7 min. čítania 18. októbra 2021
Letecký pohľad na cyklistu

Aké výsledky prinieslo porovnanie poskytovateľov ESG údajov?

7 min. čítania 18. októbra 2021

Údaje sú pre investovanie do ESG absolútne kľúčové, no spoločnosti poskytujúce finančné služby potrebujú viac transparentnosti, aby sa vedeli vydať správnym smerom.

V skratke
 • Výber najvhodnejších a najužitočnejších dodávateľov údajov o ESG aspektoch (t. j. aspektoch týkajúcich sa ochrany životného prostredia, sociálnych hodnôt a správy a riadenia spoločnosti) sa začína uvedomením si svojich dátových potrieb. 
 • V EY sme uskutočnili analýzu viac než stovky poskytovateľov ESG údajov a nimi ponúkaných služieb. Zistili sme, že ich podpora kľúčových ESG aspektov je rôzna.
 • Firmy poskytujúce finančné služby môžu vytvoriť väčšiu hodnotu z externých ESG údajov vďaka strategickej dátovej cestovnej mape, v ktorej sa stanovia úrovne od získavania údajov po ich posúdenie a integráciu.

P
okiaľ ide o údaje, koncept garbage in – garbage out (pozn. nekvalitné vstupy vedú k nekvalitným výstupom) sa dá uplatniť pri zelenom investovaní aspoň tak dobre ako pri ďalších investičných stratégiách. Investori by mali disponovať základnou úrovňou štandardizovaných údajov na podporu relevantnosti, objektívnosti a porovnateľnosti, no dostávajú sa k nim len fragmenty údajov z rôznych zdrojov – môže ísť o správy predkladané spoločnosťami, novinové články či údaje od dodávateľov údajov alebo ratingových agentúr. 

Niet pochýb, že v súčasnosti existuje problém s kvalitou a konzistentnosťou ESG údajov, ktorý vyplýva zo stále rozpracovaných štandardov podnikového výkazníctva a množstva rôznych taxonómií a metodík používaných jednotlivými poskytovateľmi ESG údajov.

Integrácia ESG údajov však musí napredovať rýchlo, keďže investori sa dožadujú čoraz presnejších a transparentnejších investičných rozhodnutí, a to aj napriek rastúcim obavám z greenwashingu. Naše tímy v EY sú presvedčené, že ESG reporting musí dozrieť na rovnakú úroveň dôkladnosti a relevantnosti ako finančné zverejnenia, aby tak investorom umožnil lepšie pochopiť ekonomický dosah rôznych stratégií a cieľov v oblasti ESG.

V reakcii na to tímy EY uskutočnili prieskum a zistili, že popredné firmy poskytujúce finančné služby už začali ESG integrovať do svojich systémov a procesov. V rámci tohto úsilia implementujú komplexné dátové a technologické riešenia, vďaka ktorým manažéri portfólií vidia a skúmajú ESG metriky s rovnakou ľahkosťou ako bežné finančné metriky. Mnohé z týchto popredných firiem sa pritom už nespoliehajú len na dodávateľov ESG údajov, kombinujú údaje od týchto dodávateľov s internými údajmi, aby tak získali viac poznatkov. Dokonca aj v jednoduchších prípadoch badať, že firmy teraz nakupujú početné súbory údajov a prekrývajú ich svojou vlastnou analýzou.

Napriek tomu sú významné investície do údajov, systémov a špecialistov brzdené prostredím ESG ratingových agentúr a dodávateľov, ktoré sa vyznačuje zložitosťou a chýba mu konsenzus: počnúc chýbajúcou konzistentnosťou a koreláciou základných dátových zdrojov až po výzvy súvisiace s osobitnými potrebami firiem poskytujúcich finančné služby v oblasti ESG údajov a ich následnými mapovaním oproti rôznym riešeniam na trhu – to všetko sú prekážky pre porovnanie dodávateľov a riešení. 

(Chapter breaker)
1

Kapitola č. 1

Porovnanie poskytovateľov ESG údajov

Osvojte si informovaný prístup k využívaniu externých dodávateľov na doplnenie svojich interných údajov a expertízy.

Z našej analýzy viac než 60 najväčších spoločností poskytujúcich finančné služby v rámci Európy a USA vyplynulo, že väčšina z nich na pokrytie svojich potrieb v oblasti ESG údajov využíva dvoch až piatich rôznych poskytovateľov údajov, niektorí dokonca využívajú služby až 10 rôznych nezávislých dodávateľov. Viditeľne neexistuje jedno jediné riešenie v oblasti ESG údajov, ktoré by reagovalo na všetky potreby.

