5 min. čítania 2. októbra 2019
Traja podnikatelia pracujúci v kancelárii

Ako majú banky využívať údaje a technológie, aby pomohli rásť malým a stredným podnikom

5 min. čítania 2. októbra 2019

Banky musia čoraz viac svojej pozornosti venovať potrebám segmentu MSP. To zahŕňa poskytovanie podpory, kapitálu a inovatívnych riešení, ktoré malým podnikom umožnia ďalej rásť.

Malé a stredné podniky (MSP) sú hybnou silou značnej časti svetovej ekonomiky. Sú zdrojom inovácií, rozvoja a pracovných miest. A keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, vždy myslíme na ľudí, ktorých všetci poznáme — jednotlivcov, ktorí pracujú samostatne alebo v rozrastajúcich sa firmách či ako súčasť platforiem, ktorých cieľom je vytvárať ekonomický blahobyt. Hoci neexistuje jednotná definícia, MSP sa zvyčajne definujú ako podniky, ktoré majú od 10 do 2 000 zamestnancov a generujú ročné príjmy od 1 mil. USD do 500 mil. USD. Tvoria veľkú, rôznorodú skupinu — celosvetovo aj v rámci jednotlivých priemyselných odvetví.  Mnohé z týchto podnikov však počas svojej existencie zápasia s bežnými problémami – od prístupu k pracovnému kapitálu a talentom až po odborné poznatky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie rastu.

Banky pri poskytovaní služieb malým a stredným podnikom čelia silnej konkurencii zo strany veľkých technologických a FinTech spoločností. Podľa prieskumu spoločnosti EY s názvom EY 2019 Global Fintech Adoption Index využilo za posledných šesť mesiacov služby poskytované FinTech spoločnosťami 25 % malých a stredných podnikov na celom svete vo všetkých týchto štyroch oblastiach: bankovníctvo a platby, finančné riadenie, financovanie a poistenie.

FinTech a veľké technologické spoločnosti nastavujú latku vyššie pre všetkých poskytovateľov. Malým a stredným podnikom poskytujú inovatívne riešenia a kvalitnejšie používateľské skúsenosti, pokiaľ ide o základné finančné služby (napr. služby v oblasti zákazníckych platieb, kurzového zaistenia a riadenia peňažných tokov). Uplatňujú trendy v oblasti otvoreného bankovníctva, ktoré finančných poskytovateľov podnecujú, aby využívali otvorené aplikačné programové rozhrania (API). Vďaka tomu tak FinTech spoločnosti pre MSP urýchlili a zdokonalili procesy v oblasti tzv. onboardingu zákazníkov a úverového rozhodovania.

Aby si banky udržali dominantné postavenie, je nevyhnutné, aby čoraz viac pozornosti venovali segmentu MSP.

Aby si banky udržali dominantné postavenie, je nevyhnutné, aby čoraz viac pozornosti venovali segmentu MSP. To znamená, že musia využívať technológie, aby lepšie porozumeli potrebám a kontextu malého a stredného podnikania, čo následne bankám umožní, aby svojim klientom poskytovali kvalitnejšie služby. V súčasnosti banky reagujú na inovačné výzvy troma spôsobmi: otváraním neobánk, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie služieb MSP, nadväzovaním partnerstiev s FinTech a veľkými technologickými spoločnosťami a budovaním svojho vlastného vnútropodnikového technologického centra.

Tento vývoj sa udial po tom, ako sa upustilo od tradičného prístupu, ktorý sa orientoval na výrobky, a začal sa uplatňovať prístup zameraný na partnerstvo s cieľom pomôcť MSP dosahovať úspechy. Prvým hlavným krokom bolo začleniť dodatočné služby (napr. vo forme účtovného softvéru a softvéru na riadenie ľudských zdrojov) do svojej ponuky kľúčových hodnôt – ako súčasť klientskych mesačných poplatkov.

Vzhľadom na rozmanité potreby a príležitosti a zároveň rastúcu konkurenciu zo strany FinTech spoločností by banky mali konať rýchlo, ak si chcú udržať súčasnú klientelu MSP a prilákať nových klientov z radov MSP.

