Ako môžete zmeniť svoju budúcnosť, skôr než ona zmení vás?

3 min. čítania 15. apríla 2019
Related topics Stratégie a transakcie

Ukázať zdroje

  • Globálny barometer dôvery v kapitál - vydanie 20 (pdf)

Reshape. Reimagine. Reinvent. Ako by vaša M & A Stratégia mala zabezpečiť rast na zajtra a po ňom.

Spoločnosť EYspustila svoj prvý  Barometer investičnej dôvery pred desiatimi rokmi krátko po vypuknutí celosvetovej finančnej krízy. Výsledky prieskumu v tom čase odrážali veľkú neistotu, ktorá panovala na trhoch. V súčasnosti opäť prechádzame obdobím neistoty. Hoci jej miera nie je taká veľká, ako sme zažili pred desiatimi rokmi, za negatívnymi titulkami a špekuláciami o hospodárskom útlme nemusíme chodiť ďaleko alebo ich dlho hľadať.

Najväčší rozdiel medzi vtedajšou a súčasnou situáciou však spočíva v tom, ako generálni riaditelia a ostatní vrcholoví manažéri vnímajú neistotu. Kým pred desiatimi rokmi ich paralyzovala, v súčasnosti ich motivuje. Dnes sa šéfovia zameriavajú na proaktívne riadenie rizík a snažia sa využívať príležitosti, ktoré im súčasné disruptívne trendy prinášajú.

To je dôvod, prečo sú v súčasnosti vrcholoví manažéri korporácií z celého sveta vo svojich výhľadoch oveľa optimistickejší ako mnohí ekonomickí a obchodní komentátori. Zameriavajú sa na zvyšovanie odolnosti činnosti svojej spoločnosti a súčasne upevňujú základy budúceho rastu, a to troma kľúčovými spôsobmi.

  • Reshape - pretvárajú výsledky, tzn. presadzujú finančnú disciplínu a súčasne revidujú portfóliá s cieľom optimalizovať strategickú, prevádzkovú a komerčnú výkonnosť, aby tak zabezpečili rast, ktorý odolá budúcim zmenám;
  • Reimagine - prehodnocujú ekosystémy svojho podniku, tzn. skúmajú inovatívnejšie obchodné modely a nadväzujú nové formy spolupráce s cieľom získať prístup na nové trhy a nových zákazníkov;
  • Reinvent - transformujú budúcnosť svojho podniku, tzn. berú si ponaučenie z minulosti a zároveň predvídajú budúcnosť v dnešnom digitalizovanom, veľmi rýchlo sa meniacom svete.

Podľa väčšiny respondentov nášho aktuálneho prieskumu najrýchlejšia cesta, ako túto transformáciu dosiahnuť, je práve pomocou fúzií a akvizícií. Nášmu barometru, ktorý sa za posledné desaťročie po globálnej finančnej kríze osvedčil ako spoľahlivý sprievodca trhom fúzií a akvizícií, sa darí správne predpovedať smerovanie sentimentu trhu a zdôrazňovať kľúčové faktory ovplyvňujúce transakcie. Počas najbližších 12 mesiacov plánuje uzatvoriť nejakú transakciu rekordný počet výkonných pracovníkov a výhľad pre transakčnú aktivitu je bez ohľadu na nepredvídané udalosti pozitívny. Tí výkonní pracovníci, ktorým sa podarí správne vyvážiť riziká a výhody plynúce z fúzií a akvizícií, budú mať najlepšie predpoklady pretransformovať svoje spoločnosti s prísľubom lepšieho zajtrajška.

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje konzistentná presnosť Barometer predpovedala globálnej M & aktivitou.

Desať kľúčových otázok, ktorým by výkonní pracovníci podnikov mali venovať pozornosť, ak chcú účinnejšie riadiť fúzie a akvizície v súčasnej, transakčne orientovanej trhovej ekonomike

11Dokážete reštrukturalizovať svoje portfólio rýchlejšie, než je tempo zmien, ktoré pozorujete vo svojom priemyselnom odvetví?

