8 min. čítania 22. januára 2021
Starý otec označuje na drevenom stĺpe výšku svojho vnuka

Ako môžu spoločné metriky pomôcť pri vytváraní dlhodobej hodnoty

Autor: Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

8 min. čítania 22. januára 2021

Ukázať zdroje

Medzinárodná obchodná rada Svetového ekonomického fóra (WEF-IBC) navrhla súbor spoločných metrík, aby podnietila tvorbu udržateľnej hodnoty. Je to pozitívny krok, no len za predpokladu, že ho pochopíme. 

V skratke
  • WEF-IBC – skupina zložená zo 120 CEO z celého sveta – navrhla súbor spoločných metrík na meranie tvorby dlhodobej hodnoty.
  • Dvadsaťjeden základných metrík a 34 rozšírených metrík umožňujú konzistentné a porovnateľné vykazovanie informácií o ESG faktoroch vo všetkých priemyselných odvetviach a geografických oblastiach.
  • Tieto metriky môžu a majú udávať smer pri transformácii pracujúceho sveta, aby sa neorientoval na krátkodobé finančné výsledky, ale na tvorbu dlhodobej hodnoty.

Medzinárodná obchodná rada Svetového ekonomického fóra (WEF-IBC) – skupina zložená zo 120 CEO z celého sveta – viedla počas posledného roka a pol komplexnú a sľubnú diskusiu so zástupcami viacerých svetových spoločností, tvorcami štandardov a medzinárodnými inštitúciami. Táto diskusia sa sústredila na jedinú prioritu: meranie udržateľného, inkluzívneho rastu porovnateľným a konzistentným spôsobom. Bola už dlho očakávaná. 

Ako biznis lídri vieme, že viesť úspešný podnik si vyžaduje vytváranie dlhodobej hodnoty pre všetky zainteresované strany. Na rozdiel od štandardov na meranie finančných výsledkov však neexistuje žiadny stanovený štandard na meranie nefinančných informácií a hodnoty, ktoré vytvárame pre zainteresované strany mimo akcionárov, t. j. informácií často obsiahnutých vo zverejneniach v oblastiach ESG (z angl. Environment – životné prostredie, Social – sociálna politika a Governance – riadiace aspekty/správa spoločnosti). V skutočnosti existuje príliš veľa spôsobov merania týchto faktorov. Podľa jedného zdroja existujú tisíce metrík a viac než 600 rámcov. A parafrázujúc Petra Druckeranda, platí, že to, čo nemôžete merať, nemôžete zlepšiť.

To je jeden z dôvodov, prečo je práca WEF-IBC – za podpory poradenských firiem z „veľkej štvorky“ (vrátane EY) a Bank of America – taká dôležitá.

  

Tieto metriky predstavujú odrazový mostík smerom k univerzálnemu štandardu pre ESG reporting a jasne poukazujú na dôvody, prečo je také dôležité stanoviť si vytváranie dlhodobej hodnoty za prioritu.

Teraz je už na nás všetkých, aby sme sa tejto príležitosti chopili.

Metriky: kľúč k tvorbe dlhodobej hodnoty

V auguste 2019 som spolu so 181 ďalšími CEO svojím podpisom podporil vyhlásenie organizácie Business Roundtable o účele korporácie Statement on the Purpose of a Corporation – s cieľom vytvárať dlhodobú hodnotu pre všetky zainteresované strany. Spoločné metriky WEF-IBC predstavujú jeden zo spôsobov, ako by sme mohli niesť zodpovednosť za dodržiavanie tohto záväzku a ako by investori aj ďalšie zainteresované strany mohli hodnotiť výsledky, ktoré sme vzhľadom na tento záväzok dosiahli.