Situácia na trhu s poskytovateľmi ESG údajov

Aby sme klientom pomohli ESG integrovať do ich procesov a systémov, tímy EY pravidelne analyzujú trh s poskytovateľmi ESG údajov. Nižšie uvádzame kľúčové poznatky z tejto analýzy, v rámci ktorej sme skúmali viac než 100 poskytovateľov údajov a nimi ponúkané služby:

1. Podpora hlavných nariadení sa líši

Niektoré firmy ponúkajú súbor nástrojov so širším spektrom využitia, mnohé iné sa zameriavajú na konkrétne aspekty ESG. Tabuľka nižšie uvádza počet poskytovateľov a nimi podporované hlavné nariadenia, napr. nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (tzv. SFRD – Sustainable Finance Disclosure Regulation), EÚ Taxonómiu či pracovnú skupinu pre zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou (tzv. TCFD – Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Ďalej sa v tabuľke uvádza, aké údaje sú obsiahnuté v ponúkaných riešeniach, napr. ESG skóre a indexy, ESG nespracované údaje, analýza sentimentu či rôzne možnosti modelovania v oblasti klímy:

Poskytovatelia ESG údajov ponúkajú širokú škálu rôznych dátových riešení v oblasti ESG.
2. Všetky modely sú postavené na zjednodušených predpokladoch, čo znižuje relevantnosť výsledkov

Bežne dostupné modely nezachytávajú presne krajné rizikové udalosti ani nekoordinované alebo oneskorené politické opatrenia. Kľúčom k úspechu je nájsť model, ktorý najlepšie odzrkadľuje biznis, odvetvie alebo trh investičného aktíva, a vylepšiť výsledky úpravami, ktoré daný model prispôsobia konkrétnej situácii jednotlivých firiem.

3. Agregácia údajov nie je vždy transparentná

Na pochopenie výsledkov treba poznať dátové vstupy, predpoklady a obmedzenia. Niektoré ratingové spoločnosti napríklad pripisujú určitým ESG témam neprimeranú váhu. Firmy sa preto budú musieť samy rozhodnúť, či sú dané témy pre ne významné. Okrem toho niektoré ratingové spoločnosti kalibrujú svoje skóre využitím analýzy sentimentu, kým iné nie.

4. Medzi ESG skóre neexistuje korelácia

Konzistentnosť ESG údajov môže byť problémom v prípade, ak sa investori snažia porovnávať „rovnaké rovnakým“. Existujú argumenty, že štandardizácia metodík prideľovania skóre sa nie vždy javí ako vhodná, keďže rôzne firmy budú čeliť rôznej úrovni významnosti rizika. Jediná oblasť, kde je konzistentnosť zaručená, je reportovanie (vykazovanie informácií), ktoré je právne regulované.

5. Neexistuje riešenie s modelom pre všetky triedy aktív

Väčšina dostupných dátových riešení je zameraná na kapitálové nástroje a podnikový dlh, pričom nehnuteľnosti a infraštruktúru čiastočne zachytáva prostredníctvom modelovania fyzických rizík. Stále tak zostáva nezohľadnená veľká časť aktív, najmä v prípade private equity firiem a bánk, pri ktorých je predpoklad, že budú disponovať rozsiahlymi portfóliami nekótovaných aktív.

6. Nedostatok ESG údajov je v súčasnosti najväčšia výzva pre poskytovateľov údajov, ako aj pre firmy poskytujúce finančné služby

Pokiaľ ide o kvalitu údajov, medzi odvetviami existujú značné rozdiely. O dostupnosti údajov lepšej kvality môžeme hovoriť v prípade uhlíkovo náročnejších sektorov pôsobiacich napr. v oblasti ropy a plynu, kým nedostatok údajov pociťujú sektory ako poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tieto dva posledné uvedené sektory sa doteraz veľmi nezameriavali na produkciu CO2, preto majú v tomto novom prostredí čo doháňať. Hoci sa teda údaje pre menej významné sektory pripravujú, stále sú nedostatočné.

.
(Chapter breaker)
2

Kapitola č. 2

Kroky k úspechu pri využívaní externých poskytovateľov ESG údajov

Firmy poskytujúce finančné služby vyťažia z externých ESG údajov maximum, ak sa podujmú na štyri kľúčové kroky.

Využijúc naše poznatky z analýzy a naše skúsenosti sme vypracovali nasledujúce štyri kľúčové kroky, vďaka ktorým firmy poskytujúce finančné služby vyťažia z externých ESG údajov maximum:

Krok 1: Hodnotenie interných a externých ESG údajov

 • Zhromaždite scenáre použitia z rôznych pracovných oblastí, aby ste sa oboznámili s požiadavkami a centralizovali ich.
 • Na základe zozbieraných požiadaviek zoraďte scenáre použitia podľa priority.
 • Preskúmajte interné a externé dátové zdroje, aby ste zistili, čo najlepšie spĺňa dátové potreby z hľadiska prioritných scenárov použitia.
 • Na základe hodnotenia si vyberajte spomedzi poskytovateľov ESG údajov, ktorí spĺňajú požiadavky v oblasti bezpečnosti údajov a ochrany súkromia.

