Hodnotiace kritériá

Nezávislá porota hodnotí jednotlivých uchádzačov podľa nasledujúcich medzinárodných kritérií:

Podnikateľský duch

 • vyhľadáva príležitosti na inovácie, a tým prispieva k budovaniu lepšie fungujúcej spoločnosti
 • riskuje, aby uskutočnil svoju víziu
 • pri prekonávaní prekážok preukazuje odvahu, vytrvalosť a odolnosť

Rast

 • zvyšuje svoj podiel na trhu a expanduje na nové trhy
 • dosahuje výborné finančné výsledky
 • investuje do získavania, rozvoja a udržania talentov
 • buduje kultúru inovácií založenú na nových technológiách a prístupoch

Spoločenský prínos

 • plní inšpiratívne poslanie alebo víziu
 • presadzuje stratégie pre budúce udržateľné podnikanie
 • vytvára a dlhodobo chráni hodnotu pre širokú skupinu zainteresovaných strán a ekosystémov (vrátane napr. spotrebiteľov, zamestnancov, dodávateľov, štátnej správy, širších spoločenstiev, investorov a akcionárov)

Dosah

 • má pozitívny vplyv na svojich zákazníkov
 • začleňuje do svojej stratégie udržateľné postupy týkajúce sa oblasti ESG (t. j. otázok životného prostredia sociálnych hodnôt a riadenia spoločnosti), dôsledne dodržiava stanovené záväzky a plány
 • zameriava sa na diverzitu a inklúziu na všetkých úrovniach