5 min. čítania 27. apríla 2020
Single plan grow soil pot

Ako sa môžete inteligentne pripraviť natransformáciu na SAP S/4HANA®

5 min. čítania 27. apríla 2020

Inteligentná automatizácia a strojové učenie môžu podnikom pomôcť od základu zmeniť ich pohľad na výdavky spojené s transformáciou na softvér S/4HANA od spoločnosti SAP.

Kým nové možnosti softvéru SAP S/4HANA® prinášajú spoločnostiam rôzne benefity plynúce z transformácie (od zjednodušenia návrhu ERP systému a procesov po mnohé inovačné príležitosti, ktoré umožňuje portfólio inovatívnych technológií ako napríklad SAP® Leonardo), spoločnosti sa na tento dôležitý míľnik zatiaľ pripravujú.

Spoločnosti môžu implementovať SAP S/4HANA omnoho rýchlejšie, účinnejšie a s menším rizikom, ako si väčšina z nich uvedomuje, ak sú ochotné prehodnotiť svoj prístup k procesu transformácie.

Zmenou spôsobu plánovania a realizácie migrácie, môžu odborníci prijímajúci rozhodnutia vytvoriť jasný obchodný prípad, ktorý umožní rýchlejšie napredovanie, zvýšenie hodnoty a zlepšenie spokojnosti s transformáciou.

Ako môžu spoločnosti transformovať svoje ERP systémy

1.  Proces stratifikujte: prijímajte, prispôsobujte a inovujte

Pri tradičnej transformácii ERP systémov sa každý proces konvertuje uplatňovaním jednotných metód, pričom sa vynaložia porovnateľné náklady a zdroje.  Nie všetky procesy sú však rovnako významné v kontexte inovácií a príležitostí, či rovnako dôležité vzhľadom na stratégiu spoločnosti. Prostredníctvom nástrojov na získavanie a analyzovanie údajov dokážu spoločnosti získať podrobné informácie o tom, ako v súčasnom prostredí SAP existujúce procesy fungujú a používatelia pracujú. To eliminuje potrebu vykonávať namáhavé činnosti pri získavaní aktuálnych informácií o prebiehajúcich procesoch a umožňuje pochopiť akútne problémy koncových používateľov. 

Vďaka poznatkom o tom, čo funguje dobre a čo nie, sú spoločnosti schopné svoj prístup stratifikovať. Niektoré procesy môžu do nového prostredia SAP implementovať len tak, ako sú, niektoré procesy môžu prispôsobiť, aby v rámci softvéru S/4HANA fungovali inak, a popritom inovovať v oblastiach, ktoré majú transformačný potenciál.

Úplnú migráciu na softvér S/4HANA možno pri procesoch, ktoré sa prijímajú alebo prispôsobujú, výrazne zjednodušiť a urýchliť prostredníctvom inteligentnej automatizácie a strojového učenia. Tým sa uvoľnia zdroje či prostriedky a spoločnosť sa bude môcť zamerať na inovácie, ktoré vyťažia z možností novej platformy maximum. 

Spoločnosť sa napríklad môže rozhodnúť používať inteligentnú automatizáciu, aby zaviedla riadenie zásob v stave „tak ako sú“, a svoje zdroje presunúť na návrh účtovnej osnovy s cieľom využiť možnosti, ktoré ponúka transformatívna hlavná účtovná kniha softvéru S/4HANA – ide o inováciu, ktorej riešenie by sa mohlo s použitím tradičného migračného prístupu javiť ako príliš náročné.

2.   Maximalizujte výkon SAP

Väčšinu práce na rozsiahlej migrácii v prostredí SAP možno v súčasnosti zautomatizovať, čo významne zvyšuje výkonnosť SAP a návratnosť investícií. Automatizácia zvyšuje efektivitu, ktorá znižuje interné a externé projektové náklady.  Okrem toho zrýchľuje plnenie harmonogramu projektu, čo môže výrazne urýchliť dosiahnutie plánovaných míľnikov.

Používanie RPA (Robotic Process Automation) znižuje riziko zlyhania ľudského faktora a zvyšuje kvalitu projektov, vďaka čomu spoločnosti môžu sústrediť zdroje na transformačné procesy a zároveň racionalizovať a dolaďovať vstupné a výstupné funkcie.  Navyše zmenou operačného modelu, do ktorého sa zahrnú automatizované úlohy, môžu spoločnosti získať z dlhodobého hľadiska nezanedbateľné úspory. 