Na výzvu profesora Klausa Schwaba, výkonného predsedu Svetového ekonomického fóra, a Briana Moynihana, predsedu Medzinárodnej obchodnej rady a predsedu predstavenstva a CEO Bank of America, poradenské spoločnosti „veľkej štvorky“ spolupracovali na identifikácii univerzálneho súboru metrík, ktoré by umožnili porovnateľný a konzistentný ESG reporting vo všetkých geografických oblastiach a priemyselných odvetviach a zároveň podporili konvergenciu smerom k jednému globálnemu štandardu pre nefinančné vykazovanie. V dokumente Measuring Stakeholder Capitalism: Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation, zverejnenom v septembri 2020, sa identifikovalo 21 základných a 34 rozšírených metrík (odvodených od existujúcich rámcov štandardov, ako sú SASB, GRI a TCFD). Cieľom tejto iniciatívy je dopĺňať tradičné rámce štandardov, nie ich nahrádzať.

Stanovenie cieľa/účelu: spoločnosťou stanovený cieľ/účel, prostredníctvom ktorého daný podnik navrhuje riešenia v ekonomických, environmentálnych a sociálnych otázkach

Zloženie riadiaceho orgánu: zloženie najvyššieho riadiaceho orgánu a jeho výborov

Významné záležitosti s vplyvom na zainteresované strany: dôležité témy pre zainteresované strany a spoločnosť, spôsob identifikácie tém a spôsob zapojenia zainteresovaných strán

Boj proti korupcii: protikorupčné školenia, počet/povaha incidentov a iniciatívy/zapojenie zainteresovaných strán v oblasti boja proti korupcii

Nahlasovanie a riešenie problémov v oblasti etiky a zabezpečenie ochrany nahlasovateľov: interné/externé mechanizmy na poskytnutie poradenstva a nahlasovanie obáv v súvislosti s možným neetickým/protiprávnym správaním

Integrácia rizík a príležitostí do obchodných procesov: hlavné ESG riziká, ktorým spoločnosť čelí (vrátane významných ekonomických, environmentálnych a sociálnych otázok, ktoré zahŕňajú aj klimatickú zmenu a správu údajov), ochota riskovať, zmena rizík postupom času a reakcia na zmeny

Diverzita a inklúzia (%): percento zamestnancov na zamestnaneckú kategóriu (veková skupina, pohlavie a ďalšie ukazovatele v oblasti diverzity)

Rovnosť v odmeňovaní (%): základný plat/odmena pre každú zamestnaneckú kategóriu podľa významných miest prevádzok pre prioritné oblasti rovnosti

Mzdová úroveň (%): pomer štandardnej nástupnej mzdy podľa pohlavia v porovnaní s miestnou minimálnou mzdou a pomer celkovej ročnej odmeny CEO spoločnosti k mediánu celkovej ročnej odmeny zamestnancov spoločnosti okrem CEO

Riziko prípadov detskej, nútenej alebo povinnej práce: prevádzky a dodávatelia s významným rizikom prípadov detskej, nútenej alebo povinnej práce

Zdravie a bezpečnosť (%): počet, miera a typ smrteľných a pracovných úrazov; prístup pracovníkov k mimopracovným lekárskym službám a službám zdravotnej starostlivosti (vrátane rozsahu tohto prístupu)

Poskytnuté školenia (#, $): priemerný počet hodín školení podľa pohlavia a zamestnaneckej kategórie; náklady na školenie/rozvoj na jedného zamestnanca na plný úväzok

Emisie skleníkových plynov: potreba uvádzať emisie pre všetky relevantné skleníkové plyny (v tonách ekvivalentov oxidu uhličitého – CO2e) rozsahu 1 a rozsahu 2 podľa Protokolu o skleníkových plynoch a odhadnúť/uvádzať významné nepriame emisie z činností podniku okrem elektrickej energie (rozsah 3 podľa Protokolu o skleníkových plynoch)

Implementácia TCFD: vykonávanie odporúčaní TCFD v plnom rozsahu, resp. v prípade potreby zverejnenie časového harmonogramu implementácie a záväzku stanoviť štandardy v oblasti skleníkových plynov v súlade s cieľmi Parížskej dohody

Využívanie pôdy a ekologická citlivosť: počet a plocha pozemkov vo vlastníctve, prenájme alebo v správe, ktoré sa nachádzajú v chránenom území a/alebo kľúčových oblastiach biodiverzity (KBA) alebo v ich blízkosti

Spotreba vody a zastavenie činnosti v oblastiach s nedostatkom vody: potreba uviesť činnosti, pri ktorých dochádza k extrémnej spotrebe vody, a percento tejto spotreby v regiónoch s vysokým alebo extrémne vysokým základným nedostatkom vody. Okrem toho tieto údaje treba odhadnúť a vykázať z hľadiska celého hodnotového reťazca.

