Právne poradenstvo

V Tax

Predstavujeme tím EY Law:
Náš tím skúsených odborníkov vám pomôže vo všetkých právnych záležitostiach týkajúcich sa vášho podnikania, napríklad v oblasti korporátneho práva, family holdingov, digitálneho práva, pri transakciách či vo všetkých pracovnoprávnych a regulatórnych otázkach. Našich klientov tiež úspešne zastupujeme v daňových sporoch.

Related topics Tax

Sme pripravení vo váš prospech zúročiť skúsenosti nášho tímu napríklad aj v zmluvnom poradenstve, každodenných obchodných záležitostiach či verejnoprávnej regulácii. Pomôžeme vám nájsť praktické riešenia aj tých najzložitejších právnych problémov. Našou motiváciou je úspech vášho podnikania.

Poskytujeme služby v nasledujúcich oblastiach:

 • Fúzie a akvizície

  • Štruktúrovanie a riadenie transakcií
  • Predinvestičné previerky (due diligence)
  • Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
  • Zastupovanie pri rokovaniach
  • Postakvizičné poradenstvo
 • Korporátne právo

  • Zakladanie a likvidácia spoločností, korporátne zmeny
  • Premeny obchodných spoločností (fúzie, rozdelenie, zmena právnej formy, squeeze-out, buy-out)
  • Corporate governance (správa spoločností a riadenie)
  • Annual compliance
 • Zmluvné právo

  • Vypracovanie a revízia zmluvnej dokumentácie
  • Zastupovanie pri rokovaniach
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo

  • Nadobúdanie a predaj nehnuteľností
  • Zastupovanie prenajímateľov a nájomcov vo veciach nájmu
  • Zmluvy týkajúce sa správy budov
  • Právna podpora v stavebníctve a plánovaní
 • Pracovné právo

  • Poradenstvo súvisiace so vznikom pracovného pomeru, výberom zamestnancov, zmenami a ukončením pracovného pomeru a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Príprava a revízia zmluvnej dokumentácie, vnútorných predpisov, dokumentácie k ukončeniu pracovného pomeru a ďalších pracovnoprávnych dokumentov
  • Poradenstvo, vypracovanie a revízia zmluvnej dokumentácie pre členov orgánov spoločnosti a ďalší manažment
  • Predinvestičné previerky v oblasti pracovného práva
  • Pracovnoprávne aspekty transakcií (prevody zamestnancov atď.)
  • Dočasné prideľovanie/vysielanie zamestnancov – poradenstvo a vypracovanie zmluvnej dokumentácie
  • Poradenstvo týkajúce sa ďalších pracovnoprávnych záležitostí (zamestnanecké benefity, pracovný čas, kolektívne zmluvy, pracovnolekárske služby atď.)
 • Bankovníctvo a financie

  • Úverové financovanie
  • Verejnoprávna regulácia finančných služieb
  • Zastupovanie v licenčnom konaní pred Národnou bankou Slovenska
 • Insolvencia a reštrukturalizácia

  • Vypracovanie insolvenčných návrhov
  • Prihlášky pohľadávok do insolvenčného konania
  • Zastupovanie v insolvenčnom konaní
 • Verejný sektor a regulácia

  • Verejné zákazky
  • Telekomunikačné a mediálne právo
  • Energetické právo
 • Hospodárska súťaž

  • Poradenstvo týkajúce sa schvaľovania fúzií a akvizícií národnými súťažnými úradmi a Európskou komisiou 
  • Posúdenie distribučných modelov z hľadiska hospodárskej súťaže
  • Dodržovanie predpisov týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže 
  • Poradenstvo v oblasti súkromného vymáhania práva hospodárskej súťaže
 • Ochrana osobných údajov

  • Previerky súladu as-is stavu s reguláciou v oblasti ochrany osobných údajov (Zákon o ochrane osobných údajov, GDPR, súvisiace predpisy a usmernenia)
  • Poradenstvo ohľadne predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a ďalších aspektov
  • Nastavenie a implementácia politík a procesov v kľúčových doménach ochrany osobných údajov (Záznamy o spracovateľských činnostiach, práva dotknutých osôb, cezhraničné prenosy osobných údajov, porušenia ochrany osobných údajov a bezpečnostné incidenty, a ďalšie)
  • Vzdelávanie a tréningy v oblasti ochrany osobných údajov. 
 • Informačné technológie a duševné vlastníctvo

  • E-commerce
  • Licenčné zmluvy pre tvorbu softvéru
  • Autorské právo
  • Ochranné známky, úžitkové a priemyselné vzory
  • Zastupovanie pri vymáhaní práv duševného vlastníctva
  • Bankovníctvo a financie 
  • Úverové financovanie
  • Verejnoprávna regulácia finančných služieb
  • Zastupovanie v licenčnom konaní pred Národnou bankou Slovenska
 • Zastupovanie v daňových súdnych sporoch

  • Zastupovanie v daňových súdnych sporoch

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.