Výkonní pracovníci by mali vymedziť vzťah medzi ekosystémom svojho podniku a neustále sa vyvíjajúcim priemyselným prostredím, aby tak svojmu podniku zabezpečili lepšie postavenie vzhľadom na nové príležitosti rastu.

2Sú chýbajúce prepojenia vo vašich údajoch vaším vlastným zlyhaním?

Pri analýze príležitostí plynúcich z potenciálnych rastových trhov by spoločnosti mali používať svoje vlastné interné údaje spolu s primeranou škálou diferencovaných externých informácií a nie sa riadiť správami o ekonomickej činnosti.

3Clá, obchodovanie či pokračovanie v činnosti ako doteraz?

Hoci by výkonní pracovníci mali brať do úvahy meniace sa modely obchodovania, nemali by pripustiť, aby výrazne zmenili strategickú orientáciu.

4 Potrebujete sa pozrieť iným smerom, aby ste videli jasnejšie?

Vedúci pracovníci by sa na svoju spoločnosť mali pozerať zvnútra aj zvonka, aby pochopili, ako ju vnímajú investori a iní.

5 Rozvinuté alebo rozvíjajúce sa trhy, či váš vlastný jedinečný trh?

Vďaka technológiám, ktoré čoraz viac umožňujú poskytovať služby šité na mieru, by vedúci pracovníci mali zabezpečiť, aby podnik disponoval prostriedkami, pomocou ktorých prilákajú a udržia si čo najväčší počet zákazníkov.

6Zníži automatizácia tlak na marže?

S rastúcimi cenami vstupov by výkonní pracovníci mali urýchľovať prechod svojho podniku na automatizáciu s cieľom znížiť náklady a zachovať mieru rastu zisku.

7Vytvárate si sami vlastnú pascu likvidity?

Vedúci pracovníci by mali spochybňovať status quo a neustále preverovať procesy týkajúce sa finančných prostriedkov a pracovného kapitálu ich podniku vykonávaním stresových testov, aby maximalizovali likviditu a uvoľňovali kapitál na reinvestovanie.

8Máte informácie o nejakých ďalších dôležitých zmenách, ktoré sa udejú vo vašom priemyselnom odvetví?

Keďže tradičné sektory podliehajú neustálym zmenám, výkonní pracovníci by mali vytvárať primerané informačné a spravodajské zdroje s cieľom nepretržite monitorovať vstup nových konkurentov či nástup nových technológií, ktoré by mohli ohroziť ich obchodné modely.

9Ako dokážete preklenúť medzeru?

Nové obchodné modely a technológie nemožno vždy komplexne vyhodnotiť pomocou tradičných oceňovacích modelov, preto by výkonní pracovníci mali uplatňovať pokročilejšie techniky modelovania, z ktorých vyplynie širší okruh scenárov uplatniteľných pri kľúčových vstupných predpokladoch.

10Dokážete informovať o sociálnych hodnotách, ktoré váš podnik vytvára?

Keďže spoločenské problémy predstavujú pre podniky zvýšené riziko, výkonní pracovníci by mali byť schopní presvedčivo informovať o tom, ako ich cieľ prekračuje rámec obyčajného generovania ziskov a akú úlohu pri napĺňaní tohto cieľa zohrávajú fúzie a akvizície.

Priamo do vašej doručenej pošty

Zostaňte v obraze s naším newsletterom Výber editora. 

Prihlásiť sa na odber

Reshape. Reimagine. Reinvent.

Informácie o raste spoločnosti EY vám môžu pomôcť naplno využiť váš potenciál a rýchlejšie realizovať vaše ambície.

Objavte viac

Zhrnutie

Cieľom Barometra investičnej dôvery spoločnost EY Global Capital Confidence Barometer (pdf) je posúdiť dôveru spoločností v ďalší ekonomický vývoj a identifikovať trendy a postupy, ktoré vedenie týchto spoločností uplatňuje pri riadení svojho kapitálu.

O tomto článku

Related topics Stratégie a transakcie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)