Celkový počet zamestnancov a miera zamestnanosti: počet a miera nových zamestnancov a fluktuácia zamestnancov podľa vekovej skupiny, pohlavia, ďalších ukazovateľov diverzity a regiónu

Ekonomický prínos: 1) priama vytvorená a rozdelená ekonomická hodnota (EVG&D), 2) finančná pomoc poskytnutá vládou

Podiel finančných investícií: 1) investičné výdavky mínus odpisy, 2) spätné odkúpenie akcií plus výplata dividend

Celkové výdavky na výskum a vývoj ($): náklady na výskum a vývoj

Celkové zaplatené dane: celkové dane, ktoré spoločnosť platí na celom svete, vrátane dane z príjmov právnických osôb, dane z nehnuteľností, nezapočítateľnej dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných daní z predaja, daní zo mzdy platených zamestnávateľom a iných daní, ktoré predstavujú náklady spoločnosti, rozdelené podľa kategórií daní

Uvedené metriky môžu pre spoločnosti, ktoré len začínajú vykazovať o ESG faktoroch, predstavovať dobrý začiatok. Spoločnosti s už prepracovaným reportingom ich zase môžu vnímať ako príležitosť zdôrazniť, v čom je prístup ich spoločnosti osobitý, ambiciózny a progresívny.

Okrem toho všetky tieto metriky predstavujú neoddeliteľnú súčasť snahy vytvárať dlhodobú hodnotu v rámci vzájomne prepojených pilierov, ktoré sú zosúladené s cieľmi OSN v oblasti udržateľného rozvoja (SDG) na rok 2030: planéta, ľudia, prosperita a princípy správy a riadenia. Ústredným poslaním iniciatívy je presvedčenie, že keď obchodné spoločnosti zosúladia svoje ciele s cieľmi širokej spoločnosti, ako sú vytýčené v SDG, všetci sa budeme mať lepšie.

graf 1

Vo všeobecnosti majú tieto metriky za cieľ pomôcť podnikateľskej komunite pri prechode z primárneho zamerania sa na krátkodobé, štvrťročné finančné výsledky smerom k širšiemu zameraniu sa na dlhodobú hodnotu v oblasti ľudských, spotrebiteľských, spoločenských a finančných výsledkov. V konečnom dôsledku spoločnostiam poskytujú hmatateľný spôsob, ako lepšie slúžiť ich komunitám a ako sa stať hybnou silou rozsiahlej prosperity.

A to je dobré nielen pre širokú spoločnosť, ale aj pre naše firmy. Stúpa počet dôkazov, že orientácia na vytváranie dlhodobej hodnoty je nielen „správna vec“, ktorú treba urobiť, ale dáva zmysel aj z finančného hľadiska. Nedávny prieskum spoločnosti JUST Capital odhalil, že firmy, ktoré nad rámec podporili svoju pracovnú silu, dosahovali počas roka 2020 lepšie výsledky než trh.

Vytváranie udržateľnej hodnoty 

Dobrou správou zatiaľ je, že koncept firiem pracujúcich pre dobro širšej spoločnosti sa teší podpore na všetkých úrovniach: členovia najvyššieho podnikového vedenia a predstavenstiev si uvedomujú, aké dôležité je klásť strategické otázky a raziť si lepšiu cestu vpred, pričom zamestnanci aj spotrebitelia to od nich aj požadujú. A investori vkladajú peniaze tam, kde je stratégia. Stratégia, ktorá dokazuje, že aktíva investované do ESG fondov rýchlo rastú a že spoločnosti zameriavajúce sa na vytváranie dlhodobej hodnoty sa tešia nižším kapitálovým nákladom. 