Je samozrejmé, že s rastúcou konkurenciou banky musia zabezpečiť, aby ich poskytovanie financií bolo účinné a efektívne. MSP v prvom rade potrebujú prístup k pracovnému kapitálu. Financovanie všetkých ich aktivít môže byť časovo náročná úloha. Podľa Allianzu sa na rozvinutých trhoch rozdiel medzi požadovaným kapitálom MSP a skutočne získanou sumou rovná približne 3 % HDP. Na rozvíjajúcich sa trhoch je podľa International Finance Corporation (IFC) tento rozdiel až 18 % HDP, čo predstavuje nedostatok finančných prostriedkov na úrovni 4,8 bilióna USD. Splnenie tejto potreby by mohlo viesť k významným potenciálnym výnosom – a to až vo výške 25 miliárd USD do roku 2024 v rámci 12 krajín v troch regiónoch, ktoré EY vo svojom prieskume analyzovala.

Okrem toho banky musia malým a stredným podnikom ponúkať pozitívne používateľské skúsenosti a sústavne sa zameriavať na napĺňanie ich potrieb — počínajúc rýchlym, digitalizovaným online procesom onboardingu zákazníkov až po využívanie nových technológií, ktoré im umožnia účinnejšie realizovať previerky typu „know-your-customer“ (KYC) a „anti-money-laundering“ (AML). Banky môžu ťažiť aj z nástrojov, ktoré umožňujú účinné a automatizované rozhodovanie o úveroch už v počiatočných kľúčových fázach životného cyklu MSP. Následne si banky môžu tieto informácie vymieňať s MSP, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť potrieb týchto podnikov v oblasti pracovného kapitálu a podnikovej výkonnosti, čo by im zase malo umožniť prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia.

Využívaním existujúcich a nových zdrojov údajov môžu banky poskytovať služby založené na technológiách, napr. elektronické platobné platformy typu všetko v jednom, ktoré obchodníkom umožňujú používať jedno zariadenie na akceptovanie platieb kreditnými kartami, elektronickými šekmi a kódmi s rýchlou reakciou (QR). Vďaka týmto typom riešení môžu MSP digitalizovať faktúry, urýchliť platby a cyklus prepočtu hotovosti, ako aj automaticky spárovať jednotlivé objednávky či faktúry s platbami.

Pri poskytovaní služieb svojim klientom môžu banky využívať umelú inteligenciu (UI), ktorá zabezpečuje nepretržitú asistenciu pomocou virtuálnych manažérov vzťahov a chatbotov, a pomáhať tak svojim manažérom vzťahov s klientmi lepšie porozumieť a reagovať na potreby konkrétneho podnikania. Takéto rozšírenie ponuky služieb by MSP mohli poskytovať aj obchodní poradcovia špecializujúci sa na riešenia založené na UI.

Ak chcú banky na tomto trhu uspieť a získať dlhodobú lojalitu svojej klientely, musia vypracovať jasnú ponuku hodnôt a stratégiu, ktorá klientov z radov MSP presvedčí o prínosoch vzájomného partnerstva, a zároveň im musia byť schopné ponúkať širokú škálu riešení na riadenie, kontrolu a rozvoj ich podnikov, vrátane:

  • Asistencie pri prepojení MSP s existujúcim ekosystémom zahŕňajúcim dodávateľov, distribútorov a ďalšie MSP
  • Využívania svojich odborných znalostí o jednotlivých priemyselných odvetviach, kanáloch a regiónoch, aby MSP ponúkali príležitosti na rast aj nové poznatky
  • Podpory obchodnej produktivity poskytovaním riešení v oblastiach, ako sú napríklad riadenie peňažných tokov, ľudské zdroje, ľudský potenciál a dane; a vzdelávania o dodržiavaní regulačných požiadaviek na účely ochrany ich podnikania.

Tým, že banky posilnia tradičné vzťahové bankovníctvo najnovšími pokrokmi v oblasti technológií a správy údajov, môžu klientom z radov MSP účinnejšie ponúkať podporu a kapitál, ktoré sú pre tieto podniky nevyhnutné na ich ďalší rast a dosahovanie vyššej miery prežitia. To poskytuje lepšie možnosti rastu najmä malým podnikom a zároveň zaručuje, že popritom sa bude dariť aj ich bankám.

Čím menej starostí budú mať malé a stredné podniky s financovaním a finančnými prostriedkami, tým viac času a energie budú môcť venovať prevádzke a rozvoju svojho podnikania. A takáto správa by bola dobrá pre nás všetkých.

Zhrnutie

Banky majú príležitosť poskytovať malým a stredným podnikom (MSP) služby využívajúce technológie a zároveň kvalitnejšie používateľské skúsenosti. To zaručí, že MSP budú môcť venovať viac času a energie riadeniu svojich podnikov.

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)