného hľadiska kritické. Obdobne môže vyvolať značné znepokojenie riziko vyhorenia, čo znamená, že dĺžka kariéry sa môže skrátiť a jednotlivcov môže odradiť vykonávanie určitých profesií.

V spoločnosti EY robíme všetko pre to, aby bol pojem vitalita zakotvený v štruktúrach našich tímov a aby bol neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry, a zároveň následne zabezpečujeme, aby sa výsledky tejto našej snahy primerane premietli do našich aktivít na globálnych trhoch. Organizácia EY sa nachádza niekde uprostred cesty, a hoci neobjavila žiadne zázračné riešenie, podnikla uvážené kroky zamerané na podporu vitality.

Sú to tieto kroky:

  • Vytvorenie rámca vitality, ktorý zahŕňa celý rad faktorov potrebných na riadenie zmien a napĺňanie očakávaní zamestnancov EY, aby sa zabezpečila rovnováha medzi ich pracovným a súkromným životom
  • Uplatňovanie neurovedeckého prístupu s cieľom pochopiť, ako a kedy mozog pracuje najúčinnejšie a čo môžeme robiť, aby sme dosiahli malé, no výrazné zmeny
  • Meniť každodennú rutinu vďaka pravidelným diskusiám v rámci pracovného tímu zmena každodennej praxe členov tímov pracujúcich na zákazkách na základe diskusií

Profesia audítora sa rýchlo mení a vyvíja a súčasne poskytuje jedinečnú príležitosť, aby sa zabezpečilo, že vitalita sa stane súčasťou nových spôsobov práce.

Audítori: rovnaký meter neplatí na všetkých

Bežnou mylnou predstavou je, že všetci audítori majú rovnaké potreby. Na všetkých však neplatí rovnaký meter.

V rámci globálnej organizácie EY, uplatňujúcej jeden široký rámec na celom svete, sa ku každej lokalite pristupuje citlivo a s prihliadnutím na kultúrne rozdiely, čím sa sleduje vytvorenie správneho prístupu. Napríklad v Spojenom kráľovstve a Austrálii sa podarilo úspešne implementovať stratégiu, ktorej cieľom bolo podnietiť zamestnancov starať sa o svoju vitalitu a ktorá im v konečnom dôsledku priniesla ďalšie možnosti: mať pružný pracovný čas a pracovať na diaľku.

V spoločnosti EY sa domnievame, že nie je dôležité, kde, kedy a ako sa podarí prácu vykonať, no súčasne si zachovávame jasnú orientáciu na výsledky, ktoré chceme spoločne dosiahnuť. Je to jeden zo spôsobov, ako môžeme pružne a pohotovo reagovať na rozmanité potreby našich zamestnancov a všetkých zainteresovaných strán.

Dôležitosť flexibilných pracovných podmienok

Pre zamestnancov je veľkým prínosom, keď vedia, že firma plne podporuje využívanie pružného pracovného času, aby im tak každý deň pomáhala dosahovať najlepšie výsledky v pracovnom i súkromnom živote. Flexibilný pracovný čas umožní zamestnancom zosúladiť požiadavky zo strany rodiny tak, aby mohli deti zaviesť alebo vyzdvihnúť zo školy, alebo byť doma v čase večere, či byť účastníkom na olympijských hrách (čo bolo zážitkom pre oveľa viac zamestnancov EY, ako si možno myslíte), alebo sa dobrovoľne prihlásiť na miestne komunitné projekty.

Možnosť pracovať z domu nie je atraktívna napríklad pre ľudí žijúcich v Hongkongu vzhľadom na obmedzené obytné priestory. Je preto dôležité uplatňovať politiku zohľadňujúcu odlišné kultúrne a lokálne faktory, ktoré podporujú vitalitu zamestnancov. Ako ďalší príklad možno uviesť Japonsko, kde sa momentálne testuje pilotný projekt, v rámci ktorého je zakázané odosielanie emailov po 22. hodine miestneho času, aby sa tak zaručil oddych pre ľudí v kultúre, ktorá je známa svojím dlhým pracovným časom.

Je nevyhnutné, aby si spoločnosti uvedomili, že na meniace sa očakávania je potreba správne reagovať. Tímy v EY preto v súčasnosti riešia výzvy súvisiace s podporou a uľahčovaním pracovných možností s pružným pracovným časom a na diaľku v kultúre, ktorá v minulosti vyžadovala, aby pracovníci pracovali z kancelárie. Ich riešenie spočíva v tom, že svojim partnerom ešte viac približujú aktuálne potreby pracovnej sily. Vďaka tomu zamestnanci nadobúdajú presvedčenie, že ich zamestnávateľ podporuje všetky typy flexibility a neboja sa požiadať o poskytnutie týchto možností. To si však vyžaduje prijať záväzok budovať kultúru, v ktorej sa neočakáva, že zamestnanci zostanú vo firme tak dlho ako jej vedenie.

Nadmerné používanie digitálnych zariadení

Dnešná kultúra sa však môže vybrať nesprávnym smerom, ktorý povedie k nadmernej spotrebe a používaniu digitálnych zariadení. Ľudia bojujú so strachom, že im niečo ujde, ak nebudú na sociálnych médiách. Hranice medzi súkromným a pracovným životom sa môžu v 24-hodinovej pracovnej kultúre veľmi ľahko začať strácať. Na vyriešenie tohto problému spoločnosť EY prijala opatrenia, aby zamestnanci pochopili výhody osobnej pohody z hľadiska duševného aj fyzického zdravia.

Z celého územia Spojených štátov sa zišiel tím odborníkov v oblasti auditu, aby komplexne preskúmal, ako tímy EY môžu zlepšovať programy, budovať zručnosti zamerané na nájdenie správnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a identifikovať nástroje, ktoré sa dajú použiť na udržanie osobnej pohody. Profesia audítora sa rýchlo mení a vyvíja a súčasne poskytuje jedinečnú príležitosť, aby sa zabezpečilo, že vitalita sa stane súčasťou nových spôsobov práce. Je dôležité, aby ľudia mali pocit, že sa môžu na istý čas od svojich pracovných povinností odpútať, vypnúť a nabrať nové sily, a spoločnosť EY to rešpektuje a svojich zamestnancov pri plnení tejto potreby plne podporuje.

Vitalita je kľúčová na zabezpečenie budúcnosti audítorskej profesie. Je veľmi dôležité, aby sme vytvárali prostredie a budovali kultúru, ktorá podporuje vitalitu a posilňuje postavenie audítora v budúcnosti. Nesmieme však strácať čas – je nevyhnutné, aby sme si všetci stanovili za svoju prioritu diskusiu o tejto téme a spoločne sa snažili presadiť zmenu.

Tento článok už publikovala Accountancy Age.

Zhrnutie

Vitalita na pracovisku môže zvýšiť produktivitu, prilákať správne talenty a zlepšiť kvalitu. Bez energie a zdravej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zamestnanci nebudú schopní vykonávať svoju prácu a jednotlivé úlohy najlepším možným spôsobom. Vitalita je kľúčová na zabezpečenie budúcnosti audítorskej profesie a je preto veľmi dôležité, aby sme vytvárali prostredie a budovali kultúru, ktorá podporuje vitalitu a posilňuje postavenie audítora v budúcnosti.

O tomto článku