Ako teda zapadá zverejňovanie informácií o ESG faktoroch do celkovej dlhodobej stratégie biznis lídra? V rámci projektu WEF-IBC boli k účasti prizvaní experti, ktorí pôsobia na rôznych pracovných pozíciách – vrátane generálnych riaditeľov (CEO), riaditeľov pre udržateľnosť, finančných riaditeľov (CFO), riaditeľov zodpovedných za riadenie rizík (CRO) a riaditeľov pre stratégie. To dokazuje, že zverejňovanie informácií o ESG faktoroch je pre celkovú stratégiu podniku kľúčové, nie vedľajšie. Okrem toho treba podotknúť, že hoci sú tieto zverejnenia správnym prvým krokom, uvedení riadiaci pracovníci by si mali nájsť čas a vynovenou optikou ešte raz posúdiť hodnotu, ktorú ich spoločnosť poskytuje svojej pracovnej sile, zákazníkom, širokej spoločnosti a akcionárom.

.

Každá z troch oblastí zohráva dôležitú úlohu a integrácia ESG do podnikovej stratégie predstavuje pre vašu spoločnosť dobrú príležitosť odlíšiť sa od konkurencie v tom, akým spôsobom prinášate dlhodobé hodnoty pre všetky svoje zainteresované strany.  

V EY sa sústreďujeme na stratégiu s jasne formulovaným cieľom, ktorý sa zameriava na vytváranie dlhodobej hodnoty. Považujeme to za proces pozostávajúci z troch krokov.

V prvom kroku zabezpečte súlad členov najvyššieho podnikového vedenia a predstavenstva s vaším cieľom vytvárať dlhodobú hodnotu pre svojich zamestnancov, zákazníkov, širokú spoločnosť a zainteresované strany. V druhom kroku vykonajte prácu nevyhnutnú na transformáciu svojho podniku, aby ste dosiahli svoj cieľ a stratégiu týkajúcu sa dlhodobej hodnoty, pričom posúďte a investujte do podnikových možností vytvárať hodnotu pre všetky zainteresované strany. Na záver demonštrujte svoj dosah a budujte dôveru prostredníctvom merania, reportingu a komunikácie. Účinná stratégia vytvárania dlhodobej hodnoty zahŕňa aspekty ESG priamo do spôsobu, akým pristupujete k svojmu podnikaniu. A vďaka metrikám z dielne WEF-IBC sú firmy schopné všeobecne aj referenčne porovnávať svoje výsledky vo všetkých priemyselných odvetviach a geografických oblastiach.

Naša dlhodobá stratégia – “NextWave” – je zameraná na plnenie nášho cieľa, ktorým je budovať lepšie fungujúci svet , a vytváranie dlhodobej hodnoty pre našich klientov, našich ľudí a širokú spoločnosť. V rámci tohto úsilia sa zodpovedáme každej zainteresovanej strane uplatnením osobitného súboru metrík, ktoré aktuálne rozširujeme o metriky z dielne WEF-IBC.

Prijatie metriky ako kľúč k transformácii

Dúfame, že vytvorenie a prijatie metrík WEF-IBC predstavuje kľúčový moment pri prechode pracujúceho sveta na kapitalizmus, ktorý je inkluzívnejší, udržateľnejší a viac sa orientuje na jasne stanovené ciele. Rámec metrík prináša novú optiku, cez ktorú môžeme vidieť a merať tvorbu hodnoty ďaleko nad rámec úzkeho zamerania sa na krátkodobé výsledky a čisto finančný reporting. Prispieva ku skutočnej zmene v ekosystéme reportingu a slúži ako nová optika, vďaka ktorej si môžeme znova predstaviť, čo je skutočná hodnota, zadefinovať našu novú budúcnosť a budovať lepšie fungujúci svet pre nás všetkých.

Zhrnutie

Projekt a metriky z dielne WEF-IBC predstavujú východisko a zároveň odrazový mostík pre univerzálny štandard v oblasti ESG reportingu. Silná podpora, ktorej sa projekt teší, a kroky, ktoré realizuje súkromný sektor pri prijímaní metrík, odzrkadľujú vznikajúci konsenzus, že dlhodobá hodnota sa vytvára tým, že slúži záujmom mnohých zainteresovaných strán, nielen záujmom akcionárov.

O tomto článku

Autor: Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)