3. Umožnite kontinuálnu automatizáciu

Dátové analýzy a automatizácia nie sú nástrojmi, ktoré možno využiť len pri migrácii na S/4HANA. Po nasadení S/4HANA do produkčného prostredia ich možno využiť aj na priebežnú automatizáciu a monitorovanie denných úloh. V súčasnej dobe spoločnosti potrebujú komplexný a nepretržitý prehľad o tom, ako ich procesy fungujú a zamestnanci pracujú.

Adaptívne používateľské rozhranie (tzv. on-demand dashboard) zostavené z dátových analýz príslušných procesov a používateľov umožní vlastníkovi procesov monitorovať, či všetky procesy v produkčnom prostredí prebiehajú tak, ako boli navrhnuté. Je to zároveň nástroj, ktorý zabezpečuje dlhodobú efektívnosť procesov a udržiava dobrý stav celého prostredia SAP.

Podobne možno aj programy automatickej robotizácie procesov z migrácie opätovne použiť v novom produkčnom prostredí SAP na nákladovo účinné spracovanie transakcií. Automatizácia umožňuje realizovať procesy tým istým spôsobom, ako sa realizovali v testovacom prostredí, čo znižuje riziko a zlepšuje štandardizáciu.

Štyri spôsoby, ako môžu spoločnosti využívať softvér S/4HANA od spoločnosti SAP vo svoj prospech:

Vďaka prístupu, v rámci ktorého sa využívajú nástroje ako získavanie údajov, dátové analýzy, inteligentná automatizácia a strojové učenie, ktoré dokážu od základu zmeniť pohľad na výdavky spojené s migráciou na S/4HANA.

Spoločnosti budú schopné:

1. Urýchliť migráciu

Použitie nástrojov ako získavanie údajov, dátové analýzy, inteligentná automatizácia a strojové učenie znižuje typický čas migrácie S/4HANA minimálne o polovicu.

2. Urýchliť návratnosť investícií

Zdroje sa alokujú účinnejšie počas podstatne kratšieho migračného času, čo umožní diferenciáciu výdavkov na oblasti, ktoré prinesú najvyššiu hodnotu.

3. Znížiť riziko

Komplexnosť automatizovaného testovania, ktoré nemá žiadne rušivé vplyvy, môže výrazne znížiť riziká spájané s migráciou. Ak sa pri testovaní využije robotika, možno ju podľa potreby škálovať. .Testovanie môže prebiehať nepretržite bez akéhokoľvek rušivého vplyvu na obchodnú činnosť. Kým budú nástroje automaticky extrahovať a organizovať údaje a RPA realizovať všetky transakcie, zamestnanci sa budú môcť sústrediť na identifikovanie hlavných príčin zistených nedostatkov.

4. Poskytnite lepší zážitok

Tým, že spoločnosti urýchlia migráciu a uvoľnia zdroje, ktoré im umožnia sústrediť sa na oblasti s najvyššou prioritou a hodnotou, získajú istotu, že ich prechod zo systému SAP ECC na S/4HANA bude predvídateľnejší, že nad ním budú mať väčšiu kontrolu a že ho dokážu lepšie riadiť.

Softvér S/4HANA od spoločnosti SAP ponúka jedinečnú príležitosť, ktorá podporí podnikové inovácie.

Softvér S/4HANA od spoločnosti SAP ponúka jedinečnú príležitosť. Po úspešnom dokončení transformácie na SAP S/4HANA budú spoločnosti pripravené na realizáciu ďalších inovácií, dosahovanie lepšieho výkonu a získajú konkurenčnú výhodu. Po úspešnom dokončení transformácie na SAP S/4HANA budú spoločnosti pripravené na realizáciu ďalších inovácií, dosahovanie lepšieho výkonu a získajú konkurenčnú výhodu.  

Zhrnutie

Spoločnosti sa môžu dosiahnuť prechod na SAP S/4HANA omnoho rýchlejšie, účinnejšie a s menším rizikom, ak prehodnotia svoj prístup k end-to-end migračnému procesu.  Inteligentnou transformáciou ­, ktorá využíva nástroje ako získavanie údajov, dátové analýzy, automatizáciu a strojové učenie, možno vytvoriť obchodný prípad pre migráciu na S/4HANA a zároveň pre rozsiahlejšiu digitálnu transformáciu podniku.

O tomto článku

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)