Krok 2: Získavanie údajov od vybraných dodávateľov/z interných zdrojov a hodnotenie nedostatkov

 • Identifikujte všetky nedostatky a dodatočné dátové potreby.
 • Identifikujte ďalšie interné/externé dátové zdroje, aby ste uspokojili dodatočné dátové potreby.
 • Identifikujte potenciálne problémy týkajúce sa kvality údajov.
 • Identifikujte potreby v oblasti transformácie údajov.

Krok 3: Príprava stratégie a cestovnej mapy v oblasti integrácie ESG údajov

 • Vypracujte stratégiu v oblasti ESG údajov, ktorá bude v súlade s politikou správy podnikových údajov (Enteprise Data Management).
 • Vypracujte cestovnú mapu integrácie ESG dátových zdrojov do existujúcich dátových ekosystémov pre prioritné scenáre použitia.
 • Zabezpečte, aby stratégia integrácie ESG údajov bola v súlade s politikou správy podnikových údajov a zameriavala sa na kvalitu a transparentnosť údajov v rámci celého dátového dodávateľského reťazca.

Krok 4: Realizácia integrácie ESG údajov

 • Získavajte a prijímajte súbory ESG údajov od vybraných dodávateľov pre prioritné ESG scenáre použitia do ekosystému podnikových údajov.
 • Pri získavaní ESG údajov podľa potreby využívajte existujúce modely a nástroje na príjem údajov v závislosti od infraštruktúry jednotlivých dodávateľov.
 • Definujte a používajte preventívne a detekčné kontrolné mechanizmy na udržiavanie súladu údajov získaných od ESG dodávateľov s normami kvality podnikových údajov.
 • Riaďte sa existujúcimi regulačnými štandardmi s cieľom plniť vyvíjajúce sa regulačné požiadavky.
 • Transformujte údaje na základe scenárov použitia mapujúcich spotrebu, aby ste zabezpečili súlad s požiadavkami v oblasti bezpečnosti údajov a ochrany súkromia.
 • Spracujte ESG údaje od autorizovaných poskytovateľov do jednotnej dátovej vrstvy v rámci celého podniku, aby ste zabezpečili konzistentnosť.

ESG údaje budú základom úspechu

Význam ESG údajov bude rásť ruka v ruke s tým, ako sa budú vyvíjať regulačné požiadavky a nároky investorov. Výzvy súvisiace s využívaním externých ESG údajov sú jasné – vybrať si správnych dodávateľov, zabezpečiť konzistentné používanie v rámci celého podniku a vypracovať správnu stratégiu integrácie údajov a účinne ju realizovať.

Podľa našej komparatívnej analýzy poskytovateľov ESG údajov si fragmentácia trhu dodávateľov ESG údajov vyžaduje zosúladený a opatrný prístup. Pri pohľade do budúcnosti je možné, že poskytovatelia ESG údajov by sa mohli dostať do regulačného poľa EÚ. To by prinieslo zásadné zmeny nielen v prístupe k nefinančným údajom, ale aj v spôsobe uspokojovania rastúceho apetítu investorov po kvalitnejších informáciách o ESG aspektoch a transparentnosti rizík. Medzičasom sa pri posudzovaní externých ESG údajov uplatňuje zásada Caveat: je na firmách poskytujúcich finančné služby, aby preskúmali dostupné možnosti ESG údajov a aby sa vzhľadom na rôzne scenáre použitia rozhodli správne. Klienti EY môžu využiť štúdiu o dodávateľoch ESG údajov v prípadoch, keď sa budú chcieť uistiť, že pri podpore svojich významných investícií do systémov a špecialistov disponujú správnymi ESG údajmi.

Zhrnutie

Disponovať správnymi ESG údajmi – to je kľúč k udržateľnému financovaniu, ktoré je transparentné a zmysluplné. V reakcii na fragmentované údaje z mnohých zdrojov firmy poskytujúce finančné služby pristúpili k nákupu viacerých súborov údajov, ktoré prekryli internou analýzou a vytvorili tak svoje vlastné vnútrofiremné schopnosti v oblasti ESG údajov. Dopyt po integrácii ESG údajov však stále rastie, preto je veľmi dôležité vedieť, ako sa osobitné dátové požiadavky podniku zhodujú s rôznymi riešeniami pre ESG údaje na trhu. Analýza poskytovateľov ESG údajov z dielne EY prináša podrobné informácie, ktoré podporujú strategickú a prínosnú integráciu ESG údajov.

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať Mareka Mikolaja, partnera na oddelení uisťovacích služieb v EY na Slovensku.

 

O tomto článku

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)